26. Các Đối Tượng Trong Vba Excel (Excel Objects)

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Vẽ Đường Thẳng, Vẽ Mũi Tên Trong Excel
 • Hàm Or Và Cách Dùng Hàm Or Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Or Trong Excel Do Chuyên Gia Hướng Dẫn
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Offset Để Tạo Danh Sách Động Trong Excel
 • Khởi Đầu Với Pivot Table Trong Excel
 • Khi dùng VBA trong excel bạn cần nhớ 4 đối tượng này:

  • Application Objects
  • Workbook Objects
  • Worksheet Objects
  • Range Objects

  Đối tượng application trong Excel VBA là đối tượng được sử dụng thường xuyên nhất khi thực hiện bất kỳ tác vụ nào với VBA.

  Các thuộc tính cơ bản trong VBA: Các phương thức (Events) cơ bản trong VBA:

  – ScreenUpdating

  Điều khiển cập nhật màn hình: Khi điều khiển các đối tượng (sheets, range, cells), việc vô hiệu hóa cập nhật màn hình (tránh nhấp nháy) giúp tốc độ code nhanh hơn.

  – Calculation

  Mặc định thiết lập bảng tính tự động tính toán (CalculationAutomatic), khi điều khiển các đối tượng (sheets, range, cells), ví dụ gán kết quả xuống bảng tính, các công thức thực hiện tính toán với giá trị vừa được gán, máy tính phải xử lý thêm tác vụ, làm giảm tốc độ code thực hiện lệnh. Vậy, để tăng tốc độ cho code ta sẽ chuyển thiết lập về dạng thủ công (CalculationManual).Xem 2 ví dụ để so sánh:

  Ví dụ 1:

  Sub ScreenAndCal_ON() 'Vô hiêu hóa câp nhât màn hình Application.ScreenUpdating = False 'Thiêt lâp tinh toan vê dang thu công Application.Calculation = xlCalculationManual Dim i As Long, T As Double 'Lây gôc thoi gian chay code: T = Timer 'Vòng lap gan sô thu tu: 1 - 100 000 For i = 1 To 100000 Sheet1.Range("A1").Offset(i, 0).Value = i Next i 'Câp nhât màn hình Application.ScreenUpdating = True 'Thiêt lâp tinh toan vê dang tu dông Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 'Thoi gian hoàn thành: MsgBox Round(Timer - T, 2) & " giây" 'T=2.62 giây End Sub

  Ví dụ 2:

  Sub ScreenAndCal_OFF() Dim i As Long, T As Double 'Lây gôc thoi gian chay code: T = Timer 'Vòng lap gan sô thu tu: 1 - 100 000 For i = 1 To 100000 Sheet1.Range("A1").Offset(i, 0).Value = i Next i 'Thoi gian hoàn thành: MsgBox Round(Timer - T, 2) & " giây" 'T=3.12 giây End Sub

  – DisplayAlerts

  Điều khiển hộp thoại thông báo khi thực thi code.

  – Khi đóng file, xuất hiện hộp thoại:

  Code:

  Sub Alert_Close() Application.DisplayAlerts = False ActiveWorkbook.Close Application.DisplayAlerts = True End Sub

  khi đó, Excel đóng mà không lưu bảng tính, tương ứng với chọn “Don’t Save”

  – WorksheetFunction

  Sử dụng thuộc tính WorksheetFunction để gọi các hàm trong bảng tính.

  Cú pháp:

  Application.WorksheetFunction.Formula

  Với Formula là một hàm trong bảng tính (sum, countA, Match…)

  Ví dụ:

  Sub Worksheet_Function() Dim WF As WorksheetFunction Set WF = Application.WorksheetFunction Dim aCount As Long MsgBox aCount 'Hoac viet gôp: Dim maxValue As Long maxValue = Application.WorksheetFunction.Max(Sheet1.Range("A2:A100")) MsgBox maxValue End Sub

  – GetOpenFilename

  Cú pháp:

  Application.GetOpenFilename(,,MultiSelect])

  FileFilter: Chuỗi đưa ra điều kiện lọc loại tập tin trong cửa sổ chọn.

  FilterIndex: Chỉ định chỉ số của loại tập tin mặc định được lọc.

  Title: Tiêu đề của hộp thoại chọn tập tin, mặc định là “Open”.

  ButtonText: Với MAC OS.

  MultiSelect: True cho phép chọn nhiều tập tin, False (mặc định) chỉ cho chọn một.

  Ví dụ:

  Sub GetFileName_Any() Dim FilePath As String FilePath = Application.GetOpenFilename() MsgBox FilePath End Sub Sub GetFileName_Excel() Dim FilePath As String FilePath = Application.GetOpenFilename("Excel file (*.xlsx), *.xlsx") MsgBox FilePath 'Workbooks.Open (OpenFile) End Sub

  2.Workbook Objects

  Đối tượng Workbook trong Excel VBA là một trong những đối tượng được sử dụng thường xuyên nhất trong khi tự động hóa bất kỳ tác vụ nào với VBA. Bài này cung cấp các phương thức hay sử dụng của đối tượng Workbook.

  Mỗi đối tượng Workbook tương ứng với một file excel.

  Các phương thức của Workbook giúp chúng ta thực hiện các hành động khác nhau với Excel Workbooks. Ví dụ, chúng ta có thể Kích hoạt một Workbook và Xóa một Workbook hoặc Move Workbook. Và chúng ta cũng có thể Protect và UnProtect Workbooks.

  Các phương thức (Events) cơ bản trong VBA :

  Ví dụ cách khai báo:

  'Ví dụ 1 : Đóng workbooks Workbooks.Close 'Ví dụ 2 : Thêm workbook mới Workbooks.Add 'Ví dụ 3 : Mở workbook Workbooks.Open FileName:="Test.xls", ReadOnly:=True 'Ví dụ 4 : Activate workbook Workbooks("Test.xls").Worksheets("Sheet1").Activate 'Ví dụ 5 : Save workbook Workbooks("Workbook Name").Save 'Ví dụ 6 : Save as workbook Dim wb As Workbook Set wb = Workbooks.Add wb.SaveAs Filename:="D:testSample.xlsx" 'Ví dụ 7 : SaveCopyAs Workbook Workbooks("Workbook Name").Save 'Ví dụ 8 : SaveCopyAs Workbook ThisWorkbook.SaveCopyAs chúng tôi & "" & "ver1_" & ThisWorkbook.Name

  3.Worksheet Objects

  Đối tượng Worksheet trong Excel VBA là một trong những đối tượng được sử dụng thường xuyên nhất trong khi tự động hoá các tác vụ với VBA.

  Đối tượng Worksheet đại diện cho các sheet trong Workbook, tức là mỗi Workbook chứa một hoặc nhiều Worksheet.

  Các phương thức (Events) cơ bản trong VBA: Ví dụ cách khai báo trong VBA:

  vd 1 : ẩn worksheet Worksheets(1).Visible = False 'vd 2 : Đặt mật khẩu cho WorkSheet Worksheets("Sheet1").Protect password:=strPassword, scenarios:=True 'vd 3: Active sheet Worksheets("data").Activate 'Or Sheets("data").Activate 'vd 4: Copy Worksheet trong VBA với Before Worksheets("Sheet3").Copy Before:=Worksheets(1) 'vd 5: Copy Worksheet trong VBA với After Worksheets("Sheet3").Copy After:=Worksheets(Worksheets.Count) 'vd 6: Xóa Worksheet Sheets("Sheet2").Delete ' or Sheet2.Delete 'vd 7: Xóa Worksheet trong VBA - không hiển thị alert Application.DisplayAlerts = False Sheets("Sheet2").Delete Application.DisplayAlerts = True

  4.Range Objects

  Đối tượng Range là đại diện của một cell (hoặc cells) trên Worksheet, là đối tượng quan trọng nhất của Excel VBA.

  Ví dụ:

  'vd 1 : Đưa dữ liệu vào ô A5 Worksheets("Sheet1").Range("A5").Value = "5235" 'vd 2 : Đưa dữ liệu vào range A1:A4 Worksheets("Sheet1").Range("A1:A4").Value = 5 'vd 3 : Khai báo một range và set giá trị bằng 8 Dim rangeObj As Range Set rangeObj = Range("A1:C4") rangeObj .Value = 8

  Các phương thức (Events) cơ bản trong VBA:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Giảm Dung Lượng File Excel Hiệu Quả Nhất
 • Cách Dùng Tên (Define Name) Cho Vùng Dữ Liệu Trong Excel
 • Tối Ưu Hóa Tìm Kiếm Bằng Hàm Find Trong Excel
 • Làm Thế Nào Để Sửa Một #num! .
 • Class Module Trong Vba: Cách Tạo Mới Và Thêm Thuộc Tính
 • Cách Tìm Giá Trị Khớp Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tìm Giá Trị Thứ N Trong Excel
 • Các Giá Trị Khác Biệt Và Duy Nhất Trong Excel: Cách Tìm Kiếm, Lọc, Lựa Chọn Và Đánh Dấu
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Kết Hợp Hàm Left Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Các Hàm Tìm Kiếm Có Điều Kiện Trong Excel
 • Hàm Dò Tìm Ký Tự Trong Excel Hướng Dẫn Tìm Kiếm Ký Tự Trong Excel
 • Lượt Xem:10636

  Cách tìm giá trị khớp trong Excel

  Bạn đã có một bảng tính Excel với hàng ngàn số và từ. Có ràng buộc là bội số của cùng một số hoặc từ trong đó. Bạn có thể cần tìm chúng. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem xét một số cách bạn có thể tìm thấy các giá trị phù hợp trong Excel 365 .

  Chúng tôi sẽ đề cập đến việc tìm kiếm cùng một từ hoặc số trong hai bảng tính khác nhau và trong hai cột khác nhau. Chúng ta sẽ xem xét việc sử dụng các hàm EXACT, MATCH và VLOOKUP. Một số phương pháp chúng tôi sẽ sử dụng có thể không hoạt động trong phiên bản web của Microsoft Excel, nhưng tất cả chúng đều hoạt động trong phiên bản dành cho máy tính để bàn.

  Hàm Excel là gì?

  Nếu bạn đã sử dụng các chức năng trước đó, bỏ qua phía trước.

  Một chức năng Excel giống như một ứng dụng nhỏ. Nó áp dụng một loạt các bước để thực hiện một nhiệm vụ duy nhất. Các hàm Excel được sử dụng phổ biến nhất có thể được tìm thấy trong tab Công thức . Ở đây chúng ta thấy chúng được phân loại theo tính chất của hàm.

  Các chức năng hơn loại có chứa các loại Statistical, Engineering, Cube, Information, Compatibility, and Web .

  Hàm Exact Function

  Nhiệm vụ của hàm Chính xác là đi qua các hàng của hai cột và tìm các giá trị khớp nhau trong các ô Excel. Chính xác có nghĩa là chính xác. Về bản thân, chức năng Chính xác là phân biệt chữ hoa chữ thường. Nó sẽ không xem New York và new york là một trận đấu.

  Đặt con trỏ vào ô C2. Trong thanh công thức, nhập công thức

  = CHÍNH XÁC (E2: E10, F2: F10)

  E2: E10 đề cập đến cột giá trị đầu tiên và F2: F10 đề cập đến cột ngay bên cạnh nó. Khi chúng tôi nhấn Enter , Excel sẽ so sánh hai giá trị trong mỗi hàng và cho chúng tôi biết đó có phải là kết quả khớp ( Đúng ) hay không ( Sai ). Vì chúng tôi đã sử dụng phạm vi thay vì chỉ hai ô, công thức sẽ tràn vào các ô bên dưới nó và đánh giá tất cả các hàng khác.

  Phương pháp này là hạn chế mặc dù. Nó sẽ chỉ so sánh hai ô nằm trên cùng một hàng. Nó sẽ không so sánh những gì trong A2 với B3 chẳng hạn. làm sao chúng ta làm việc đó bây giờ? MATCH có thể giúp đỡ.

  Hàm MATCH

  MATCH có thể được sử dụng để cho chúng tôi biết vị trí khớp của một giá trị cụ thể trong một phạm vi ô.

  Nếu chúng ta muốn tìm hàng AA003 nằm ở đâu, chúng ta sẽ sử dụng công thức:

  J1 đề cập đến ô có giá trị chúng ta muốn khớp. E2: E9 đề cập đến phạm vi giá trị mà chúng tôi đang tìm kiếm. Số không ( 0 ) ở cuối công thức cho Excel tìm kiếm một kết quả khớp chính xác. Nếu chúng tôi khớp các số, chúng tôi có thể sử dụng 1 để tìm thứ gì đó ít hơn truy vấn của chúng tôi hoặc 2 để tìm thứ gì đó lớn hơn truy vấn của chúng tôi.

  Nhưng nếu chúng ta muốn tìm giá của AA003 thì sao?

  Hàm VLOOKUP

  Chữ V trong VLOOKUP l à viết tắt của dọc. Có nghĩa là nó có thể tìm kiếm một giá trị nhất định trong một cột. Những gì nó cũng có thể làm là trả về một giá trị trên cùng một hàng với giá trị tìm thấy.

  Nếu bạn đã có đăng ký Office 365 trong kênh Hàng tháng, bạn có thể sử dụng XLOOKUP mới hơn . Nếu bạn chỉ có đăng ký nửa năm, nó sẽ có sẵn cho bạn vào tháng 7 năm 2022.

  Chúng ta hãy sử dụng cùng một dữ liệu hàng tồn kho và cố gắng tìm giá của một cái gì đó.

  Nơi chúng tôi đã tìm kiếm một hàng trước đó, nhập công thức:

  = VLOOKUP (J1, E2: G9,3, SAI)

  J1 đề cập đến ô có giá trị chúng ta khớp. E2: G9 là phạm vi các giá trị chúng tôi đang làm việc. Nhưng VLOOKUP sẽ chỉ tìm trong cột đầu tiên của phạm vi đó cho một trận đấu. Số 3 đề cập đến cột thứ 3 từ đầu của phạm vi.

  Vì vậy, khi chúng ta gõ một SKU trong J1, VLOOKUP sẽ tìm thấy kết quả khớp và lấy giá trị từ các cột của ô 3 từ đó. FALSE cho Excel biết loại kết hợp nào chúng tôi đang tìm kiếm. FALSE có nghĩa là nó phải là một trận đấu chính xác trong đó TRUE sẽ nói với nó rằng nó phải là một trận đấu chặt chẽ.

  Làm thế nào để tôi tìm thấy giá trị phù hợp trong hai tờ khác nhau?

  Mỗi hàm trên có thể hoạt động trên hai trang tính khác nhau để tìm giá trị khớp trong Excel. Chúng tôi sẽ sử dụng chức năng CHÍNH XÁC để chỉ cho bạn cách. Điều này có thể được thực hiện với hầu hết các chức năng. Không chỉ những người chúng tôi bảo hiểm ở đây. Cũng có những cách khác để liên kết các ô giữa các trang tính và sổ làm việc khác nhau .

  Làm việc trên bảng Chủ sở hữu , chúng tôi nhập công thức

  = CHÍNH XÁC (D2: D10, Vé! E2: E10)

  D2: D10 là phạm vi chúng tôi đã chọn trên trang Chủ sở hữu. Sau khi chúng tôi đặt dấu phẩy, chúng tôi có thể nhấp vào bảng Vé và kéo và chọn phạm vi thứ hai.

  Xem cách nó tham chiếu trang tính và phạm vi dưới dạng Vé! E2: E10 ? Trong trường hợp này, mỗi hàng khớp với nhau, vì vậy kết quả đều đúng.

  Làm thế nào khác tôi có thể sử dụng các chức năng này?

  Khi bạn thành thạo các chức năng này để khớp và tìm kiếm mọi thứ, bạn có thể bắt đầu thực hiện nhiều việc khác nhau với chúng. Ngoài ra, hãy xem việc sử dụng các hàm INDEX và MATCH để làm một cái gì đó tương tự như VLOOKUP.

  ⇒ vlookup trả về nhiều kết quả

  ⇒ cách đóng băng hàng trong excel

  Các bài viết mới

  Không có tin nào

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Lọc Dữ Liệu Trùng Nhau Trên 2 Sheet Excel
 • Có Thể Bạn Chưa Biết Cách Lọc Dữ Liệu Trùng Nhau Trong Excel!
 • Cách Sửa Lỗi Font Chữ Trong Word Excel Đảm Bảo Thành Công
 • Cách Sửa Lỗi Font Chữ, Fix Lỗi Phông Chữ Trong Word, Excel Bằng Unikey
 • Cách Sử Dụng Hàm Find Trong Excel, Tìm Hiểu Thêm Về Excel.
 • 26. Các Đối Tượng Trong Vba Excel (Excel Objects) – Blog Chia Sẽ Kiến Thức Học Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Outline Excel Data In Microsoft Excel – Instructions
 • Bạn Có Biết Hàm Offset Trong Excel
 • Cách Dùng, Cú Pháp Và Ví Dụ Cụ Thể
 • Kích Thước Font Px – Pt – Em – % Khác Nhau Chỗ Nào?
 • Cách Sử Dụng Hàm Quotient Trả Về Kết Quả Của Phép Chia Trong Excel
 • Khi dùng VBA trong excel bạn cần nhớ 4 đối tượng này:

  • Application Objects
  • Workbook Objects
  • Worksheet Objects
  • Range Objects

  Đối tượng application trong Excel VBA là đối tượng được sử dụng thường xuyên nhất khi thực hiện bất kỳ tác vụ nào với VBA.

  Các thuộc tính cơ bản trong VBA:

  PropertiesMô tảDisplayAlertsĐể đại diện cho hiển thị cảnh báo.PathĐể có được đường dẫn tuyệt đối của ứng dụng.ScreenUpdatingĐể bật/tắt màn hình.

  Các phương thức (Events) cơ bản trong VBA:

  Phương thứcMô tảFindFileĐể mở hộp thoại để mở một file.GotoĐể chọn bất kỳ range nào.RunĐể chạy một thủ tục hoặc một hàmWaitĐể tạm ngưng chương trình macro.

  – ScreenUpdating

  Điều khiển cập nhật màn hình: Khi điều khiển các đối tượng (sheets, range, cells), việc vô hiệu hóa cập nhật màn hình (tránh nhấp nháy) giúp tốc độ code nhanh hơn.

  – Calculation

  Mặc định thiết lập bảng tính tự động tính toán (CalculationAutomatic), khi điều khiển các đối tượng (sheets, range, cells), ví dụ gán kết quả xuống bảng tính, các công thức thực hiện tính toán với giá trị vừa được gán, máy tính phải xử lý thêm tác vụ, làm giảm tốc độ code thực hiện lệnh. Vậy, để tăng tốc độ cho code ta sẽ chuyển thiết lập về dạng thủ công (CalculationManual).Xem 2 ví dụ để so sánh: 

  Ví dụ 1:

  Sub ScreenAndCal_ON() 'Vô hiêu hóa câp nhât màn hình Application.ScreenUpdating = False 'Thiêt lâp tinh toan vê dang thu công Application.Calculation = xlCalculationManual Dim i As Long, T As Double 'Lây gôc thoi gian chay code: T = Timer 'Vòng lap gan sô thu tu: 1 - 100 000 For i = 1 To 100000 Sheet1.Range("A1").Offset(i, 0).Value = i Next i 'Câp nhât màn hình Application.ScreenUpdating = True 'Thiêt lâp tinh toan vê dang tu dông Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 'Thoi gian hoàn thành: MsgBox Round(Timer - T, 2) & " giây" 'T=2.62 giây End Sub

  Ví dụ 2:

  Sub ScreenAndCal_OFF() Dim i As Long, T As Double 'Lây gôc thoi gian chay code: T = Timer 'Vòng lap gan sô thu tu: 1 - 100 000 For i = 1 To 100000 Sheet1.Range("A1").Offset(i, 0).Value = i Next i 'Thoi gian hoàn thành: MsgBox Round(Timer - T, 2) & " giây" 'T=3.12 giây End Sub

  – DisplayAlerts

  Điều khiển hộp thoại thông báo khi thực thi code.

  – Khi đóng file, xuất hiện hộp thoại:

  Code:

  Sub Alert_Close() Application.DisplayAlerts = False ActiveWorkbook.Close Application.DisplayAlerts = True End Sub

  khi đó, Excel đóng mà không lưu bảng tính, tương ứng với chọn “Don’t Save”

  – WorksheetFunction

  Sử dụng thuộc tính WorksheetFunction để gọi các hàm trong bảng tính.

  Cú pháp:

  Application.WorksheetFunction.Formula

  Với Formula là một hàm trong bảng tính (sum, countA, Match…)

  Ví dụ:

  Sub Worksheet_Function() Dim WF As WorksheetFunction Set WF = Application.WorksheetFunction Dim aCount As Long MsgBox aCount 'Hoac viet gôp: Dim maxValue As Long maxValue = Application.WorksheetFunction.Max(Sheet1.Range("A2:A100")) MsgBox maxValue End Sub

  – GetOpenFilename

  Cú pháp:

  Application.GetOpenFilename(,,MultiSelect])

  FileFilter: Chuỗi đưa ra điều kiện lọc loại tập tin trong cửa sổ chọn.

  FilterIndex: Chỉ định chỉ số của loại tập tin mặc định được lọc.

  Title: Tiêu đề của hộp thoại chọn tập tin, mặc định là “Open”.

  ButtonText: Với MAC OS.

  MultiSelect: True cho phép chọn nhiều tập tin, False (mặc định) chỉ cho chọn một.

  Ví dụ:

  Sub GetFileName_Any() Dim FilePath As String FilePath = Application.GetOpenFilename() MsgBox FilePath End Sub Sub GetFileName_Excel() Dim FilePath As String FilePath = Application.GetOpenFilename("Excel file (*.xlsx), *.xlsx") MsgBox FilePath 'Workbooks.Open (OpenFile) End Sub

  2.Workbook Objects

  Đối tượng Workbook trong Excel VBA là một trong những đối tượng được sử dụng thường xuyên nhất trong khi tự động hóa bất kỳ tác vụ nào với VBA. Bài này cung cấp các phương thức hay sử dụng của đối tượng Workbook.

  Mỗi đối tượng Workbook tương ứng với một file excel.

  Các phương thức của Workbook giúp chúng ta thực hiện các hành động khác nhau với Excel Workbooks. Ví dụ, chúng ta có thể Kích hoạt một Workbook và Xóa một Workbook hoặc Move Workbook. Và chúng ta cũng có thể Protect và UnProtect Workbooks.

  Các phương thức (Events) cơ bản trong VBA :

  Phương thứcMô tảActivateĐể kích hoạt một Workbook.CalculateĐể làm mới tất cả tính toán trong một Workbook.CloseĐể close một Workbook.SaveĐể save một Workbook.SaveAsĐể SaveAs một Workbook.SaveCopyAsĐể SaveCopyAs một Workbook.

  Ví dụ cách khai báo:

  'Ví dụ 1 : Đóng workbooks Workbooks.Close 'Ví dụ 2 : Thêm workbook mới Workbooks.Add 'Ví dụ 3 : Mở workbook Workbooks.Open FileName:="Test.xls", ReadOnly:=True 'Ví dụ 4 : Activate workbook Workbooks("Test.xls").Worksheets("Sheet1").Activate 'Ví dụ 5 : Save workbook Workbooks(“Workbook Name”).Save 'Ví dụ 6 : Save as workbook Dim wb As Workbook Set wb = Workbooks.Add wb.SaveAs Filename:="D:testSample.xlsx" 'Ví dụ 7 : SaveCopyAs Workbook Workbooks(“Workbook Name”).Save 'Ví dụ 8 : SaveCopyAs Workbook ThisWorkbook.SaveCopyAs chúng tôi & "" & "ver1_" & ThisWorkbook.Name

  3.Worksheet Objects

  Đối tượng Worksheet trong Excel VBA là một trong những đối tượng được sử dụng thường xuyên nhất trong khi tự động hoá các tác vụ với VBA.

  Đối tượng Worksheet đại diện cho các sheet trong Workbook, tức là mỗi Workbook chứa một hoặc nhiều Worksheet.

  Các phương thức (Events) cơ bản trong VBA:

  Phương thứcMô tảActivateĐể kích hoạt một Worksheet.CalculateĐể làm mới tất cả tính toán trong một Worksheet.CopyĐể copy một Worksheet.DeleteĐể xóa một Worksheet.MoveĐể di chuyển một Worksheet.SelectĐể chọn một Worksheet.

  Ví dụ cách khai báo trong VBA:

  vd 1 : ẩn worksheet Worksheets(1).Visible = False 'vd 2 : Đặt mật khẩu cho WorkSheet Worksheets("Sheet1").Protect password:=strPassword, scenarios:=True 'vd 3: Active sheet Worksheets("data").Activate 'Or Sheets("data").Activate 'vd 4: Copy Worksheet trong VBA với Before Worksheets("Sheet3").Copy Before:=Worksheets(1) 'vd 5: Copy Worksheet trong VBA với After Worksheets("Sheet3").Copy After:=Worksheets(Worksheets.Count) 'vd 6: Xóa Worksheet Sheets("Sheet2").Delete ' or Sheet2.Delete 'vd 7: Xóa Worksheet trong VBA – không hiển thị alert Application.DisplayAlerts = False Sheets("Sheet2").Delete Application.DisplayAlerts = True

  4.Range Objects

  Đối tượng Range là đại diện của một cell (hoặc cells) trên Worksheet, là đối tượng quan trọng nhất của Excel VBA.

  Ví dụ:

  'vd 1 : Đưa dữ liệu vào ô A5 Worksheets("Sheet1").Range("A5").Value = "5235" 'vd 2 : Đưa dữ liệu vào range A1:A4 Worksheets("Sheet1").Range("A1:A4").Value = 5 'vd 3 : Khai báo một range và set giá trị bằng 8 Dim rangeObj As Range Set rangeObj = Range("A1:C4") rangeObj .Value = 8

  Các phương thức (Events) cơ bản trong VBA:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Dùng Hàm Mid Để Cắt Chuối Ký Tự
 • Sửa Lỗi #value Trong 1 Nốt ♪
 • Bài 12 – Kiểu Dữ Liệu Và Cách Định Dạng – Blog Chia Sẽ Kiến Thức Học Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Int, Mod Trong Excel
 • Hàm Int Trong Excel – Những Chi Tiết Cần Nắm
 • Cách Tìm Số Lượng Char Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Cách Tìm Số Ô Trống Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Cách Tìm Giá Trị Thứ N Trong Excel (Lớn Nhất, Lớn Thứ 2, Nhỏ Thứ 2…)
 • Cách Tìm Kiếm Và Thay Thế Trong Excel
 • Hướng Dẫn Tìm Kiếm Và Thay Thế Trong Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Những Giá Trị Khác Biệt Và Duy Nhất Trong Excel: Cách Tìm Kiếm, Lọc, Lựa Chọn Và Đánh Dấu
 • Lượt Xem:1159

  Cách tìm số lượng Char trong Excel

  Hướng dẫn này cho thấy cách sử dụng hàm LEN của Excel. Một độc giả đặt ra một vấn đề chuyển đổi thú vị giữa một cơ sở dữ liệu cũ và một cơ sở dữ liệu trực tuyến mới. Hệ thống trực tuyến mới sẽ không chấp nhận các giá trị trường dài hơn số ký tự đã đặt. Trong trường hợp này, cô cần biết có bao nhiêu ký tự trong một ô.

  Tôi đề nghị cô ấy sử dụng Excel như một giải pháp trung gian. Để phát hiện các mục quá dài, bạn có thể sử dụng một trong các hàm Excel có sẵn được gọi là LEN . Nó trả về số ký tự cho một ô cụ thể. Điều này cũng tính không gian. Sau đó, bạn có thể sử dụng định dạng có điều kiện của Excel để nhập mã màu vượt quá độ dài trường được chỉ định trong bố cục bản ghi. Bạn cũng có thể sắp xếp trên cột độ dài.

  Thay vì hiển thị các tập tin của công ty này, tôi sẽ sử dụng một ví dụ tôi gặp phải. Khi tôi nhập mô tả bài viết trong hệ thống quản lý nội dung của mình, nó không cung cấp số ký tự. Nếu tôi tạo mô tả Meta quá dài, công cụ tìm kiếm sẽ cắt ngắn văn bản và địa điểm của tôi… ở cuối. Điều này không phá vỡ Google, nhưng nó không phải là trải nghiệm người dùng tốt nhất. Định kỳ, tôi sẽ xuất dữ liệu và Excel tìm kiếm các bản ghi vượt quá độ dài nhất định.

  Tìm số ký tự bằng LEN,

  Mở tệp Excel của bạn.

  Chèn một cột vào bên phải của trường bạn muốn đo.

  Nhập nhãn mô tả cho cột. Tôi đã sử dụng Dcount vì tôi muốn đếm các ký tự trong cột Mô tả của mình.

  Đặt con trỏ của bạn vào ô đầu tiên bên dưới nhãn cột đó.

  Từ tab Công thức , nhấp vào Chèn chức năng…

  Chọn chức năng LEN từ danh sách. ( Mẹo: bạn có thể nhấn L để chuyển danh sách. )

  Nhấp vào OK . Các chức năng Arguments thoại sẽ xuất hiện.

  Nhấp vào ô bảng tính bạn muốn tính các ký tự. Giá trị sẽ được chuyển sang hộp thoại. Trong ví dụ của tôi, nó sẽ là A2. Bạn cũng có thể xem kết quả công thức Excel ở phần dưới.

  Excel sẽ hiển thị một số trong ô Dcount đó là số ký tự của bạn. Rất có thể, bạn sẽ muốn sao chép công thức này sang các ô khác trong cùng một cột.

  Để sao chép công thức LEN sang các ô khác trong cột ,

  Đặt con trỏ của bạn vào ô đầu tiên bằng công thức LEN

  Cuộn xuống bằng chuột và nhấn SHIFT trong ô cuối cùng trong cột của bạn

  Tại thời điểm này, tôi biết số ký tự cho trường Mô tả. Tôi có thể sử dụng định dạng có điều kiện của Excel để nhập mã màu trên một giá trị nhất định hoặc sắp xếp bằng cách sử dụng các giá trị cột Dcount. Bước cuối cùng là sửa các bản ghi quá lớn và xóa cột Dcount của bạn nếu bạn đang nhập vào hệ thống khác.

  Chúng ta thường nghĩ về Microsoft Excel giống như một chương trình crunching số. Tuy nhiên, với các chức năng được tích hợp sẵn của chương trình như LEN, bạn có thể sử dụng nó để giải quyết một số vấn đề thú vị như chuyển đổi các bản ghi. Nó có thể là một công cụ trung gian tuyệt vời để phát hiện các bản ghi vấn đề hoặc chuyển đổi dữ liệu.

  Các bài viết mới

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Xóa Nhanh Nhiều Sheet Trong Excel
 • Tìm Nội Dung Xuất Hiện Nhiều Nhất Trong Danh Sách
 • Lấy Danh Sách Tên Tệp Từ Một Thư Mục Trong Excel (Có Và Không Có Vba)
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Link Vào Trong Excel Kèm Ví Dụ Minh Họa
 • Tìm Kiếm Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Trên Excel 2003 2010 2013
 • Delete Or Hide Objects/controls On A Worksheet

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Nghệ Số, Công Nghệ Thông Tin, Thủ Thuật Số, Kỹ Thuật Seo, Dịch Vụ Seo, Dạy Seo Top 1 Google.: Excel Vba Xóa Các Dòng Trống Hoặc Rỗng: 5 Ví Dụ Macro Dễ Sử Dụng
 • Làm Cách Nào Để Xóa Nhanh Hình Mờ Trong Excel?
 • Cách Chèn Watermark Và Xóa Watermark Trong Word 2022
 • Cách Phân Biệt Phương Thức Select Với Activate Của Đối Tượng Worksheet Trong Vba
 • Địa Chỉ Ô Và Một Vài Thao Tác Với Địa Chỉ Ô Trên Excel
 • Delete or Hide Objects/Controls on a worksheet

  Shapes collection

  Members of the Shapes collection are:

  1. ActiveX controls (Control Toolbox) or a linked or embedded OLE objects

  2. Controls from the Forms toolbar

  3. Controls from the Drawing toolbar

  4. Pictures, charts, ………………

  You see that all objects/controls are a member of the Shapes collection.

  Below you find examples to delete or hide the members of this collection.

  Tip: if you only want to hide all shapes for a moment then you can use the toggle shortcut Ctrl 6 (This is for the whole workbook)

  Manual delete shapes

  Note: for Activex(control toolbox) controls you must be in “Design Mode” in Excel 97-2003. Use the first button on the Control toolbox toolbar to toggle this mode.

  With VBA code

  Delete all shapes

  Use this macro to delete all shapes on the worksheet, working in all Excel versions(also in 2007).

  Sub Shapes1() 'Delete all Objects except Comments On Error Resume Next ActiveSheet.DrawingObjects.Visible = True ActiveSheet.DrawingObjects.Delete On Error GoTo 0 End Sub

  Sub Comments() ActiveSheet.Cells.ClearComments End Sub

  Sub NotUseThisMacro() 'Delete every shape in the Shapes collection Dim myshape As Shape For Each myshape In ActiveSheet.Shapes myshape.Delete Next myshape End Sub

  Delete only specific shapes

  What if you only want to delete control toolbox controls, Pictures or forms controls.

  You can loop through the collection and check the Type of the control.

  12 = ActiveX control (control toolbox) or a linked or embedded OLE object.

  13 = Picture

  8 = Forms controls

  For Type 8 we use another macro to avoid the problem of losing AutoFilter and Data Validation dropdowns on your chúng tôi the example in this section “Delete only Forms controls”

  Sub Shapes2() 'Loop through the Shapes collection and use the Type number of the control Dim myshape As Shape For Each myshape In ActiveSheet.Shapes ' ActiveX control (control toolbox) or a linked or embedded OLE object If chúng tôi = 12 Then myshape.Delete ' You can also use myshape.Visible = False Next myshape End Sub

  If you want to know all the Type numbers of all controls on your worksheet you can run this macro to add a new worksheet with the names and Type numbers of all objects on your worksheet.

  You can find the number then that you must use in the code to delete the objects you want.

  Sub ListAllObjectsActiveSheet() Dim NewSheet As Worksheet Dim MySheet As Worksheet Dim myshape As Shape Dim I As Long Set MySheet = ActiveSheet Set NewSheet = Worksheets.Add With NewSheet .Range("A1").Value = "Name" .Range("B1").Value = "Visible(-1) or Not Visible(0)" .Range("C1").Value = "Shape type" I = 2 For Each myshape In MySheet.Shapes .Cells(I, 1).Value = myshape.Name .Cells(I, 2).Value = myshape.Visible .Cells(I, 3).Value = myshape.Type I = I + 1 Next myshape .Range("A1:C1").Font.Bold = True .Columns.AutoFit .Range("A1:C" & Rows.Count).Sort Key1:=Range("C1"), _ Order1:=xlAscending, Header:=xlYes End With End Sub

  Delete only Forms controls

  This example avoid the problem of losing AutoFilter and Data Validation dropdowns on your worksheet when you use Type 8.

  Sub Shapes4() 'Dave Peterson and Bob Phillips 'Example only for the Forms controls Dim shp As Shape Dim testStr As String For Each shp In ActiveSheet.Shapes If chúng tôi = 8 Then If shp.FormControlType = 2 Then testStr = "" On Error Resume Next testStr = shp.TopLeftCell.Address On Error GoTo 0 Else shp.Delete End If End If Next shp End Sub

  In the workaround macro above we use FormControlType = 2 in the loop (xlDropDown). AutoFilter and Data Validation dropdowns do not have TopLeftCell.Address and the macro will not delete this DropDowns.

  Other FormControl constants are:

  (only for the Forms controls)

  xlButtonControl = 0

  xlCheckBox = 1

  xlDropDown = 2

  xlEditBox = 3

  xlGroupBox = 4

  xlLabel = 5

  xlListBox = 6

  xlOptionButton = 7

  xlScrollBar = 8

  xlSpinner = 9

  Delete or Hide one shape

  Because all objects/controls are a member of the shapes collection we can use this to delete or hide one button, picture or ?

  Sub Delete_One_Shape() ActiveSheet.Shapes("YourShapeName").Delete End Sub Sub Hide_One_Shape() ActiveSheet.Shapes("YourShapeName").Visible = False End Sub

  Specific examples for Activex(control toolbox) or Forms controls

  For most things the macros in the first section of this page are Ok but if you only want to delete Forms buttons or ActiveX buttons then look here for a few examples.

  ActiveX controls (Control Toolbox) or linked or embedded OLE objects

  Sub OLEObjects1() 'Hide all ActiveX controls(Control Toolbox)or linked or embedded OLE objects On Error Resume Next ActiveSheet.OLEObjects.Visible = False On Error GoTo 0 End Sub Sub OLEObjects2() 'Delete all ActiveX controls(Control Toolbox)or linked or embedded OLE objects On Error Resume Next ActiveSheet.OLEObjects.Visible = True ActiveSheet.OLEObjects.Delete On Error GoTo 0 End Sub Sub OLEObjects3() 'Delete/hide only all CommandButtons from the Control Toolbox Dim obj As OLEObject For Each obj In ActiveSheet.OLEObjects If TypeOf obj.Object Is MSForms.CommandButton Then obj.Delete ' or obj.Visible = False if you want to hide them End If Next End Sub

  Others are :

  MSForms.CheckBox

  MSForms.TextBox

  MSForms.OptionButton

  MSForms.ListBox

  MSForms.ComboBox

  MSForms.ToggleButton

  MSForms.SpinButton

  MSForms.ScrollBar

  MSForms.Label

  MSForms.Image

  Sub OLEObjects4() 'Hide one ActiveX control(Control Toolbox)or a linked or embedded OLE object ActiveSheet.OLEObjects("CommandButton1").Visible = False End Sub Sub OLEObjects5() 'Delete one ActiveX control(Control Toolbox)or a linked or embedded OLE object ActiveSheet.OLEObjects("CommandButton1").Delete End Sub

  Because Control Toolbox controls are also a member of the Shapes collection you can also use this :

  Sub OLEObjects6() 'Hide one Control Toolbox button or Control ActiveSheet.Shapes("CommandButton1").Visible = False End Sub Sub OLEObjects7() 'Delete one Control Toolbox button or Control ActiveSheet.Shapes("CommandButton1").Delete End Sub

  To clear textboxes or uncheck checkboxes you can use code like this :

  Sub TestMe() Dim obj As OLEObject For Each obj In ActiveSheet.OLEObjects If TypeOf obj.Object Is MSForms.TextBox Then chúng tôi = "" End If If TypeOf obj.Object Is MSForms.CheckBox Then obj.Object.Value = False End If Next End Sub

  Forms controls

  Sub Forms1() 'Delete All Forms buttons ActiveSheet.Buttons.Delete End Sub Sub Forms2() 'Hide All Forms buttons ActiveSheet.Buttons.Visible = False End Sub Sub Forms3() 'Delete one Forms button ActiveSheet.Buttons("Button 1").Delete End Sub Sub Forms4() 'Hide one Forms button ActiveSheet.Buttons("Button 1").Visible = False End Sub

  Instead of Buttons you can also use

  OptionButtons

  CheckBoxes

  DropDowns

  Because Forms controls are also a member of the Shapes collection you can also use this

  Sub Forms5() 'One Forms button or Control ActiveSheet.Shapes("Button 1").Delete End Sub Sub Forms6() 'One Forms button or Control ActiveSheet.Shapes("Button 1").Visible = False End Sub

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Cách Nào Để Xóa Tất Cả Ảnh Hoặc Các Đối Tượng Khác Trong Excel Một Cách Dễ Dàng?
 • ⚙Cách Xóa Hàng Hoặc Cột Trống Excel 2022
 • How To Insert And Delete Header, Footer, And Header Picture In Excel?
 • Hướng Dẫn Xóa Nhiều Dòng Nhanh Trong Bảng Tính Excel Với Vba
 • 40 Code Macro Vba Excel Thông Dụng Và Dễ Hiểu Có Thể Bạn Chưa Biết
 • Write A Career Objective For Your Resume

  --- Bài mới hơn ---

 • The Most Powerful Action Verbs For Professional Resumes
 • 5 Words You Should Never Use To Describe Yourself In An Interview
 • Good Words To Describe Yourself In An Interview
 • 16 Words You Should Never Use To Describe Yourself In An Interview
 • How You Can Ace The Tricky Interview Question ‘describe Yourself In One Word’
 • How to Write an Attention-Grabbing Career Objective for Your Resume

  Detailing your life’s work experience for someone else’s judgment can be a daunting enough task without the added pssure of having to write a career objective for your resume. In this section, you are expected to lay out in detail your long-term hopes and goals for your career.

  Chances are you may not even know what they are yet – most people don’t until they are ptty far into their lives, and that’s ok.

  But you need that job, and all of the resume writing articles you have been endlessly scouring say that you fall into the category of someone who needs to add a career objective, or maybe the job requires it. Whatever reason it is, you’re here, staring at the blank space on your document, wondering what in the world you’re supposed to put in that spot.

  First of all, let’s just clear up the stress a little. A career objective is not a definite requirement on your resume, so you really can’t screw it up too badly. In fact, by adding it onto your document, you are automatically impssing potential employers who are looking for people like you who don’t mind showing a little extra initiative, even when it’s not necessary.

  A solidly written objective can tell the hiring manager that you are driven and hardworking. You know what you want and you know the path you need to take to get there. It compliments your work history and the skills you have already, and all you have to be able to do is string together some well-placed, attention-grabbing words.

  When Would You Need to Include a Career Objective?

  If you do enough research, you’ll find lots of resume writing templates and guides that tell you a career objective isn’t necessary. But the truth is that career objectives are actually one of the best things you can include. They show off your ambition, a soft skill that many employers desire in an employee.

  Hard skills are easy to teach. Monkeys have been trained to run computers and computers have been trained to run the world. Any hard skill that you have is definitely marketable, but soft skills often make the final deciding factor for an employer tossing up two potential candidates with similar abilities and experience.

  That’s where a career objective for your resume can push the scale into your favor. Why not add one?

  Tips On Writing a Good Career Objective

  Your career objective is usually placed underneath your name and any relevant personal details. It’s an introduction to what the reader is about to see. While it’s not a summary, it is directly correlated to everything on your resume and can build the interest of a potential employer.

  You know you’re the perfect person for the job; now it’s time to convince them of that fact. It’s making the sale in two or three sentences, and you can do it well with these tips:

  1. Make it short and sweet.

  The general rule of thumb is that your resume needs to be one to two pages, and pferably one. This makes space a pmium and every aspect of your resume needs to be important and relevant; therefore, a career objective should be no more than five lines at the most.

  Your career objective is one of the first things the reader will see and it can make or break whether they keep reading or not. Because employers often get numerous resumes, the average time spent scanning over each one is mere seconds. You have about ten seconds to grab and hold their attention, so you need to keep your career objective short but meaningful.

  2. Go ahead and applaud your key selling points, but don’t go overboard.

  Many people have been raised by the philosophy that being proud of and extolling their good traits and abilities is bragging – and bad.

  If that’s you, you have to get past it. In a career objective, you have to focus on your good points, tell others about them, and let them know that you are the best person for that job. It’s not boasting. It’s a smart career move.

  You need to let your potential employer know what makes you so different from all of the other applicants, but don’t exaggerate. If you have experience working on an airplane’s engines, don’t say you can fly a plane if you can’t. If you had a few hours observing a teacher in action, don’t say you’re an expert in classroom management. These gross exaggerations can come back to bite you later. Be honest, but be direct and assertive.

  3. Adjust your career objective as needed for the job.

  If you really aren’t looking for a specific career path and you just want a job that pays the bills, you’re probably applying for multiple different positions. In this case, you’ll need to write an objective for each job.

  Good career objectives for your resume require you to research the company, their mission statement and history, the job that you are applying for, and even the people who work there. Once you know what the company values and what the employer is likely looking for, you can write your objective explaining how you fit that role.

  4. Proofread carefully!

  Simple errors are the death of many resumes. Do not rely on spelling and grammar checks from your program. Either find an expert friend to review it for you or spend a few dollars hiring someone, but do what it takes to ensure that you did not overlook an error somewhere.

  Meaningful Career Objective Examples For Your Resume

  The thing to remember about this section of your resume is that you have already made a good impssion by having one; you don’t want to fall flat. There is a balance you have to find between short and succinct and long and rambling.

  Here are some examples of good career objectives for your resume to grab the reader’s attention:

   I am a recent graduate of (name of school), where I finished top in my cohort and received multiple letters of recommendation from my professors. Although my work experience currently consists of the training I was able to receive in school, my drive and passion to help others heal and recover makes me the ideal candidate to work as a registered nurse.

  This objective is short and to the point. It makes no bones about the fact that you don’t have a lot of job experience, but instead focuses on the fact that you come highly recommended and you have a passion for the job. Employers know that a candidate can have years of experience, but without the dedication and drive for their work, they lack the necessary ability to do their job well.

  Let’s take the same situation and look at a bad career objective example:

   I recently graduated from (name of school) top in my cohort. My professors have written me letters of recommendation, but I don’t have any work experience. I’m good with people and I like to help make them feel better.

  While this one says the same thing as the pvious objective, it falls short in specifics and confidence. The words are plain and there is no ambition evident. There is nothing apparent that makes this person stand out from the other applicants.

  Here is one more good example:

   In the ten years I have been an educator, my pvious roles as team leader for my grade level and curriculum leader have helped me to gain competence in demonstrating confidence as a role model, creating organizational systems, facilitating group meetings and resolving conflict management. These skills will serve me well as I continue on my path to become an administrator at the district level.

  This objective works because it contains strong, actionable words, showcases important soft skills that are desirable in the field of education, and specifically lays out the ultimate goal of this person’s career.

  Now let’s look at the same situation in a bad example of a career objective.

   I have ten years of teaching experience, during which time I was a team leader for my grade level and also a curriculum leader. Those roles helped me to learn how to be a leader, become organized, hold group meetings, and handle conflicts. These are all skills I will need when I become a district level administrator.

  Notice how those are the exact same experiences and skills this person has, but they are not worded as strongly. The confidence is clearer in the first objective, whereas the second objective simply lays out facts without grabbing your attention.

  Your career objective for your resume needs to be a good example, not a bad example. Let your talents and skills shine through and show the reader that you are someone they need to look at in more detail.

  You Can Write a Meaningful Career Objective

  Once you know the values and expectations of the company that has the position for which you are applying, you can use them to match the skills you have that they are looking for. Throw in some strong action words and use your impssive vocabulary (or the thesaurus) to grab the reader’s attention and land that job!

  --- Bài cũ hơn ---

 • 100+ Skills For Your Resume
 • 99 Key Skills For A Resume (Best List Of Examples For All Jobs)
 • 40 Good Skills To Put On A Resume
 • Best Things To Put On A Resume When You Have No Experience
 • Activities For A Resume (21 Examples Of Hobbies & Interests)
 • Cách Tìm Kiếm Và Thay Thế Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Tìm Kiếm Và Thay Thế Trong Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Những Giá Trị Khác Biệt Và Duy Nhất Trong Excel: Cách Tìm Kiếm, Lọc, Lựa Chọn Và Đánh Dấu
 • Nhóm Hàm Tham Chiếu Trong Excel (Bài 5)
 • Cách Làm Việc Với Nhiều Trang Worksheet Trong Excel 2003
 • Cách Viết X Ngang Trong Excel
 • CÁCH TÌM KIẾM (FIND) TRONG EXCEL

  Tìm kiếm giá trị trong Excel

  Bước 1: Đầu tiên các bạn cần chọn vùng dữ liệu cần tìm kiếm, nếu các bạn tìm kiếm trên tất cả sheet thì các bạn chỉ cần đặt chuột vào ô bất kỳ nào trên sheet.

  Bước 3: Trong thẻ Find của hộp thoại Find and Replace, các bạn nhập giá trị văn bản hoặc số mà bạn muốn tìm kiếm vào ô Find what. Nếu các bạn muốn tìm kiếm lần lượt từng giá trị tìm kiếm trong vùng chọn thì các bạn chọn Find Next. Khi nhấn chọn Find Next lần đầu tiên thì ô chứa kết quả tìm kiếm đầu tiên sẽ được chọn, nhấn Find Next lần hai thì con trỏ chuột sẽ chuyển xuống chọn ô chứa kết quả tìm kiếm thứ hai…

  Để tìm kiếm tất cả thì các bạn chọn Find All.

  Tất cả các dữ liệu chứa giá trị cần tìm sẽ được hiển thị trong danh sách của hộp thoại Find and Replace. Khi bạn chọn mục nào trong danh sách thì con trỏ chuột sẽ tự điều hướng đến và chọn mục đó trong bảng tính Excel.

  Tìm kiếm ký tự đại diện

  Các ký tự dấu hỏi chấm (?) và dấu sao (*) khi sử dụng tìm kiếm thì chúng sẽ là ký tự đại diện. Nên nếu các bạn muốn tìm kiếm dấu hỏi chấm (?) và dấu (*) mà không phải tìm chúng dưới dạng ký tự đại diện thì các bạn cần phải gõ ký tự ~ trước hai dấu này.

  Lưu ý: Để tìm các ký tự (~) trên trang tính thì các bạn cần nhập hai lần ký tự này (~~).

  Ví dụ các bạn muốn tìm kiếm ký tự dấu * thì các bạn cần nhập trong ô Find what là ~* và chọn Find Next hoặc Find All để tìm kiếm.

  Tìm kiếm nâng cao trong Excel

  Tại đây các bạn có một số tùy chọn như sau:

  1. No Format Set: phần hiển thị định dạng sau khi bạn tùy chỉnh định dạng tìm kiếm.
  2. Format: loại định dạng của dữ liệu mà bạn muốn tìm kiếm. Các bạn có hai lựa chọn trong phần Format khi nhấn chọn tam giác đen bên cạnh đó là: Format (hiển thị hộp thoại Find Format các bạn chọn các định dạng mà bạn muốn tìm kiếm) và Choose Format From Cell (chọn ô chứa định dạng cần tìm kiếm).
  3. Within: phạm vi mà bạn muốn tìm kiếm (Sheet -tìm trong sheet hiện tại; Workbook – tìm trong tất cả các sheet trong file Excel hiện tại).
  4. Search: thu hẹp hơn phạm vi tìm kiếm (By Rows – tìm kiếm theo hàng; By Columns – tìm kiếm theo cột).
  5. Look in: có ba lựa chọn tìm kiếm: Formula – tìm kiếm giá trị trong công thức; Value – tìm kiếm giá trị hiện thị; Comment – tìm kiếm giá trị trong chú thích.
  6. Match entire cell contents: giá trị tìm kiếm khớp toàn bộ nội dung ô.

  Ví dụ: tìm kiếm tất cả các ô có chứa hyperlink trong trang tính Excel.

  Kết quả các bạn sẽ thấy tất cả các hyperlink sẽ được hiển thị trong danh sách bên dưới. Các bạn chỉ cần nhấn chọn vào mục bất kỳ, con trỏ chuột sẽ chọn mục đó trên trang tính.

  CÁCH THAY THẾ (REPLACE) TRONG EXCEL

  Sử dụng Replace để thay thế giá trị bằng giá trị khác

  Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần thay thế, nếu muốn thay thế dữ liệu trong tất cả trang tính thì các bạn không cần chọn vùng dữ liệu.

  Bước 3: Trong thẻ Replace của hộp thoại Find and Replace, các bạn nhập dữ liệu cần thay thế trong ô Find what, dữ liệu thay thế trong phần Replace with. Để thay thế lần lượt thì các bạn chọn Replace, mỗi lần chọn Replace là Excel sẽ thay thế một từ xuất hiện trong Excel.

  Chọn Replace All nếu các bạn muốn thay thế tất cả dữ liệu trong vùng chọn hay trong trang tính Excel.

  Ngoài ra trong thẻ Replace các bạn cũng có thể chọn Find Next hoặc Find All để tìm kiếm dữ liệu trước khi thay thế.

  Xóa ký tự (văn bản, số, ký tự đặc biệt) sử dụng tính năng Replace

  Nếu muốn xóa nhiều ký tự trong Excel các bạn chỉ cần sử dụng tính năng Replace bằng cách thay thế ký tự đó bằng giá trị rỗng. Các bạn thực hiện như sau:

  Trong thẻ Replace của hộp thoại Find and Replace, các bạn nhập ký tự cần xóa trong phần Find what, trong Replace with các bạn không nhập gì. Sau đó nhấn Replace để xóa lần lượt các ký tự hoặc nhấn Replace All để xóa tất cả các ký tự tìm thấy.

  Thay thế nâng cao

  Ví dụ: tìm và thay thế tất cả các ô có định dạng chữ đỏ thành chữ đỏ, in đậm, nền xám.

  1. Chọn vùng dữ liệu cần thay thế, sau đó mở hộp thoại Find and Replace.

  2. Trong thẻ Replace các bạn chọn Option để mở tìm kiếm và thay thế nâng cao.

  5. Xuất hiện hộp thoại Replace Format các bạn chọn định dạng chữ đỏ, in đậm, nền xám và nhấn OK để đóng hộp thoại.

  6. Lúc này trong thẻ Replace các bạn sẽ thấy định dạng tìm kiếm và định dạng thay thế đúng như các bạn thiết lập. Các bạn chỉ cần chọn Replace hoặc Replace All để thay thế lần lượt hoặc thay thế tất cả.

  Kết quả các bạn sẽ được như sau:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tìm Giá Trị Thứ N Trong Excel (Lớn Nhất, Lớn Thứ 2, Nhỏ Thứ 2…)
 • Những Cách Tìm Số Ô Trống Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Cách Tìm Số Lượng Char Trong Excel
 • Cách Xóa Nhanh Nhiều Sheet Trong Excel
 • Tìm Nội Dung Xuất Hiện Nhiều Nhất Trong Danh Sách
 • Tìm Kiếm Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Trên Excel 2003 2010 2013

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Chèn Link Vào Trong Excel Kèm Ví Dụ Minh Họa
 • Lấy Danh Sách Tên Tệp Từ Một Thư Mục Trong Excel (Có Và Không Có Vba)
 • Tìm Nội Dung Xuất Hiện Nhiều Nhất Trong Danh Sách
 • Cách Xóa Nhanh Nhiều Sheet Trong Excel
 • Cách Tìm Số Lượng Char Trong Excel
 • Bạn biết cách sử dụng bao nhiêu hàm tìm kiếm trong excel? Hàm tìm kiếm nào hay được sử dụng trong excel và sử dụng hàm tìm kiếm trong excel 2003, 2007, 2010, 20103 có giống nhau hay không?

  Phím tắt dùng để tìm kiếm thông tin đơn thuần trong excel:

  Sau khi nhấn tổ hợp phím này, một hộp thoại tìm kiếm sẽ hiện lên để bạn nhập từ muốn tìm kiếm trong excel.

  Trên 90% các bạn vẫn chưa biết hết về chức năng tìm kiếm này đâu – Do đó, hãy dành ra vài phút để xem bài viết:

  Khám phá chức năng tìm kiếm trong excel Find & Replace

  Thông qua bài viết này, ad sẽ giới thiệu tới các bạn các hàm tìm kiếm trong excel.

  Nhưng trước tiên, ad xin bật mí với các bạn sự thật này:

  1. Tóm tắt các hàm tìm kiếm trong excel 1.1. Hàm tìm kiếm đơn trong excel

  – Hàm Lookup

  – Hàm Vlookup

  – Hàm Hlookup

  1.2. Hàm tìm kiếm kết hợp trong excel

  – Hàm index + match

  – Hàm vlookup/ hlookup + match

  1.3. Hàm tìm kiếm khác

  – Hàm Row/ Column

  – Hàm Rows / Columns

  Bạn xác định vùng dữ liệu cần tìm kiếm cùng với số thứ tự của cột chứa giá trị tìm kiếm trong vùng vừa xác định. Excel sẽ tìm được chính xác 100% giá trị bạn muốn tìm tương ứng với điều kiện tìm kiếm bạn đưa ra.

  – Hàm hlookup

  Gần giống với hàm vlookup

  Bạn xác định vùng dữ liệu cần tìm kiếm cùng với số thứ tự của DÒNG chứa giá trị tìm kiếm trong vùng vừa xác định. Excel sẽ tìm được chính xác 100% giá trị bạn muốn tìm tương ứng với điều kiện tìm kiếm bạn đưa ra.

  Sự khác biệt duy nhất giữa hai hàm vlookup và hlookup là việc xác định số thứ tự của cột hoặc dòng.

  – Hàm Index + match hoặc Hàm vlookup/ hlookup + match

  Kết hợp hàm index và hàm match để tìm kiếm dữ liệu cũng gần giống với việc kết hợp hàm vlookup/ hlookup với hàm match.

  Trong đó, hàm index, vlookup, hlookup sẽ sử dụng kết quả của hàm match để tìm kiếm dữ liệu.

  Chức năng của hàm match là tìm kiếm số thứ tự của một giá trị bất kỳ trong một vùng dữ liệu.

  Đến đây thì chắc là bạn đã có thể ngờ ngợ ra cách kết hợp của các hàm này với nhau rồi đúng không nào.

  – Hàm Row/ column

  Bạn nhập vào một ô bất kỳ trong excel cú pháp sau:

  = Row ()

  Hoặc

  = Column ()

  Bạn sẽ thấy thật ngạc nhiên, hàm excel này sẽ tự động trả về số thứ tự cột hoặc dòng của ô bạn đang chọn so với cột A và dòng số 1.

  So cool phải không nào.

  – Rows/ Columns

  Còn hai hàm này lại hay hơn ở chỗ nó cho phép chúng ta tìm được số thứ tự của một dòng hoặc cột tính từ một dòng hoặc một côt do ta chỉ định thay vì phải so với dòng 1, cột A như 2 hàm trên.

  Bạn cứ thử đi rồi sẽ thấy nó rất tuyệt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Dò Tìm Ký Tự Trong Excel Hướng Dẫn Tìm Kiếm Ký Tự Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Các Hàm Tìm Kiếm Có Điều Kiện Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Kết Hợp Hàm Left Trong Excel
 • Các Giá Trị Khác Biệt Và Duy Nhất Trong Excel: Cách Tìm Kiếm, Lọc, Lựa Chọn Và Đánh Dấu
 • Cách Tìm Giá Trị Thứ N Trong Excel
 • Cách Tìm Giá Trị Thứ N Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Giá Trị Khác Biệt Và Duy Nhất Trong Excel: Cách Tìm Kiếm, Lọc, Lựa Chọn Và Đánh Dấu
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Kết Hợp Hàm Left Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Các Hàm Tìm Kiếm Có Điều Kiện Trong Excel
 • Hàm Dò Tìm Ký Tự Trong Excel Hướng Dẫn Tìm Kiếm Ký Tự Trong Excel
 • Tìm Kiếm Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Trên Excel 2003 2010 2013
 • Để sắp xếp thứ tự tăng dần hay nhỏ dần trên Excel, chúng ta có thể sử dụng công cụ Sort có sẵn. Tuy nhiên cách này chỉ áp dụng với tài liệu có nội dung ngắn, đơn giản mà thôi. Trong trường hợp người dùng phải làm việc với bảng số liệu cần so sánh phức tạp, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, hoặc dùng kết quả để tính toán vào công thức khác thì cần tới cách làm khác.

  1. Hướng dẫn tìm mức lương cao thứ N

  Bước 1:

  Để tìm người có mức lương cao thứ 2 trong bảng trên, trước tiên nhấn vào ô hiện kết quả là ô D9 trong bảng rồi nhấn vào Formulas.

  Tiếp đó nhấn vào mục Insert Function, hoặc ấn vào fx như hình bên dưới.

  Bước 2:

  Xuất hiện giao diện Insert Function để người dùng thiết lập các mục.

  • Or select a category: Chọn Statistical.
  • Select a function: Chọn LARGE.

  Cuối cùng nhấn Ok để đồng ý.

  • Array nhập vùng dữ liệu muốn xếp hạng. Ở ví dụ trên là D2:D7.
  • K để nhập thứ muốn tìm là số 2 với người có mức lương cao thứ 2.

  Trong bảng cũng sẽ xuất hiện kết quả xem trước để bạn được biết. Nhấn OK để nhập kết quả vào bảng dữ liệu.

  Lưu ý với bạn đọc:

  • K sẽ là thứ hạng muốn tìm trong danh sách, mặc định thứ hạng lớn nhất sẽ là 1, lớn thứ 2 sẽ là số 2,…
  • Công thức cho việc tìm kếm giá trị lớn thứ k này là =LARGE(Array,k), với Array là vùng dữ liệu muốn tìm giá trị và k là thứ hạng.

  2. Cách tính tổng lương 3 người cao nhất

  Chúng ta sẽ sử dụng hàm LARGE 3 lần trong công thức rồi cộng lại. Công thức sẽ là =LARGE(D2:D7,1)+LARGE(D2:D7,2)+LARGE(D2:D7,3) và nhấn Enter.

  Kết quả sẽ được tổng lương 3 người cao nhất như hình.

  3. Cách tìm lương thấp nhấp trong bảng

  Bước 1:

  Tại ô nhập kết quả cho lương người thấp nhấn cũng nhấn vào Formulas, chọn Insert Function rồi thực hiện các thiết lập sau đâu.

  • Or select a category: Chọn Statistical.
  • Select a function: Chọn SMALL.

  Nhấn Ok để thực hiện.

  • Array chọn vùng dữ liệu là D2:D7.
  • K nhập thứ hạng muốn tìm kiếm là thấp nhất với số 1.

  Ngay lập tức bạn cũng sẽ nhìn thấy kết quả với số tiền lương thấp nhất trong bảng. Nhấn OK để thực hiện.

  Như vậy bạn có thể dễ dàng tìm kiếm người có thứ hạng k trong bảng số liệu. Thực chất chúng ta sẽ sử dụng 2 hàm là hàm LARGE để tìm thứ hạng giá trị cao và hàm SMALL để tìm số liệu có thứ hạng thấp. Thứ tự số hạng sẽ dùng chung là 1, 2, 3,… trở đi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tìm Giá Trị Khớp Trong Excel
 • Cách Lọc Dữ Liệu Trùng Nhau Trên 2 Sheet Excel
 • Có Thể Bạn Chưa Biết Cách Lọc Dữ Liệu Trùng Nhau Trong Excel!
 • Cách Sửa Lỗi Font Chữ Trong Word Excel Đảm Bảo Thành Công
 • Cách Sửa Lỗi Font Chữ, Fix Lỗi Phông Chữ Trong Word, Excel Bằng Unikey
 • Group Or Ungroup Shapes, Pictures, Or Other Objects

  --- Bài mới hơn ---

 • Bật Mí Chi Tiết Cách Gạch Chân Chữ Trong Word 2010
 • Office Space: From Vba Macro To Word Add
 • Tìm Hiểu Chức Năng Phóng To
 • Where Is The Zoom In Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2022, 2022 And 365
 • Phóng To, Thu Nhỏ Tài Liệu
 • You can group shapes, pictures, or other objects. Grouping lets you rotate, flip, move, or resize all shapes or objects at the same time as though they were a single shape or object. You can also change the attributes of all of the shapes in a group at one time, and you can ungroup a group of shapes at any time and then regroup them later.

  1. Do one of the following:

    Notes:

    • You can make changes to the entire group, such as adding a shape fill or effect, or an effect to a picture.

    • You can create groups within groups. For example, add another item on top of an existing item to build complex drawings.

  You might want to move a group but leave one shape or picture behind, or make extensive changes to one shape without changing the other shapes in the group.

  1. Select the group that you want to ungroup.

  2. Do one of the following:

  Notes:

  • If you converted a SmartArt graphic to inpidual shapes, you can’t convert them back to a SmartArt graphic or regroup them.

  For all apps except Word

  1. Select any one of the shapes, pictures, or objects that were pviously in a group.

  2. Do one of the following:

  Here are some reasons why the Group button is grayed out and the things you can do to get it back.

  • Only one shape or picture is selected. Make sure you have multiple shapes or pictures selected.

  • Your selection includes a table, worksheet, or GIF image. The Group button will not be available if any of these objects is selected.

  • If you are using Word, and trying to group pictures, Wrap Text may be set to In line with Text. Change the layout option to anything but In line with Text for every single picture you want to group.

  • In the above example, the blue square and the green circle can be grouped together. But the shapes cannot be grouped with the placeholder text.

   To get the Group button back, move the shape, picture, or object to another location on your slide outside of the placeholder text, or remove the placeholder from the things you want to group.

  1. Press and hold CTRL while you select the shapes, pictures, or objects that you want to group.

  2. Do one of the following:

  To ungroup a group of shapes, pictures, or other objects (for example, if you want to move a group but leave one shape behind or make extensive changes to one shape without changing the other shapes), do the following:

  1. Select the group that you want to ungroup.

  2. Do one of the following:

  1. Select any one of the shapes or objects that were pviously in a group.

   Note: If you converted a SmartArt graphic to inpidual shapes, it is not possible to convert them back to a SmartArt graphic or to regroup them.

  2. Do one of the following:

  If your selection includes a table, worksheet, or GIF image, the Group button will not be available. In PowerPoint, the Group button may not be available if the shape, picture or object has been inserted into a placeholder or you are trying to group a placeholder, as placeholders cannot be grouped with other shapes, pictures, objects.

  You can also add a caption to a picture in Office Word 2007 without using a text box. Do the following:

  You can now select the caption and change the text and the text formatting.

  To ungroup a group of shapes, pictures, or other objects (for example, if you want to move a group but leave one shape behind or make extensive changes to one shape without changing the other shapes), do the following:

  1. Drag the group that you want to ungroup onto the drawing canvas.

  2. Do one of the following:

  3. Drag the shapes, pictures, or objects off of the drawing canvas.

  4. Select the drawing canvas and then pss DELETE.

  If you want to give the shapes of your SmartArt graphic a complex look or get fine control over resizing and positioning of shapes in your SmartArt graphic, convert your SmartArt graphic to inpidual shapes.

  Important: After you convert your SmartArt graphic to inpidual shapes, it is not possible to convert them back to a SmartArt graphic. When you convert a SmartArt graphic, you cannot automatically layout shapes, and you lose the design and formatting tools available on the SmartArt Tools tabs, including the Layouts, Change Colors, and SmartArt Styles galleries. However, you can still format the shapes by using the options on the Drawing Tools tab instead.

  1. Select all of the shapes in your SmartArt graphic.

  Note: When you convert to shapes from a SmartArt graphic, each inpidual shape becomes a grouped shape. So for every shape in your SmartArt graphic, two shapes are grouped when you paste – one shape is for the text, and the other shape is for the geometry. If the shape in your SmartArt graphic did not contain text, you may see a font or text size that is different from the other shapes when you enter text in the shape.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Undo And Redo The Changes In Word 2010
 • Thao Tác Lấy Lại Lệnh Undo Redo Trong Word 2010
 • 80 Positive Words That Start With A
 • 40 Amazing Words That Begin With ‘a’
 • Positive Adjectives That Start With A
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100