Hàm Vlookup Và Hlookup Trong Excel / Top 5 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Hàm Vlookup Và Hlookup Trong Excel.

Hàm Vlookup và Hlookup trong excel.

Cách sử dụng hàm vlookup trong excel:

Công thức hàm vlookup:

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

lookup_value: giá trị cần dò tìm

table_array: một vùng để dò tìm lookup_value, cột đầu tiên trong table_array sẽ dùng để dò tìm giá trị lookup_value, table_array có thể cùng sheet hoặc khác sheet với lookup_value, đồng thời table_array có thể cùng file hoặc khác file với lookup_value.

col_index_num: dùng để chỉ định thứ tự cột trong table_array để trả về giá trị tương ứng, nếu tìm thấy, cột đầu tiên được tính là 1

range_lookup: có hay không vẫn được, thông người người ta dùng 3 tham số đầu tiên là đủ. Chú ý: những tham số được để trong dấu ngoặc vuông [] thì có hay không vẫn không sao (có thể bỏ qua). range_lookup có 2 giá trị như bên dưới:

§ TRUE: những giá trị trong cột đầu tiên của table_array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

§ FALSE: VLOOKUP sẽ chỉ tìm những giá trị trùng khớp nhau hoàn toàn

Ví dụ: cho 2 vùng số liệu sau: Bạn hãy tìm giá trị cột “năm sinh” ở vùng 2 thông qua vùng 1

Vùng 1:

Vùng 2:

D2= vlookup(A2,VUNG1!A2:C5,3,0)

D3= vlookup(A3,VUNG1!A2:C5,3,0)

D4=vlookup(CA,VUNG1!A2:C5,3,0)

D5=vlookup(A5 ,VUNG1!A2:C5,3,0)

Công thức hàm Hlookup:

HLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

· lookup_value : Giá trị đem dò tìm

· table_array: Bảng giá trị dò (Địa chỉ của Bảng dò phải để ở dạng Địa chỉ Tuyệt đối)

· col_index_num: Số thứ tự của hàng cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.

· range_lookup: Phạm vi tìm kiếm : TRUE (1) hoặc FALSE (0)

ví dụ: dựa vào bảng vùng 2 “DANH MUC ĐƠN VỊ” hãy điền tên đơn vị vào vùng 1

Vùng 1:

Vùng 2:

B2 = Hlookup(A2, Vung2! $B$10:$D$11,2,0)

B3= Hlookup(A3, Vung2! $B$10:$D$11,2,0

B4= Hlookup(A4, Vung2! $B$10:$D$11,2,0)

B5= Hlookup(A5, Vung2! $B$10:$D$11,2,0)

nguồn : chúng tôi

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế

Hàm Vlookup Và Hlookup Để Tìm Kiếm Trong Excel

Trong Excel, bạn phải thường xuyên xử lý dữ liệu thì việc phải nắm vững các hàm tìm kiếm là điều bắt buộc. Cụ thể, hàm VLOOKUP và HLOOKUP là cặp hàm tìm kiếm thường xuyên được sử dụng. Tuy nhiên, khi ứng dụng nhiều người vẫn còn nhầm lẫn về công dụng của hai hàm này. Hãy để Hocexcelcoban giải quyết giúp bạn

CÁCH DÙNG HÀM HLOOKUP VÀ VLOOKUP TRONG EXCEL

1.HÀM VLOOKUP

1.1 CHỨC NĂNG CỦA HÀM TÌM KIẾM VLOOKUP

Hàm VLOOKUP ( Tra cứu dọc) tìm kiếm một giá trị trong cột ngoài cùng bên trái của bảng và sau đó trả về một giá trị trong cùng một hàng từ một cột khác mà bạn chỉ định.

1.2 CÚ PHÁP HÀM

Cú pháp:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table, Col_index_num, [Range_lookup])

Lookup_value – Giá trị cần tìm trong cột đầu tiên của bảng.

Table – Địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy dòng tiêu đề.

Col_index – Cột trong bảng để truy xuất một giá trị.

range_lookup – [tùy chọn] TRUE = đối sánh gần đúng (mặc định). FALSE = đối sánh chính xác

Nếu bạn thắc mắc địa chỉ tuyệt đối của bảng, tham khảo ngày: Hướng dẫn sử dụng địa chỉ ô Excel

1.3 VÍ DỤ SỬ DỤNG HÀM VLOOKUP TRONG EXCEL

CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG

Tìm kiếm chính xác (Range_lookup = FALSE). Cách tìm kiếm này được áp dụng trong những trường hợp cần tìm kiếm kết quả khớp chính xác. Nếu không giá trị nào trong hàng chỉ định khớp chính xác với giá trị tìm kiếm, hàm Vlookup sẽ báo lỗi.

VD: Tìm kiếm tên, tuổi, quê quán, … với mã nhân viên khớp với mã nhân viên cho trước.

Tìm kiếm tương đối (Range_lookup = TRUE). Cách tìm kiếm này được áp dụng trong những trường hợp tìm kiếm theo khoảng giá trị kết quả khớp tương đối. Nghĩa là nếu kết quả khớp chính xác không được tìm thấy, hàm Vlookup của bạn sẽ trả về giá trị lớn nhất kế tiếp nhỏ hơn Lookup_value.

VD: Xếp loại học lực của học sinh theo điểm tổng kết.

Ví dụ 1: Dùng hàm VLOOKUP để tìm kiếm chính xác

Giả sử, bạn có một bảng dữ liệu nhân viên, lưu trữ mã nhân viên, họ tên, chức vụ. Một bảng khác lưu trữ mã nhân viên, quê quán, trình độ học vấn. Giờ bạn muốn điền thông tin quê quán, trình độ học vấn cho từng nhân viên thì phải làm như thế nào?

Để điển thông tin Trình độ học vấn cho nhân viên, tại ô F4 , ta nhập công thức dò tìm chính xác như sau:

=VLOOKUP($B4,$B$11:$D$15,3,FALSE)

Trong đó:

Sau khi điền xong công thức cho ô F4, tiếp tục kéo xuống copy công thức cho những nhân viên còn lại. Quan sát hình để hiểu rõ về công thức hơn.

Các bạn tự thực hành với Quê quán của nhân viên để hiểu rõ hơn nha !

Ví dụ 2: Sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm tương đối

Dựa vào bảng quy định xếp loại tương ứng với điểm đã cho, tiến hành xếp loại học lực cho các sinh viên có tên trong danh sách:

Giờ để nhập xếp loại cho các học sinh, ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP. Bạn để ý thấy rằng bảng Quy định xếp loại đã được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao (từ yếu đến giỏi) nên trong trường hợp này ta có thể dùng dò tìm tương đối.

=VLOOKUP($E4,$B$11:$C$14,2,TRUE)

Trong đó:

Sau khi điền xong công thức cho ô F4 , tiếp tục kéo xuống copy công thức cho những học sinh còn lại. Quan sát hình để hiểu rõ hơn về công thức và cách dò tìm tương đối.

2.1 HÀM TRA CỨU NGANG HLOOKUP

Hàm HLOOKUP ( Tra cứu ngang) là hàm tìm kiếm một giá trị trên dòng đầu tiên của bảng tham chiếu và sau đó trả về một giá trị trong dòng mà bạn chỉ định.

2.2 CÚ PHÁP HÀM VLOOKUP

Cú pháp:

=HLOOKUP(Lookup_value, Table, Col_index_num, [Range_lookup])

Lookup_value – Giá trị đối chiếu với dòng đầu tiên của bảng tham chiếu để lấy được giá trị cần tìm.

Table – Địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy dòng tiêu đề.

Col_index – Cột trong bảng để truy xuất một giá trị.

range_lookup – [tùy chọn] TRUE = đối sánh gần đúng (mặc định). FALSE = đối sánh chính xác

2.3 VÍ DỤ HÀM HLOOKUP ĐỂ TRA CỨU TRONG EXCEL

Cũng với ví dụ tưởng tự Hàm tra cứu dọc, dựa vào bảng quy định xếp loại tương ứng với điểm đã cho, hãy xếp loại học lực cho các sinh viên có tên trong danh sách:

Ta sẽ sử dụng hàm HLOOKUP xếp loại. Bạn để ý thấy rằng bảng Quy định xếp loại đã được sắp xếp theo thứ tự từ trái qua phải (từ yếu đến giỏi).

=VLOOKUP($E4,$D$10:$G$11,2,TRUE)

Trong đó:

Sau khi điền xong công thức cho ô F4 , tiếp tục kéo xuống copy công thức cho những học sinh còn lại. Quan sát hình để hiểu rõ hơn về công thức và cách dò tìm tương đối.

3. PHÂN BIỆT HÀM VLOOKUP VÀ HLOOKUP

Cả hai hàm HLOOKUP VÀ VLOOKUP dùng để tìm kiếm một giá trị. Nhưng chúng khác nhau trong cách hoạt động. Chúng ta dễ dàng nhận ra tên của hai hàm khác nhau ở chữ cái đầu

Do đó, bạn sử dụng hàm VLOOKUP để tìm giá trị theo cột ở phía bên trái của dữ liệu bạn muốn tìm. Hàm HLOOKUP dùng để tìm giá trị theo hàng ngang. Nó tìm giá trị ở hàng đầu tiên của bảng và trả lại giá trị ở hàng được chỉ định ở trong cùng một cột.

VIDEO SỬ DỤNG HÀM HOOKUP VÀ VLOOKUP TRONG EXCEL – NÂNG CAO:

Các Hàm Chuỗi Excel Bạn Nên Học Trước Khi Học Hàm If Và Vlookup, Hlookup

Các hàm trong Excel đều có công dụng riêng. Chúng đều quan trọng như nhau. Có những hàm Excel này sẽ là nền để bạn học những hàm khác trong Excel. Hàm dạng chuỗi là một trong những hàm giúp bạn nắm vững được cơ bản. Bạn nắm được hàm chuỗi thì bạn đã thành công được một nửa trong việc học hàm If và hàm Vlookup.

Tải Office cho rằng hàm chuỗi sẽ là một hàm nền tảng giúp bạn có được những kĩ thuật để xử lí hàm If và hàm Vlookup.

Bạn học Excel thì cần nắm rõ hàm chuỗi. Ba hàm IF và Hlookup, Vlookup luôn thuộc hàng cực khó. Nếu bạn mới học hàm If và hàm Hlookup, Vlookup bạn sẽ thấy rối.

Muốn thành thạo được hai hàm cực khó này không phải là chuyện dễ dàng. Bạn cứ đi từng bước nhỏ cho chắc chắn tránh tình trạng bạn bị ngộp hàm Excel. Hàm chuỗi sẽ là bước tiến đầu tiên để bạn nắm chắc những hàm kế tiếp. Đừng hấp tấp vội vàng. Hàm chuỗi dù đôi lúc bạn cảm thấy nó khá vô ích. Nhưng đây chính là nền cho hai hàm quan trọng sau này.

Cùng xem các công thức của hàm chuỗi nào. Hàm chuỗi gồm Left,Right,Mid,Len,Trim,Value.

Hàm chuỗi

Hàm Left

Hàm lấy kí tự bắt đầu từ bên trái của chuỗi kí tự

Công thức : =Left(text, [num_chars])

Trong đó Text : chuỗi cần lấy kí tự

Num_chars: số kí tự muốn lấy

Hàm Right

Hàm lấy kí tự bắt đầu từ bên phải của chuỗi kí tự

Công thức : =Right(text, [num_chars])

Trong đó Text : chuỗi cần lấy kí tự

Num_chars: số kí tự muốn lấy

Hàm Mid

Hàm xuất ra một hoặc nhiều kí tự liên tiếp trong chuỗi kí tự

Công thức : =Mid(text, start_num, num_chars)

Trong đó Text : chuỗi cần lấy kí tự

Start_num: kí tự bắt đầu muốn lấy ra khỏi chuỗi kí tự

Num_chars: số kí tự muốn lấy

Hàm Len

Hàm dùng để đếm số kí tự trong chuỗi

Công thức : =Len(text)

Trong đó Text: chuỗi kí tự cần đếm

Hàm Trim

Xoá khoảng trắng không cần thiết trong chuỗi

Công thức : =Trim(text)

Trong đó Text: chuỗi kí tự cần xoá khoảng trắng

Hàm Value

Chuyển một chuỗi thành một số

Công thức : =Value(text)

Trong đó Text: chuỗi kí tự cần chuyển thành số

Hàm chuỗi giúp bạn lấy một hoặc nhiều kí tự ra khỏi chuỗi kí tự dài. Hàm Left, Right và Mid là trọng tâm cho hàm Vlookup và hàm If. Bên cạnh 3 hàm này còn có hàm Value cũng là hàm thường xuyên dùng trong hàm IF và hàm Vlookup. Value sẽ giúp cho bạn chuyển một chuỗi kí tự thành dạng số. Chuỗi kí tự này sẽ được giữ nguyên định dạng không bị thay đổi. Do thế mà bạn vẫn giữ được chuỗi kí tự bạn đã nhập vào ô số liệu. Mặc khác bạn vẫn thực hiện được những phép tính toán. Cũng nhờ vào hàm Value cả. Dù hàm này trông đơn giản. Nhưng chúng không hề đơn giản. Hàm Value là hàm nhỏ nhưng có võ trong bảng tính Excel.

Bạn nên tìm hiểu và làm bài tập về dạng chuỗi nhiều hơn. Chủ yếu là để bạn nắm bắt được cách áp dụng các chuỗi này vào các bài tính toán sau này của hàm IF hoặc hàm Vlookup, Hlookup.

Các bước thực hiện phép tính trong Excel

Bước 1: Khởi động Excel bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng Microsoft Excel trên máy tính.

Bước 2: Mở bảng cần lấy chuỗi bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + O. Hoặc nhấn tab File chọn Open. Chọn file cần mở.

Bước 3: Chọn ô bất kì trong bảng tính Excel. Nhập công thức của hàm chuỗi bạn cần.

Bước 4: Nhấn Enter để hoàn thành tính toán hàm chuỗi.

Hướng dẫn phần này đơn giản. Bạn chủ yếu là phải luyện tập nhiều hơn. Luyện tập để quen tay. Bài tập lần này sẽ rất nhiều. Bạn chịu khó luyện tập thì sẽ thành công.

Bạn hãy xem video để hiểu rõ hơn cách sử dụng các hàm chuỗi đã được giới thiệu. Hàm Trim sẽ được giải thích kĩ hơn trong video.

Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Vlookup Lồng Hlookup Trong Excel

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP lồng hàm HLOOKUP để thực hiện tham chiếu, tìm kiếm qua các bảng khác nhau trong Excel một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hàm Vlookup trong Excel, hướng dẫn sử dụng chi tiết và có ví dụ cụ thể

hướng dẫn tìm kiếm theo dòng sử dụng hàm hlookup trong excel: ví dụ và lý thuyết cơ bản

Ngoài ra sự kết hợp giữa INDEX + MATCH sẽ tối ưu hơn

Vì sao dùng Index và Match tốt hơn dùng Vlookup trong Excel

Nếu như bạn theo dõi thì trong một bài viết gần đây, chúng tôi cũng đã có các bài viết hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP lồng VLOOKUP, HLOOKUP lồng HLOOKUP

hướng dẫn sử dụng hàm vlookup lồng vlookup trong excel

Quay lại với VLOOKUP lồng HLOOKUP,. Để có thể nắm được rõ hơn thì trong bài viết này, chúng tôi có ví dụ như sau: Ta cần tính ThanhTien với ThanhTien = SoLuong * Gia, với SoLuong trong bảng 2 và Gia trong bảng 3.

Ý tưởng để giải quyết yêu cầu đó: Ta sẽ cần căn cứ vào MaHang trong bảng 1, thực hiện dò trong bảng 2 để lấy TenHang (sử dụng hàm HLOOKUP), sau đó lại dùng TenHang từ kết quả trả về của hàm HLOOKUP trên dò tìm trong bảng 3 để lấy Gia (hàm VLOOKUP) và cuối cùng là nhân với SoLuong để ra ThanhTien.

Bạn có thể làm điều đó dễ dàng hơn với việc tạo cột phụ. Tuy nhiên, trong trường hợp này ta sẽ sử dụng kết hợp hàm VLOOKUP và HLOOKUP. Cụ thể ta có công thức tại ô E3 như sau:

=D3*VLOOKUP(HLOOKUP(B3,$C$9:$F$10,2,0),$B$14:$D$17,3,0)

Bạn có thể hiểu công thức trên như sau: Giá trị trả về của hàm HLOOKUP là giá trị tìm kiếm của hàm VLOOKUP.

Nếu như phần giải thích trên làm bạn khó hình dung thì bạn có thể vào Tab Formulas, trong nhóm Formula Auditing bạn tìm tới Evaluate Formula, một hộp thoại hiện lên và bạn sẽ từ từ ấn Evaluate để xem cách Excel tính toán công thức trên để từ đó giúp bạn hiểu rõ hơn.

CHỈ 7 GIỜ HỌC BÀI BẢN, TIẾP KIỆM HÀNG CHỤC NGHÌN GIỜ TRA CỨU

Ta có thể thấy Excel cho phép người dùng sử dụng các hàm Excel rất linh hoạt và hiệu quả. Bên cạnh đó kỹ năng viết hàm, đặc biệt là lồng ghép hàm chiếm một phần rất quan trọng giúp cho bạn có thể thực hiện được những hàm Excel để giải quyết những yêu cầu trong công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tham khảo ngay chương trình Tuyệt đỉnh Excel, Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ.

Vì sao dùng Index và Match tốt hơn dùng Vlookup trong Excel

Hướng dẫn tìm kiếm theo dòng sử dụng hàm hlookup trong excel: ví dụ và lý thuyết cơ bản

4 tuyệt chiêu tra cứu với vlookup, index, match, sumproduct và names range trong excel

Tài liệu kèm theo bài viết