Ham Co Ban Excel Chuyen De Cac Khai Niem Va Ham Co Ban Trong Excel Ppt

--- Bài mới hơn ---

 • Chuyen De Hay Chuyen De Cac Khai Niem Va Ham Co Ban Trong Excel Ppt
 • Không Đánh Được Số Thứ Tự Trong Excel
 • Cách Khắc Phục Lỗi Bộ Lọc Trong Bảng Tính Excel
 • Hướng Dẫn Cách Khắc Phục Lỗi Copy Và Paste Trong Excel
 • Lỗi #value!, #ref!, #num, #n/a, #div/0!, #name?, #null! Trong Excel Và Cách Sửa
 • #NUM! : Lỗi này do kết quả công thức quá lớn hoặc quá nhỏ mà Excel không thể tính được.

  #N/A! : Lỗi này xảy ra khi công thức được sao chép đến ô mới mà tại ô đó không có giá trị nào.

  CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG EXCEL

  VII. Các thông báo lỗi thông thường :

  #NAME? : Lỗi này thông báo khi bạn nhập sai tên hàm hoặc tên biến.

  #REF! : Lỗi này thông báo công thức đang sử dụng một ô không có thực.

  #VALUE! : Lỗi này thông báo khi thức xuất hiện các phép toán không cùng kiểu dữ liệu.

  ##### : Lỗi này thông báo khi dữ liệu bị tràn do cột không đủ độ rộng để hiển thị dữ liệu.

  CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG EXCEL

  Một số hàm tính toán thông dụng

  I. Nhóm hàm Logic :

  AND(Logical1 , Logical2 , . . .)

  – Trả về kết quả True hoặc False của các biểu thức logic.

  – Nếu tồn tại ít nhất một biểu thức (Logical) có giá trị là False thì hàm AND cho kết quả False, nếu không thì cho kết quả True.

  – Ví dụ : OR(3<2 , 5< 8) = True.

  Một số hàm tính toán thông dụng

  I. Nhóm hàm Logic :

  NOT (Logical)

  – Trả về kết quả là True, khi biểu thức có giá trị là False.

  Và ngược lại, trả về kết quả là False khi biểu thức có giá trị True.

  – Ví dụ : ROUND (35123.374 , 2) = 35123.37

  ROUND (35123.374 , 1) = 35123.4

  ROUND (35123.374 , -3) = 35000

  II. Nhóm hàm số học :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  SQRT(Number)

  – Trả về căn bậc hai của số Number.

  – Ví dụ : SQRT (16) = 4.

  II. Nhóm hàm số học :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  MAX(Number1 , Number2 , . . .)

  – Trả về giá trị lớn nhất của các số liệt kê Number1 , Number2 , . . .

  – Ví dụ :

  Dữ liệu trong các ô B1, B2, B3 là 4, 8, 3.

  Công thức trong ô B4 là MAX(B1 : B3) = 8.

  MIN(Number1 , Number2 , . . .)

  – Trả về giá trị nhỏ nhất của các số liệt kê Number1 , Number2 , . . .

  – Ví dụ :

  Dữ liệu trong các ô B1, B2, B3 là 4, 8, 3.

  Công thức trong ô B4 là MIN(B1 : B3) = 3.

  III. Nhóm hàm thống kê :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  III. Nhóm hàm thống kê :

  AVERAGE(Number1 , Number2, . . . )

  – Trả về kết quả là trung bình cộng của các số đã liệt kê Number1 , Number2 , . . .

  – Ví dụ :

  Dữ liệu trong các ô : B1, B2, B3 là 4, 8, 3

  Công thức ô B4 là AVERAGE(B1 : B3) = 5

  Một số hàm tính toán thông dụng

  COUNT(Value1 , Value2 , . . .)

  – Trả về kết quả là số các phần tử kiểu số.

  Ví dụ :

  COUNT(2 , “ab” , 5 , 4) = 3.

  Dữ liệu trong các ô B1 , B2 , B3 , B4 là SN , 4 , 8 , 3.

  Công thức trong ô B5 là COUNT(B1 : B4) = 3.

  III. Nhóm hàm thống kê :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  COUNTA(Value1 , Value2 , . . .)

  – Trả về kết quả là số các phần tử khác trống (ô trống là ô không có dữ liệu)

  SUM(Number1 , Number2, . . .)

  – Trả về giá trị là tổng của các số liệt kê Number1 , Number2 , . . .

  – Ví dụ :

  Dữ liệu trong các ô B1, B2, B3 là 4, 8, 3.

  Công thức trong ô B4 là SUM(B1 : B3) = 15.

  III. Nhóm hàm thống kê :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  RANK(Number,Ref, : Điều kiện xếp hạng (0 : Xếp hạng theo thứ tự giảm dần; 1 Xếp hạng theo thứ tự tăng dần).

  III. Nhóm hàm thống kê :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  Ví dụ hàm RANK

  Khi thứ thự xếp bằng 1

  Khi thứ thự xếp bằng 0

  IV. Nhóm hàm về chuỗi :

  LEFT(Text , Num_char)

  – Trả về chuỗi con của chuỗi Text được trích từ trái sang phải Num_char ký tự

  Ví dụ :

  LEFT(“Pham Van Tuan” , 8) = ” Pham Van”.

  Một số hàm tính toán thông dụng

  RIGHT(Text , Num_char)

  – Trả về chuỗi con của chuỗi Text được trích từ phải sang trái Num_char ký tự

  Ví dụ :

  RIGHT(“Pham Van Tuan” , 4) = ” Tuan”

  IV. Nhóm hàm về chuỗi :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  MID (Text , Start_num , Num_char)

  – Trả về chuỗi con của chuỗi Text được trích từ vị trí Start_num và dài Num_char ký tự

  Ví dụ :

  MID(“Pham Van Tuan” , 6 , 3) = “Van”

  IV. Nhóm hàm về chuỗi :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  LEN(Text): Trả về kết quả là chiều dài của chuỗi Text.

  Vi dụ : LEN(“Trung Tam Tin Hoc”) = 17.

  UPPER(Text): Trả về chuỗi Text đã được đổi sang dạng chữ in.

  Ví dụ : UPPER(“hoa hong”) = “HOA HONG”

  IV. Nhóm hàm về chuỗi :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  LOWER(Text): Trả về chuỗi Text đã được đổi sang dạng chữ thường.

  Ví dụ :

  LOWER(“HOA HONG”) = “hoa hong”

  PROPER(Text): Trả về chuỗi Text trong đó ký tự đầu tiên mỗi từ đã được đổi sang dạng chữ in.

  Ví dụ :

  PROPER(“le nguyen anh thu”) = “Le Nguyen Anh Thu”.

  IV. Nhóm hàm về chuỗi :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  TRIM(Text): Trả về chuỗi Text trong đó các ký tự trắng ở đầu và cuối chuỗi được cắt bỏ.

  Ví dụ : TRIM(” hoa hong “) = “hoa hong”.

  CONCATENATE(Text1,Tex2,Text3,…) : Trả về kết quả là một chuỗi kết nối các Text1, Text2, …

  Ví dụ :

  CONCATENATE(“dem”,”dong”) = “demdong”.

  IV. Nhóm hàm về chuỗi :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  DATE(Year, Month, Date)

  – Trả về kết quả ứng với ngày tháng năm.

  Ví dụ :

  DATE(93, 08, 25) = 25/08/93 (nếu ô chứa hàm định dạng hiển thị số lớp Date và dạng DD/MM/YY).

  V. Nhóm hàm ngày, giờ :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  NOW(): Trả về kết quả là ngày, giờ hiện hành.

  Ví dụ : NOW() = 09/12/2009 10:25 PM

  V. Nhóm hàm ngày, giờ :

  TODAY(): Trả về kết quả là ngày hiện hành.

  Ví dụ : TODAY() = 09/12/2009.

  Một số hàm tính toán thông dụng

  DAY(serial_number): Trả về kết quả là một ngày, ứng với giá trị serial_number.

  Ví dụ : DAY(32156) = 14.

  V. Nhóm hàm ngày, giờ :

  MONTH(serial_number) : Trả về kết quả là một tháng, ứng với giá trị serial_number.

  Ví dụ : MONTH(32156) = 01.

  Một số hàm tính toán thông dụng

  YEAR(serial_number) : Trả về kết quả là một năm, ứng với giá trị serial_number.

  Ví dụ : YEAR(32156) = 1988.

  V. Nhóm hàm ngày, giờ :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  TEXT (Value , Format_Text) : Đổi số thành chuỗi (không còn giá trị tính toán).

  Ví dụ : TEXT (1.256, “###.###”) = “1.256”

  TEXT (1.256, “###.##”) = “1.26”

  VI. Nhóm hàm đổi dữ liệu :

  VALUE (Text) : Hàm này đổi một chuỗi dạng số thành số.

  Ví dụ : VALUE (“265”) = 265

  Một số hàm tính toán thông dụng

  IF (Logical_test,)

  – Hàm này trả về :

  – Giá về giá trị Value_if true nếu Logical_test là true

  Giá về giá trị Value_if false nếu Logical_test là false

   Hàm này trả về giá trị Lookup_val trong bảng Table (tại cột đầu tiên của Table), tìm được tại dòng nào sẽ trả về giá trị ở dòng đó tại cột thứ Col_index (cột đầu tiên đếm là thứ 1).

  VIII. Nhóm hàm tìm kiếm :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  Ví dụ hàm VLOOKUP

  HLOOKUP (Lookup_value, Table_array, Row_index_num, [Range_lookup])

  Hàm này trả về giá trị Lookup_val trong bảng Table (tại dòng đầu tiên của Table), tìm được tại cột nào sẽ trả về giá trị ở cột đó tại dòng thứ row (dòng đầu tiên đếm là thứ 1).

  VIII. Nhóm hàm tìm kiếm :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  Ví dụ hàm HLOOKUP

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sửa Lỗi Excel Không Tự Nhảy Công Thức
 • Cách Sửa Lỗi Excel Không Nhảy Công Thức
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Datedif Trong Google Sheets Và Excel
 • Cách In 1 Vùng Chọn Trong Microsoft Excel
 • Cách Định Dạng, Chọn Vùng In Trong Excel, Xem Trước Khi In Trong Excel
 • Chuyen De Hay Chuyen De Cac Khai Niem Va Ham Co Ban Trong Excel Ppt

  --- Bài mới hơn ---

 • Không Đánh Được Số Thứ Tự Trong Excel
 • Cách Khắc Phục Lỗi Bộ Lọc Trong Bảng Tính Excel
 • Hướng Dẫn Cách Khắc Phục Lỗi Copy Và Paste Trong Excel
 • Lỗi #value!, #ref!, #num, #n/a, #div/0!, #name?, #null! Trong Excel Và Cách Sửa
 • Cách Sửa Lỗi #value Trong Excel
 • #NUM! : Lỗi này do kết quả công thức quá lớn hoặc quá nhỏ mà Excel không thể tính được.

  #N/A! : Lỗi này xảy ra khi công thức được sao chép đến ô mới mà tại ô đó không có giá trị nào.

  CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG EXCEL

  VII. Các thông báo lỗi thông thường :

  #NAME? : Lỗi này thông báo khi bạn nhập sai tên hàm hoặc tên biến.

  #REF! : Lỗi này thông báo công thức đang sử dụng một ô không có thực.

  #VALUE! : Lỗi này thông báo khi thức xuất hiện các phép toán không cùng kiểu dữ liệu.

  ##### : Lỗi này thông báo khi dữ liệu bị tràn do cột không đủ độ rộng để hiển thị dữ liệu.

  CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG EXCEL

  Một số hàm tính toán thông dụng

  I. Nhóm hàm Logic :

  AND(Logical1 , Logical2 , . . .)

  – Trả về kết quả True hoặc False của các biểu thức logic.

  – Nếu tồn tại ít nhất một biểu thức (Logical) có giá trị là False thì hàm AND cho kết quả False, nếu không thì cho kết quả True.

  – Ví dụ : OR(3<2 , 5< 8) = True.

  Một số hàm tính toán thông dụng

  I. Nhóm hàm Logic :

  NOT (Logical)

  – Trả về kết quả là True, khi biểu thức có giá trị là False.

  Và ngược lại, trả về kết quả là False khi biểu thức có giá trị True.

  – Ví dụ : ROUND (35123.374 , 2) = 35123.37

  ROUND (35123.374 , 1) = 35123.4

  ROUND (35123.374 , -3) = 35000

  II. Nhóm hàm số học :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  SQRT(Number)

  – Trả về căn bậc hai của số Number.

  – Ví dụ : SQRT (16) = 4.

  II. Nhóm hàm số học :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  MAX(Number1 , Number2 , . . .)

  – Trả về giá trị lớn nhất của các số liệt kê Number1 , Number2 , . . .

  – Ví dụ :

  Dữ liệu trong các ô B1, B2, B3 là 4, 8, 3.

  Công thức trong ô B4 là MAX(B1 : B3) = 8.

  MIN(Number1 , Number2 , . . .)

  – Trả về giá trị nhỏ nhất của các số liệt kê Number1 , Number2 , . . .

  – Ví dụ :

  Dữ liệu trong các ô B1, B2, B3 là 4, 8, 3.

  Công thức trong ô B4 là MIN(B1 : B3) = 3.

  III. Nhóm hàm thống kê :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  III. Nhóm hàm thống kê :

  AVERAGE(Number1 , Number2, . . . )

  – Trả về kết quả là trung bình cộng của các số đã liệt kê Number1 , Number2 , . . .

  – Ví dụ :

  Dữ liệu trong các ô : B1, B2, B3 là 4, 8, 3

  Công thức ô B4 là AVERAGE(B1 : B3) = 5

  Một số hàm tính toán thông dụng

  COUNT(Value1 , Value2 , . . .)

  – Trả về kết quả là số các phần tử kiểu số.

  Ví dụ :

  COUNT(2 , “ab” , 5 , 4) = 3.

  Dữ liệu trong các ô B1 , B2 , B3 , B4 là SN , 4 , 8 , 3.

  Công thức trong ô B5 là COUNT(B1 : B4) = 3.

  III. Nhóm hàm thống kê :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  COUNTA(Value1 , Value2 , . . .)

  – Trả về kết quả là số các phần tử khác trống (ô trống là ô không có dữ liệu)

  SUM(Number1 , Number2, . . .)

  – Trả về giá trị là tổng của các số liệt kê Number1 , Number2 , . . .

  – Ví dụ :

  Dữ liệu trong các ô B1, B2, B3 là 4, 8, 3.

  Công thức trong ô B4 là SUM(B1 : B3) = 15.

  III. Nhóm hàm thống kê :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  RANK(Number,Ref, : Điều kiện xếp hạng (0 : Xếp hạng theo thứ tự giảm dần; 1 Xếp hạng theo thứ tự tăng dần).

  III. Nhóm hàm thống kê :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  Ví dụ hàm RANK

  Khi thứ thự xếp bằng 1

  Khi thứ thự xếp bằng 0

  IV. Nhóm hàm về chuỗi :

  LEFT(Text , Num_char)

  – Trả về chuỗi con của chuỗi Text được trích từ trái sang phải Num_char ký tự

  Ví dụ :

  LEFT(“Pham Van Tuan” , 8) = ” Pham Van”.

  Một số hàm tính toán thông dụng

  RIGHT(Text , Num_char)

  – Trả về chuỗi con của chuỗi Text được trích từ phải sang trái Num_char ký tự

  Ví dụ :

  RIGHT(“Pham Van Tuan” , 4) = ” Tuan”

  IV. Nhóm hàm về chuỗi :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  MID (Text , Start_num , Num_char)

  – Trả về chuỗi con của chuỗi Text được trích từ vị trí Start_num và dài Num_char ký tự

  Ví dụ :

  MID(“Pham Van Tuan” , 6 , 3) = “Van”

  IV. Nhóm hàm về chuỗi :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  LEN(Text): Trả về kết quả là chiều dài của chuỗi Text.

  Vi dụ : LEN(“Trung Tam Tin Hoc”) = 17.

  UPPER(Text): Trả về chuỗi Text đã được đổi sang dạng chữ in.

  Ví dụ : UPPER(“hoa hong”) = “HOA HONG”

  IV. Nhóm hàm về chuỗi :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  LOWER(Text): Trả về chuỗi Text đã được đổi sang dạng chữ thường.

  Ví dụ :

  LOWER(“HOA HONG”) = “hoa hong”

  PROPER(Text): Trả về chuỗi Text trong đó ký tự đầu tiên mỗi từ đã được đổi sang dạng chữ in.

  Ví dụ :

  PROPER(“le nguyen anh thu”) = “Le Nguyen Anh Thu”.

  IV. Nhóm hàm về chuỗi :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  TRIM(Text): Trả về chuỗi Text trong đó các ký tự trắng ở đầu và cuối chuỗi được cắt bỏ.

  Ví dụ : TRIM(” hoa hong “) = “hoa hong”.

  CONCATENATE(Text1,Tex2,Text3,…) : Trả về kết quả là một chuỗi kết nối các Text1, Text2, …

  Ví dụ :

  CONCATENATE(“dem”,”dong”) = “demdong”.

  IV. Nhóm hàm về chuỗi :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  DATE(Year, Month, Date)

  – Trả về kết quả ứng với ngày tháng năm.

  Ví dụ :

  DATE(93, 08, 25) = 25/08/93 (nếu ô chứa hàm định dạng hiển thị số lớp Date và dạng DD/MM/YY).

  V. Nhóm hàm ngày, giờ :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  NOW(): Trả về kết quả là ngày, giờ hiện hành.

  Ví dụ : NOW() = 09/12/2009 10:25 PM

  V. Nhóm hàm ngày, giờ :

  TODAY(): Trả về kết quả là ngày hiện hành.

  Ví dụ : TODAY() = 09/12/2009.

  Một số hàm tính toán thông dụng

  DAY(serial_number): Trả về kết quả là một ngày, ứng với giá trị serial_number.

  Ví dụ : DAY(32156) = 14.

  V. Nhóm hàm ngày, giờ :

  MONTH(serial_number) : Trả về kết quả là một tháng, ứng với giá trị serial_number.

  Ví dụ : MONTH(32156) = 01.

  Một số hàm tính toán thông dụng

  YEAR(serial_number) : Trả về kết quả là một năm, ứng với giá trị serial_number.

  Ví dụ : YEAR(32156) = 1988.

  V. Nhóm hàm ngày, giờ :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  TEXT (Value , Format_Text) : Đổi số thành chuỗi (không còn giá trị tính toán).

  Ví dụ : TEXT (1.256, “###.###”) = “1.256”

  TEXT (1.256, “###.##”) = “1.26”

  VI. Nhóm hàm đổi dữ liệu :

  VALUE (Text) : Hàm này đổi một chuỗi dạng số thành số.

  Ví dụ : VALUE (“265”) = 265

  Một số hàm tính toán thông dụng

  IF (Logical_test,)

  – Hàm này trả về :

  – Giá về giá trị Value_if true nếu Logical_test là true

  Giá về giá trị Value_if false nếu Logical_test là false

   Hàm này trả về giá trị Lookup_val trong bảng Table (tại cột đầu tiên của Table), tìm được tại dòng nào sẽ trả về giá trị ở dòng đó tại cột thứ Col_index (cột đầu tiên đếm là thứ 1).

  VIII. Nhóm hàm tìm kiếm :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  Ví dụ hàm VLOOKUP

  HLOOKUP (Lookup_value, Table_array, Row_index_num, [Range_lookup])

  Hàm này trả về giá trị Lookup_val trong bảng Table (tại dòng đầu tiên của Table), tìm được tại cột nào sẽ trả về giá trị ở cột đó tại dòng thứ row (dòng đầu tiên đếm là thứ 1).

  VIII. Nhóm hàm tìm kiếm :

  Một số hàm tính toán thông dụng

  Ví dụ hàm HLOOKUP

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ham Co Ban Excel Chuyen De Cac Khai Niem Va Ham Co Ban Trong Excel Ppt
 • Sửa Lỗi Excel Không Tự Nhảy Công Thức
 • Cách Sửa Lỗi Excel Không Nhảy Công Thức
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Datedif Trong Google Sheets Và Excel
 • Cách In 1 Vùng Chọn Trong Microsoft Excel
 • Hướng Dẫn Co Nhỏ Ảnh Trong Word, Co Hoặc Kéo To Kích Thước Ảnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Màn Hình Phần Mềm Zoom Trên Windows Và Mac
 • Hướng Dẫn Sử Dụngđể Học Online Trực Tuyến Hiệu Quả
 • Nhiều Người Dùng Iphone Mỗi Khi Tải Dữ Liệu Xuống Đều Không Tìm Được File. Dưới Đây Là Câu Trả Lời Cho Câu Hỏi: Các File Tải Về Trên Iphone Nằm Ở Đâu.
 • 10 Tổ Hợp Phím Tắt Bạn Cần Biết Khi Sử Dụng Windows Và Word
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Ký Tự Đặc Biệt Trong Word 2010
 • MS Word cũng giống như các phần mềm chỉnh sửa ảnh khác có thể giúp bạn co nhỏ ảnh trong Word, co hoặc kéo to kích thước ảnh một cách dễ dàng và khá đơn giản, đáng chú ý là không làm ảnh hưởng đến thuộc tính của ảnh.

  Việc sử dụng hình ảnh cho các văn bản Word giúp bài viết, tài liệu trở lên trực quan, sinh động và dễ hiểu hơn. Tuy nhiên đôi khi những hình ảnh bạn chèn vào có kích thước quá lớn hoặc quá nhỏ, điều này sẽ làm bố cục văn bản bị mất cân đối (ảnh quá to, ảnh quá nhỏ, ảnh chưa được căn chỉnh…). Cách tốt nhất để khắc phục là bạn co nhỏ ảnh hoặc keo to kích thước, chỉnh sửa, căn chỉnh ảnh sao cho phù hợp với bố cục bài viết/tài liệu trong Word.

  Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn tới bạn cách co nhỏ ảnh hoặc kéo to kích thước ảnh và cách căn chỉnh ảnh sao cho đẹp trong Word.

  HƯỚNG DẪN CO NHỎ ẢNH TRONG WORD, CO HOẶC KÉO TO KÍCH THƯỚC ẢNH

  * Các bước cần chuẩn bị:

  – Máy tính cài chương trình Word thông dụng hay dùng hiện nay: Word 2022, Word 2013.

  – File Word đã chèn sẵn ảnh chỉ việc chỉnh sửa.

  Kết quả sau khi bạn phóng to:

  Bước 2: Tại đây bạn quan tâm đến Shape Width Shape Height. Các mũi tên lên và xuống là nơi bạn điều chỉnh kích thước của ảnh (có thể chỉnh kích thước nhỏ hoặc to). Ví dụ: Bạn chỉnh ảnh Shape Height là 6.1 cm; Shape Width là 7.46 cm.

  Kết quả là kích thước ảnh sẽ thay đổi:

  2. Điều chỉnh hình ảnh trong Word

  Với các công cụ chỉnh sửa ảnh trong Word, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa thuộc tính ảnh như màu sắc, độ tương phản, độ bão hòa, tông màu. Word cũng cung cấp các kiểu hình ảnh cho phép bạn thêm khung, đổ bóng và nhiều hiệu ứng có sẵn khác.

  Giả sử ta có hình ảnh gốc như ở dưới:

  – Corrections: Tại đây, bạn có thể làm sắc nét hoặc làm mềm hình ảnh hơn bằng cách điều chỉnh độ nét hoặc làm mờ nó. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng và độ tương phản để hình ảnh xuất hiện đúng như bạn muốn.

  Color: Sử dụng công cụ này để bạn điều chỉnh độ bão hòa (độ rực rỡ của màu sắc), tông màu (nhiệt độ màu của hình ảnh, từ lạnh đến nóng) và thêm màu (màu sắc tổng thể của ảnh).

  Picture Styles: Nhóm công cụ này chứa rất nhiều kiểu hình ảnh được cài đặt trước, giúp bạn định dạng hình ảnh dễ dàng hơn. Picture Styles được thiết kế để thêm khung cho hình ảnh mà không thay đổi các cài đặt hoặc hiệu ứng cơ bản của ảnh.

  Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo hiệu ứng 3-D, thay đổi bóng, phản chiếu, phát sáng, cạnh, góc xiên hoặc xoay 3 chiều… bằng cách chọn ảnh rồi vào Format và sử dụng:

  Picture Effects để thay đổi, chỉnh sửa hiệu ứng ảnh:

  Picture Layout để thay đổi, chỉnh sửa bố cục hình ảnh:

  Bước 2: Đây là kết quả khi bạn điều chỉnh ảnh:

  Bước 2: Tại đây, bạn có thể chọn màu sắc ( Color), độ dày ( Weight) và kiểu đường viền ( Dashes).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Watermark Là Gì? Cách Sử Dụng Watermark Vào Tài Liệu Trên Word Đơn Giản
 • Cách Xóa Watermark Trong Word 2022
 • Cách Tạo Và Xóa Watermark Trong Word Đơn Giản
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2022 (Phần 22): Cách Tạo Biểu Đồ
 • Vẽ Biểu Đồ Trong Word 2022, Vẽ Hình Trong Word 2022, 2013
 • Hướng Dẫn Cách Chế Tạo Các Đồ Cơ Bản Ban Đầu Trong Minecraft

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Chế Tạo Pháo Hoa Trong Minecraft
 • Cách Chế Tạo Potions Trong Minecraft · ? Creative Stop ▷ ?
 • Chế Tạo Thuốc Nổ Trong Minecraft. Thuốc Nổ Dùng Để Làm Gì?
 • Cách Tạo Thuốc Nổ Trong Minecraft
 • Nhà Minecraft Là Gì? Cách Xây Nhà Trong Minecraft Như Thế Nào
 • Có hai nơi mà người chơi có thể tiến hành chế tạo đồ trong Minecraft:

  – Khu vực chế tạo 2×2 ô trong túi đồ

  Khi bạn mới bắt đầu chơi Minecraft, bạn sẽ có một khu chế tạo 2×2, dùng để chế tạo các đồ vật đơn giản. Mở khu vực này bằng cách nhấn phím E ( trên bản PC) hoặc nhấn phím ba chấm ở bên phải của Hotbar ( trên bản Mobile).

  Khu vực 2×2 này rất tiện lợi khi mới bắt đầu, nhưng dần dần bạn sẽ thấy nó không đủ lớn để có thể chế tạo các vật phẩm phức tạp hơn như công cụ, vũ khí và áo giáp. Do đó bạn cần phải nâng cấp lên bàn chế tạo đồ 3×3.

  – Bàn chế tạo đồ 3×3 ô

  Để mở được khu vực này, bạn cần một bàn chế tạo đồ. Kích vào vào Bàn chế tạo đồ chuột phải để mở khu vực 3×3 này. Vì vậy thông thường bạn hãy đưa nó ra Hotbar để có thể kích vào nó bắt cứ lúc nào.

  Nếu bạn chưa có Bàn chế tạo đồ, bạn có thể tạo ra nó bằng 2 cách sau:

  Cách 1: Mở khu vực chế tạo đồ 2×2. Sử dụng bất kì 4 miếng gỗ của bất kì loại gỗ nào như gỗ sồi, vân sam, bạch dương,…

  Lưu ý: phải đặt các miếng gỗ theo chính xác như hình ảnh dưới, khi đó hình bên phải sẽ hiển thị ra Bàn chế tạo đồ. Bạn nhớ kéo Bàn chế tạo đồ vào túi của mình.

  Cách 2: Nếu bạn đang sử dụng Cheat code, bạn có thể gõ câu lệnh sau:

  /give @p crafting_table 1

  /give @p crafting_table 1 0

  Sau khi mở Bàn chế tạo, dựa vào các công thức chế tạo, bạn di chuyển các thành phần từ Túi đồ bằng cách kéo thả vào khung lưới.

  Lưu ý: nguyên tắc quan trọng khi tạo vật phẩm, đó là phải sắp xếp các thành phần vào đúng vị trí trên lưới. Nếu đúng công thức, vật phẩm bạn muốn tạo sẽ hiển thị ở ô bên phải.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Chơi Minecraft: Farm Golem Sắt
 • Skin Và Hướng Dẫn Thay Đổi Skin Trong Tlauncher
 • Nhóm Cho Khối Minecraft Kamandny. Cách Sử Dụng Khối Lệnh Trong Minecraft Và Nó Dùng Để Làm Gì
 • Cách Sử Dụng Khối Lệnh (Command Block)
 • Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Extra Golems Mod 1.14.4/1.12.2
 • Những Hot Pick Hot Ban Trong Lmht (Phần I)

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Tướng Thường Được Pick Trong Trận Đấu Xếp Hạng Của Lmht
 • Các Món Đồ Được Yêu Thích Nhất Trong Lmht
 • Top 9 Nội Tại Mạnh Nhất Trong Lmht Hoàn Toàn Có Thể Thay Thế Một Chiêu Thức
 • Lmht: Top 5 Tướng Dành Cho Người Thích Troll Game
 • Leo Rank Trong Liên Minh Huyền Thoại Cần Chú Ý Những Gì?
 • ღ๖ۣۜ.ИoஜИame๖ۣۜღ

  Có thể đảm nhận vị trí làm jungler với kĩ năng nội tại làm giảm kháng phép của đối phương trong 3 giây cùng với Despair giúp rút máu quái rừng nhanh. Sau khi có bùa xanh, với lv 2 Amumu hoàn toàn có thể gank được.

  Nhưng lí do mà Amumu được pick chính là nhờ chiêu cuối bá đạo của mình. Gây choáng toàn bộ đối phương trong 2 giây với phạm vi là 600. Chỉ cần 1 cú Bandage Toss chuẩn xác hoặc 1 cú flash hoàn hảo. Amumu hoàn toàn có thể làm choáng toàn bộ đối phương. Đặc biệt với chiêu cuối. Destiny, chàng thần bài này có thể nhanh chóng phối hợp cùng đồng đội khi ở lv 6 để tiêu diệt đối phương. Cùng với jungler bạn sẽ làm thành thế trận 2 vs 4 với lane bot và 1 vs 3 với lane top. Đối thủ trong tình huống đó đành ngậm ngùi nói lời ra đi mà thôi.

  Amumu với chiêu cuối.

  2. Morgana – Thiên thần sa ngã:

  Morgana là 1 pháp sư rất hay bị ban trong các giải. Sở hữu bộ skill khó chịu, Dark Binding gây đối phương bất động, Black Shield giúp carry chống lại phép và miễn dịch với các skill CC. Đặc biệt với chiêu cuối Soul Shackles, Morgana vừa làm chậm vừa gây sát thương cao và nếu không thể thoát được khỏi sự ảnh hưởng của chiêu này. Đối phương sẽ bị làm choáng trong thời gian là 2 giây.

  Vừa kháng phép vừa làm chậm và gây choáng thì ai cản được đây?

  3. Shen – Một trong tam hoàng của Valoran

  Shen, một trong những tướng phải pick nếu không phải ban. Siêu nhân này có thể đảm nhận nhiều việc, Support với Vorpal Blade, Tank với Feint, Disbale với Shadow Dash và chiêu cuối của mình giúp SHen có thể bảo vệ 1 đồng minh với 1 lượng khiên máu tương đối đồng thời dịch chuyển ngay đến đồng minh đó. Shen có thể giúp lật ngược thế cờ chỉ trong chớp mắt. Tuy vậy, từ khi xuất hiện Nocturne, Shen bị yếu dần vì trong khi sử dụng chiêu cuối. Shen sẽ bị mất tầm nhìn hoàn toàn trừ khi có Banshe nên không thể sử dụng chiêu cuối của mình để hỗ trợ đồng đội.

  Shen luôn là một thành viên ko thể thiếu trong 1 team chuyên nghiệp.

  4. Twisted Fate – Thần bài lãng tử.

  Anh chàng điển trai với những lá bài của mình đã chiếm được nhiều cảm tình của nhiều game thủ. Với kĩ năng nội tại hay. Khi tiêu diệt được 1 địch thủ, Twisted Fate cũng như đồng minh sẽ nhận được 2 gold thưởng.

  5. Malphite – Ko gì cản nổi

  Malphite sở hữu kĩ năng nội tại giúp hắn có lượng khiên máu dựa trên số máu của hắn, khả năng làm chậm, đánh lan gây sát thương diện rộng và đặc biệt sở hữu chiêu cuối có thể nhận xét là nguy hiểm nhất của LMHT. Không gì có thể cản được khi Malphite sử dụng chiêu cuối. Gây sát thương và hất tung toàn bộ đối phương lên không trung khi rơi.

  Đối phương chỉ còn chờ chết thôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Jungle Trong Lmht Lol Có Nghĩa Là Gì?
 • Lmht: Top 10 Vị Tướng Khó Chịu Nhất Trong Chế Độ Urf Phiên Bản 10.10
 • 16 Bộ Trang Phục Hiếm Nhất Trong Liên Minh Huyền Thoại (Phần 1)
 • Hướng Dẫn Leo Rank Lmht: 9 Mẹo Cực Hiệu Quả Cho Vị Trí Sp
 • Lmht: Hướng Dẫn Lộ Trình Đi Rừng Cho Mùa 8
 • 100 Performance Review Phrases And Comments For 2022 Profit.co

  --- Bài mới hơn ---

 • 50 Inspirational Quotes On The Power Of Words
 • 13 Common English Questions And Answers To Give Your Social Life A Boost
 • 150 Powerful Quotes To Inspire, Motivate And Surprise You
 • 40 Brilliant Words That Begin With The Letter B
 • Positive Adjectives That Start With O
 • 100 Performance Review Phrases and Comments for 2022 – Download PDF Here

  As a manager, it’s important never to be lost for words during a performance review.

  Reviews can be a daunting task for everyone involved. Employees might feel like their behavior and personality are being put on trial. Meanwhile, managers might struggle to give feedback that addresses the areas in need of improvement while also balancing coming across as constructive and positive.

  Overall, common performance review phrases might seem like a cookie-cutter approach to performance conversations. However, knowing what to say and how best to phrase your feedback can make a significant difference in how your employees react in the moment and in their future performance.

  How to Use Performance Review Phrases

  Using Generic Performance Review Comments: An Example

  “Jane has used more than her allotted sick days in this review period”.

  While this is a simple yes/no question, it doesn’t say much about the reason for Jane’s absence. After all, every manager knows there’s a stark difference between an employee that has to go to the hospital regularly and no-call-no-shows.

  Performance Review Phrases for Specific Areas of Performance

  Setting Your Performance Review Up for Success

  For example, if you’re conducting a performance review where you want to emphasize your employee’s performance in a certain area, then you would start the meeting by using phrases like “successful”, “admirable”, “impssive”, or “achievement”.

  This can be particularly useful in a situation where an employee has performed well in certain areas, but you need to discuss where they can improve in others. The “no sandwich” technique – in which you psent a negative surrounded by two positives – can work brilliantly with this method, as it will help you to highlight their strengths and make them feel more confident that they can improve on their weaknesses.

  Performance Review Phrases and Comments to Avoid

  Cliché Phrases

  Just as you don’t want to see candidates including “good team player” and “a clear communicator” on their resumé, using cliché phrases during your performance review tells your employee that you don’t care enough about their development to spend more than a few minutes pparing for their performance review meeting.

  You should avoid using cliché phrases wherever possible because they don’t say anything about an employee’s performance. You might think that David is a good team player, but what, specifically, makes him a good team player? Does he collaborate well with the team, come up with good ideas, or does he have a great personality that helps keep everyone happy and upbeat?

  Passive Voice

  This is a trickier one to get in the habit of, particularly because you probably don’t realize that you’re using the passive voice in the first place. If you’re not sure what the passive voice is, here are some examples:

  Active Voice: “David played football”

  Passive Voice: “Football was played by David”

  When you use the active voice, you’re saying that the person you’re talking about performed an action, and you’re centering the person. However, with the passive voice, you’re saying that the action was performed by that person, and you’re making the sentence about the action.

  Here are some examples of active vs. passive voice in the quality of work performance review phrases:

  Active Voice: “Lea saved the company $200,000 by identifying inefficiencies in the payroll system”

  Passive Voice: “$200,000 was saved by Lea identifying inefficiencies in the payroll system”

  To avoid the passive voice, you need to give feedback by centering your employee in the language that you use. In the first example, you’re clear that it’s Lea that directly saved the company money, but when you use the passive voice, you’re only suggesting that Lea had some contribution to the process.

  By ensuring that you use the active voice, you’re conveying through your language that you recognize the importance of your employee to a specific action, and you’re giving them credit for that certain action happening in the workplace. In addition, you’re also communicating that they’re an active member of the team and not simply a cog that responds to workplace events.

  Comparisons

  No-one likes being compared to someone else, particularly in a manner in which they’re made to feel lesser or unimportant. While you might think that comparing your employee to a model team member or a coworker in a similar situation might be helpful, the results can harm not only productivity, but also morale, confidence, and mental health.

  In the modern workplace, managers need to take care to promote inpiduality and understand that each of their team members will take different paths to achieve their goals and to complete tasks. You must also remember that you don’t understand everything that’s going on in your employees’ lives. One employee might be a high achiever, but they could be at risk of burnout, while another is slower to hand in work but has a higher rate of accuracy and attention to detail.

  Comparing employees to their colleagues also breeds unhealthy competition in the workplace. While healthy competition can help to promote productivity and even collaboration, unfairly comparing one employee to another can create rifts in teams and even promote taking shortcuts on tasks to get ahead.

  With that in mind, you need to be aware that negative performance review phrases – that is, phrases that are construed as solely negative by the employee – often feature these comparisons. Regardless of whether your intentions are good, you should take care to focus only on the employee whose performance you’re reviewing, and not mention the performance of their colleagues.

  Top Performance Review Phrases and Comments for 2022

  Now that you know what the best practices are for performance reviews and key things to avoid, the following examples will help you to better understand how to conduct an effective performance conversation with your employees.

  If you want to grab the following examples and save them for later use, you can download our effective phrases for performance appraisals pdf here.

  Achievements

  Recognizing an employee’s achievements is a proven way to help reduce employee turnover, particularly within the first six months of employment. Not only that, but 69% of employees say they’d work harder if they felt that they were more appciated at work, meaning recognizing your employees’ achievements can help your team become more profitable and productive.

  Positive Phrases

  Needs Improvement Phrases

  Productivity

  According to Gallup, 85% of employees are either not engaged or actively disengaged at work, which results in an estimated $7 trillion loss of productivity each year. However, recognizing an employee’s work through regular performance reviews can lead to employees being 4.6 times more likely to perform at their peak.

  Positive Phrases

  Needs Improvement Phrases

  Teamwork and Collaboration

  75% of employers rate teamwork as being extremely important in the workplace, particularly as research shows that strong workplace communities have the power to reduce employee turnover and improve internal communication. With that in mind, performance review phrases for teamwork are important to note, but as mentioned earlier, you have to be wary of comparing your employee to their coworkers.

  Positive Phrases

  Needs Improvement Phrases

  Problem-solving and Creativity

  Despite a 2010 survey finding that CEOs value creativity as the top marker for future success, only 35% of employees say that they can be creative multiple times throughout the year. Given that 75% of employees think that their creative potential is wasted at work, your performance reviews need to highlight your employees’ creative skills and celebrate where their creativity has helped to solve problems for the business.

  Positive Phrases

  Needs Improvement Phrases

  Communication Skills

  In a 2022 study, a lack of communication and miscommunication was attributed to increased levels of stress, project failure, poor company morale, lost sales, and missed performance goals. Having strong communication skills is often demanded by job descriptions, but it also needs to be reviewed regularly during the performance management process to keep teams working at peak efficiency.

  Positive Phrases

  Needs Improvement Phrases

  Attitude and Behavior

  A negative employee is more likely to be disengaged at work and is at a higher risk of quitting than someone with a more positive attitude. However, given that employees with bad attitudes can also drag the morale of the team down with them, you need to give employees feedback about how their attitude and behavior is affecting their work, colleagues, and even career development in your organization.

  Positive Phrases

  Needs Improvement Phrases

  Leadership

  While the phrase “employees don’t quit their jobs, they quit their managers” is nearly a cliché, it’s also true – 79% of employees report leaving their job because of a lack of appciation. Not every employee will be reviewed on their leadership skills, however if you’re looking to promote someone to a supervisory or management position and want to evaluate their skills before they move into a new position, then these skills should be discussed during performance reviews.

  Positive Phrases

  Needs Improvement Phrases

  Improvement and Goal-setting

  According to a psychological study from 1990, goal-setting has the potential to motivate employees towards a higher level of performance, as well as increase overall levels of effort at work. While every good performance review should include managers and employees working together to set goals, it’s helpful to give employees feedback on their attitude towards improvement and those goals to drive performance.

  Positive Phrases

  Needs Improvement Phrases

  Organizational Skills

  It’s estimated that office workers lose an average of 40% of their workday due to disorganization, which is why performance management reviews should address organizational skills if managers want to improve an employee’s productivity. While some organizational strategies will have to come from a managerial level, such as organizational apps or better internal processes, employees should also be encouraged to improve their own organizational skills through the performance management process.

  Positive Phrases

  Needs Improvement Phrases

  Technical Skills

  Many organizations rely on their employees having a physical competency with certain types of machinery or software. Not only do employees legally have to be trained and/or qualified to operate certain forms of machinery, but some optional qualifications and training provided for software and other practices can improve performance. While organizations that require technical skills should already be tracking these in performance reviews, it’s also a good idea to keep on top of optional training to help your employees perform at their best.

  Positive Phrases

  Needs Improvement Phrases

  Performance Review Phrases for High Achievers

  High performers might, at first, seem like the easiest performance management review you’ll conduct through this period. However, as mentioned above, you can’t always tell what’s going on with your employee behind the scenes. While someone who’s a high performer deserves praise for their achievements, there’s a fine line between praising their work and reinforcing negative behaviors like cronyism, arrogance, competitiveness, or even a work obsession that’s leading to burnout.

  It can also be difficult to know what to say when you perceive that a high-achieving employee doesn’t have any weaknesses or anything they need to improve upon. Unfortunately, not every company has the capability for high-achieving employees to move upwards in their careers, and it can be difficult to set goals for them that don’t include something they’re already achieving.

  As always, a performance review should be a conversation between you and your employee, so it’s important to have documentation of any areas that need improvement in case they don’t perceive their own weaknesses. You also need to make sure that you’re continuously challenging them, which is why it’s important to keep setting them new goals and milestones, even if your organization can’t move them upwards. Otherwise, you risk losing them to a new organization that promises that challenge.

  Performance reviews with Profit.co

  Profit.co’s performance management module allows HR administrators and managers to conduct customizable, detailed, and efficient performance reviews.

  Profit.co supports two types of performance reviews- standard reviews, and affinity-based reviews.

  Standard Reviews

  Standard reviews- also called conversation and feedback reviews- allow HR administrators to customize a collection of open-ended questions answered by both managers and reviewed employees.

  Affinity-Based Reviews

  Affinity-based reviews are reliant on competency rating scales to help quantify employee skills and attributes.

  Top Performance Review Phrases: In Summary

  Managers need to keep in mind that all of their employees are inpiduals and have different beliefs, drives, and motivations. So, every performance conversation should be inpidualized to each employee to help them get the most out of their manager’s feedback. Managers need to avoid using meaningless cliché phrases and comparing their employees to their coworkers, as well as using the passive voice throughout the meeting and their performance reports.

  In combination with those efforts, these performance review phrases will help you to elevate your performance conversations by ensuring that your employees get personalized and actionable feedback.

  100 Performance Review Phrases and Comments for 2022 – Download PDF Here

  --- Bài cũ hơn ---

 • 23 Performance Evaluation Phrases To Use In A Review
 • Performance Appraisal Phrases: 200 Helpful Phrases For Employee Performance Reviews
 • 33 Performance Review Examples And Sample Phrases
 • 49 Creative & Clever Coupon Code Names (That Make Customers Smile)
 • Words Great For Poetry By Ladysphinx
 • Cộng Đồng Dota 2 Tranh Cãi Về Việc Co

  --- Bài mới hơn ---

 • Đi Rừng Với Wraith King
 • Offline Thi Đấu Dota Truyền Kỳ Đông Vui, Đáng Nhớ
 • 5 Cặp Song Sát Từng Một Thời Khuynh Đảo Thế Giới Dota 2
 • Mini Guide Dota 2: Centaur Warrunner
 • Mẹo Dota2: Tác Dụng Không Ngờ Của Poor Man’s Shield
 • Cộng đồng DOTA 2 dường như đã gác lại hầu hết mọi hoạt động khác để chú tâm vào một việc: ăn Roshan.

  Mặc dù bản cập nhật của tuần này có vô số những điều thú vị, nhưng với việc Diretide chỉ kéo dài đúng một tuần cùng với những thay đổi ở màn hạ Roshan, cộng đồng DOTA 2 dường như đã gác lại hầu hết mọi hoạt động khác để chú tâm vào một việc: ăn Roshan.

  Được xây dựng với mục đích giải trí là chủ yếu, màn chơi Diretide lẽ ra là một cuộc tranh đua của cả hai đội để xem đội nào kiếm được nhiều kẹo hơn. Tuy nhiên, có lẽ một phần vì việc “đánh boss” cuối game khá thú vị, cộng với việc hạ được Roshan ở level càng cao thì phần thưởng cuối trận đấu càng lớn, các trận đấu Diretide đã có phần đi chệch định hướng ban đầu. Thậm chí cả các player chuyên nghiệp cũng tham gia vào việc này.

  Team iG đã đánh được tới Roshan level 63.

  Cụ thể, cả hai đội thường thỏa hiệp với nhau vào đầu trận để có thể farm vàng cũng như lợi dụng skill của hero nhằm có một đội hình 10 người thật mạnh để đánh Roshan vào cuối trận. Đầu game các game thủ sẽ đưa ra ý tưởng “Co-op” – (Viết tắt của từ Cooperation) nhằm kêu gọi đối thủ hợp tác. Chiến thuật phổ biến hiện nay là một team sẽ tập trung feed cho Pudge trong phần đầu của trận đấu để hero này có hàng trăm điểm Strength và trở nên rất khỏe để đánh Roshan sau này.

  Nếu lỡ có người chơi nào muốn chơi một Diretide theo đúng “kịch bản”, player này chắc chắn sẽ nhận được hàng tá những lời tổng xỉ vả của cả đồng đội lẫn đối thủ. Chính điều này cũng làm nảy sinh nhiều tranh cãi trong cộng đồng và phần nào làm mất đi ý nghĩa ban đầu của Diretide.

  Một cảnh tượng khá kì cục bạn có thể sẽ gặp phải trong các game đấu Diretide.

  Một số fan hâm mộ Diretide “đúng nghĩa” cho rằng: “chế độ chơi này tạo ra để hai đội có thể ngừng try hard và có những giờ phút giải trí qua việc combat , giành giật từng viên kẹo từng tí một chứ không phải để cày đồ. Giờ hai bên cứ đứng im auto attack, hay feed liên tục cho Pudge. Không hiểu thế này thì lập ra event làm cái quái gì, đánh với bot cho nó lành” – Nickname Babe của một diễn đàn DOTA 2 cho biết.

  Có tên trên Hall of fame không có nghĩa là bạn sẽ nhận được chú courier này.

  Tuy nhiên, phe Co-op cũng có những lí lẽ riêng của mình:

  “Nếu đánh không Co-op thì đánh được một lúc là chán. Đi cướp kẹo thì cứ ôm kẹo vào là giảm máu, nhanh chết. Đứng canh giỏ kẹo cũng chán vì không đi đâu được. Thích đánh nhau combat hay thì cứ đánh luôn mode bình thường”.

  Mỗi lần chết đi sống lại, Roshan sẽ càng bá đạo hơn.

  Có thể thấy, dù ban đầu được thiết kế như thế nào, một mode chơi sẽ phụ thuộc phần lớn vào người chơi. Mặc dù những phần thưởng khi hạ được Roshan không phải là quá quí giá, nhưng hầu như ai cũng thấy thích thú với nó. Bên cạnh đó, việc phối hợp “đánh boss” là một hoạt động khá mới lạ với đa phần người chơi DOTA 2 hiện nay đã khiến cách chơi Diretide năm nay trở nên rất khác so với năm ngoái.

  Mỗi người mỗi ý, thật khó để chiều lòng tất cả người chơi. Cách đối phó tốt nhất hiện nay nếu bạn muốn chơi Diretide là chơi cùng bạn bè thay vì solo, nếu không được hãy cố gắng “nhập gia tùy tục” và thưởng thức game vì mỗi phần của mode chơi này đều có cái hay riêng.

  Theo VNE

  Số phận của những top pick TI 3 DOTA 2 hậu 6.79 (P.1)

  Hãy xem những top ban/pick của TI 3 hiện tại đang ngụp lặn ở vị trí nào trong DOTA 2 chuyên nghiệp hiện nay.

  Với những thay đổi có tính cách mạng của Icefrog, meta game của DOTA 2 đã thay đổi rõ rệt và các trận đấu đã hấp dẫn hơn nhiều. Hãy xem những top ban/pick của TI 3 hiện tại đang ngụp lặn ở vị trí nào trong DOTA 2 chuyên nghiệp hiện nay.

  Batrider

  Những ngày không ban thi pick của ông hoàng Batrider đã chính thức kết thúc. Sau hàng loạt nerf phải nói là rất nặng tay của Icefrog, Batrider gần như đã trở thành hero tệ nhất của phiên bản mới với Winrate giảm dần về 50%. Khả năng mở combat bị giảm mạnh khi tầm nhìn giảm từ 1400 xuống 1200, tầm cast của Flaming Lasso giảm xuống gần một nửa. Trong khi đó khả năng solo cũng trở thành một hạn chế khác khi lượng damage giảm xuống 38-42 (level 1).

  Lifestealer

  Lifestealer hầu như không có thay đổi gì đáng kể trong phiên bản mới. Việc tăng thêm 2s cooldown của Rage không ảnh hưởng nhiều tới hero này ngoại trừ một vài hoàn cảnh hiểm nghèo đôi lúc mới xảy ra. Cast point của Open Wounds và Infest tăng lên 0.2 mới là vấn đề với các players chuyên cầm hero này trong combat. Không còn có thể ngay lập tức sử dụng Infest để sống sót, trong DOTA 2, chỉ 0.2s cũng đủ khiến bạn phải ôm hận (0.1s cũng đủ khiến Na`Vi đánh mất 800 nghìn đô). Mặc dù không còn tỉ lệ ban/pick lên tới 95%, Nai’x vẫn giữ được vị trí carry của mình trong đội hình của rất nhiều đội.

  Outworld Devourer

  Giảm 3 damage cơ bản? Không thành vấn đề, OD vẫn là ông trùm của mid lane. Tuy nhiên việc kích hoạt items không còn mang lại hồi mana từ Essence Aure là một nerf rất lớn tới giai đoạn mid game của Outworld Devourer. Việc rush Buckler và Mekansm kết hợp với Astral Imprison không còn mang lại lượng mana không giới hạn, điều khiến xho hero này phải xoay sở khá chật vật ở giai đoạn này, nhất là khi trận đấu trở nên dồn dập hơn, các support hoạt động tích cực hơn.

  Mặc dù vẫn còn đó những đòn đánh và ultimate thổi bay cả cây HP, sử dụng Outworld Devourer đã không còn mang lại hiệu quả như trước đây. Từ top 10, Outworld Devourer đã rơi xuống khá nhanh, nhường chỗ cho những gương mặt mới.

  Visage

  Khả năng chống phép giảm từ 25% xuống 10% nhưng Visage lại trở thành hero được pick nhiều thứ hai của bản patch mới chỉ sau Crystal Maiden. Là con quái vật của tri-lane, cộng với hai summon cực mạnh khi trong tay những player có khả năng micro tốt, Visage phù hợp với mọi đội hình, mọi cách chơi. Meta game thay đổi khiến cho hero này càng thêm được ưa chuộng trong trong giai đoạn hiện tại.

  Chen

  Với vai trò rất đặc biệt của mình, Chen rất khó có thể bị thay thế dù cho meta game có thay đổi như thế nào. Hero này vẫn luôn nằm trong nhóm top pick trong một thời gian dài và được các đội game chọn lựa khi có player có thể micro tốt. Bên cạnh đó, thay đổi của các bãi creep rừng thực thế lại là một buff khi việc farm và lên level trở nên tiện lợi hơn.

  Tuy nhiên với việc tăng cooldown của Hand of God lên 160/140/120s, các đội game phải cân nhắc kĩ hơn nếu muốn sử dụng Chen bởi khả năng push cũng như combat bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong giai đoạn early game, khi mà skill này có hiệu quả nhất. Trong khi đó, Test of Faith đã có thể bị dispel, và nó khiến Chen không còn là hero phòng ngự lí tưởng với khả năng cứu mạng chỉ với một skill đơn giản.

  Theo VNE

  Spirit Breaker: Sự trừng phạt thẳng tay của IceFrog DOTA 2 IceFrog đã có một cú nerf vô cùng nặng tay đối với siêu ganker trong DOTA 2. Từng là một hero được đánh giá là extreme overpower tại phiên bản trước, thậm chí Spirit Breaker là một trong những top hero không BAN thì phải PICK, nên tại…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Chơi Void Spirit Bay Bổng Như Miracle
 • Hướng Dẫn Lối Chơi Cơ Bản Dành Cho Void Spirit
 • Dota 2 Hướng Dẫn Chơi Viper
 • Dota 2: Tìm Hiểu Về Trang Bị Hỗ Trợ Trong Dota 2 (Phần 2)
 • Những Vị Tướng Có Thể Đảm Nhiệm Nhiều Vị Trí Trong Dota 2 (Phần 3)
 • Câu Nói Của Jhin Khi Ban/pick Trong Lol

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Lên Đồ & Bảng Ngọc Jax Tốc Chiến Lol Mobile Mạnh Nhất
 • Jayce Chiến Binh Ánh Sáng
 • League Of Legends: How To Jungle (2021)
 • Đặt Mua Kính Áp Tròng Sharingan Chính Hãng Từ Trên Amazon
 • Ý Nghĩa Của Từ “ks” Là Gì Trong Game Và Facebook
 • “The work is what matters.”

  Công việc là những gì quan trọng.

  “Art requires a certain cruelty.”

  Nghệ thuật đòi hỏi một sự tàn nhẫn nhất định.

  “The end is important in all things.”

  Sự kết thúc là quan trọng trong tất cả mọi thứ.

  “My audience awaits.”

  Khán giả của tôi đang chờ.

  “I must wait until the composition is perfect.”

  Tôi phải đợi cho đến khi thành phần hoàn hảo.

  “They’re puppets. I pull their strings, and then they dance.”

  Chúng là những con rối. Tôi kéo dây của chúng, và sau đó chúng nhảy.

  “My genius will be understood – eventually.”

  Thiên tài của tôi sẽ được hiểu – cuối cùng.

  “Art must exist beyond reason.”

  Nghệ thuật phải tồn tại ngoài lý trí.

  “They call me mad. All artists are mad.”

  Họ gọi tôi là điên. Tất cả các nghệ sĩ đều điên.

  “I will not suffer this ugliness.”

  Tôi sẽ không phải chịu đựng sự xấu xí này.

  “I cannot be good. I must be perfection.”

  Tôi không thể tốt được. Tôi phải hoàn hảo.

  “Every element must be in place.”

  Mọi yếu tố phải được đặt ra.

  “I’m misunderstood. Beauty can’t be evil.”

  Tôi đang bị hiểu lầm. Vẻ đẹp không thể là xấu xa.

  “This performance needs more… zazz.”

  Màn trình diễn này cần nhiều hơn … zazz.

  “It’s so difficult to work under these conditions.”

  Thật khó để làm việc trong những điều kiện này.

  “My talent justifies all actions.”

  Tài năng của tôi biện minh cho mọi hành động.

  “I am at my best only during the performance.”

  Tôi chỉ ở mức tốt nhất trong buổi biểu diễn.

  “I am pure. My work is pure.”

  Tôi là thuần khiết. Công việc của tôi là tinh khiết.

  “My theater is the mind.”

  Nhà hát của tôi là tâm trí.

  “Art should terrify.”

  Nghệ thuật nên kinh hoàng.

  “No poet’s words could match my craft.”

  Không có từ nào của nhà thơ có thể phù hợp với nghề của tôi.

  “Death should never be quick. It should be an opera.”

  Cái chết không bao giờ nên nhanh chóng. Nó nên là một vở opera.

  “I shall choreograph this affair.”

  Tôi sẽ biên đạo công việc này.

  “What sweet sadness is killing?”

  Nỗi buồn ngọt ngào nào đang giết chết?

  “The world is cruel. It does not have to be ugly.”

  Thế giới thật tàn khốc. Nó không phải xấu xí.

  “Everyone wears a mask. I just chose to create my own.”

  Mọi người đều đeo mặt nạ. Tôi chỉ chọn để tạo ra của riêng mình.

  “This art is a compulsion. I cannot resist it.”

  Nghệ thuật này là một sự bắt buộc. Tôi không thể cưỡng lại nó.

  “Perfection isn’t good enough.”

  Sự hoàn hảo không đủ tốt.

  “Behind every mask… is another mask.”

  Đằng sau mỗi mặt nạ … là một mặt nạ khác.

  “There is nothing for me but this.”

  Không có gì cho tôi ngoài cái này.

  “I never hurt anyone. It is the performance that kills.”

  Tôi không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai. Đó là hiệu suất giết chết.

  “Until they stop me, I will keep going.”

  Cho đến khi họ ngăn tôi lại, tôi sẽ tiếp tục đi.

  “I am the singer without a voice. The dancer without legs.”

  Tôi là ca sĩ không có tiếng nói. Vũ công không có chân.

  “Only to the audience do I show my true face.”

  Chỉ cho khán giả tôi mới thể hiện bộ mặt thật của mình.

  “Each bullet is a piece of my soul. Each shot is a piece of me.”

  Mỗi viên đạn là một mảnh linh hồn của tôi. Mỗi phát bắn là một mảnh của tôi.

  “I swear each performance is the last, but I lie every time.”

  Tôi thề mỗi màn trình diễn là lần cuối cùng, nhưng tôi nói dối mỗi lần.

  “I am a slave to this passion.”

  Tôi là nô lệ cho niềm đam mê này.

  “My work asks questions, it never has answers.”

  Công việc của tôi đặt câu hỏi, nó không bao giờ có câu trả lời.

  “Which is the lie? The mask, or my face?”

  Đó là lời nói dối? Mặt nạ, hay khuôn mặt của tôi?

  “An icon doesn’t have to explain himself.”

  Một biểu tượng không phải giải thích chính mình.

  “I wonder what they think when they see me.”

  Tôi tự hỏi họ nghĩ gì khi nhìn thấy tôi.

  “Yes, the gun is ironic.”

  Vâng, khẩu súng thật mỉa mai.

  “I like a violent composition.”

  Tôi thích một sáng tác bạo lực.

  “This would be easier if blood came in more colours.”

  Điều này sẽ dễ dàng hơn nếu máu có nhiều màu sắc hơn.

  “Let’s start the show.”

  Hãy bắt đầu chương trình.

  “The ecstasy of opening night.”

  Sự xuất thần của đêm khai mạc.

  “Smiles and screams, I bring both.”

  Nụ cười và tiếng hét, tôi mang cả hai.

  “If I keep getting interrupted, how can I be expected to work?”

  Nếu tôi cứ bị gián đoạn, làm sao tôi có thể làm việc được?

  “I was paid to put on a killer show.”

  Tôi đã được trả tiền để đưa vào một chương trình giết người.

  “My clients expect the best.”

  Khách hàng của tôi mong đợi điều tốt nhất.

  “They will dance, they will sing, they will die!”

  Họ sẽ nhảy, họ sẽ hát, họ sẽ chết!

  “A costume, some makeup, a spray of blood.”

  Một bộ trang phục, một số trang điểm, một giọt máu.

  “It’s very simple – when I shoot, they dance.”

  Nó rất đơn giản – khi tôi bắn, họ nhảy.

  “My critics are… usually short-lived.”

  Các nhà phê bình của tôi … thường là ngắn ngủi.

  “If I get this outfit dirty, I’m going to be so annoyed.”

  Nếu tôi làm bẩn trang phục này, tôi sẽ rất khó chịu.

  “I serve a discerning clientele.”

  Tôi phục vụ một nhóm khách hàng sành điệu.

  “Death is certain, but killing doesn’t have to be ugly.”

  Cái chết là chắc chắn, nhưng giết chóc không phải là xấu xí.

  “I provide catharsis for my clients, and my victims.”

  Tôi cung cấp catharsis cho khách hàng của tôi và nạn nhân của tôi.

  “I… orchestrate death.”

  Tôi … dàn xếp cái chết.

  “I get nervous before every performance, but I need that feeling.”

  Tôi cảm thấy lo lắng trước mỗi màn trình diễn, nhưng tôi cần cảm giác đó.

  “The moment before the shot… is painful.”

  Khoảnh khắc trước khi bắn … thật đau đớn.

  “It is only when the gun fires that I am alive.”

  Chỉ đến khi súng nổ thì tôi mới sống.

  “Mmm… the ecstasy of killing.”

  Mmm … sự xuất thần của giết chóc.

  “The trigger on a loaded weapon… it whispers for us to act.”

  Việc kích hoạt vũ khí nạp đạn … nó thì thầm cho chúng tôi hành động.

  “I can’t live without the euphoria of performance.”

  Tôi không thể sống mà không có sự phấn khích của hiệu suất.

  “Happiness… is a warm gun.”

  Hạnh phúc là một khẩu súng ấm.

  “I want to feel everything. The gun makes it so I do.”

  Tôi muốn cảm nhận mọi thứ. Súng làm cho nó như vậy tôi làm.

  “I envy silence… because I must be loud.”

  Tôi ghen tị im lặng … bởi vì tôi phải lớn tiếng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lol Là Gì? Lol Nên Hiểu Theo Nghĩa Nào Là Chuẩn?
 • Liên Minh Huyền Thoại: Riot Tiếp Tục Phải Chỉnh Sửa Giao Diện Hud
 • Liên Minh Huyền Thoại Lột Xác Với Thay Đổi Thanh Hud
 • Hướng Dẫn Tự Làm Clip Highlight Lol Cho Riêng Mình!!!
 • Những Hero Mạnh Mẽ Nhưng Ít Được Chú Ý Trong Lol?
 • Câu Nói Của Kayle Khi Ban/pick Trong Lol

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải Hình Nền Lol Kassadin Trong Game Lmht Full Hd
 • Cách Lên Đồ, Kỹ Năng, Skill Tướng Kassadin
 • Cách Khắc Chế Kassadin Hay Nhất Trong Game Liên Minh Huyền Thoại
 • Câu Nói Của Karma Khi Ban/pick Trong Lol
 • Hướng Dẫn Chơi Kalista Tung Hoành Đường Trên Trong Game Lol
 • Câu nói hài hước của Kayle

  Một chút hài hước của Kayle làm cho trận đấu vui hơn

  Evil fears only fire! And Yordles, because, what even ARE they?”

  Nỗi sợ hãi chỉ có lửa! Và Yordles, bởi vì, thậm chí chúng là gì? “

  “A thief, a murderer, and a corrupt guard, all walk into my sword. The end.” *Kayle laughs*

  Một tên trộm, một kẻ giết người và một người bảo vệ tham nhũng, tất cả đều bước vào thanh kiếm của tôi. Sự kết thúc. * Kayle cười *

  Câu nói chế nhạo của Kayle

  Chế nhạo ư

  “Surrender to the light and I will spare your soul!”

  Đầu hàng với ánh sáng và tôi sẽ tha cho linh hồn của bạn!

  “Ready to be judged?”

  Sẵn sàng để được đánh giá?

  Câu nói khi Kayle di chuyển

  Mỗi khi di chuyển Kayle sẽ nói

  “There is right, and there is wrong. All else is rationalization.”

  Có đúng, và có sai. Tất cả những thứ khác là hợp lý hóa.

  “The moment justice bends, it breaks.”

  Khoảnh khắc công lý bị bẻ cong, nó bị phá vỡ.

  “The righteous path begins with me.”

  Con đường chính nghĩa bắt đầu với tôi.

  “Only the pine may judge.”

  Chỉ có thiêng liêng mới có thể phán xét.

  “Mortals are blinded by their own misery.”

  Người phàm bị mù bởi sự khốn khổ của chính họ.

  “A clean cut pides darkness and light.”

  Một vết cắt sạch sẽ phân chia bóng tối và ánh sáng.

  “The pine path shows no footsteps.”

  Con đường thiêng liêng cho thấy không có bước chân.

  “To withhold justice is a dark sin…”

  Giữ lại công lý là một tội lỗi đen tối …

  “This world was not made to last.”

  Thế giới này không được tạo ra để tồn tại.

  “Emotions are a weakness.”

  Cảm xúc là một điểm yếu.

  “On wings of fire, hope ascends.”

  Trên đôi cánh của lửa, hy vọng lên cao.

  Câu nói khi Kayle tấn công từ cấp 1-11

  Từ cấp 1 – 11 khi tấn công Kayle sẽ nói

  “By pine edict!”

  Bằng sắc lệnh thần thánh!

  “Fear the cleansing fire.”

  Sợ lửa làm sạch.

  “Justice unyielding!”

  Công lý kiên cường!

  “Avarice falls!”

  Avarice rơi!

  “You fall short!”

  Bạn bị hụt hẫng!

  “Darkness begone!”

  Bóng tối bắt đầu!

  “Pay for your sins!”

  Trả tiền cho tội lỗi của bạn!

  “You deserve this!”

  Bạn xứng đáng với điều này!

  “Righteous glory!”

  Vinh quang chính nghĩa!

  “Stand and be judged!”

  Đứng và được đánh giá!

  “Surrender and I will make this quick!”

  Đầu hàng và tôi sẽ làm điều này nhanh chóng!

  “Fire reveals truth!”

  Lửa tiết lộ sự thật!

  “Save your excuses!”

  Lưu lý do của bạn!

  “I will not bend!”

  Tôi sẽ không uốn cong!

  “I bring the Light’s wrath!”

  Tôi mang theo cơn thịnh nộ của Ánh sáng!

  Câu nói khi Kayle di chuyển từ cấp 11 – 18

  Khi tấn công từ cấp 11- 18 sẽ nói

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ý Nghĩa Của Từ “ks” Là Gì Trong Game Và Facebook
 • Đặt Mua Kính Áp Tròng Sharingan Chính Hãng Từ Trên Amazon
 • League Of Legends: How To Jungle (2021)
 • Jayce Chiến Binh Ánh Sáng
 • Cách Lên Đồ & Bảng Ngọc Jax Tốc Chiến Lol Mobile Mạnh Nhất
 • Câu Nói Của Viego Khi Ban/pick Trong Lol

  --- Bài mới hơn ---

 • 500+ Tên Game Hay, Nhân Vật Game Độc Đáo, Bá Đạo
 • 212+ Tên Cặp Đôi Hay Độc Lạ Cá Tính Dễ Thương Và Hài Hước
 • Hướng Dẫn Về Cách Đặt Tên Liên Minh Huyền Thoại Độc
 • Cách Tạo Bảng Ngọc Mới Trong Lol Phù Hợp Tất Cả Các Tướng
 • Hướng Dẫn Cách Đổi Số Điện Thoại Garena Khi Mất Sim
 • Các bạn xem các câu nói của Viego khi Ban/Pick trong 1 trận đấu LOL.

  Audio Ban Pick Khi Viego di chuyển

  • “She waits for me beyond the mist. My queen. My love. My black and broken heart.”
  • “No price is too great. No atrocity beyond my reach. For her, I will do anything.”
  • “Submission or death for all who live. In the end, it matters not. I will see her face again.”
  • “It hurts, my heart. It hurts so much.”
  • “I want pcious little yet am forced to kill for it.”
  • “Soon, this long cruel night will end. But not yet.”
  • “My forces scour the world. Nothing will escape.”
  • “We were beautiful once.”
  • “The curve of her lips, the softness of her smile.”
  • “She was the star that lit my path. Without her… darkness.”
  • “What is a wraith but the ravenous shadow of a man?”
  • “Stand against me. Call me villain. Die.”
  • “I feel her calling out ‘Viego, save me!'”
  • “I will take, and take, until there is nothing left but her.”
  • “The Shadow Isles are just the beginning.”
  • “The mist is my great unending sadness.”
  • “Her eyes were portraits of a world without my cruelty.”
  • “What is lost is never lost to me.”
  • “This mist has but one cure… and I will find her.”
  • “And so it was that love was the gravest sin of all.”
  • “It is such a small and fragile thing, love.”
  • “There is no salvation from the dark, for the dark is me.”
  • “Isolde is gone. Yet I remain.”
  • “I am already a monster suited for the horrors I must inflict.”
  • “The world denied my happiness. Now, all will die.”
  • “Isolde was my life. Viego died when she did and the ruined king was born.”
  • “The black mist flows from me like a tide. At times, it ebbs, but now we surge forward.”
  • “I remember her sinking beneath the waters… and then… and then…”
  • “A world that would rob me of beauty is a world that deserves destruction.”
  • “Hate me if you must. Until she returns to my arms, all will be brought to ruin.”
  • “I will rip her from the jaws of death. Fate cannot stop me. Nothing can.”
  • “A crown lost long ago, reborn in unlife, ripped away from his only love.”

  Câu nói hài hước của Viego

  • “Sorry, went down the wrong pipe.”
  • “Mist, get out of my lungs, I command you.”

  Câu nói chế nhạo của Viego

  • “You stand in the way of my love. A mistake.”
  • “Step aside, peasant. You are nothing compared to my queen.”

  Khi Viego tấn công

  --- Bài cũ hơn ---

 • #1 : Hướng Dẫn Chơi Ashe Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Tiêu Điểm Tướng Ashe Và Những Bộ Kĩ Năng Cơ Bản Cần Biết
 • Top 7 Cách Farm Lính Hiệu Quả Game Liên Minh Huyền Thoại Mùa 10 (P1)
 • Đơn Vị Tiền Tệ Trong Trò Chơi
 • #1 : Trang Phục Sử Thi Là Gì? Trang Phục Di Sản Là Gì?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100