Xu Hướng 12/2022 # Word 2010: Modifying Page Layout / 2023 # Top 18 View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Word 2010: Modifying Page Layout / 2023 # Top 18 View

Bạn đang xem bài viết Word 2010: Modifying Page Layout / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Lesson 5: Modifying Page Layout

/en/word2010/saving/content/

Introduction

You may find that the default page layout settings in Word are not sufficient for the document you want to create, in which case you will want to modify those settings. For example, if you are printing on a different paper size, you’ll want to change the document page size to match the paper. In addition, you may want to change page formatting depending on the type of document you are creating.

In this lesson, you will learn how to change the page orientation, paper size, and page margins.

Page layout and formatting

Word offers a variety of page layout and formatting options that affect how content appears on the page. You can customize the page orientation, paper size, and page margins depending on how you want your document to appear.

Optional: You can download this example for extra practice.

To change page orientation:

Landscape format means the page is oriented horizontally, while portrait format means it is oriented vertically.

To change page size:

To format page margins:

To use custom margins:

You can use Word’s convenient Set as Default feature to save all of the formatting changes you’ve made and automatically apply them to new documents. To learn how to do this, read our article on Changing Your Default Settings in Word.

The Page Setup dialog box

Previously, we showed you how to open the Page Setup dialog box from the Margins drop-down menu. As you become more familiar with Word, you may find that you want to use the Page Setup dialog box more often to fine tune the page margins and adjust other settings. To get there more quickly, you can use a shortcut that’s conveniently located on the Page Layout tab.

To open the Page Setup dialog box:

Challenge!

Open an existing Word document. If you want, you can use this example.

Change the page orientation.

Change the paper size.

Change the margins to narrow.

Adjust the margins using custom margins.

/en/word2010/checking-spelling-and-grammar/content/

Giới Thiệu Về Thẻ Layout Và Hộp Thoại Page Setup Trong Microsoft Word / 2023

Thao tác với trang văn bản như chỉnh lề trang, định hướng trang, kích cỡ trang,… để khi in không làm mất nội dung hay dư thừa giấy In quá nhiều (phí giấy).

Xem bài bắt đầu với Microsoft Word và bài thao tác với văn bản để tiện theo dõi phần này.

Bài này chủ yếu giới thiệu về cách truy cập đến thẻ Layout và hộp thoại Page setup, nơi chứa các lệnh thao tác với trang văn bản.

Thẻ Layout nằm trên thanh Ribbon là nơi chứa các lệnh cơ bản để thao tác với trang văn bản như chỉnh lề trang, định hướng trang, kích thước trang, cột và ngắt trang.

Chọn Layout trên thanh Ribbon để mở thẻ Layout. Gồm có các nhóm sau:

Page setup: nơi chứa các thao tác với trang văn bản như chỉnh lề trang, định hướng, kích thước, cột,…

– Margins: Chỉnh độ thụt lề trang. – Orientation: định hướng trang. – Size: kích thước trang. – Columns: các thiết lập về cột.

Arrange: Phần này sẽ giới thiệu tại phần chèn đối tường vào văn bản.

Thẻ layout trên thanh Ribbon chưa thể tùy chỉnh độ thụt lề trang như ý muốn mà chỉ có thể chọn những lựa chọn từ danh sách vì vậy hộp thoại Page setup chứa các lệnh định dạng trang đầy đủ hơn.

Mở hộp thoại Page setup:

Nhấn đúp chuột vào nửa trên của thanh thước.

Hộp thoại Page setup được mở:

Có 3 thẻ là Margins, Layout và Paper.

Ở thẻ Margins ta có các nhóm:

Sau khi chọn thay đổi các thiết lập trong hộp thoại Page setup, chọn OK để lưu, chọn Cancel để hủy.

Đây là bài mở đầu nên chỉ giớ thiệu tổng quát về thao tác trang văn bản. Các bài sau sẽ đi chi tiết về nhưng gì cần làm với trang văn bản để văn bản của bạn được trình bày một cách hợp lý nhất.

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Set Page Breaks In Word / 2023

How to Set Page Breaks in Word: Overview

            In this tutorial, you will learn how to set page breaks in Word. When you create a document, you set a paper size such as 8.5” by 11.” When you reach the end of the specified page size in Word, an automatic page break is inserted. Sometimes these automatic page breaks occur in places where you would rather not have them occur. For example, an automatic page break may leave one sentence on a second page, orphaned from the rest of the paragraph. You cannot delete automatic page breaks in Word. Instead, you must insert a manual page break at a point in the page prior to the occurrence of the automatic page break.

Set Page Breaks in Word- Tutorial and Instructions: A picture of the different types of breaks available in Word.

            A “Section Break” is much like a page break, but it breaks the sections of your document. When you insert a section break, you can then set the page layout independently for each section. For example, using a “Next Page” section break, each section could change the page layouts, like switching from a “Portrait” page orientation to a “Landscape” page orientation within a single document.

            There are four different types of section breaks that you can insert. They are “Next Page,” “Continuous,” “Odd Page,” and “Even Page.” A “Next Page” section break inserts a page break, but also creates two separate sections of the document so that each section can have its own unique page layout. A “Continuous” section break inserts a break, but continues the next section on the same page. The “Odd Page” or “Even Page” section break will place a break, and then continue the next section on the next odd or even numbered page. This is helpful for inserting section breaks into documents that are intended for double-sided, bound printing.

How to Set Page Breaks in Word: Step-By-Step Instructions

Press the “Ctrl” + “Enter” keys on your keyboard.

Then choose the “Page” option from the drop-down menu.

Then choose one of the following options from the “Section Breaks” section.

“Next Page,” will insert a page break and create two separate sections of the document.

“Continuous,” will inset a break but continue the next section on the same page.

“Odd Page” or “Even Page” will place a section break and then continue the next section on the next odd or even numbered page.

To delete page breaks you have added to your document, ensure that you can view non-printing characters.

How to Set Page Breaks in Word: Video Lesson

            The following video lesson, titled “Setting Page and Section Breaks,” shows how to set page breaks in Word. This video is from our complete Word tutorial, titled “Mastering Word Made Easy v.2019 and 365.”

Modify The Structure And Appearance Of Text In Microsoft Word 2022 / 2023

This chapter from Microsoft Word 2016 Step By Step guides you through procedures related to applying character and paragraph formatting, structuring content manually, creating and modifying lists, applying styles to text, and changing a document’s theme.

Documents contain text that conveys information to readers, but the appearance of the document content also conveys a message. You can provide structure and meaning by formatting the text in various ways. Word 2016 provides a variety of simple-to-use tools that you can use to apply sophisticated formatting and create a navigational structure.

This chapter guides you through procedures related to applying character and paragraph formatting, structuring content manually, creating and modifying lists, applying styles to text, and changing a document’s theme.

Apply paragraph formatting

A paragraph is created by entering text and then pressing the Enter key. A paragraph can contain one word, one sentence, or multiple sentences. Every paragraph ends with a paragraph mark, which looks like a backward P (¶). Paragraph marks and other structural characters (such as spaces, line breaks, and tabs) are usually hidden, but you can display them. Sometimes displaying these hidden characters makes it easier to accomplish a task or understand a structural problem.

You can change the look of a paragraph by changing its indentation, alignment, and line spacing, in addition to the space before and after it. You can also put borders around it and shade its background. Collectively, the settings you use to vary the look of a paragraph are called paragraph formatting.

You can modify a paragraph’s left and right edge alignment and vertical spacing by using tools on the Home tab of the ribbon, and its left and right indents from the Home tab or from the ruler. The ruler is usually hidden to provide more space for the document content.

The left indent can be changed from the Home tab or the ruler

If you modify a paragraph and aren’t happy with the changes, you can restore the original paragraph and character settings by clearing the formatting to reset the paragraph to its base style.

Configure alignment

The alignment settings control the horizontal position of the paragraph text between the page margins. There are four alignment options:

Align Left This is the default paragraph alignment. It sets the left end of each line of the paragraph at the left page margin or left indent. It results in a straight left edge and a ragged right edge.

Align Right This sets the right end of each line of the paragraph at the right page margin or right indent. It results in a straight right edge and a ragged left edge.

Center This centers each line of the paragraph between the left and right page margins or indents. It results in ragged left and right edges.

Justify This alignment adjusts the spacing between words so that the left end of each line of the paragraph is at the left page margin or indent and the right end of each line of the paragraph (other than the last line) is at the right margin or indent. It results in straight left and right edges.

The icons on the alignment buttons on the ribbon depict the effect of each alignment option.

To open the Paragraph dialog box

Do either of the following:

To set paragraph alignment

Position the cursor anywhere in the paragraph, or select all the paragraphs you want to adjust.

Do either of the following:

Configure vertical spacing

Paragraphs have two types of vertical spacing:

Paragraph spacing The space between paragraphs, defined by setting the space before and after each paragraph. This space is usually measured in points.

Line spacing The space between the lines of the paragraph, defined by setting the height of the lines either in relation to the height of the text (Single, Double, or a specific number of lines) or by specifying a minimum or exact point measurement.

The default line spacing for documents created in Word 2016 is 1.08 lines. Changing the line spacing changes the appearance and readability of the text in the paragraph and, of course, also changes the amount of space it occupies on the page.

You can set the paragraph and line spacing for individual paragraphs and for paragraph styles. You can quickly adjust the spacing of most content in a document by selecting an option from the Paragraph Spacing menu on the Design tab. (Although the menu is named Paragraph Spacing, the menu options control both paragraph spacing and line spacing.) These options, which are named by effect rather than by specific measurements, work by modifying the spacing of the Normal paragraph style and any other styles that depend on the Normal style for their spacing. (In standard templates, most other styles are based on the Normal style.) The Paragraph Spacing options modify the Normal style in only the current document, and do not affect other documents.

The following table describes the effect of each Paragraph Spacing option on the paragraph and line spacing settings.

To quickly adjust the vertical spacing before, after, and within all paragraphs in a document

Each paragraph spacing option controls space around and within the paragraph

To adjust the spacing between paragraphs

Select all the paragraphs you want to adjust.

On the Layout tab, in the Paragraph group, adjust the Spacing Before and Spacing After settings.

The settings in the Spacing boxes are measured in points

To adjust spacing between the lines of paragraphs

Position the cursor anywhere in the paragraph, or select all the paragraphs you want to adjust.

You can choose from preset internal line spacing options or adjust paragraph spacing

Position the cursor anywhere in the paragraph, or select all the paragraphs you want to adjust.

Configure indents

In Word, you don’t define the width of paragraphs and the length of pages by defining the area occupied by the text; instead, you define the size of the white space-the left, right, top, and bottom margins-around the text.

Although the left and right margins are set for a whole document or for a section of a document, you can vary the position of the paragraphs between the margins by indenting the left or right edge of the paragraph.

Left Indent This defines the outermost left edge of each line of the paragraph.

Right Indent This defines the outermost right edge of each line of the paragraph.

First Line Indent This defines the starting point of the first line of the paragraph.

The ruler indicates the space between the left and right page margins in a lighter color than the space outside of the page margins.

The default setting for the Left Indent and First Line Indent markers is 0.0″, which aligns with the left page margin. The default setting for the Right Indent marker is the distance from the left margin to the right margin. For example, if the page size is set to 8.5″ wide and the left and right margins are set to 1.0″, the default Right Indent marker setting is 6.5″.

You can arrange the Left Indent and First Line Indent markers to create a hanging indent or a first line indent. Hanging indents are most commonly used for bulleted and numbered lists, in which the bullet or number is indented less than the main text (essentially, it is out dented). First line indents are frequently used to distinguish the beginning of each subsequent paragraph in documents that consist of many consecutive paragraphs of text. Both types of indents are set by using the First Line Indent marker on the ruler.

To display the ruler To indent or outdent the left edge of a paragraph

Position the cursor anywhere in the paragraph, or select all the paragraphs you want to adjust.

Do any of the following:

To create a hanging indent or first line indent

Position the cursor anywhere in the paragraph, or select all the paragraphs you want to adjust.

Set the left indent of the paragraph body.

On the ruler, drag the First Line Indent marker to the ruler measurement at which you want to begin the first line of the paragraph.

To indent or outdent the right edge of a paragraph

Position the cursor anywhere in the paragraph, or select all the paragraphs you want to adjust.

Do either of the following:

On the ruler, drag the Right Indent marker to the ruler measurement at which you want to set the maximum right edge of the paragraph.

Cập nhật thông tin chi tiết về Word 2010: Modifying Page Layout / 2023 trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!