Mở Menu Format Trong Word / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Where Is The Format Menu In Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2022, 2022 And 365

Where is the Format menu in Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 and 365

If you have not Classic Menu for Office

if you are using Classic Menu for Office

It’s not easy to find Format in Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 and 365, as all items from the drop-down menu of Format tab in Word 2003/XP(2002)/2000 are not gathered together no longer in Word 2007/2010/2013, but disorganized into different groups on the Ribbon. For example, Font, Change Styles and Text Direction are all listed in the group of “Home” tab on the Ribbon, Water mark and Page Color are displayed in the group of “Page Layout” tab on the Ribbon while Tracking, Compare and Language are included in the group of “Review” tab on the Ribbon of Microsoft Word 2007/2010/2013.

See it below:

Open one word document, in the group of the “Menus” tab at the far left of the Ribbon of word 2007/2010/2013, you can view the “Format” menu and execute many commands from the drop-down menu of Format.

See it below:

Obviously, you can see all commands of Format tab from the drop-down menu, like Font, Text Effect, Paragraph, Watermark, Text Direction, Change Style, etc.

More Tips

What is Classic Menu for Office

The software Classic Menu for Office is designed for the people who are accustomed to the old interface of Microsoft Office 2003, XP (2002) and 2000. It brings back the classic menus and toolbars to Microsoft Office (includes Word) 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 and 365. The classic view helps the people to smoothly upgrade to the latest version of Office, and work with Office 2007/2010/2013/2016 as if it were Office 2003 (and 2002, 2000).

Screen Shot of Classic Menu for Word

All new features and commands of Office 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 and 365 have been added to the menus and toolbars;

Without any training or tutorials after upgrading, users can work with Office 2007/2010/2013/2016 immediately;

Easy to find any command items you want to process;

Easy to show or hide the classic menus, toolbars and ribbon tabs;

Easy to install and use. Supports all languages. Free download!

 

Tìm Hiểu Menu Ribbon Trong Microsoft Word 2010

Tìm hiểu Menu Ribbon trong Microsoft Word 2010

Hệ thống Menu Ribbon của Microsoft word 2010 rất khác biệt với bản word 2003 truyền thống, được thiết kế theo dạng tab sổ xuống, và các tab chức năng.

Menu Ribbon trong Word 2010 bao gồm 7 tab: File, insert, Page layout, Referencesm, Malling, Review, View.

Tab menu file trên office 2010

+ Xem thông tin bản quyền của office

Recent Document: Những văn bản đã từng mở lên trước đó

Recent Place: Những thu mục chứa những văn bản mở lên trước đó

Table: Thêm bảng vào văn bản soạn thảo.

Picture: Thêm hình ảnh vào văn bản.

Clip Art: Thêm đa phương tiện vào văn bản.

Shapes: Thêm 1 khung vào văn bản (có rất nhiều khung để lựa chọn)

Screenshot: Chụp hình văn bản.

Hyperlink: Chèn liên kết vào văn bản (có thể là liên kết file, thư mục, địa chỉ web…) tôi ví dụ liên kết cụm từ tìm hiểu menu trên word 2010 về bài viết của tôi.

Header: Thêm Đầu trang văn bản.

Equation: Viết

Viết công thức như: toán học, hóa học..

Symbol: Chèn ký tự đặc biệt: ví dụ bạn có thương hiệu chọn ký tự ® ngay sau tên thương hiệu, hay bạn có sản phẩm thì chọn ™, hay đề nghị không copy thì chọn ©….

Themes: Chọn mẫu văn bản word

Colors: Mẫu màu chữ toàn văn bản.Fonts: Font mẫu toàn văn bản

Margins: Mẫu định dạng khoảng cách lề trái, lề phải, trên, dưới cho văn bản.

Columns: Chia văn bản thành nhiều cột

Size: Chọn kích thước trang soạn thảo văn bản word

Breaks: Ngắt trang hiện tại, qua trang mới.

Line Numbers: Đếm số dòng của word (có rất nhiều kiểu đếm khác nhau)

Watermark: Dấu chìm dưới văn bản (chống copy)

Page color: Màu nền toàn văn bản

Page borders: Kẻ lề (boder) toàn văn bản.

Spacing: Tùy chỉnh khoảng cách dòng trên và dưới.

Indent: Căn lề khoảng cách trái hay phải.

Position: Tùy chỉnh cách đặt hình ảnh khi chèn và văn bản.

Wrap text: Tùy chỉnh text văn bản và hình ảnh (có rất nhiều lựa chọn)

Rotate: Xoay hình khi chèn vào văn bản.

Full Screen Reading: Đọc văn bản soạn thảo ở chế độ toàn màn hình

Web Layout: Chọn mẫu khung văn bản soạn thảo dạng Web.

Draft văn bản soạn thảo dạng draft, với kiểu này bạn sẽ không nhìn thấy foter và header, thao tác edit văn bản sẽ nhanh hơn.

Ruler: thanh căn lề và căn định dạng, nếu check vào là hiển thị, bỏ check là không hiển thị

Gridlines: Kẻ ô vuông đều toàn văn bản.

Zoom: Tùy chỉnh độ zoom văn bản, có rất nhiều tùy chọn để lựa chọn.

100%: Đưa độ zoom trang văn bản về 100% (mặc định)

One Page: Hiển thị văn bản soạn thảo word theo 1 cột

New windows: Mở văn bản đang soạn thảo trên cửa sổ mới.

Split: Cắt trang văn bản đang soạn thảo.

Switch Windows: Chuyển đổi nhanh trang word soạn thảo (mở trang còn lại)

Lưu ý:

Những chia sẻ sử dụng mặc định là Microsoft word 2010 trên nền Windows 7.

Những chia sẻ có thể là rất đơn giản, nếu ai đã biết thì xin bỏ qua.

Tất cả thao tác và ứng dụng đã được thực hiện thành công mới chia sẻ.

Với hệ thống menu ribbon của word 2010 chắc hẳn sẽ làm bạn thấy khó chịu nếu đã từng sử dụng word 2003, nhưng nếu bạn sử dụng dài lâu thì word 2010 thật sự thông minh và rất dễ dàng sử dụng.

Tác giả bài viết: phavaphu

Nguồn tin: mienphiphanmem.blogspot.com

Formatting Paragraphs In Microsoft Word

Microsoft Word: Formatting Paragraphs

A paragraph in Word is any text that ends with a hard return. You insert a hard return anytime you press the Enter key. Paragraph formatting lets you control the appearance if individual paragraphs. For example, you can change the alignment of text from left to center or the spacing between lines form single to double. You can indent paragraphs, number them, or add borders and shading to them.

Paragraph formatting is applied to an entire paragraph. All formatting for a paragraph is stored in the paragraph mark and carried to the next paragraph when you press the Enter key. You can copy paragraph formats from paragraph to paragraph and view formats through task panes.

Paragraph Alignment

Paragraph alignment determines how the lines in a paragraph appear in relation to the left and right margins. The margin is the blank space between the edge of the paper and where the text.

The easiest way to change paragraph alignment is to use the alignment buttons on the Formatting toolbar.

You can also use keyboard shortcuts. Ctrl+L= Left Align; Ctrl+R= Right Align; Ctrl+E= Center; Ctrl+J= Justify.

Line and Paragraph Spacing

Line space is the amount of vertical space between lines of text in a paragraph. Line spacing is typically based on the height of the characters, but you can change it to a specific value. For example, some paragraphs may be single spaced and some double-spaced. Single-spacing is Word’s default setting.

Paragraph space is the amount of space above or below a paragraph. Instead of pressing Enter multiple times to increase space between paragraphs, you can set a specific amount of space before or after paragraphs.

With the dialog box still open, select

Single

from the line spacing drop down menu. Notice the change in the preview pane.

Choose

Multiple

from the

Line Spacing

drop-down list. In the

At

box, key 1.25 (highlight the text in the box and type over it). Press

Tab

to see the change in the preview pane.

Exercise:

Changing Paragraph Spacing

You use the Paragraph dialog box to set the space between paragraphs. Paragraph spacing is set in points. If a document has 12-point text, then one line space equals 12-points, one-half line space equals 6-points, double-spacing equals 24-points.

Paragraph Indents

An indent increases the distance between the side of a paragraph and the left or right margin. Indented paragraphs appear to have different margin settings. Word provides a variety of indents to emphasize paragraphs in a document.

Next page: Tabs

How To Clear Formatting In Word

What to Know

Method 1: Select the affected text. Go to the drop-down arrow at the bottom of the Styles box. Select Clear Formatting.

Method 2: Select the affected text. Choose Clear All Formatting in the upper-right corner of the Font group on the Home tab.

This article explains how to clear formatting in Word in a couple of ways in Word 2019, Word 2016, Word 2013 and Word 2010. It includes information on using a plain text editor to remove formatting.

How to Clear Formatting in Word Using Clear All Formatting

Adding formatting to text in a Microsoft Word document, such as bold, italics, or underlining, can add emphasis and clarity to the file. However, such formatting could also cause trouble in certain circumstances, such as when copying and pasting between documents.

There are several ways to clear formatting in Word using its built-in tools or a plain text editor.

Use the Clear Formatting option in the Styles group to clear the formatting of a section of text or the entire Word document.

Select the text from which you want to remove formatting in Word. Use your mouse to highlight only part of the text or select all the text in the document by selecting anywhere inside the document and pressing Ctrl+A to highlight all the text.

Select the drop-down arrow in the lower-right corner of the Styles box to expand the Styles menu.

Select Clear Formatting. Any formatting applied to the selected text will be removed.

How to Clear Formatting in Word Using the Clear All Formatting Button

The same results can be achieved using a shortcut button on the ribbon. Clear formatting from any or all of the text in a document.

Select the text from which you want to remove formatting in Word. Use your mouse to highlight only part of the text or select all the text in the document by selecting anywhere inside the document and pressing Ctrl+A to highlight all the text.

Select Clear All Formatting in the upper-right corner of the Font group on the Home tab of the ribbon. It resembles an upper-case letter A with a pink rubber eraser in front of it.

Any formatting applied to the selected text will be removed.

How to Clear Formatting in Word Using Notepad

Strip text of any formatting using a plain text editor, such as Notepad. This is beneficial if you’ve copied and pasted text from the internet or want to paste text from Word into an online content management system.

Open the document with the text from which you want to clear formatting.

Type “notepad” into the Windows Search box and press Enter. A new, blank Notepad file will open.

Return to the Word document. Select the text from which you want to remove formatting in Word. Use your mouse to highlight only part of the text or select all the text in the document by selecting anywhere inside the document and pressing Ctrl+A to highlight all of it.

Press Ctrl+C to copy the highlighted text. Alternatively, select Copy in the Clipboard group of the Home tab.