Xóa Freeze Panes Trong Excel / Top 10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2023 # Top Trend | Hoisinhvienqnam.edu.vn

How To Freeze Panes In Excel

If you have a large table of data in Excel, it can be useful to freeze rows or columns. This way you can keep rows or columns visible while scrolling through the rest of the worksheet.

Freeze Top Row

To freeze the top row, execute the following steps.

3. Scroll down to the rest of the worksheet.

Result. Excel automatically adds a dark grey horizontal line to indicate that the top row is frozen.

Unfreeze Panes

To unlock all rows and columns, execute the following steps.

Freeze First Column

To freeze the first column, execute the following steps.

3. Scroll to the right of the worksheet.

Result. Excel automatically adds a dark grey vertical line to indicate that the first column is frozen.

Freeze Rows

To freeze rows, execute the following steps.

1. For example, select row 4.

4. Scroll down to the rest of the worksheet.

Result. All rows above row 4 are frozen. Excel automatically adds a dark grey horizontal line to indicate that the first three rows are frozen.

Freeze Columns

To freeze columns, execute the following steps.

1. For example, select column E.

4. Scroll to the right of the worksheet.

Result. All columns to the left of column E are frozen. Excel automatically adds a dark grey vertical line to indicate that the first four columns are frozen.

Freeze Cells

To freeze cells, execute the following steps.

1. For example, select cell C3.

4. Scroll down and to the right.

Result. The orange region above row 3 and to the left of column C is frozen.

Magic Freeze Button

3. Under Choose commands from, select Commands Not in the Ribbon.

7. Scroll down to the rest of the worksheet.

Result. Excel automatically adds a dark grey horizontal line to indicate that the top row is frozen.

Excel 2013: Freezing Panes And View Options

/en/excel2013/functions/content/

Introduction

Whenever you’re working with a lot of data, it can be difficult to compare information in your workbook. Fortunately, Excel includes several tools that make it easier to view content from different parts of your workbook at the same time, such as the ability to freeze panes and split your worksheet

Optional: Download our practice workbook.

To freeze rows:

You may want to see certain rows or columns all the time in your worksheet, especially header cells. By freezing rows or columns in place, you’ll be able to scroll through your content while continuing to view the frozen cells.

Select the row below the row(s) you want to freeze. In our example, we want to freeze rows 1 and 2, so we’ll select row 3.

Select the Freeze Panes command, then choose Freeze Panes from the drop-down menu.

The rows will be frozen in place, as indicated by the gray line. You can scroll down the worksheet while continuing to view the frozen rows at the top. In our example, we’ve scrolled down to row 18.

To freeze columns:

Select the column to the right of the column(s) you want to freeze. In our example, we want to freeze column A, so we’ll select column B.

Select the Freeze Panes command, then choose Freeze Panes from the drop-down menu.

The column will be frozen in place, as indicated by the gray line. You can scroll across the worksheet while continuing to view the frozen column on the left. In our example, we’ve scrolled across to column E.

If you only need to freeze the top row (row 1) or first column (column A) in the worksheet, you can simply select Freeze Top Row or Freeze First Column from the drop-down menu.

Other view options

If your workbook contains a lot of content, it can sometimes be difficult to compare different sections. Excel includes additional options to make your workbooks easier to view and compare. For example, you can choose to open a new window for your workbook or split a worksheet into separate panes.

To open a new window for the current workbook:

Excel allows you to open multiple windows for a single workbook at the same time. In our example, we’ll use this feature to compare two different worksheets from the same workbook.

A new window for the workbook will appear.

You can now compare different worksheets from the same workbook across windows. In our example, we’ll select the 2013 Sales Detailed View worksheet to compare the 2012 and 2013 sales.

If you have several windows open at the same time, you can use the Arrange All command to rearrange them quickly.

To split a worksheet:

Sometimes you may want to compare different sections of the same workbook without creating a new window. The Split command allows you to divide the worksheet into multiple panes that scroll separately.

Select the cell where you want to split the worksheet. In our example, we’ll select cell C7.

The workbook will be split into different panes. You can scroll through each pane separately using the scroll bars, allowing you to compare different sections of the workbook.

Challenge!

Open an existing Excel workbook. If you want, you can use our practice workbook.

Try freezing a row or column in place. If you are using the example, freeze the top two rows (rows 1 and 2).

Try opening a new window for your workbook.

Use the Split command to split your worksheet into multiple panes.

/en/excel2013/sorting-data/content/

Cách Sử Dụng Freeze Panes Để Cố Định Dòng Và Cột Trong Excel

Trong quá trình làm việc trên Excel, nhiều lúc gặp phải một bảng dữ liệu lớn khiến bạn không thể tham chiếu các dòng hoặc cột ở xa dòng tiêu đề được. Chức năng Freeze Panes sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Freeze Panes để cố định cột hoặc dòng tiêu đề.

1. Cách sử dụng Freeze Panes để cố định cột của trang tính – Cố định cột đầu tiên của trang tính

Như vậy là cột đầu tiên của trang tính sẽ được cố định lại và hiện thị dù bạn kéo trang tính sang tới đâu đi nữa.

– Cố định nhiều cột của trang tính

Nếu bạn muốn cố định nhiều hơn 1 cột thì bạn cần đặt con trỏ chuột vào ô đầu tiên tại cột tiếp theo của những cột mà bạn cần cố định (tất cả các cột bên trái của cột mà bạn đặt con trỏ chuột sẽ được cố định).

Ví dụ nếu bạn cần cố định cột A tới cột C thì bạn đặt con trỏ chuột tại vị trí đầu tiên của cột D là D1 như hình dưới.

Như vậy là từ cột A đến cột C của trang tính sẽ được cố định lại và hiển thị dù bạn kéo trang tính tới đâu đi nữa.

2. Dùng Freeze Panes để cố định dòng của trang tính – Cố định dòng đầu tiên của trang tính

Như vậy là dòng đầu tiên của trang tính sẽ được cố định lại và hiện thị dù bạn kéo trang tính sang tới đâu đi nữa.

– Cố định nhiều dòng của trang tính

Nếu bạn cần cố định nhiều hơn 1 dòng. Ta đặt con trỏ chuột tại ô đầu tiên của dòng dưới các dòng mà bạn cần cố định (tất cả các dòng phía trên dòng đặt con trỏ chuột sẽ đều được cố định).

Ví dụ nếu cần cố định từ dòng 1 đến dòng 10 thì ta đặt con trỏ chuột tại ô đầu tiên của dòng 11 tức là ô A11 như hình dưới.

Như vậy là từ dòng 1 đến dòng 10 của trang tính sẽ được cố định lại và hiển thị dù bạn kéo trang tính tới đâu đi nữa.

3. Dùng Freeze Panes để cố định cả dòng và cột của trang tính

Nếu muốn cố định cả dòng và các cột của trang tính.

Đầu tiên bạn cần xác định vị trí đặt con trỏ chuột. Các dòng trên dòng đặt con trỏ chuột sẽ được cố định, các cột phía bên trái cột đặt con trỏ chuột sẽ được cố định.

Ví dụ: Muốn cố định 10 dòng đầu và 3 cột đầu thì ta đặt con trỏ chuột tại ô thứ 4 của dòng 11 (ô thứ 11 của cột 4) tức là ô D11 như hình dưới.

Như vậy là 10 dòng đầu và 4 cột đầu của trang tính sẽ được cố định lại và hiển thị dù bạn kéo trang tính tới đâu đi nữa.

4. Bỏ cố định dòng và cột

Hướng Dẫn Đóng Băng Panes Trong Excel

Lượt Xem:1759

Hướng dẫn đóng băng Panes trong Excel

Chỉ mục Pan Freeze Panes:

Cố định hàng trên cùng trong Excel

Cố định cột đầu tiên trong Excel

Cố định số hàng và / hoặc cột được chỉ định

Hủy cố định các khung trong Excel

Cố định hàng trên cùng trong Excel

Nếu bạn chỉ muốn cố định hàng trên cùng của bảng tính, chỉ cần chọn tùy chọn Freeze Top R ow từ menu thả xuống Freeze Panes . Tùy chọn này thường được tìm thấy trong nhóm ‘ Window’, trong tab View của ribbon Excel (xem bên dưới).

Lưu ý rằng lệnh này đóng băng hàng trên cùng hiện đang hiển thị trong cửa sổ bảng tính, vì vậy bạn có thể cần phải cuộn lên trên trang để đảm bảo hàng trên cùng hiển thị.

Ví dụ – Cố định hàng trên cùng của bảng tính

Hàng trên cùng của bảng tính ví dụ được hiển thị bên dưới đã được cố định bằng cách chọn tùy chọn Freeze Top R ow từ ruy-băng Excel. Có thể thấy rằng Excel đã hiển thị một đường màu đen bên dưới hàng trên cùng, để làm nổi bật rằng nó đã bị đóng băng.

Người dùng hiện có thể cuộn lên và xuống bảng tính để xem các hàng dữ liệu, trong khi hàng trên cùng vẫn hiển thị.

Cố định cột đầu tiên trong Excel

Nếu bạn muốn đóng băng chỉ cột đầu tiên của bảng tính, chỉ cần chọn tùy chọn Freeze First C olumn từ menu thả xuống Freeze Panes . Tùy chọn này thường nằm trong nhóm ‘ Window‘, trong tab View của ribbon Excel (xem bên dưới).

Lưu ý rằng lệnh này đóng băng cột đầu tiên hiện có thể nhìn thấy trong cửa sổ bảng tính, vì vậy bạn có thể cần cuộn sang trái để đảm bảo cột bên trái hiển thị.

Ví dụ – Cố định cột đầu tiên của bảng tính

Bảng tính với cột đầu tiên đông lạnh

Cột đầu tiên của bảng tính ví dụ ở bên phải đã bị đóng băng bằng cách chọn tùy chọn Freeze First C olumn từ ruy-băng Excel.

Có thể thấy rằng Excel đã hiển thị một đường màu đen ở bên phải của cột đầu tiên, để làm nổi bật rằng nó đã bị đóng băng.

Người dùng hiện có thể cuộn sang phải và sang trái trên bảng tính để xem các cột dữ liệu, trong khi cột đầu tiên vẫn hiển thị.

Cố định số hàng và / hoặc cột được chỉ định

Nếu bạn muốn cố định nhiều hàng hoặc cột trong bảng tính của mình hoặc nếu bạn muốn cố định hàng và cột cùng lúc, việc này được thực hiện bằng tùy chọn F reeze Panes từ trong trình đơn thả xuống Freeze Panes trên Chế độ xem tab của ruy-băng Excel (xem bên dưới).

Khi sử dụng tùy chọn F reeze Panes , các hàng và / hoặc cột bị đóng băng phụ thuộc vào (các) ô được chọn hiện tại trong trang tính của bạn. Tất cả các hàng ở trên và tất cả các cột ở bên trái của lựa chọn hiện tại đều bị đóng băng. Điều này được minh họa trong các ví dụ bên dưới.

Ví dụ 1 – Cố định hàng trên cùng và cột đầu tiên trong Excel

Để cố định hàng trên cùng và cột đầu tiên của bảng tính:

Chọn ô B2 của bảng tính (xem bảng tính bên dưới);

Bảng tính với hàng trên cùng và cột đầu tiên được cố định

Điều này sẽ đóng băng hàng đầu tiên và cột đầu tiên của bảng tính, theo yêu cầu.

Hàng trên cùng và cột đầu tiên của bảng tính ví dụ ở bên phải đã được cố định theo cách này. Có thể thấy rằng Excel đã hiển thị các đường màu đen bên dưới hàng trên cùng và bên phải của cột đầu tiên, để làm nổi bật rằng chúng đã bị đóng băng.

Ví dụ 2 – Cố định 2 hàng trên cùng trong Excel

Để đóng băng hai hàng trên cùng của bảng tính của bạn:

Chọn ô A3 của bảng tính (xem bảng tính bên dưới);

Vì không có cột nào ở bên trái ô được chọn, điều này sẽ áp dụng các ngăn cố định thành hai hàng trên cùng của bảng tính.

Hai hàng trên cùng của bảng tính ví dụ ở bên phải đã được cố định theo cách này. Một lần nữa, Excel đã hiển thị một dòng màu đen bên dưới dòng 2, để làm nổi bật rằng các hàng ở trên đã bị đóng băng.

Hủy cố định các khung trong Excel

Khi các hàng và / hoặc cột đã được cố định trong bảng tính của bạn, tùy chọn Un f reeze Panes sẽ xuất hiện trong menu thả xuống Freeze Panes (xem bên dưới).

Chọn tùy chọn Un f reeze Panes sẽ hủy tất cả các hàng và cột trong bảng tính hiện tại.

Các bài viết mới Các tin cũ hơn

Tổng Hợp Các Cách Freeze Trong Excel Cho Mọi Phiên Bản

Công Nghệ

Freeze trong excel chính là cách cố định hàng, cột cho một văn bản tài liệu. Vậy làm sao để cố định cho hàng, cột một cách đơn giản? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn tận tình cho bạn về cách Freeze trong excel. Sau khi tham khảo xong bài viết chia sẻ của chúng tôi về Freeze trong excel. Chắc chắn, bạn sẽ biết cách khóa một tiêu đề nào đó? Bạn sẽ biết cách cố định nhiều khung trong Excel cùng một lúc. Đặc biệt, cách hướng dẫn này đều phù hợp với mọi phiên bản của Excel nha.

Cố định hàng trong Excel bằng Freeze Cách cố định hàng đầu tiên hay dòng tiêu đề trong Excel

Như vậy, chỉ với 3 thao tác kích chuột bằng cách Freeze trong excel hàng đầu tiên ở trên. Bạn đã cố định chính xác dòng đầu tiên của bảng tính. Đặc biệt, Hàng đầu tiên được cổ định sẽ có đường viền dày và tối hơn các hàng dưới. Đây cũng chính là cách giúp bạn biết được mình đã hoàn thành cách cố định hàng đầu tiên chuẩn.

Cách cố định nhiều hàng trong Excel

Trong một số trường hợp người dùng muốn cố định nhiều hàng trong Excel. Bạn hoàn toàn có thể làm được điều này một cách đơn giản. Thậm chí khi bạn muốn khóa bao nhiêu hàng đều được, miễn là phải có hàng đầu tiên. Cụ thể, cách Freeze trong excel nhiều hàng như sau:

Đầu tiên bạn hãy chọn hàng phía dưới cùng muốn cố định của bảng tính. Chẳng hạn như: Bạn muốn khóa 3 hàng đầu tiên. Lúc này, bạn hãy đặt con trỏ chuột vào ô A4 hoặc chọn toàn bộ hàng 4.

Cách cố định cột trong Excel

Đương nhiên, nếu khi chúng ta đã khóa được hàng trong Excel. Thì việc cố định cột cũng hoàn toàn đơn giản với vài thao tác kích chuột. Cụ thể, chúng ta sẽ có cách Freeze trong excel đối với 1 cột như sau.

Khóa cột đầu tiên của bảng tính trong Excel

Như vậy, toàn bộ cột đầu tiên đã bị bạn cố định một cách hoàn toàn. Đường viền cũng như bề dày của cột cố định sẽ tối màu hơn. Đây chính là cách giúp bạn nhận ra kết quả mà mình đã tạo ra thành công.

Cách cố định nhiều cột trong Excel

Khi thực hiện việc khóa nhiều cột trong Excel. Bạn hãy nhớ 1 điều rằng: Bạn chỉ cố định nhiều cột bắt đầu từ cột A. Người dùng không thể cố định nhiều cột trong phần giữa bảng. Cụ thể, cách Freeze trong excel nhiều cột được thực hiện đơn giản như sau:

Như vậy, kết quả bạn nhận được sẽ là hàng loạt các cột bạn chọn đã được cố định. Trường hợp, một số cột không được cố định thì bạn đã thao tác sai và cần xem lại.

Cách Freeze nhiều hàng, nhiều cột trong Excel

Như vậy, cách Freeze trong excel cũng khá đơn giản phải không? Theo như những hướng dẫn về các cách khóa hàng, cột trong Excel mà bài viết đưa ra. Thường thì bạn chỉ cần biết Freeze 1 thứ như 1 hàng hay 1 cột chẳng hạn. Lúc này, bạn hoàn toàn có thể thực hiện Freeze với các trường hợp còn lại. Rất đơn giản! Bạn hãy tham khảo hướng dẫn của chúng tôi.