Đọc Dữ Liệu Từ File Excel Trong Java / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Đọc Dữ Liệu Từ File Excel

--- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Hàm Excel Thường Dùng Trong Kế Toán Kho 2022
 • Làm Kế Toán Bằng Phần Mềm Excel Có Phù Hợp Với Doanh Nghiệp Của Bạn?
 • 20 Hàm Excel Thường Dùng Trong Kế Toán
 • 10 Tuyệt Chiêu Excel Cho Kế Toán Quản Trị
 • Các Bước Thiết Lập File Quản Lý Kho Vật Tư Bằng Excel
 • I. Mở đầu

  Mình ít khi sử dụng đến cách làm này, nên cóp nhặt trên mạng đoạn code này, bạn nào dùng có thể copy thẳng vào trong project.

  Yêu cầu:

  Giải nén và add các tất cả các file jar vào project ngoại trừ log4j.

  Lưu ý là phải add cả những file jar ở trong folder /lib/ /ooxml-lib/

  II. Class đọc file Excel

  Mình đặt cái class này ở trong package utilities.

  Trong class có 3 method chính:

  1. setExcelFile: Đọc file và xác định data ở sheet nào trong file excel
  2. findCells: Tìm vị trí các cell có chứa data trong sheet
  3. getTestData: Lấy data và lưu vào các array

  III. Cách inject data vào trong các test method

  1. Cấu trúc file Excel

  File Excel phù hợp với Class trên có dạng như sau:

  2. Cách lấy đường dẫn đến file linh hoạt

  File data nên được đặt trong project luôn, đừng để ở vị trí nào đó ở trên máy ngoài project vì nếu có ai đó làm chung với bạn thì đường dẫn đến file sẽ bị sai. Tất nhiên là đường dẫn đến project ở mỗi máy lại khác nhau nên chúng ta phải có cách để dynamic cái đường dẫn đó để lúc nào cũng đúng dù ở bất kỳ máy nào.

  Cái File.separator chính là cái ký tự “” hoặc “/”, sẽ tùy vào hệ điều hành để hiển thị.

  3. Thực hiện việc đọc file excel vào lúc nào?

  Tùy vào mục đích sử dụng để xác định thời điểm đọc file Excel:

  • Đọc file 1 lần và sẽ run trước tất cả các test
  • Test nào cần data thì chỉ đọc file ở test đó.

  Class test Login sẽ như sau:

  Trong đó: sử dụng annotation DataProper của TestNG để làm việc inject data vào trong method test.

  Một số điểm lưu ý:

  • Nếu cái dataProper method mà bạn đặt ở Class khác thì trên chỗ method Test bạn cần phải khai báo cái class chứa method DataProvider.
  • Bắt buộc cái method Test phải có parameter trùng với số cột được định nghĩa trong file excel (ko tính 2 cái từ ở góc dùng để đánh dấu). Giả sử cái file data có thêm 1 cột nữa là email thì ở trong Method Test cũng phải có thêm parameter Email
  • Không nên định nghĩa pass/fail ở trong file data vì 2 TH pass và fail sẽ có cách check kết quả khác nhau
  • Càng không nên lưu pass/fail ra file excel vì bạn đã có 1 cái report của TestNG rồi, giờ còn phải mò mẫm vào file excel để xem kết quả pass fail thì quá khổ.

  Và đây là kết quả sau khi run test, mình chỉ làm demo nên giá trị đầu vào nó ko đúng với tiêu chí test lắm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đọc Ghi File Excel Trong Java Với Jxl
 • Đọc Ghi File Ms Word Bằng Java Với Apache Poi
 • Hướng Dẫn Xuất Dữ Liệu Lớn Ra File Excel Với Thư Viện Apache Poi
 • Đọc Ghi File Excel Bằng Java Sử Dụng Apache Poi
 • Làm Thế Nào Để Hợp Nhất Nhiều Tệp Excel Thành Một
 • Sử Dụng Apache Poi Để Đọc, Ghi Dữ Liệu Từ File Excel Trong Selenium

  --- Bài mới hơn ---

 • Export Dữ Liệu Ra Excel Dùng Poi
 • Hướng Dẫn Làm Kế Toán Trên Excel
 • Quy Trình Hạch Toán Nghiệp Vụ Bán Hàng Trên Excel
 • Hướng Dẫn Công Việc Của Kế Toán Bán Hàng Chi Tiết
 • Vai Trò Của Excel Trong Doanh Nghiệp Mà Mọi Nhân Viên Nên Nắm Rõ
 • Vậy thì vấn đề đặt ra ở đây là, nếu như dữ liệu cần phải thay đổi nhiều lần, liên tục và hàng ngày thì chúng ta sẽ thực hiện thay đổi từng phần theo mỗi lần thay đổi đó và rồi lại biên dịch lại? Chỉ nghĩ thôi đã thấy khá là mệt mỏi rồi, chưa kể đến việc biên dịch lỗi và ngồi mần lại thì đúng là ác mộng.

  Thế nên trải qua rất nhiều kinh nghiệm xương máu, người ta và người tây đã rút ra được rằng, việc phát triển code tốt nhất là nên tách rời với phần dữ liệu để khi hoạt động chúng không ảnh hưởng đến nhau đến các file chương trình. Đưa dữ liệu ra ngoài các file code của chương trình chính là cách duy nhất để làm việc đó, chúng ta có thể đưa dữ liệu vào trong các file excel, property file, config file, Json file, hay các XML file…

  1. Về Apache POI

  Các bước thực hiện download Apache POI

  1. Truy cập link: https://poi.apache.org/download.html

  3. Lưu file zip về máy tính, sau đó giải nén ta được một folder và các thông tin tương tự như hình dưới:

  Vậy là xong bước download bộ thư viện Apache POI.

  2. Tích hợp Apache POI và Selenium Webdriver

  Chúng ta có thể sử dụng tích hợp Apache POI trong Selennium Webdriver để thực hiện đọc và ghi file excel và tạo một data drivent framework.

  Các bước để thực hiện tích hợp Apache POI với project Selenium webdriver:

  1. Mở project selenium webdriver trên Eclipse

  3. Nhấn vào nút Add External jars

  4. Thực hiện điều hướng đến thư mục chứa Apache POI vừa giản nén, chọn các file jars trong thư mục chính, các file jar trong thư mục lib, và trong thư mục ooxml-lib:

  3. Một số thuật ngữ quan trọng thường dùng trong Apache POI

  Thư viện của Apache POI xoay quanh 4 từ khóa quen thuộc trong một file excel:

  Workbook: 1 workbook đại diện cho 1 file excel

  Sheet: 1 workbook có thể bao gồm nhiều sheet, chúng ta có thể truy cập vào các sheet này dựa theo tên hoặc chỉ số (index) của sheet đó trong workbook.

  Row: như tên gọi của nó, đại diện cho một hàng của 1 sheet.

  Cell: một cell sẽ đại diện cho một ô trong sheet.

  4. Đọc dữ liệu file excel với Apache POI

  Trước tiên chúng ta sẽ cùng thực hiện đọc dữ liệu từ 1 file excel và in ra màn hình nội dung đó.

  1. Tạo project, và class trong Eclipse

  2. Tạo 1 file excel có tên là testData.xlsx, có 1 sheet tên là Sheet1 và nội dung của ô A1 = Hello. Lưu lại trong một thư mục ở máy tính của bạn.

  3. Tạo một đối tượng cho FileInputStream chứa đường dẫn đến nơi lưu trữ file data excel:

  4. Tạo đối tượng workbook bằng cách sử dụng method create() trong WorkbookFactory class và truyền vào đó tham số đầu vào là đối tượng fis file excel ta vừa tạo ở bước 3:

  5. Tạo đối tượng sheet từ đối tượng workbook (wb) vừa tạo ở bước 4, ở đây ta sẽ truyền tham số đầu vào chính xác tên của sheet trong file excel ta đã chuẩn bị ở bước 2 là Sheet1:

  6. Tạo đối tượng Row từ sheet vừa có ở bước 5, tham số đầu vào là chỉ số hàng – bắt đầu từ 0

  7. Ta cũng có thể tạo 1 đối tượng cell từ đối tượng row ở bước 6, tham số đầu vào ở đây cũng là chỉ số cell:

  8. Để lấy ra giá trị của ô trong file excel ta có thể gọi method getStringCellValue() trong cell class:

  5. Ghi dữ liệu vào file excel trong Selenium Webdriver

  7. Tạo một cell thuộc row với tham số đầu vào là chỉ số của cell muốn thêm:

  8. Thực hiện gán giá trị cho cell đó bằng cách sử dụng method setCellValue() trong Cell Class:

  9. Tạo đối tượng để lưu thông tin file output với FileOutputStream :

  10. Method write() sẽ giúp chúng ta thực hiện lưu thông tin giá trị vừa gán vào trong file với đối tượng fos:

  Để đọc thì đơn giản là ta sẽ cần sử dụng vòng lặp for với biến i,j tương ứng cho hàng và cột cứ thế thì sẽ ra thôi. Kaka. Nói thì dễ nhưng làm rồi mới thấy dễ hơn =)))

  Thông thường, đọc và ghi dữ liệu file excel mình sẽ viết thành một hàm và cho nó vào 1 file common nào đó, khi nào cần thì sẽ gọi ra và dùng thôi.

  import java.io.FileInputStream; import java.io.FileOutputStream; import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFCell; import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFRow; import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFSheet; import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook; public class ExcelCommon_POI { private static XSSFSheet ExcelWSheet; private static XSSFWorkbook ExcelWBook; private static XSSFCell Cell; public static XSSFSheet setExcelFile(String Path, String SheetName) throws Exception { try { FileInputStream ExcelFile = new FileInputStream(Path); ExcelWBook = new XSSFWorkbook(ExcelFile); ExcelWSheet = ExcelWBook.getSheet(SheetName); } catch (Exception e) { throw (e); } return ExcelWSheet; } public static String getCellData(int RowNum, int ColNum, XSSFSheet excelWSheet) throws Exception { try { Cell = excelWSheet.getRow(RowNum).getCell(ColNum); String CellData = Cell.getStringCellValue(); return CellData; } catch (Exception e) { return ""; } } public static void writeDataToExcel(int rowcount, int columncount, String filepath, String Sheetname, String value) { try { FileInputStream input = new FileInputStream(filepath); XSSFWorkbook wb = new XSSFWorkbook(input); XSSFSheet sh = wb.getSheet(Sheetname); XSSFRow row = sh.getRow(rowcount); FileOutputStream webdata = new FileOutputStream(filepath); row.createCell(columncount).setCellValue(value); wb.write(webdata); } catch (Exception e) { } } }

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Thuật Tìm Kiếm Nhanh File, Settings Trong Windows 10
 • Nhân Sự Hay Dùng Những Hàm Excel Gì ?
 • Nhân Sự Hay Dùng Những Hàm Excel Gì
 • Các Hàm Excel Thông Dụng Nhất Trong Kế Toán Kiểm Toán
 • Thủ Thuật 10 Hàm Excel Cơ Bản Dành Cho Người Kinh Doanh Online
 • Đọc Ghi File Excel Trong Java Với Jxl

  --- Bài mới hơn ---

 • Đọc Dữ Liệu Từ File Excel
 • Tổng Hợp Các Hàm Excel Thường Dùng Trong Kế Toán Kho 2022
 • Làm Kế Toán Bằng Phần Mềm Excel Có Phù Hợp Với Doanh Nghiệp Của Bạn?
 • 20 Hàm Excel Thường Dùng Trong Kế Toán
 • 10 Tuyệt Chiêu Excel Cho Kế Toán Quản Trị
 • Tạo và ghi file Excel với Jxl

  Bước 1: Tạo đối tượng WritableWorkbook “trỏ” đến file của bạn. Lưu ý là nếu file của bạn đã tồn tại thì nó sẽ bị xóa đi và tạo lại.

  WritableWorkbook workbook = Workbook.createWorkbook(new File(fileName));

  Bước 2: Tạo WritableSheet – sheet bạn cần ghi dữ liệu:

  WritableSheet sheet = workbook.createSheet("name sheet", 0);

  Lưu ý: trong hàm createSheet có 2 đối số, đối số thứ nhất là chuỗi tên sheet, đối số thứ 2 là một số nguyên chỉ vị trí của sheet, vị trí sheet bắt đầu bằng 0.

  Bước 3: Tiếp theo chúng ta sẽ thêm các dạng dữ liệu vào các ô bằng phương thức addCell. Để viết dữ liệu vào các ô, chúng ta sẽ có 3 dạng chính: Chuỗi, Số và Công thức lần lượt được tạo bằng Label, Number, Formula. Ví dụ:

  sheet.addCell(new Label(0, 0, "Add a String to cell")); sheet.addCell(new Number(0, 1, 100)); sheet.addCell(new Formula(0, 3, "IF(A1=1,"one", "two")"));

  Bước 4: Sau khi chúng ta đã thực hiện xong bước 3, chúng ta cần thực hiện lệnh writeclose để hoàn tất việc ghi dữ liệu

  workbook.write(); workbook.close();

  Đọc file Excel với Jxl

  Bước 1: Tạo Workbook “trỏ” đến file của bạn.

  Workbook workbook = Workbook.getWorkbook(new File(fileName));

  Bước 2: Lấy Sheet bạn muốn đọc. Bạn có thể lấy theo vị trí sheet hoặc tên Sheet

  Sheet sheet = workbook.getSheet(0);

  Bước 3: Đọc nội dung từng ô trong bảng tính. Nếu bạn muốn lấy nội dung của một ô nào đó bạn có thể làm như sau: sheet.getCell(col, row).getContents(). Tuy nhiên nếu bạn muốn đọc toàn bộ các ô trong bảng tính hãy lấy hàng và cột cuối cùng chứa dữ liệu bằng sheet.getRows()sheet.getColumns(), và dùng vòng lặp for để đọc từng ô. Sau khi đọc xong, chúng ta cũng cần close workbook như khi viết dữ liệu

  for (int row = 0; row < rows; row++) { for (int col = 0; col < cols; col++) { Cell cell = sheet.getCell(col, row); System.out.print(cell.getContents() + "t"); } System.out.println("n"); } workbook.close();

  Mở và ghi thêm dữ liệu vào Excel với Jxl

  Để mở và ghi thêm dữ liệu vào file Excel, trước tiên chúng ta cần lấy Workbook từ file Excel cần viết thêm giống như khi chúng ta đọc. Sau đó tạo một WritableWorkbook đến chính workbook vừa lấy và chúng ta sẽ làm việc với WritableWorkbook này bình thường.

  Workbook workbook = Workbook.getWorkbook(new File(fileName)); WritableWorkbook writeWorkbook = Workbook.createWorkbook(new File(fileName), workbook);

  Demo code

  package vietSource.net.IOFile; import java.io.File; import java.io.IOException; import java.util.Scanner; import jxl.Cell; import jxl.Sheet; import jxl.Workbook; import jxl.read.biff.BiffException; import jxl.write.Formula; import jxl.write.Label; import jxl.write.WritableSheet; import jxl.write.WritableWorkbook; import jxl.write.WriteException; import jxl.write.biff.RowsExceededException; /** */ public class ReadWriteExcel { private final String fileName = "/home/nguyenvanquan7826/Desktop/nguyenvanquan7826.xls"; private Object data = { { "STT", "Họ và tên", "Điểm", "Xếp loại" }, { "1", "Nguyễn Văn Quân", "9.0", "" }, { "2", "Phạm Thị Hà", "8.0", "" }, { "3", "Nguyễn Bá Cường", "8.5", "" }, { "4", "Vũ Công Tịnh", "9.0", "" }, { "5", "Phạm Trọng Khang", "8", "" }, { "6", "Mai Văn Tài", "8", "" } }; private void writeFileExcel() { WritableWorkbook workbook; try { workbook = Workbook.createWorkbook(new File(fileName)); WritableSheet sheet1 = workbook.createSheet("KTPM K10B", 0); sheet1.addCell(new Label(0, 0, "DANH SÁCH SINH VIÊN TIÊU BIỂU")); int rowBegin = 2; int colBegin = 0; for (int row = rowBegin, i = 0; row < data.length + rowBegin; row++, i++) { for (int col = colBegin, j = 0; col < data args) { ReadWriteExcel rwExcel = new ReadWriteExcel(); while (true) { rwExcel.showMenu(); Scanner scan = new Scanner(System.in); int select = Integer.parseInt(scan.nextLine()); switch (select) { case 1: rwExcel.writeFileExcel(); break; case 2: rwExcel.readFileExcel(); break; case 3: rwExcel.openAndWriteFileExcel(); break; default: scan.close(); break; } } } }

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đọc Ghi File Ms Word Bằng Java Với Apache Poi
 • Hướng Dẫn Xuất Dữ Liệu Lớn Ra File Excel Với Thư Viện Apache Poi
 • Đọc Ghi File Excel Bằng Java Sử Dụng Apache Poi
 • Làm Thế Nào Để Hợp Nhất Nhiều Tệp Excel Thành Một
 • Sử Dụng Excel Làm Máy Tính Tay Của Bạn
 • Java: Cách Tạo Và Chèn Dữ Liệu Vào File Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Cách Nào Để Chèn Hoặc Nhúng Thư Outlook Vào Excel?
 • Cách Xem Nhanh Tệp Tin Đính Kèm Trong Outlook
 • Những Lưu Ý Sử Dụng Bộ Microsoft Office Cho Windows 10
 • Hướng Dẫn Lập Dự Toán Xây Dựng Công Trình Trên Excel
 • Tải File Về Không Mở Được Trên Điện Thoại
 • Trong Java, việc đọc tệp excel và ghi tệp excel có một chút khó khăn vì trang tính Excel có các ô để lưu trữ dữ liệu. Java không cung cấp API trực tiếp để đọc hoặc viết các tài liệu Microsoft Excel hoặc Word. Ta sẽ phải dựa vào thư viện của bên thứ ba là Apache POI. Trong phần này, chúng ta sẽ học cách tạo một tệp excel bằng Javacách ghi hoặc chèn dữ liệu vào tệp excel bằng thư viện Apache POI Java.

  1. Thư viện POI Java Apache

  Apache POI (Thực hiện giải mã kém) là một API Java để đọc và ghi Tài liệu Microsoft. Nó chứa các lớp và giao diện. Thư viện Apache POI cung cấp hai cách triển khai để đọc hoặc ghi tệp excel:

  • Triển khai HSSF (Horrible SpadSheet Format): Nó biểu thị một API đang hoạt động với Excel 2003 hoặc các phiên bản cũ hơn.
  • Triển khai XSSF (XML SpadSheet Format): Nó biểu thị một API đang hoạt động với phiên bản Excel 2007 trở lên.

  Trong phần này sẽ sẽ sử dụng triển khai HSSF.

  2. Tạo file Excel trong Java

  Bước 1: Tạo một dự án Java với tên CreateExcelFile từ IntelliJ.

  Bước 2: Tạo một lớp tên CreateExcelFileExample1.

  Bước 2: Tải xuống thư viện Apache POI ( poi-3.17.jar).

  Bước 5: Nhấp chọn Libraries sau đó nhấn dấu + và chọn Java như hình dưới:

  Bước 6: Tìm đến nơi chứa file chúng tôi rồi chọn và nhấp vào nút OK. Điều này sẽ thêm tệp JAR vào dự án. Sau đó, nhấp vào nút Apply để áp dụng các thay đổi rồi nhấn nút OK.

  Sau khi đã hoàn thành tất cả các bước trên, cấu trúc dự án sẽ giống như sau:

  Giờ ta sẽ tiếp tục với các đoạn mã:

  Trong chương trình sau, ta sử dụng thư viện Apache POI để tạo một file excel. Thư viện cung cấp lớp có tên HSSFWorkbook được định nghĩa trong gói org.apache.poi.hssf.usermodel.

  CreateExcelFileExample1.java

  import java.io.*; import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook; import org.apache.poi.ss.usermodel.Workbook; public class CreateExcelFileExample1 { public static void main(String args) { try { String filename = "C: \ Users \ Anubhav \ Desktop \ CustomersDetail.xlsx"; FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream(filename); fileOut.close(); System.out.println("File Excel được tạo thành công."); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } }

  Kết quả:

  “C:Program FilesJetBrainsIntelliJ IDEA Community Edition 2022.3.1jbrbinjava.exe” “-javaagent:C:Program FilesJetBrainsIntelliJ IDEA Community Edition 2022.3.1libidea_rt.jar=58581:C:Program FilesJetBrainsIntelliJ IDEA Community Edition 2022.3.1bin” -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath E:CoursesJavaCreateExcelFileoutproductionCreateExcelFile;E:CoursesJavaCreateExcelFilepoi-3.17.jar CreateExcelFileExample2

  File Excel được tạo thành công.

  Ta đã tạo được một tệp excel trống tại vị trí được chỉ định.

  3. Tạo và chèn dữ liệu vào file Excel

  CreateExcelFileExample3.java

  import java.io.*; import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFSheet; import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook; import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFRow; public class CreateExcelFileExample3 { public static void main(String");[email protected]");

  Kết quả:

  “C:Program FilesJetBrainsIntelliJ IDEA Community Edition 2022.3.1jbrbinjava.exe” “-javaagent:C:Program FilesJetBrainsIntelliJ IDEA Community Edition 2022.3.1libidea_rt.jar=58597:C:Program FilesJetBrainsIntelliJ IDEA Community Edition 2022.3.1bin” -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath E:CoursesJavaCreateExcelFileoutproductionCreateExcelFile;E:CoursesJavaCreateExcelFilepoi-3.17.jar CreateExcelFileExample3

  File Excel đã được tạo thành công.

  Nó tạo một tệp excel tại vị trí được chỉ định với các giá trị mà ta đã chèn bằng cách sử dụng phương thức setCellValue().

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đọc Ghi Excel File Sử Dụng Apache Poi
 • Thao Tác Với Excel File Bằng Apache Poi
 • Hàm Vlookup Với Một Số Ví Dụ Cơ Bản Và Nâng Cao Trong Excel
 • Làm Cách Nào Để Đếm / Chỉ Tính Tổng Các Số Dương Hoặc Số Âm Trong Excel?
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Nối Ký Tự Trong Excel
 • Đọc Ghi File Excel Trong Java Sử Dụng Apache Poi

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Đọc Và Ghi File Excel Trong Java Sử Dụng Thư Viện Apache Poi
 • Thao Tác Với File Excel Trong Java Sử Dụng Api Apache Poi
 • Cách Cài Đặt Email Trong Outlook
 • Cách Cài Đặt Và Sử Dụng Excel Trên Linux
 • Cách Thêm Các Số 0 Vào Đầu Các Giá Trị Trong Excel
 • 1- Apache POI là gì?

  Apache POI là một thư viện mã nguồn mở Java, được cung cấp bởi Apache, nó là một thư viện đầy sức mạnh giúp bạn làm việc với các tài liệu của Microsoft như Word, Excel, Power point, Visio,…

  POI là viết tắt của“Poor Obfuscation Implementation”. Các định dạng file của Microsoft được giấu kín. Những kỹ sư của Apache phải cố gắng để tìm hiểu nó, và họ thấy rằng Microsoft đã tạo ra các định dạng phức tạp một cách không cần thiết. Và cái tên thư viện bắt nguồn từ sự hài ước.

  Poor Obfuscation Implementation: Sự thực hiện cái nghèo nàn ngu muội. (Tạm dịch là vậy).

  Trong tài liệu này tôi hướng dẫn các bạn sử dụng Apache POI để làm việc với Excel.

  Apache POI hỗ trợ bạn làm việc với các định dạng của Microsoft, các class của nó thường có tiếp đầu ngữ HSSF, XSSF, HPSF, … Nhìn vào tiếp đầu ngữ của một class bạn có thể biết được class đó hỗ trợ loại định dạng nào.

  Chẳng hạn để làm việc với các định dạng Excel (XLS) bạn cần các class:

  • HSSFWorkbook
  • HSSFSheet
  • HSSFCellStyle
  • HSSFDataFormat
  • HSSFFont

  Apache POI cung cấp cho bạn các interfaceWorkbook,Sheet,Row,Cell,… và các class thể hiện (implementation) tương ứng là HSSFWorkbook, HSSFSheet, HSSFRow, HSSFCell,…

  Nếu project của bạn sử dụng Maven, bạn chỉ cần khai báo thư viện một cách đơn giản trong chúng tôi :

  Nếu bạn không sử dụng Maven bạn có thể download thư viện Apache POI tại:

  Download về và giải nén, để làm việc với Excel bạn cần ít nhất 3 file jar:

  • poi-**.jar
  • lib/commons-codec-**.jar
  • lib/commons-collections4-**.jar

  Trong tài liệu này, tôi tạo một Project Maven đơn giản có tên ApachePOIExcel

  • Group ID: org.o7planning
  • Artifact ID: ApachePOIExcel

  Microsoft Office các phiên bản trước đây (97-2003) các file excel có định dạng XLS và các phiên bản mới thường sử dụng định dạng XSLX. Để thao tác với các file XSL bạn cần sử dụng các class có tiếp đầu ngữ HSSF. Còn đối với các file định dạng XSLX cần sử dụng các class có tiếp đầu ngữ XSSF.

  Chú ý: Trong tài liệu này tôi đang sử dụng Apache POI 3.15, API có nhiều thay đổi so với phiên bản cũ hơn. Có nhiều phương thức sẽ bị loại bỏ trong phiên bản tương lai (Apache POI 4.x). POI đang hướng tới sử dụng Enum thay thế cho các hằng số trong API của nó.

  7- Cập nhập file Excel có sẵn

  Trong ví dụ này, tôi đọc file excel chúng tôi và cập nhập các giá trị cho cột Salary tăng lên 2 lần.

  Kết quả sau khi cập nhập:

  Nếu bạn có kiến thức về Excel, sẽ không khó để bạn thiết lập một công thức. Với Apache POI bạn có thể tạo một Cell có kiểu CellType.FORMULA, giá trị của nó được tính dựa trên một công thức.

  SUM

  Ví dụ: Tính tổng các ô trên cùng cột “C” từ dòng thứ 2 tới dòng thứ 4:

  cell = row.createCell(rowIndex, CellType.FORMULA); cell.setCellFormula("SUM(C2:C4)");

  Công thức từ các ô riêng lẻ:

  cell = row.createCell(rowIndex, CellType.FORMULA); cell.setCellFormula("0.1*C2*D3");

  Với một cell có kiểu FORMULA bạn có thể in ra công thức của nó và sử dụng FormulaEvaluator để tính toán giá trị của ô cho bởi công thức đó.

  String formula = cell.getCellFormula(); FormulaEvaluator evaluator = workbook.getCreationHelper().createFormulaEvaluator(); CellValue cellValue = evaluator.evaluate(cell); double value = cellValue.getNumberValue(); String value = cellValue.getStringValue(); boolean value = cellValue.getBooleanValue();

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Vlookup Cách Sử Dụng Và Bài Tập Áp Dụng Vlookup
 • Lập Báo Cáo Tổng Hợp Tự Động Với Excel Và Vba
 • Hàm Concatenate, Hàm Nối Các Chuỗi Ký Tự Trong Excel
 • Hàm Concatenate Trong Excel, Ứng Dụng Để Nối Các Chuỗi, Ô, Mảng Và Cột
 • 3 Hàm Nối Chuỗi Trong Excel Cực Hay Và Đơn Giản Được Sử Dụng Nhất
 • Cách Link Dữ Liệu Từ File Excel Này Sang File Excel Khác

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Thêm Các Liên Kết Vào Excel Trong 60 Giây
 • Cách Dùng Hàm Filter Để Lọc Dữ Liệu Trong Office 365
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Bộ Lọc Tự Động (Autofilter) Trên Excel
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Bộ Lọc Filter Trong Excel Cơ Bản
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Bộ Lọc Filter Cho Màu Sắc, Ngày Tháng Và Văn Bản Trong Excel
 • Chắc hẳn bạn đều biết Microsoft Excel là ứng dụng xử lý bảng tính nằm trong bộ MS Office của Microsoft, giúp người dùng trình bày các thông tin xử lý dưới dạng bảng dữ liệu, thực hiện việc tính toán, xây dựng các số liệu thống kê trực quan, hiệu quả. Ngoài những tính năng chính hay dùng thì việc sao chép, copy dữ liệu từ file Excel này sang file Excel khác cũng được thực hiện khá dễ dàng, qua đó giúp người dùng tìm kiếm, sắp xếp dữ liệu nhanh chóng, thuận tiện nhất.

  Là một nhân viên bán hàng hay một quản lý, bạn chắc hẳn không xa lạ gì với Excel. Nó được coi là một trong những công cụ quản lý bán hàng, quản lý công nhân viên,…. vô cùng phổ biến.

  Trong bài viết này, sẽ giới thiệu đến bạn cách di chuyển, copy sheet, link từ file Excel này sang file Excel khác sử dụng Excel 2022. Các phiên bản Excel khác như Excel 2013, 2010 các bạn thực hiện tương tự.

  Để lấy dữ liệu từ file excel này sang file excel khác chúng ta cần thực hiện qua 7 bước sau đây:

  Bước 1: Đầu tiên, bạn mở cả hai file Excel mà bạn cần xử lý lên. Ví dụ ở đây là File Excel 1 và File Excel 2

  Bước 2: Mở nơi lưu file excel cần lấy dữ liệu ( ví dụ ở đây là file excel 1). Nhấp phải chuột vào file đó chọn properties.

  Bước 3: Copy đường dẫn Location chọn OK

  Bước 4: Dán đường dẫn vào file excel cần lấy dữ liệu

  Bước 5: Thêm file excel chứa dữ liệu như bên dưới hình

  Bước 6: Copy đường dẫn =’C:UsersAdminDesktopSheet1′! như bên dưới hình

  Nhấn Enter để xem kết quả.

  Tương tự, nếu bạn có những sheet khác mà cần chuyển sang file Excel khác thì bạn thực hiện tương tự như thao tác hướng dẫn trên. Nếu 2 sheet cùng tên (ví dụ sheet copy là sheet 1 và trong file Excel kia cũng có 1 sheet hiện hành là sheet 1) khi được copy sang thì nó sẽ hiển thị là Sheet1 (2).

  Việc sao chép, chuyển sheet trong Excel ở trên, về cơ bản các thao tác để người dùng thực hiện khá đơn giản. Người dùng có thể di chuyển dữ liệu trong cùng một sheet hoặc có thể di chuyển hẳn sheet đó sang một file mới.

  Theo Nhanh.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hàm Dcount Và Dcounta Trong Microsoft Excel
 • Giới Thiệu Cách Sử Dụng Phím Tắt Để Thực Hiện Việc Xóa Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Excel
 • Hướng Dẫn So Sánh Hai Cột Dữ Liệu Trong Excel Để Xóa, Highlight, Tô Màu Dữ Liệu Trùng Lặp
 • Lọc Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Google Sheets 2022
 • How To Duplicate A Sheet In Excel
 • Cách Import Dữ Liệu Từ File Excel Này Vào File Excel Khác

  --- Bài mới hơn ---

 • Csv Là Gì? Cách Chuyển Đổi File .csv Sang Excel .xlv
 • Chuyển Đổi Csv Sang Excel: Cách Nhập Tệp Tin Csv Vào Bảng Tính Excel
 • Import Và Export Dữ Liệu Từ Excel Vào R
 • Các Kiểu Dữ Liệu Trong Excel
 • Các Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản Trong Bảng Microsoft Access
 • Trong quá trình làm việc nhiều lúc các bạn cần phải import dữ liệu từ một file excel này vào file excel khác, có nhiều cách để các bạn có thể thực hiện yêu cầu này. Hôm nay, hướng dẫn cho các bạn cách import đơn giản mà rất hiệu quả. Việc import dữ liệu qua lại giữa các file excel khác nhau sẽ giúp bạn không phải mất thời gian sao chép hoặc lấy giá trị của từng ô tương ứng cho file excel đích. Điều này tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các bạn trong công việc hằng ngày.

  Bước 1: Các bạn nên đưa cả file cần lấy dữ liệu ( trong ví dụ là file DuLieuThi.xlsx) và file dữ liệu ( trong ví dụ là file BangDonGia.xlsx) để trong cùng 1 thư mục.

  Bước 2: Các bạn mở cả 2 file excel lên. Và lưu ý nhớ rằng trong chúng tôi có sheet cần lấy là sheet BangDo

  Bước 4: Dán đường dẫn này vào chính file excel cần lấy dữ liệu (DuLieuThi.xlsx) tại ô cần đưa dữ liệu vào. Lưu ý là phải đặt dấu =’ vào trước đường dẫn. Trong ví dụ này là =’C:UsersAdminDesktopImport excel

  Bước 5: Thêm vào sau đường dẫn trên tên của file excel dữ liệu (BangDonGia.xlsx) và sheet chứa dữ liệu theo cú pháp: =’đường dẫn của file cần lấy dữ liệu.BangDo’!

  Lưu ý: Cần phải thêm dấu ‘! vào sau tên của sheet chứa dữ liệu.

  Copy đường dẫn =’C:UsersAdminDesktopImport excel.BangDo’!A1.

  Để thực hành chức năng này, các bạn có thể download dữ liệu file excel:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Import Dữ Liệu Vào Database Từ Tập Tin Excel Trong C#
 • Cách Sử Dụng Hàm Int
 • Hàm Int Và Cách Dùng Hàm Int Trong Excel
 • Hàm Iferror Trong Excel Là Gì? Cách Dùng Đúng Nhất
 • Hàm Iferror Trong Excel Là Gì Và Cách Sử Dụng Như Thế Nào?
 • Đọc Và Ghi File Trong Java (Bài 5)

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Làm Sổ Sách Kế Toán Trên Excel Doanh Nghiệp
 • Các Công Việc Của Kế Toán Thuế Trong Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • Excel Trong Kế Toán Bán Hàng
 • Tải Bài Tập Excel Kế Toán Có Lời Giải
 • Một Số Công Cụ Excel Tiện Ích Cho Kế Toán
 • Đọc và ghi file trong java là các hoạt động nhập/xuất dữ liệu (nhập dữ liệu từ bàn phím, đọc dữ liệu từ file, ghi dữ liệu lên màn hình, ghi ra file, ghi ra đĩa, ghi ra máy in…) đều được gọi là luồng (stream).

  Đọc và ghi file trong java – Các loại luồng dữ liệu

  • Bước 1: Tạo đối tượng luồng và liên kết với nguồn dữ liệu.
  • Bước 2: Thao tác dữ liệu (đọc hoặc ghi hoặc cả hai).
  • Bước 3: Đóng luồng.

  Xử lý nhập xuất dữ liệu sử dụng luồng byte

  Sử dụng luồng byte trong các trường hợp như nhập xuất kiểu dữ liệu nguyên thủy (như kiểu int, float, double, boolean), nhập xuất kiểu dữ liệu kiểu đối tượng (object)

  Đọc và ghi dữ liệu nhị phân (binary data)

  package file_handling; import java.io.DataOutputStream; import java.io.FileNotFoundException; import java.io.FileOutputStream; import java.io.IOException; /** * * @author chúng tôi */ public class DataOutputExample { public static void main(String args) { try {

  Ví dụ 3: Đọc và ghi dữ liệu kiểu object

  Tạo lớp Stock và lớp này phải cài đặt giao diện Serializable

  package file; import java.io.Serializable; /** * * @author chúng tôi */ public class Stock implements Serializable{ private int id; private String desc; private double price; private int quantity; public Stock(int id, String desc, double price, int quantity) { chúng tôi = id; chúng tôi = desc; this.price = price; this.quantity = quantity; } @Override public String toString() { return id + "-" + desc + "-" + price + "-" + quantity; } }

  Tạo lớp ObjectOutputExample dùng để ghi dữ liệu kiểu object

  package file; import java.io.FileNotFoundException; import java.io.FileOutputStream; import java.io.IOException; import java.io.ObjectOutputStream; /** * * @author chúng tôi */ public class ObjectOutputExample { public static void main(String = { new Stock(1, "CD ROM", 100, 2) ,new Stock(2, "CPU", 500, 2) ,new Stock(3, "HP Scanner", 75, 1) };

  Tạo lớp ObjectInputExample dùng để đọc dữ liệu kiểu object

  package file; import java.io.FileInputStream; import java.io.FileNotFoundException; import java.io.ObjectInputStream; /** * * @author chúng tôi */ public class ObjectInputExample { public static void main(String = (Stock args) { try {

  Ví dụ 2: Đọc dữ liệu với FileReader

  package file_handling; import java.io.BufferedReader; import java.io.File; import java.io.FileReader; /** * * @author chúng tôi */ public class FileReaderExample { public static void main(String[] args) { try {

  Đọc và ghi file trong java – Thực hành

  Tạo package tên file và thực hiện các yêu cầu bên dưới

  Bài thực hành số 1: Tạo lớp NhanVien có các thuộc tính mã nhân viên, họ tên, tuổi và lương.

  • Viết setter, getter, constructor và toString.
  • Viết phương thức cho phép nhập thông tin cho 3 nhân viên từ bàn phím. Sử dụng FileWriter để ghi thông tin vào nhanvien.txt.
  • Viết phương thức để đọc nội dung file chúng tôi và in những gì đọc được từ file ra màn hình.

  Bài thực hành số 2: Tạo lớp mới và thực hiện các xử lý sau

  • Viết phương thức tạo mảng 3 nhân viên, nhập thông tin cho các nhân viên, sử dụng ObjectOutputStream để ghi mảng đối tượng nhân viên vào file nhanvien.bin
  • Viết phương thức để đọc file chúng tôi và in mảng nhân viên ra màn hình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Đặt Mật Khẩu Password Cho File Excel
 • Cách Lấy Lại File Excel Chưa Lưu, Bị Lưu Đè, Bị Xóa Đơn Giản Nhất
 • Các Hàm Excel Chuyên Dùng Trong Kế Toán Kho
 • Những Hàm Excel Mà Kế Toán Thường Dùng ” Kế Toán Lê Ánh
 • Các Hàm Excel Thường Dùng Trong Kế Toán Kho Các Bạn Cần Biết
 • Đọc Ghi File Excel Bằng Java Sử Dụng Apache Poi

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Xuất Dữ Liệu Lớn Ra File Excel Với Thư Viện Apache Poi
 • Đọc Ghi File Ms Word Bằng Java Với Apache Poi
 • Đọc Ghi File Excel Trong Java Với Jxl
 • Đọc Dữ Liệu Từ File Excel
 • Tổng Hợp Các Hàm Excel Thường Dùng Trong Kế Toán Kho 2022
 • Đọc ghi file Excel bằng Java sử dụng Apache POI

  Apache POI là một thư viện mã nguồn mở cung cấp bởi apache được sử dụng để xử lý các file office như word, excel, powerpoint…

  1.1 Xử lý file Excel với Apache POI

  Apache POI xử lý các thành phần trong excel theo đúng lập trình hướng đối tượng – mỗi thành phần trong Excel đều được coi như 1 đối tượng.

  Các class cơ bản được dùng để đọc ghi file Excel

  • HSSF: các class có tên bắt đầu là HSSF được dùng để sử lý các file Microsoft Excel 2003 (.xls)
  • XSSF: các class có tên bắt đầu là XSSF được dùng để sử lý các file Microsoft Excel 2007 trở về sau (.xlsx)
  • XSSFWorkbookHSSFWorkbook là các class xử lý với Excel Workbook
  • HSSFSheetXSSFSheet là các class xử lý với Excel Worksheet
  • Row: định nghĩa một dòng trong excel
  • Cell: định nghĩa một ô trong excel

  Ở đây mình sử dụng maven để lấy thư viện của Apache POI.

   Cho các file Microsoft Excel 2003

   Cho các file Microsoft Excel 2007 trở về sau

  3.1 Ghi file Excel

  Tạo 1 Worksheet có name là “Customer_Info”

  dòng đầu tiên hiển thị “List Of Customer”

  Các dòng tiếp theo hiển thị các thông tin của customer (id, name, email), mỗi thông tin ở 1 column.

  package stackjava.com.apachepoiexcel.demo; import java.io.FileNotFoundException; import java.io.FileOutputStream; import java.io.IOException; import java.util.ArrayList; import java.util.List; import org.apache.poi.ss.usermodel.Cell; import org.apache.poi.ss.usermodel.Row; import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFSheet; import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook; public class WriteFileExcel { public static void main(String args) { try { FileInputStream excelFile = new FileInputStream(new File("Demo-ApachePOI-Excel.xlsx")); Workbook workbook = new XSSFWorkbook(excelFile); Sheet datatypeSheet = workbook.getSheetAt(0); DataFormatter fmt = new DataFormatter(); Row firstRow = iterator.next(); Cell firstCell = firstRow.getCell(0); System.out.println(firstCell.getStringCellValue()); while (iterator.hasNext()) { Row currentRow = iterator.next(); Customer customer = new Customer(); customer.setId(Integer.parseInt(fmt.formatCellValue(currentRow.getCell(0)))); customer.setName(currentRow.getCell(1).getStringCellValue()); customer.setEmail(currentRow.getCell(2).getStringCellValue()); listOfCustomer.add(customer); } for (Customer customer : listOfCustomer) { System.out.println(customer); } workbook.close(); } catch (FileNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } }

  *Lưu ý: id của customer là integer nên khi ghi vào file excel nó sẽ là kiểu numeric, do đó khi đọc ra thì nó sẽ đọc là numeric và chuyển thành double, ví dụ 1 sẽ là 1.0. Do đó ta dùng DataFormatter để định dạng nó về kiểu string và parse lại thành integer.

  Kết quả:

  List of Customer Customer Customer [id=3, name=Vin Diesel, email=abc@hotmail.com]

  Okay, Done!

  Đọc ghi file Excel bằng Java sử dụng Apache POI

  Reference:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Hợp Nhất Nhiều Tệp Excel Thành Một
 • Sử Dụng Excel Làm Máy Tính Tay Của Bạn
 • Cách Sử Dụng Excel Online Trên Máy Tính Của Bạn
 • Những Hàm Cơ Bản Nhất Trong Excel
 • Cách Lập Các Nghiệp Vụ Kế Toán Bán Hàng Bằng Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Trên Excel Miễn Phí
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Trong Java

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 3:tự Học Java: Viết Chương Trình Đầu Tiên “hello World” Bằng Java
 • Chương Trình Java Đầu Tiên
 • Office 2022: Sửa Mọi Lỗi Word, Excel Chậm Chạm (Cực Nhanh)
 • Cách Xoay Chữ Trong Excel, Xoay Ngang, Dọc
 • Hướng Dẫn Hàm Đổi Số Thành Chữ Trong Excel 2007, 2010, 2013, 2022 1/2021
 • Các cấu trúc dữ liệu cung cấp bởi các package tiện ích của Java rất mạnh mẽ và thực hiện các tính năng rộng rãi. Những cấu trúc dữ liệu này bao gồm những interface và class.

  Để hiểu sâu hơn các khái niệm được trình bày trong chương này, mời bạn tham khảo loạt bài: .

  Lớp Enumeration trong Java

  Interface Enumeration bản thân nó không phải là cấu trúc dữ liệu, nhưng rất quan trong bên trong ngữ cảnh sử dụng các cấu trúc dữ liệu khác. Interface Enumeration định nghĩa để nhận các thành phần kế tiếp từ cấu trúc dữ liệu.

  Ví dụ, Enumeration định nghĩa phương thức gọi là nextElement được sử dụng để lấy các thành phần tiếp theo trong cấu trúc dữ liệu chứa nhiều thành phần.

  Để tìm hiểu chi tiết về interface này, bạn truy cập link sau: .

  Lớp BitSet trong Java

  Lớp BitSet trong Java triển khai một nhóm các bit hoặc flag mà có thể được thiết lập và xóa một cách riêng rẽ.

  Class này rất hữu dụng trong trường hợp bạn muốn lưu trữ một tập các giá trị Boolean và chỉ muốn gắn từng bit các giá trị và thiết lập hoặc xóa nó thích hợp.

  Để tìm hiểu chi tiết về class này, bạn truy cập link sau: .

  Lớp Vector trong Java

  Lớp Vector trong Java là tương tự như các mảng dữ liệu Java truyền thống, ngoại trừ việc có thể tăng lưu trữ cho các thành phần mới.

  Giống như mảng, các thành phần trong đối tượng Vector có thể truy cập bởi index.

  Một điều tốt về việc sử dụng Vector là bạn không phải lo lắng về việc cài đặt nó cho một kích cỡ cụ thể ngoài việc tạo ra nó, nó có thể tăng và giảm độ lớn khi cần thiết.

  Để tìm hiểu chi tiết về class này, bạn truy cập link sau: .

  Lớp Stack trong Java

  Lớp Stack trong Java triển khai một last-in-first-out (LIFO) stack các phần tử.

  Bạn có thể nghĩ về stack như một ngăn xếp thẳng đứng các đối tượng, khi bạn thêm một đối tượng mới, bạn lấy nó ở phần đầu các thành phần khác.

  Khi bạn lấy một thành phần trên stack, nó lấy từ trên đỉnh xuống. Theo cách nói khác, thành phần cuối cùng mà bạn thêm vào stack sẽ là thành phần đầu tiên khi lấy ra và ngược lại.

  Để tìm hiểu chi tiết về class này, bạn truy cập link sau: .

  Lớp Dictionary trong Java

  Lớp Dictionary là một abstract class để định nghĩa cấu trúc dữ liệu cho việc liên kết giữa các key tới value.

  Nó thực sự hữu ích trong các trường hợp khi bạn muốn có thể truy cập dữ liệu thông qua một key cụ thể thay vì sử dụng một integer index.

  Khi lớp Dictionary là abstract, nó chỉ cung cấp framework cho một cấu trúc dữ liệu so khớp key thay vì một sự triển khai cụ thể.

  Để tìm hiểu chi tiết về class này, bạn truy cập link sau: .

  Lớp Hashtable trong Java

  Lớp Hashtable cung cấp các ý nghĩa về mặt tổ chức dữ liệu dựa vào cấu trúc mà người dùng định nghĩa key.

  Ví dụ, một danh sách địa chỉ bạn có thể lưu trữ và xếp thứ tự dựa và key như zip code hơn là việc sử dụng tên người.

  Để tìm hiểu chi tiết về class này, bạn truy cập link sau: .

  Lớp Properties trong Java

  Lớp properties là lớp con của Hashtable. Nó được sử dụng để duy trì danh sách các giá trị trong đó key là String và value cũng là một String.

  Lớp Properties được sử dụng bởi nhiều class khác trong Java. Ví dụ, bạn có một kiểu đối tượng trả về bởi System.getProperties() để lấy về các biến môi trường.

  Để tìm hiểu chi tiết về class này, bạn truy cập link sau: .

  Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 6 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 03/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin chúng tôi trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : .Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng.

  Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Trong tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 150k cho khóa học, liên hệ facebook admin chúng tôi để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại . Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

  Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ

  Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

  Follow fanpage của team hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

  Bài học Java phổ biến tại vietjack.com:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiểu Dữ Liệu Dictionary Trong Python
 • Hướng Dẫn Cách Thêm Comment, Bỏ Comment Trong Word Đơn Giản Nhất
 • Cách Chèn Các Ghi Chú Trong Word
 • Cách Chèn Ghi Chú Ở Chân Trang Trong Word, Tạo Footnotes Word
 • Cách Chèn Ghi Chú Trong Word ? Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh