Table Properties Trong Word 2013 Ở Đâu / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Change Word’S Default Table Properties To Suit The Way You Work

By default, Word inserts a table with borders. If that’s not your preference, change these default settings.

Word’s a wiz at inserting and formatting tables, but by default, tables have borders. If you have to delete borders a lot, consider changing the default border property for tables. First, I’ll show you a quick way to delete borders for a single table. Then, I’ll show you how to change the default properties, so Word will insert a borderless table, by default.

Deleting borders once

When you insert a table using the Table option on the Insert tab (or the Table menu in Word 2003), the resulting table has borders.

If you’re using Word 2010, you can quickly remove those borders as follows:

In Print Layout (Normal) view, Word displays a light blue broken line to indicate the cell dimensions, but you won’t see those lines in Print Preview, and Word won’t print them.

Changing the border default

Occasionally removing the borders from a table is a simple task. If you do so frequently, consider changing the default settings as follows in 2010 and 2007:

In the Table Styles group, find an autoformat that best represents the default format you want. In this case, we’ll use the first autoformat, named Table Grid.

In the resulting dialog, choose No Border from the Borders dropdown.

After removing the borders from the Table Grid autoformat, you’re ready to set it as the new default, as follows:

Choose Set As Default.

In the resulting dialog, select the All Documents Based On The chúng tôi Template. If you retain the default, This Document Only, Word will use the format as the default in the current document only.

In Word 2003, you can change the default and set it as a default via the same dialog, as follows:

Choose Table AutoFormat from the Table menu.

In the resulting dialog, choose Table Grid (you can choose any format you like, I’m choosing the simplest).

In the resulting dialog, choose No Border from the Borders dropdown.

Check the Add To Template option in the bottom-left corner. Don’t check this option unless you want to change the default for all new documents.

After changing the default in the Normal template, Word will insert tables with no borders. Choose the default options that you use the most and alter them as needed after the fact rather than settling for Microsoft’s default and always changing them.

How To Insert A Table In Microsoft Word 2013

Insert a Small Table in Word

To insert the table:

Select the Insert tab.

Move your mouse over the desired number of columns and rows.

Your table is inserted into your Word document with evenly spaces columns and rows.

Insert a Larger Table

You aren’t limited to inserting a 10 X 8 table. You can easily insert a larger table into your document.

To insert a large table:

Select the Insert tab.

Select Insert Table from the drop-down menu.

Select the number of columns to insert in the Columns field.

Select the number of rows to insert in the Rows field.

Select the Autofit to Window radio button.

These steps will insert a table with the desired columns and rows and automatically resize the table to fit your document.

Draw Your Own Table Using Your Mouse

Microsoft Word lets you draw your own table using your mouse or by tapping your screen.

Select the Insert tab.

Select Draw Table from the drop-down menu.

4. Draw a rectangle the size of the table you want to make the table’s borders. Then draw lines for columns and rows inside the rectangle.

Insert a Table Using Your Keyboard

Here is a trick that not many people know about! You can insert a table into your Word document using your keyboard.

To insert a table using your keyboard:

Press the + on your keyboard.

Press Tab or use your Spacebar to move the insertion point to where you want the column to end.

Press the + on your keyboard. This will create 1 column.

Repeat steps 2 through 4 to create additional columns.

Press Enter on your keyboard.

This creates a quick table with one row. To add more rows, simply press your Tab key when you are in the last cell of the column.

Give It a Try

Now that you have seen the easiest ways to insert a table, give one of these methods a try in your documents. You can insert a small, easy table or go for a larger, more complex table. Word also gives you the flexibility to draw your own table, and they even snuck in a keyboard shortcut for you to use!

Thanks for letting us know!

Other Not enough details Hard to understand

Word 2013 &Amp; 2022 – Table ‘Repeat Header Row’ Not Working

Formatting documents in Word can be extremely frustrating.

Often Word completely disregards the ‘repeat header row’ setting – leaving you with a table that just doesn’t behave.

Sometimes, no matter what options are selected the ‘Repeat as header row at top of each page’ option doesn’t work as expected, if at all.

The solution is simple, and quite baffling why it works where the other option does not.

Select the table,

at the top of the Window, under under ‘TABLE TOOLS’ open the ‘LAYOUT’ tab,

For whatever reason, where the normal option fails to work this button some how fixes the table and makes the header row repeat across pages.

Help! What if this didn’t work!

Here’s a few tips if the above didn’t help.

Method 1: Text wrapping must be set to ‘None’

Repeatable headers DO NOT work with text wrapping enabled.

On the ‘Table’ tab set ‘Text Wrapping’ to ‘None’

Method 2: Page breaks must NOT be in table

If a page break is inside the table repeatable headers will not work.

To check for page breaks:

Enable the display formatting option on the ‘Home’ tab, under ‘Paragraph’

Look through the table for a page break and delete it, if there is one it will be at the bottom of the page (hence being a page break). You may also need to delete an empty line to join your table together again.

If you need the table to page break you will instead have to enable ‘Page break before’ on the table row. 

Method 3: Nested tables

Repeatable header rows will not work for nested tables, that is, a table inside a table – make sure you only have one table.

Method 4: Turn it off and on again!

Open the table properties

Disable ‘Repeat as header row at top of each page’

Save and close the file

Open the file again

Enable ‘Repeat as header row at top of each page’

References:

Tôi Bắt Đầu Với Vba Và Lập Trình Macro Trong Word 2007 Ở Đâu?

Visual Basic 6 (VB6, hoặc VB cổ điển)

Phát hành khoảng năm 1998, đây là phiên cuối cùng của Microsoft gốc “Visual Basic . ” Nó có sự khởi đầu của phát triển hướng đối tượng, nhưng nó đòi hỏi Visual Basic Runtime cho các ứng dụng chạy. Rất nhiều công ty đã sử dụng VB6 cho các ứng dụng kinh doanh nội bộ. Nó đã được superceded bởi chúng tôi và .NET Framework.

Visual Basic for Applications (VBA)

VBA chia sẻ cơ sở mã giống như VB6 và vào năm 1996 đã có sẵn để được cấp giấy phép các nhà phát triển để đưa vào ứng dụng của riêng mình. Đây là cách VBA xuất hiện trong Microsoft Office, như một ngôn ngữ nhúng có thể được sử dụng để kiểm soát các ứng dụng khác nhau của Office. Điều quan trọng cần nhớ là VBA, mà vẫn được sử dụng để mã hóa các ứng dụng văn phòng, đã hơn một thập kỷ cũ và có thể cảm thấy như vậy khi được sử dụng để làm việc với .NET.

Visual chúng tôi (VB.NET)

VB.NET là một khởi đầu căn bản từ VB6.Mặc dù các lần lặp lại tiếp theo của chúng tôi đã được gọi theo thứ tự (ví dụ: VB7, VB8, vv) của nhiều nhà phát triển, chúng tôi chia sẻ rất ít với VB6 và VBA ngoài cú pháp BASIC. Nhiều người coi nó là một sự tiến hóa mới trong BASIC hơn là một sự tiến hóa trong Visual Basic. Bởi vì nó hoàn toàn khác với VBA và VB6, bạn không thể sử dụng mã chúng tôi trực tiếp trong VBA.

Vì mã chúng tôi biên dịch xuống cùng một mã ngôn ngữ trung gian được quản lý như C# và chia sẻ cùng một API .NET, bạn có thể cảm thấy phổ biến hơn giữa C# và chúng tôi so với VB6 và chúng tôi từ phối cảnh lập trình.

Nếu bạn dự đoán làm rất nhiều phát triển trong VBA, tôi sẽ khuyên bạn nên VBA Developer’s Handbook, Second Edition, bởi Getz và Gilbert.

Học cú pháp VBA cho Word chắc chắn sẽ giúp bạn khi bạn sử dụng Excel, Access, v.v. Tuy nhiên, mỗi ứng dụng có API riêng cung cấp một tập các đối tượng và phương thức duy nhất cho miền của nó. Ví dụ, tôi rất quen thuộc với lập trình trong VBA trong Excel và Access, nhưng tôi chưa bao giờ thực hiện lập trình macro trong Word. Mặc dù cú pháp mã sẽ giống nhau, tôi phải học API của Word để có thể lập trình chống lại nó.

Điều thú vị về một số ứng dụng Office (ví dụ: Excel) là bạn có thể ghi macro, xem mã nó tạo ra, và sau đó tinh chỉnh mã đó để làm những gì bạn muốn. Đó là phần lớn tôi bắt đầu lập trình như thế nào.