Xóa Highlight Trong Excel / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Cách So Sánh Hai Cột Dữ Liệu Trong Excel Để Xóa, Highlight, Tô Màu Dữ Liệu Trùng Lặp

Cách so sánh hai cột dữ liệu trong Excel để xóa, highlight, tô màu dữ liệu trùng lặp là một trong những câu hỏi đang được rất nhiều bạn quan tâm cũng như gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Với bài viết này, Blog học excel cơ bản online sẽ hướng dẫn các bạn cách so sánh hai cột Excel trùng lặp và xóa hoặc highlight những phần trùng lặp được tìm thấy.

Giả sử bạn có 2 cột tên người – 5 tên trong cột A và 3 tên trong cột B. Bạn muốn so sánh dữ liệu giữa hai cột này để tìm các tên bị trùng lắp. Đây chỉ là ví dụ. Trong các bảng tính thực, dữ liệu để so sánh thường có hàng ngàn, hàng vạn mục.

Trường hợp A: Cả hai cột đều trong một trang tính, cùng một bảng dữ liệu: Cột A và cột B.

Trường hợp 1: cả hai cột cùng một danh sách

Trong ô trống đầu tiên, ô C1, nhập công thức: =IF(ISERROR(MATCH(A1,$B$1:$B$10000,0)),”Unique”,”Duplicate”)

Nếu bạn muốn tìm các giá trị trùng trong cột B, hoán đổi tên cột như sau: =IF(ISERROR(MATCH(B1,$A$1:$A$10000,0)),”Unique”,”Duplicate”)

Thay vì “Unique”/”Duplicate” (duy nhất/trùng lắp), bạn cũng có thể tự đặt nhãn cho mình như “Not found”/”Found” (Tìm thấy/Không tìm thấy) hoặc “Duplicate” và gõ “” thay vì “Unique”. Trong cách thứ hai, bạn sẽ có một ô trống kế bên ô mà giá trị trùng lắp không được tìm thấy.

Tất cả các ô chứa giá trị trùng đều được đánh dấu là “Duplicate”.

Trong ô đầu tiên của cột trống đầu tiên trong Sheet2 (cột B), nhập công thức: =IF(ISERROR(MATCH(A1,Sheet3!$A$1:$A$10000,0)),””,”Duplicate”)

Sheet3! là tên trang tính có chứa cột thứ 2, $A$1:$A$10000 là địa chỉ của ô tính đầu tiên và ô tính cuối cùng trong cột thứ 2.

Tương tự như bước trong trường hợp A.

Chúng ta có kết quả sau đây:

Chúng ta đã tìm thấy những giá trị trong cột thứ nhất (cột A) cũng trùng với cột thứ hai (cột B). Bây giờ chúng ta cần làm vài thứ với chúng.

Thật không hiệu quả và tốn thời gian khi tìm kiếm trên toàn bộ bảng và xem xét từng giá trị trùng lắp một cách thủ công. Có nhiều cách thực hiện ưu việt hơn.

Chỉ hiển thị hàng bị trùng trong cột A:

Ngoài gắn nhãn “Duplicate”, bạn cũng có thể đánh dấu các giá trị trùng bằng một cách khác như định dạng màu chữ hoặc bôi màu nó.

Lọc các giá trị trùng lặp như giải thích ở trên, chọn các ô tính đã lọc và nhấn để mở hộp thoại Format Cells. Ví dụ: hãy thay đổi màu nền của các hàng bị trùng sang màu vàng tươi. Tất nhiên, bạn có thể thay đổi màu nền của các ô này bằng cách sử dụng tùy chọn trên thẻ , nhưng ưu thế của hộp thoại Format Cells là nó cho phép bạn thực hiện tất cả các thay đổi định dạng cùng lúc.

Lọc bảng dữ liệu để hiển thị các giá trị trùng lặp, chọn tất cả những ô đó.

Nếu hai cột được so sánh nằm trên hai trang tính khác nhau, cụ thể là trong hai bảng dữ liệu riêng biệt, nhấp phải vào vùng dữ liệu được chọn và chọn Delete Row từ danh sách tùy chọn.

Nếu hai cột nằm trên cùng một trang tính, hai cột liền kề hoặc không liền kề, việc xóa những giá trị trùng lắp sẽ phức tạp hơn. Chúng ta không thể xóa toàn bộ hàng chứa chúng bởi vì như vậy sẽ xóa những ô tương ứng trong cột 2. Vì vậy, để hiển thị những giá trị duy nhất trong cột A, thực hiện theo các bước sau:

Lọc bảng để các giá trị trùng lặp được hiển thị và chọn tất cả những ô đó. Nhấp phải vào vùng được chọn và chọn Clear Contents.

Bỏ bộ lọc.

Chọn tất cả ô tính trong cột A bắt đầu từ ô A1 đến ô cuối cùng có chứa dữ liệu.

Di chuyển đến thẻ , nhấp chọn . Trong hộp thoại mở ra, chọn Continue with the current selection và nhấn .

Xóa cột chứa công thức, chỉ để lại “Uniques”

Như vậy, cột A chỉ còn những dữ liệu không bị trùng lặp trong cột B.

How To Highlight And Remove Highlight In Word

In Word, you can highlight text on the screen much like you can highlight text on paper using a highlighter. In this article, you will find general information about how highlight in Word works. The basic information about highlight applies to both the built-in highlight functionality and the functionality of the DocTools HighlightManager add-in.

There is no difference between highlight added using the DocTools HighlightManager add-in and using the built-in highlight functionality in Word. The difference is that DocTools HighlightManager add-in makes the work much faster and more flexible.

15 available highlight colors

Word offers 15 highlight colors. For years, Word users have asked for more colors or the option to customize highlight colors, but so far with no luck.

How to show or hide highlight on screen and in print

Even if it may look so, highlight in Word is not applied as font formatting or paragraph formatting like e.g. color shading. If you check the formatting of highlighted text, you will not see the highlight listed anywhere.

The display of highlight is managed via an option in Word:

When you turn off Show highlighter marks, any highlight in documents will only be hidden, not removed. As soon as you turn on the setting, the highlight will appear again, if any. The highlight will also be visible if the document is opened on another computer with the setting turned on.

How to print without highlight

As explained above, you can turn highlight on and off, without removing the highlight from the document.

To print without highlight but keep the highlight in the document:

Turn off display of highlight as explained above (see Figure 2).

Print.

Turn highlight on again, if you want.

In the DocTools HighlightManager add-in, you will find a command for quickly turning on and off the display of highlight instead of digging deep into the Word Options dialog box.

Highlight and track changes

Changing highlight in a document is not registered by track changes. Even if track changes is on, Word will not regard a highlight change as a revision.

The difference between highlight color and shading color

As mentioned above, the number of highlight colors is limited. On the other hand, you can apply any color of your choice via the Shading tools in Word. This may make users want to use shading instead of highlight in order to get access to more colors. However, the two types of coloring work in totally different ways.

This means that the shading is applied as a characteristic or an attribute of the text, paragraph, table cell or table itself.

You can’t turn on and off shading for an entire document as you can with highlight. You can easily select all and set the shading to No Color. However, once you have removed the shading, you can’t easily apply it again if spread across the entire document. This means that it may not necessarily be a good idea to use shading as a substitute for highlight.

Highlight is often used as a temporary marking of content, e.g. during the editing process. Shading may more often be used as permanent formatting that is meant to remain in the finished document.

How to highlight in Word using the built-in functionality

You can apply highlight in different ways using the built-in functionality in Word. See METHODs 1-4 below. When you apply highlight to selected text in Word using the built-in methods described below, Word doesn’t retain the selection but collapses the selection so the insertion point is placed after the selection afterwards. Since you may often want to apply e.g. formatting to the same selection immediately after applying highlight, this is not always practical.

The DocTools HighlightManager add-in lets you decide whether or not to keep the selection after highlighting text. It can help you save time.

METHOD 1 – How to highlight selected text via the Ribbon

Select the text to be highlighted.

What is the default highlight color in Word?

The default highlight color in Word is the highlight color currently shown in the Text Highlight Color icon.

The default highlight color will automatically be used by Word for the next highlight unless you select another color.

The DocTools HighlightManager add-in lets you use any highlight color without changing the default highlight color.

METHOD 2 – How to highlight selected text via the Mini Toolbar

If you have the Mini Toolbar enabled, you can also apply highlight via that toolbar:

Select the text to be highlighted.

The highlight tools in the Mini Toolbar are identical to the ones on the Home tab in the Ribbon.

METHOD 3 – How to highlight using a shortcut

Word has a default shortcut assigned to highlight:

How the Alt+Ctrl+H shortcut works

You must select text before pressing the Alt+Ctrl+H shortcut. What happens when you press the shortcut depends on the situation. See the examples below:

METHOD 4 – How to highlight without first selecting text

NOTE: If you drag across text that is already highlighted, the highlight will be removed.

Note that the DocTools HighlightManager add-in lets you apply any highlight color to a paragraph without first selecting the entire paragraph – you only need to press a shortcut.

How to unhighlight in Word

Unhighlight is the same as removing highlight. See below.

How to stop highlighting in Word

Type the first new character, then press and hold the Shift key and press the Left Arrow key to select the typed character.

Press Alt+Ctrl+H to unhighlight the selected character you just typed.

Press the Right Arrow key once to move after the typed character (or you can just delete the character when finished typing in step 3).

Then continue to type the new text.

How to remove highlight in Word

Getting rid of highlight may be referred to as either removing highlight or unhighlight. You may also think of it as how to remove highlighted text in word even if you want to keep the text and only make the highlighting go away.

To get rid of highlight in Word – or unhighlight – you can follow the steps described for applying highlight using METHOD 1, METHOD 2, METHOD 3 or METHOD 4 above but with the difference, that you select No Color instead of one of the 15 colors.

The DocTools HighlightManager add-in provides tools that let you quickly remove highlight either from the selection or from all paragraph(s) that are fully or partly included in the selection. This means that you don’t need to spend time on first selecting the entire paragraphs to remove highlight.

How to remove highlight from a paragraph number or bullet

If you are working with Word documents with automatic numbering, you may have struggled with how to unhighlight a number in Word. The same may be true for bullets in bulleted paragraphs.

If only the number or bullet of a paragraph is highlighted, it is because the paragraph mark of that paragraph is highlighted.

To remove highlight from a number or from a bullet, select the paragraph mark and remove the highlight. You can also select the entire paragraph or the last part of the paragraph as long as you make sure the paragraph mark is included in the selection. Then the highlight will disappear from the number/bullet. See the illustration below.

TIP: Turn on formatting marks ( Ctrl+Shift+8) so you can see the paragraph marks and other non-printing characters. Paragraph marks look like this: ¶

How to remove light yellow highlight that does not disappear when selecting No Color

You may experience that you open a document in which some areas are highlighted with a light or pale yellow color (see figure 12 below). The color differs from the bright yellow color in the highlight color palette. If you try to remove the light, yellow highlight by selecting No Color from the highlight palette, nothing happens.

Such pale, yellow highlight is most likely a result of the document being protected. The yellow color is used to show which areas of the document you can edit. You can turn off the highlight but it will be turned on again if you close and reopen the document. As opposed to normal highlight colors, the light, yellow color does not print. It is shown on the screen only.

To remove the light yellow highlight:

In the Restrict Editing pane that opens, turn off Highlight the regions I can edit. See figure 13 below.

How to replace highlight colors in a document

How to find highlight

As you will learn below, the built-in functionality of Word does not let you search for a specific highlight color. As opposed to that, the DocTools HighlightManager add-in lets you find any specific highlight color.

Word does not let you search for specific highlight colors.

If two or more paragraphs in succession are highlighted, Word will not find them as one instance of highlight. Word interprets each paragraph as one instance of highlighting. This means that Word finds highlight in one paragraph at a time.

To find highlight in Word using the Find and Replace dialog box:

To find highlight, make sure the insertion point is in the Find what field.

If you want to find highlight no matter the text, leave the Find what field empty, otherwise enter the relevant text.

Add other search criteria as needed and use the buttons in the dialog box to find and/or replace.

TIP: You can find both Highlight and Not highlight If you select Highlight from the Format menu in the Find and Replace dialog box twice, the text below the Find what or Replace with field changes from Highlight to Not highlight. See Figure 15 below.

This means that you can search for and replace with both highlight and no highlight.

How to replace one highlight color with another

You may sometimes want to change highlight color in Word.

You can use the Find and Replace command to replace one highlight color with another. To do this:

Press Ctrl+H to open the Find and Replace dialog box.

In both Find what and Replace with, add Highlight (see How to find highlight above for help. Leave the text fields empty unless you want to search for specific text and/or replace with other text.

As opposed to the built-in functionality in Word, the DocTools HighlightManager add-in lets you find any specific highlight color and replace it with any other highlight color, leaving all other colors unchanged.

How to copy only the highlighted text to another document

The built-in functionality of Word does not have a special feature for copying only highlighted text.

You could save a copy of the document and use Find and Replace to delete all text that is not highlighted. To do that:

Press Ctrl+H to open the Find and Replace dialog box.

In the Replace with field, type ^p in the field.The ^p replaces the found non-highlighted text with a paragraph mark. This will split the remaining highlighted text in paragraphs. Otherwise, the result could be that many highlighted instances end in one paragraph.

The result may not always be useful since all the highlighted text remains with context.

The DocTools HighlightManager add-in includes a command for extracting highlight to a new document. Using that command, you can quickly create a document that includes the highlight, incl. metadata about each found instance.

Troubleshooting highlight

PROBLEM 1 – Highlight it is not visible on the screen

If you apply a highlight color to selected text and no color appears, the problem is likely to be one of the following:

PROBLEM 2 – Why can’t I remove highlighting in Word?

If you try to remove highlight using the methods described above and if that doesn’t remove the color, the reason may be that the color is not applied using highlight.

See PROBLEM 4 below for further details about how to get rid of other types of colors than highlight.

PROBLEM 3 – How to remove yellow highlight in Word?

A yellow background color on text in Word may not always be highlight. If you try to remove highlight using the methods described above and if that doesn’t remove the yellow color, the reason may be that the color is not applied using highlight.

See PROBLEM 4 below for further details about how to get rid of other types of colors than highlight.

PROBLEM 4 – The color doesn’t disappear when I attempt to remove highlight

What to do if you can’t remove highlighting in word? The reason may be that what looks like highlighting isn’t highlighting at all but another type of coloring.

If you select text that seems to be highlighted and try to remove the highlight and if this does not make the color go away, the reason may be that it is not highlight but one of the following:

The color is a warm yellow highlight color added by the Find feature

The color is light yellow and is showing which areas you can edit in a protected document

See below for help on how to remove the five types of color.

How to remove yellow highlight added by the Find feature

How to remove color shading

Selected the text from which you want to remove the color shading.

Note that shading can be applied to part of a paragraph, entire paragraphs, table cells, or entire tables. However, selecting No Color from the Paragraph group can remove shading from any of the types.

How to remove the light yellow color from a protected document

See how you remove light yellow highlight from a protected document above.

How to remove gray field shading

In documents with fields, I recommend having field shading set to always be displayed. The shading is visible on the screen only and does not print ( more information about field shading). However, you can turn off field shading or set it to be displayed only on field(s) that are selected:

I strongly recommend having field shading shown always. If you can’t distinguish fields from other content, you risk making manual changes inside fields. The result will be that such changes are gone when you update fields.

How to remove gray Form Field shading

Word documents that are created as forms that are to be filled in by users may be created using a special type of fields: Form Fields. In newer versions of Word, forms that use Form Fields are referred to as Legacy Forms since Word now also lets you create forms using content controls.

If you see gray shading that can’t be removed using any of the methods above, Form Fields may be in use. You can quickly find out by pressing Alt+F9 to show field codes. If the areas with the gray shading now appear as { FORMTEXT }, { FORMCHECKBOX }, or { FORMDROPDOWN }, Form Fields are in use.

It is practical to have Form Field shading turned on since it makes it easy to see where to fill in data. However, you can turn the Form Field shading off:

If you can’t see the Developer tab, see How to show the Developer tab in Word.

PROBLEM 5 – No highlight is applied when I press Alt+Ctrl+H

As explained above, Alt+Ctrl+His the default shortcut assigned to highlight. If you press Alt+Ctrl+H and nothing happens, the problem is likely to be one of the following:

PROBLEM 6 – How to customize highlight color in Word?

The quick answer is: You can’t create custom highlight colors in Word. The colors are restricted to the 15 colors shown in Figure 4 above.

You might use color shading instead of highlight. When it comes to color shading, you can define any color you want. However, highlighting and color shading are very different as explained above.

How to apply or remove highlight via macros (VBA)

Below, you will find small examples of macro code related to highlight. If you record a macro in Word to find out what code to use for highlighting, the result is macro code that also changes the default highlight color to the color you apply. As you will see in the code samples below, you can apply or remove highlight via VBA without changing the default color.

EXAMPLE 1: Apply yellow highlight to the selection without changing the default highlight color that is shown in the Text Highlight Color icon:

Selection.Range.HighlightColorIndex = wdYellow

EXAMPLE 2: Remove highlight from the selection without changing the default highlight color that is shown in the Text Highlight Color icon:

Selection.Range.HighlightColorIndex = wdNoHighlight

EXAMPLE 3: Select bright green as the default highlight color that will be shown in the Text Highlight Color icon:

Options.DefaultHighlightColorIndex = wdBrightGreen

Highlight can be useful in many Word documents, not least during the editing process. This article has explained how highlight in Word works. You have learnt how to highlight, how to remove highlight / unhighlight, how to solve different problems with highlight, etc. I hope this article helps you work more efficiently with highlight in Word.

How To Identify Duplicates In Excel: Find, Highlight, Count, Filter, Etc.

The tutorial explains how to search for duplicates in Excel. You will learn a few formulas to identify duplicate values or find duplicate rows with or without first occurrences. You will also learn how to count instances of each duplicate record individually and find the total number of dupes in a column, how to filter out duplicates, and more.

And today, I’d like to share a few quick and effective methods to identify duplicates in a single list. These solutions work in all versions of Excel 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013 and lower.

How to identify duplicates in Excel

The easiest way to detect duplicates in Excel is using the COUNTIF function. Depending on whether you want to find duplicate values with or without first occurrences, there’s going to be a slight variation in the formula as shown in the following examples.

How to find duplicate records including 1st occurrences

Supposing you have a list of items in column A that you want to check for duplicates. These can be invoices, product Id’s, names or any other data.

Here’s a formula to find duplicates in Excel including first occurrences (where A2 is the topmost cell):

Input the above formula in B2, then select B2 and drag the fill handle to copy the formula down to other cells:

As you can see in the screenshot above, the formula returns TRUE for duplicate values and FALSE for unique values.

Note. If you need to find duplicates in a range of cells rather than in an entire column, remember to lock that range with the $ sign. For example, to search for duplicates in cells A2:A8, use this formula:

For a duplicate formula to return something more meaningful than the Boolean values of TRUE and FALSE, enclose it in the IF function and type any labels you want for duplicate and unique values:

In case, you want an Excel formula to find duplicates only, replace “Unique” with an empty string (“”) like this:

The formula will return “Duplicates” for duplicate records, and a blank cell for unique records:

How to search for duplicates in Excel without 1st occurrences

In case you plan to filter or remove duplicates after finding them, using the above formula is not safe because it marks all identical records as duplicates. And if you want to keep the unique values in your list, then you cannot delete all duplicate records, you need to only delete the 2nd and all subsequent instances.

So, let’s modify our Excel duplicate formula by using absolute and relative cell references where appropriate:

As you can see in the following screenshot, this formula does not identity the first occurrence of “Apples” as duplicate:

How to find case-sensitive duplicates in Excel

In situations when you need to identify exact duplicates including the text case, use this generic array formula (entered by pressing Ctrl + Shift + Enter):

IF( SUM(( –EXACT(range, uppermost _cell)))<=1, “”, “Duplicate”)

At the heart of the formula, you use the EXACT function to compare the target cell with each cell in the specified range exactly. The result of this operation is an array of TRUE (match) and FALSE (not match), which is coerced to an array of 1’s and 0’s by the unary operator (–). After that, the SUM function adds up the numbers, and if the sum is greater than 1, the IF function reports a “Duplicate”.

For our sample dataset, the formula goes as follows:

=IF(SUM((--EXACT($A$2:$A$8,A2)))<=1,"","Duplicate")

As shown in the screenshot below, it treats lowercase and uppercase as different characters (APPLES is not identified as a duplicate):

How to find duplicate rows in Excel

If your aim is to dedupe a table consisting of several columns, then you need a formula that can check each column and identify only absolute duplicate rows, i.e. rows that have completely equal values in all columns.

Let’s consider the following example. Supposing, you have order numbers in column A, dates in column B, and ordered items in column C, and you want to find duplicate rows with the same order number, date and item. For this, we are going to create a duplicate formula based on the COUNTIFS function that allows checking multiple criteria at a time:

To search for duplicate rows with 1st occurrences, use this formula:

The following screenshot demonstrates that the formula really locates only the rows that have identical values in all 3 columns. For example, row 8 has the same order number and date as rows 2 and 5, but a different item in column C, and therefore it is not marked as duplicate row:

To show duplicate rows without 1st occurrences, make a little adjustment to the above formula:

How to count duplicates in Excel

If you want to know the exact number of identical records in your Excel sheet, use one of the following formulas to count duplicates.

Count instances of each duplicate record individually

When you have a column with duplicated values, you may often need to know how many duplicates are there for each of those values.

=COUNTIF($A$2:$A$8, $A2)

As demonstrated in the following screenshot, the formula counts the occurrences of each item: “Apples” occurs 3 times, “Green bananas” – 2 times, “Bananas” and “Oranges” only once.

If you want to identify 1st, 2nd, 3rd, etc. occurrences of each item, use the following formula:

=COUNTIF($A$2:$A2, $A2)

In a similar manner, you can count the occurrences of duplicated rows. The only difference is that you will need to use the COUNTIFS function instead of COUNTIF. For example:

=COUNTIFS($A$2:$A$8, $A2, $B$2:$B$8, $B2)

Once the duplicate values are counted, you can hide unique values and only view duplicates, or vice versa. To do this, apply Excel’s auto-filter as demonstrated in the following example: How to filter out duplicates in Excel.

Count the total number of duplicates in a column(s)

The easiest way to count duplicates in a column is to employ any of the formulas we used to identify duplicates in Excel (with or without first occurrences). And then you can count duplicate values by using the following COUNTIF formula:

=COUNTIF(range, "duplicate")

Where “duplicate” is the label you used in the formula that locates duplicates.

In this example, our duplicate formula takes the following shape:

=COUNTIF(B2:B8, "duplicate")

=ROWS($A$2:$A$8)-SUM(IF( COUNTIF($A$2:$A$8,$A$2:$A$8)=1,1,0))

Because it’s an array formula, remember to press Ctrl + Shift + Enter to complete it. Also, please keep in mind that this formula counts all duplicate records, including first occurrences:

To find the total number of duplicate rows, embed the COUNTIFS function instead of COUNTIF in the above formula, and specify all of the columns you want to check for duplicates. For example, to count duplicate rows based on columns A and B, enter the following formula in your Excel sheet:

=ROWS($A$2:$A$8)-SUM(IF( COUNTIFS($A$2:$A$8,$A$2:$A$8, $B$2:$B$8,$B$2:$B$8)=1,1,0))

How to filter duplicates in Excel

For easier data analysis, you may want to filter your data to only display duplicates. In other situations, you may need the opposite – hide duplicates and view unique records. Below you will find solutions for both scenarios.

How to show and hide duplicates in Excel

Tip. To have filtering enabled automatically, convert your data to a fully-functional Excel table. Just select all data and press the

Ctrl + T

shortcut.

And now, you can sort duplicates by the key column to group them for easier analysis. In this example, we can sort duplicate rows by the Order number column:

How to filter duplicates by their occurrences

If you want to show 2nd, 3rd, or Nth occurrences of duplicate values, use the formula to count duplicate instances we discussed earlier:

=COUNTIF($A$2:$A2, $A2)

Then apply filtering to your table and select only the occurrence(s) you want to view. For example, you can filter the 2nd occurrences like in the following screenshot:

In a similar manner, you can show 2nd, 3rd and all subsequent duplicate occurrences. Just type the required number in the box next to “is greater than”.

Highlight, select, clear, delete, copy or move duplicates

After you’ve filtered duplicates like demonstrated above, you have a variety of choices to deal with them.

How to select duplicates in Excel

To select duplicate records without column headers, select the first (upper-left) cell, and press Ctrl + Shift + End to extend the selection to the last cell.

Tip. In most cases, the above shortcuts work fine and select filtered (visible) rows only. In some rare cases, mostly on very large workbooks, both visible and invisible cells may get selected. To fix this, use one of the above shortcuts first, and then press

Alt + ;

to select only visible cells, ignoring hidden rows.

How to clear or remove duplicates in Excel

How to highlight duplicates in Excel

Another way to highlight duplicates in Excel is using a built-in conditional formatting rule for duplicates, or creating a custom rule specially tailored for your sheet. Experienced Excel users won’t have any problem with creating such a rule based on the formulas we used to check duplicates in Excel. If you are not very comfortable with Excel formulas or rules yet, you will find the detailed steps in this tutorial: How to highlight duplicates in Excel.

How to copy or move duplicates to another sheet

To copy duplicates, select them, press Ctrl + C, then open another sheet (a new or existing one), select the upper-left cell of the range where you want to copy the duplicates, and press Ctrl + V to paste them.

To move duplicates to another sheet, perform the same steps with the only difference that you press Ctrl + X (cut) instead of Ctrl + C (copy).

This is how you can identify duplicates in Excel using functions and built-in features. To better understand the formulas discussed in this tutorial, feel free to download Identify Duplicates Sample Workbook.

Duplicate Remover – fast and efficient way to locate duplicates in Excel

Now that you know how to use duplicate formulas in Excel, let me demonstrate you another quick, efficient and formula-free way – Duplicate Remover for Excel.

This all-in-one tool can search for duplicate or unique values in a single column or compare two columns. It can find, select and highlight duplicate records or entire duplicate rows, remove found dupes, copy or move them to another sheet. I think an example of practical use is worth many words, so let’s get to it.

How to find duplicate rows in Excel in 2 quick steps

To test the capabilities of our Duplicate Remover add-in, I’ve created a table with a few hundred rows that looks like follows:

As you see, the table has a few columns. The first 3 columns contain the most relevant information, so we are going to search for duplicate rows based solely on the data in columns A – C. To find duplicate records in these columns, just do the following:

The smart add-in will pick up the entire table and ask you to specify the following two things:

Select the columns to check for duplicates (in this example, these are the Order no., Order date and Item columns).

Choose an action to perform on duplicates. Because our purpose is to identify duplicate rows, I’ve selected the Add a status column

Apart from adding a status column, an array of other options are available to you:

Delete duplicates

Color (highlight) duplicates

Select duplicates

Copy duplicates to a new worksheet

Move duplicates to a new worksheet

As you can see in the below screenshot, all of the rows that have identical values in the first 3 columns have been located (first occurrences are not identified as duplicates).

If you want more options to dedupe your worksheets, use the Duplicate Remover wizard that can find duplicates with or without first occurrences as well as unique values. The detailed steps follow below.

Duplicate Remover wizard – more options to search for duplicates in Excel

Depending on a particular sheet you are working with, you may or may not want to treat the first instances of identical records as duplicates. One possible solution is using a different formula for each scenario, as we discussed in How to identify duplicates in Excel. If you are looking for a fast, accurate and formula-free method, try the Duplicate Remover wizard:

On the next step, you are presented with the 4 options to check duplicates in your Excel sheet:

Duplicates without 1st occurrences

Duplicates with 1st occurrences

Unique values

Unique values and 1st duplicate occurrences

For this example, let’s go with the second option, i.e. Duplicates + 1st occurrences:

Now, select the columns where you want to check duplicates. Like in the previous example, we are selecting the first 3 columns:

Finally, choose an action you want to perform on duplicates. As is the case with the Dedupe Table tool, the Duplicate Remover wizard can identify, select, highlight, delete, copy or move duplicates.

It only takes a fraction of a second for the Duplicate Remover wizard to check hundreds of rows, and deliver the following result:

No formulas, no stress, no errors – always swift and impeccable results 🙂

Identify Duplicates – formula examples (.xlsx file) Ultimate Suite – trial version (.zip file)

You may also be interested in

How To Quickly Highlight Recurring Text In Word

Highlighting text in Microsoft Word is easy if you know these two shortcuts.

Highlighting is a common task in Microsoft Word because it allows the reader to quickly find specific words or phrases. If the text occurs a lot, manually highlighting all instances would be tedious, and fortunately is unnecessary. In this article, I’ll show you two ways to highlight recurring text: using Word’s Find & Replace and Find options. Both are good tools to know when you want to review surrounding text rather than make a blanket change. Both are easy but come with a few limitations.

Disclosure:LEARN MORE: Office 365 for business TechRepublic may earn a commission from some of the products featured on this page. TechRepublic and the author were not compensated for this independent review.

I’m using (desktop) Office 365, but you can use earlier versions. You can work with your own document or download the simple demonstration .docx file. It doesn’t work in the browser edition.

How to highlight in Word using Find & Replace

Figure A

When highlighting recurring text, you might turn to Replace first, but you’ll find highlighting on the Find tab, not Replace. Let’s run through a simple example by adding a green highlight to every instance of the word video in the demonstration document:

First, choose the highlight color. This step might not matter, but it’s important to note that Word will apply the current highlight, which might happen to be no highlight at all. For our purposes, choose green from the Text Highlight Color dropdown in the Font group (on the Home tab).

In the Find What control, enter video

From the Reading Highlight, choose Highlight All. Figure A shows the highlights.

If you highlight another word or phrase-regardless of the highlight color you use-Word will remove the results of the Highlight All task.

If you remove the highlight from any of the highlighted instances, Word will remove them all.

After highlighting, you can quickly peruse your document and make updates as necessary. The highlighting will stay in place until you remove it. You can even save the highlights.

However, all this quick highlighting has its limits:

Now, let’s do the same thing using Find in the Navigation pane.

In the text control, enter video and press Enter. Word will automatically highlight all instances (Figure C).

Figure B

Figure C

How to highlight in Word using Find

There’s more than one way to highlight recurring text, and you’ll want to be familiar with both. This time we’ll use the Find option, but you can skip choosing a highlight color because Word will ignore the setting. Now, do the following:

The same caveats apply as before when trying to work with subsequent highlighting. In addition, when you close the Navigation pane, all highlights disappear. For this reason, I find this option less flexible, but if you’re working in the Navigation pane for other reasons, it works well.

Stay tuned

In a subsequent article, I’ll show you how to replace one highlighting color with another! If you have any cool highlight tips, please share them in the Comments section below.

Also see