Xóa Add In Trong Excel 2010 / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Cách Cài Đặt Và Xóa Tệp Add

A. Lưu tệp về bộ nhớ máy

Bạn có thể lưu tệp vào bất cứ đâu trong bộ nhớ máy, nhưng lời khuyên là nên lưu vào thư mục mặc định dành riêng cho các tệp add-in của Office. Địa chỉ đường dẫn của thư mục này sẽ thay đổi tùy theo phiên bản hệ điều hành mà bạn đang sử dụng.

Đối với Windows XP C:Documents and Settings[tên username]Application DataMicrosoftAddIns Đối với Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 C:Users[tên username]AppDataRoamingMicrosoftAddIns B. Hướng dẫn Office cách tìm thấy đường dẫn nơi chứa tệp add-in

Phương pháp nhanh (dùng cho phiên bản Excel 2010 trở lên)

Cửa sổ Windows Explorer sẽ hiện ra và mặc định đường dẫn đến thư mục chứa tệp add-in của Office

Tìm và chọn tệp add-in mà bạn cần, rồi bấm OK

Xong! Add-in của bạn đã được cài đặt thành công

Phương pháp chậm hơn (dùng cho phiên bản Excel 2007 đổ xuống)

Vào tab File ở trong cửa sổ Excel

Chọn mục Excel Options

Chọn phần Add-ins ở cửa sổ phía bên trái

Trong mục Manage, lựa chọn Excel Add-ins từ hộp thoại xổ xuống và bấm phím Browse…

Cửa sổ Windows Explorer sẽ hiện ra và mặc định đường dẫn đến thư mục chứa tệp add-in của Office

Tìm và chọn tệp add-in mà bạn cần, rồi bấm OK

Xong! Add-in của bạn đã được cài đặt thành công

D. Xóa bỏ hoàn toàn add-in

Nếu bạn muốn xóa cài đặt add-in khỏi máy hoàn toàn, bạn có thể làm theo các bước sau:

Tắt chương trình làm việc của bạn (trong ví dụ này chính là phần mềm Excel)

Xóa bỏ tệp add-in khỏi thư mục chứa hoặc chuyển nó sang một thư mục có đường dẫn khác

Mở lại chương trình làm việc trước đó (ở đây là phần mềm Excel)

Tìm đến hộp thoại Add-ins (tham khảo cách làm ở phần A)

Bỏ chọn hoặc chọn lại tên add-in sao cho bạn nhận được một hộp thoại thông báo rằng tệp add-in bạn cần không thể tìm được, đồng thời sẽ có thông báo tiếp theo yêu cầu bạn có muốn xóa tệp add-in này khỏi danh sách các add-in đang hoạt động hay không

Đồng ý với việc xóa bỏ

Lời khuyên nho nhỏ: Nếu bạn quên mất không biết địa chỉ đường dẫn nơi chứa tệp add-ins, bạn có thể thực hiện theo các bước sau để tìm được đường dẫn chứa tệp trên máy:

Sử dụng tổ hợp phím Alt+F11 để mở cửa sổ Visual Basic Editor

Trong hộp thoại xuất hiện, sử dụng tổ hợp phím Ctrl + G để mở phần Immediate Window

Trong phần Project, tô đậm tên add-in mà bạn cần

Tạo, Xóa Section Trong Powerpoint 2010

1. Tạo các Section trong Powerpoint 2010

Bước 1: Trong chế độ Normal hoặc Slide Sorter view, bạn nhấn chuột phải tại vị trí mà bạn muốn tạo khu vực nhóm và chọn Add Section.

Bước 2: Khu vực nhóm mới này gồm các slide theo sau sẽ được thêm vào bài thuyết trình.

Bước 3: Theo mặc định thì khu vực mới này được đặt tên là “Untitle Section”, nhưng bạn có thể thay đổi tên của nó. Nhấn chuột phải vào nhóm và chọn Rename Section.

Bước 4: Trong hộp thoại Rename Section, bạn nhập tên mới. Hộp thoại này chấp nhận tất cả các ký tự có trong bảng chữ cái, ký tự số, ký tự đặc biệt, các loại dấu….

Bước 5: Sau khi nhập tên, bạn chọn Rename trong hộp thoại để thay tên cho khu vực nhóm.

Sắp xếp lại các Section trong Powerpoint 2010

Một trong những lợi thế của khu vực nhóm là bạn không chỉ hợp các slide lại thành một nhóm mà có thể sắp xếp chúng theo một trình tự. Thay vì phải di chuyển từng slide đơn trong nhóm, bạn có thể di chuyển cả nhóm sang một khu vực khác. Đó là chế độ di chuyển nhóm, bạn kéo nhóm và di chuyển tới vị trí mới. Như hình dưới, bạn nhấn chuột phải vào khu vực nhóm và di chuyển nó lên hay xuống.

Nếu có nhiều slide để di chuyển, bạn chọn tùy chọn Collapse, nó sẽ thu gọn các nhóm lại(như hình dưới). Điều này làm cho công việc sắp xếp đỡ phiền phức hơn.

Xóa Section trong Powerpoint 2010

Powerpoint cung cấp cho bạn 3 tùy chọn để xóa khu vực nhóm. Bảng dưới giải thích chức năng của mỗi tùy chọn.

Remove Section

Xóa Section đã chọn và hợp nhất các slide với section trước.

Remove Section & Slide

Xóa Section đã chọn và tất cả slide trong khu vực này.

Remove All Sections

Xóa tất cả các Section và hợp nhất tất cả slide vào một bài thuyết trình mà không tạo một Section nào.

How To Add Macro Code To Excel Workbook

How to copy Excel macro VBA code to your workbook, from website or sample file. Different types of code, where to paste it. Step-by-step videos, written steps.

Copy Excel VBA Code to a Regular Module

To see the steps for pasting a macro into a workbook, and running the macro, please watch this short video tutorial. The written instructions are below the video.

Copy Excel VBA Code to a Regular Module

Instead of starting from scratch, if you need an Excel macro, you can often find sample code at reputable sites on the internet. To copy that code, and add it to one of your workbooks, follow these steps:

Copy the sample code that you want to use

Open the workbook in which you want to add the code

Hold the Alt key, and press the F11 key, to open the Visual Basic Editor

To run the code:

Copy Excel VBA Code to a Worksheet Module

Worksheet event code is stored on a worksheet module. To add worksheet event code to your worksheet, do the following:

Copy the code that you want to use

Select the worksheet in which you the code to run

Copy Excel VBA Code to a Workbook Module

Another type of code is Workbook Event code, which should be added to the workbook code module:

Copy the code that you want to use

Select the workbook in which you want to store the code

Hold the Alt key, and press the F11 key, to open the Visual Basic Editor

In the Project Explorer, find your workbook, and open the list of Microsoft Excel Objects

Copy Excel VBA Code From a Different Workbook

To see the steps for copying a macro from one workbook to another, in any version of Excel, please watch this short video tutorial. The written instructions are below the video.

Copy Excel VBA Code From a Different Workbook

You may find code in a sample workbook online, and decide to add it to one of your workbooks. You can copy all the code in a module by doing the following:

Open both workbooks

Hold the Alt key, and press the F11 key, to open the Visual Basic Editor

In the Project Explorer, find your workbook, and the workbook with the code that you want to copy. The screenshot at the right, the code is in chúng tôi and will be copied to MyForm.xlsm

Release the mouse button, and a copy of the module will appear in the workbook.

To run the code:

Allow Macros to Run in Your Workbook

To use macros in Excel, you might need to enable them when the file opens. If you are using macros for the first time on your current computer, you might also need to adjust the macro security settings.

Follow the instructions below, to make these changes.

Enable Macros When Opening the File

When you open a workbook that contains macros, you might see a security warning, at the top of the worksheet, above the Formula Bar.

Check Your Macro Security Settings

If you haven’t run macros before, you might need to change your macro security level. (You may have to clear this with your IT department.)

If you changed the setting, close the workbook, and then reopen it

Run an Excel Macro

After you copy a macro to a regular module, follow the steps below, to run the macro. If the macro does not run, check your macro settings.

To run an Excel macro:

Copy the macro code to a regular code module in your file.

Create a Worksheet Event Macro

To see the steps for creating an Excel Worksheet Change Event macro, watch this short video.

There are written steps on the Contextures Blog, and you can download the sample file used in this video.

Modify Copied Excel VBA Code

If you copy VBA code into your Excel file, you might need to make changes to the object names, or other settings, so that the code works correctly in your file. Here are three things to check, before you try to run the code in your file:

Check the Sheet Names and Ranges

If there are sheet names or range references in the code, you can modify them, to match your workbook.

In the code, look for references to “Worksheets” to “Sheets”, and change those to the sheet names in your workbook.

Also look for “Range” references, such as Range(“A1:G100”), and adjust those to match the location of your data.

These references might be at the top of the procedure, in a Set statement:

Set ws = Worksheets("SalesData")

or elsewhere in the code.

If you run the code without modifying the reference, you might see an error message: Run-time error ‘9’: Subscript out of range

Change the sheet name in the line that was highlighted, save the changes, and try the code again.

Add and Name Objects

If the code refers to objects on the worksheet, be sure to add those objects in your workbook, and use the correct object name in the code.

For example, in the code for the Data Validation Combo Box, you’ll need to add a combo box to the worksheet, and name it as TempCombo. Or, if your combo box has a different name, change the code references to match.

Specify the Target Columns or Rows

Some code is designed to run when a cell in a specific row or column is changed. For example, in the sample code shown below, there is a red dot on the line that says column 3 is the only one where the change will occur.

NOTE: In all of these examples, you could use Row instead of Column, to limit the target to specific rows.

A) In your workbook, if you want the code to run when a cell in column E is changed, you could change the 3 to a 5.

If Target.Column = 5 Then

B) Or, add more columns in the code. For example:

If Target.Column = 3 _ Or Target.Column = 5 _ Or Target.Column = 6 Then

C) If you don’t want to limit the code to a specific column, you could delete the two rows (If…End If) that are marked with red circles. In that case, the code will run for a change in every column.

Get the Sample File

To see examples of workbook modules, worksheet modules and regular code modules, download the Add Code to a Workbook sample file. The zipped file is in xlsm format, and contains macros. Be sure to enable macros when you open the file, if you want to test the macros.

Related Tutorials

Create an Excel UserForm Macro Troubleshooting Tips UserForm with ComboBoxes

Edit Your Recorded Macro

Last updated: April 14, 2021 1:25 PM

Cách Xóa Bảng Trong Word 2007 2010 2013

Word, Excel, PowerPoint ” Word

Cũng tương tự như xóa dòng, cột trong Word 2007 2010 2013, xóa bảng cũng là một trong những thao tác bạn phải thường xuyên đối diện nhất. Nếu chưa biết cách thực hiện, hãy tiếp tục tham khảo các bước phía dưới để rõ hơn chi tiết.

Cách 1: Tìm biểu tượng trung tâm

Cách 2: Bôi đen bảng

Cách xóa watermark trong Word 2007 2010 2003 2013 2016 Cách xét độ rộng, căn lề text trong ô, bảng, cell, table word Cách xóa màu nền, background trong word 2007 2010 2013 Cách viết phân số trong Word, đánh công thức phân số trong Word 2003, 2007, 2010, 2013 Cách xóa trang trắng trong word 2016

xoa bang trong word 2007 2010 2013

, delete table trong word 2007, xoa table trong word 2007,

Phiên bản cập nhật Microsoft Office Word 2007 Microsoft đã phát hành phiên bản cập nhật cho Microsoft Office Word 2007. Phiên bản cập nhật này có nhiều cải tiến về tính ổn định và hiệu suất làm việc của Office Word.

Tin Mới

Cách sửa lỗi Word 2016 và 2019 bị khóa không cho soạn thảo, không đánh được chữ

Lỗi Word 2016 và 2019 bị khóa không cho soạn thảo, không đánh được chữ là một trong những lỗi Word phổ biến mà người dùng thường hay gặp phải. Nguyên nhân gây ra lỗi chủ yếu là do phần mềm Office bạn đang sử dụng chưa được kích hoạt bản quyền.

Cách tải và cài Office 2013 tiếng Việt

Ngay bây giờ, người dùng có thể sử dụng các công cụ Word, Excel Tiếng Việt của bộ Microsoft Office 2013 sau khi tải và cài Office 2013. Điều này giúp người dùng dễ thao tác, trải nghiệm toàn bộ tính năng của công cụ văn phong mà không phải lo lắng đến vấn đề ngôn ngữ như trước.

Cách thêm ngày, giờ vào Word 2019

Cách thêm ngày, giờ vào Word 2019 nằm trong bộ công cụ văn phòng Office 2019 là một thủ thuật đơn giản, hữu ích nhưng lại ít người biết. Tính năng này tự động cập nhật thời gian cho văn bản đúng với thời điểm thực tế, tiết kiệm công sức chỉnh sửa của người dùng.

Taxi Kiên Giang, bảng giá, số điện thoại

Đến với Phú Quốc, đến với Kiên Giang, bạn không nên bỏ qua trải nghiệm ngồi chiếc một chiếc taxi để thoải mái ngắm khung cảnh thiên nhiên yên bình