Xóa Recent Trong Excel / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

How To Clear Recent Document Lists From Excel?

How to clear recent document lists from Excel?

The recent opened workbook lists will be stored in the Recent pane when we open an Excel file each time as following screenshot shown. But, sometimes, you need to clear such long boring workbook lists from the Recent pane. This article will show you how to make the recent document lists disappear.

Clear the recent document lists with Options feature Clear the recent document lists with Clear unpinned Workbooks function Clear the recent document lists with VBA code

Reuse Anything: Add the most used or complex formulas, charts and anything else to your favorites, and quickly reuse them in the future.

More than 20 text features: Extract Number from Text String; Extract or Remove Part of Texts; Convert Numbers and Currencies to English Words.

Merge Tools: Multiple Workbooks and Sheets into One; Merge Multiple Cells/Rows/Columns Without Losing Data; Merge Duplicate Rows and Sum.

Split Tools: Split Data into Multiple Sheets Based on Value; One Workbook to Multiple Excel, PDF or CSV Files; One Column to Multiple Columns.

Paste Skipping Hidden/Filtered Rows; Count And Sum by Background Color; Send Personalized Emails to Multiple Recipients in Bulk.

More than 300 powerful features; Works with Office 2007-2019 and 365; Supports all languages; Easy deploying in your enterprise or organization.

Clear the recent document lists with Options feature

To remove the recent document lists in Excel, you can go to the Excel Options to do a little setting. Please do as follows:

Note: If you want to restore the recent items, you can type the number back to the Show this number of Recent Documents text box in the Excel Options dialog.

Clear the recent document lists with Clear unpinned Workbooks function

You can also remove all the recent document lists by applying the Clear unpinned Workbooks feature.

Notes:

1. After removing the recent document lists, they are not restored any more, and this method is only applied to Excel 2010, 2013.

2. This method only remove the unpinned files.

Clear the recent document lists with VBA code

The following VBA code can help you to remove all the recent document lists immediately as well.

1. Press the ALT + F11 keys together, and it opens the Microsoft Visual Basic for Applications window.

VBA code: remove the recent document lists

Sub Clearrecentfiles() 'Update 20140925 On Error Resume Next Application.RecentFiles.Item(1).Delete Loop End Sub

3. Then press F5 key to run this code, and all the recent document lists have been removed at once.

Note: With this code, the recent document lists cannot be restored.

Reuse: Quickly insert complex formulas, charts and anything that you have used before; Encrypt Cells with password; Create Mailing List and send emails…

More than 300 powerful features. Supports Office/Excel 2007-2019 and 365. Supports all languages. Easy deploying in your enterprise or organization. Full features 30-day free trial. 60-day money back guarantee.

Enable tabbed editing and reading in Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio and Project.

Open and create multiple documents in new tabs of the same window, rather than in new windows.

Cách Xóa Pivottable Trong Excel

Khi PivotTable trở nên không cần thiết, đơn giản bạn hãy xóa đi. Nhưng một số trường hợp gặp khó khăn khi thao tác, chẳng hạn như “không bấm được vào vùng PivotTable để xóa” hoặc “PivotTable trùng vùng”. Hãy tìm hiểu cách loại bỏ PivotTable bằng chuột

Xóa PivotTable khi làm việc offline

Để xóa vùng PivotTable ta chỉ cần chọn toàn bộ Pivot Table rồi nhấn phím Delete.

Trong trường hợp bạn muốn loại bỏ dữ liệu Pivot Table nhưng giữ lại vùng trống, có thể loại bỏ PivotTable như sau:

Chọn một ô bất kỳ trong PivotTable

Xóa PivotTable khi làm việc online

Để loại bỏ PivotTable khi làm việc trên Excel Online, bạn làm tương tự bằng cách chọn toàn bộ PivotTable sau đó ấn Delete.

Lỗi thường gặp

Khi loại bỏ PivotTable, ta có thể bắt gặp trường hợp sau:

Đây là lỗi xảy ra khi bạn không chọn hết vùng cần loại bỏ. Khi đó, Excel sẽ tự động hiểu bạn chọn vùng đằng sau Pivot chứ không phải Pivot. Để khắc phục, chọn lại toàn bộ vùng sau đó ấn Delete

Lập báo cáo theo nhiều điều kiện bằng PivotTable

Tự động cập nhật PivotTable bằng VBA

Đánh giá bài viết này

Cách Xóa Các Bản Sao Trong Excel

Cách tìm các bản sao trong Excel, xóa các hàng trùng lặp trong Excel, và Loại bỏ các bản sao‌ trong Excel đều giống nhau, với một hàm đơn giản có trong Excel để thực hiện việc sao chép dữ liệu.

Một giải pháp nhanh chóng với một nút đơn giản để xóa tất cả các bản sao và một giải pháp sử dụng các hàm và công thức, phức tạp hơn một chút, để nhận dạng chúng.

Đặt hàng một danh sách và loại bỏ trùng lặp là một hoạt động phổ biến và hữu ích, khi làm việc với danh sách dữ liệu: địa chỉ email, số hóa đơn, giá trị, …

Một khả năng khác là sử dụng Excel 2013 từ bộ Microsoft Office 2013.

Bắt đầu với bộ dữ liệu của bạn, chọn (các) cột mà bạn muốn xóa các bản sao.

Sau đó, từ menu DATA, chọn tùy chọn Xóa trùng lặp.

Trong cửa sổ bật lên, chọn nếu dữ liệu của bạn có tiêu đề hay không (nghĩa là dòng đầu tiên sẽ không được xem xét trong hoạt động) và các cột bạn muốn xem xét và nhấp vào Ok. Đây là cách xóa hàng trùng lặp trong Excel!

Nó thậm chí hoạt động với hai cột, ba cột, hoặc nhiều hơn. Tất cả những gì bạn phải làm, là chọn nhiều cột chứa dữ liệu khi cần thiết và chức năng này sẽ xóa các bản sao. Đây là cách so sánh hai cột để tìm các bản sao trong Excel và làm việc với nhiều cột hơn nếu cần.

Bạn sẽ nhận được một xác nhận với số lượng các bản sao bị xóa và các giá trị duy nhất còn lại.

Cuối cùng, bạn có thể muốn sắp xếp dữ liệu, bây giờ các bản sao đã bị loại bỏ, để có một danh sách sạch hơn.

Giữ lựa chọn của bạn, trong cùng một menu DỮ LIỆU, chọn sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần, và voilà!

Sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc từ lớn nhất đến nhỏ, tùy thuộc vào tập dữ liệu và nhu cầu cho nó.

Để ẩn các bản sao trong Excel, và có một dữ liệu pc sẽ giữ toàn bộ dữ liệu thay vì xóa các bản sao, làm như sau. Nó cũng là một cách khác làm thế nào để xác định bản sao trong Excel với các công thức, thay vì sử dụng hàm dựng sẵn. Nó cũng sẽ tìm các giá trị duy nhất trong Excel nhiều cột, chỉ trong một vài bước nhanh chóng và dễ dàng:

Thêm một cột mới trong tập dữ liệu, trước hoặc sau dữ liệu,

Sắp xếp dữ liệu theo cột. Nếu hai cột trở lên là cần thiết cho kiểm tra trùng lặp, hãy tạo một cột khác với sự kết hợp của hai hoặc nhiều cột này và sắp xếp theo thứ tự đó,

Trong cột trống, thêm công thức sau (nếu cột là A và ô trống đầu tiên là A2 và B2 là ô đầu tiên để kiểm tra trùng lặp).

=if(A2=B3;"Duplicate";"Original")

Bây giờ, chỉ cần chọn tất cả các hàng có giá trị Trùng lặp trong cột A và đánh dấu chúng!

Bây giờ tất cả các bản sao đã được xác định và bạn có thể thực hiện những gì bạn muốn với chúng: đánh dấu các bản sao, ẩn các bản sao hoặc xem cách xóa các hàng trùng lặp trong Excel, …

Để loại bỏ các bản sao, hoặc ẩn các bản sao trong Excel, chỉ cần lọc trên cột Một giá trị bằng Duplicate và thực hiện hành động tương ứng. Đây là cách để xóa các bản sao trong Excel 2013, để thực hiện Excel Loại bỏ các bản sao‌ từ một danh sách, nhưng cũng làm thế nào để Loại bỏ các bản sao‌ trong Excel 2013.

Để đếm các bản sao, trong trang tính hiện tại, thêm cột trống ở bên phải của cột với hàm so sánh, bộ lọc trên cột A bằng Gốc và thêm công thức sau vào cột B. Bạn vẫn nên có khóa trong cột C :

=countif(C:C;A2)

Và mở rộng công thức cho toàn bộ cột. Do đó, nó sẽ hiển thị số lượng các bản sao cho mỗi giá trị duy nhất!

Hoàn thành Excel 2019 cho người mới bắt đầu trong video

Clear And Delete Recent Documents / Workbooks / Presentations List In Office 2007 / 2010 / 2013 / 2022 (Word, Excel, Powerpoint)

Beginning from Microsoft Office 2007, Word, Excel and PowerPoint uses new Office Fluent Ribbon user interface with a big right pane section of the Office or “File” menu been devoted to “Recent Documents”, “Recent Workbooks” or “Recent Presentations” list. The recent files list records each and every files that user opens recently, and display the list whenever Office button or “File” menu is pressed for quick easy access.

Since Office 2013 and Office 2016, Office apps also display “Recent” list which shows all recently opened files upon launching of Office apps such as Word, Excel and PowerPoint.

The “Recent Documents”, “Recent Workbooks” or “Recent Presentations” list in Word, Excel or PowerPoint shouldn’t be any problem if you’re the only user on the computer. However, if the same computer and same user account is shared by many people, or you’re using a borrowed or public computer, the recent files list will expose documents using trace. To protect your privacy, users need to delete all file opened history in “Recent Documents”, “Recent Workbooks” or “Recent Presentations”.

How to Clear and Delete Entire Recent Documents / Recent Workbooks / Recent Presentations List

Go to the Advanced tab.

Scroll down to the Display section.

Set the value for Show this number of Recent Documents: (for Microsoft Word) to 0 (zero).

Repeat steps above again, and set back the value for the number of Recent Documents to show to its original default, i.e. 17. If you don’t want this particular Office application to remember any Recent Documents, you can leave the value at 0 and skip this step.

In Office 2007 and Office 2010, uses the following registry trick instead. The trick can also be used if you don’t want to perform the task to clear the recent files list one by one on many Office products, it’s possible to clear and delete the “Recent Documents”, “Recent Workbooks”, “Recent Presentations”, items, all or some of them, in the registry.

To do so, run Registry Editor (regedit.exe) and navigate to the one of the following registry key branches:

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice12.0WordFile MRU HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice12.0ExcelFile MRU HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice12.0PowerPointFile MRU

Note: Change the version of Office in the registry key above based on version number as follow:

Each registry key represent a corresponding Office product respectively, which should be pretty obviously. Inside the File MRU key, there are plenty of items on the right value pane. Delete any – one, some or all – of the item entries that you want to make disappear and delete from “Recent Documents” list. Restart respective Office 2007 program to see the changes.