Xu Hướng 2/2023 # How To Combine Shapes To Create A Custom Shape # Top 11 View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # How To Combine Shapes To Create A Custom Shape # Top 11 View

Bạn đang xem bài viết How To Combine Shapes To Create A Custom Shape được cập nhật mới nhất trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Sometimes you need to combine two or more shapes for creating a fancy diagram or other visual elements. Sure, you can add these shapes to the slide and then group them. But in some situations, such as frequent use of the same groups of shapes, it will be more useful to create your own shape.

There are two ways to create a custom shape:

Make one shape from some existing shapes,

Modify an existing shape.

To make a shape from some existing shapes, do the following:

    1.    Add shapes to the slide, for example:

When you select all shapes, PowerPoint shows the Drawing Tools toolbar:

    2.    Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Insert Shapes group, when you choose the Merge Shapes dropdown list, you will find the following operations:

Union shapes:

Combines all overlapping and non-overlapping areas of shapes

Subtracts nothing

Retains formatting of the first selected shape

Combine shapes:

Combines non-overlapping areas of shapes

Subtracts overlapping areas of shapes

If selected shapes do not overlap, acts like a group with no option to ungroup

Retains formatting of the first selected shape

Fragment shapes:

Creates new shapes from the overlapping area of shapes

Creates new shapes from in-between empty areas

Retains as shapes any areas that do not overlap

Subtracts nothing

Retains formatting of the first selected shape

Intersect shapes:

Creates shape from the overlapping area from all shapes

If any shapes do not overlap, nothing will be created

Removes non-overlapping areas of shapes

Retains formatting of the first selected shape

Subtract shapes:

Retains the first selected shape

Subtracts overlapping areas of other shapes from the first selected shape

Removes all non-overlapping areas

Retains formatting of the first selected shape

See also this tip in French: Comment combiner des formes pour créer une forme personnalisée.

Merge Shape Commands In Powerpoint 2013 For Windows

Explore the Merge Shape commands in PowerPoint 2013 for Windows. These commands allow you to create your own shapes in PowerPoint easily.

For many users, the Merge Shape commands may be assumed as a new feature in PowerPoint 2013 for Windows. However, these were available in PowerPoint 2010 for Windows through the Combine Shapes commands. Yes, these were not available by default from any of the Ribbon tabs in PowerPoint 2010, but you could customize the QAT to get these commands. In PowerPoint 2013, Microsoft gave the new Merge Shapes name to these commands and also gave them a place right within the Ribbon. And now, these commands are no longer limited to shapes as they also work with text and pictures.

Accessing the Merge Shape Commands

To access the Merge Shape commands you first need to insert some shapes on your PowerPoint slide. In this example, we inserted a Rectangle and a Circle. Make sure you place the shapes in a way so that they overlap each other, as shown in Figure 1.

Figure 1: Two overlapped shapes

When the shapes are selected, you will see the Drawing Tools Format tab on the Ribbon (highlighted in

red

within Figure 2). Make sure that this contextual tab is activated.

Figure 2: Drawing Tools Format tab

Note: The Drawing Tools Format tab is a Contextual tab. These the Merge Shapes button (highlighted in

red

within Figure 3). This brings up the Merge Shapes drop-down gallery (highlighted in

blue

within Figure 3).

Figure 3: Merge Shapes drop-down gallery

These five Merge Shapes options work in different ways (see Figure 4). We will show you how these commands work in our tutorial pages linked below:

Union

Combine

Fragment (new in PowerPoint 2013)

Intersect

Subtract

Figure 4: Merge Shapes get you various, differing outputs

Additionally, you can now also merge shapes with text and pictures, as explained in the following tutorials:

Bài 24: Làm Việc Với Shapes

Bạn có thể thêm nhiều shape (hình dạng) khác nhau vào tài liệu Word 2007 của mình, bao gồm mũi tên, chú thích, hình vuông, dấu sao và flow chart (lưu đồ). Bạn muốn đặt riêng phần tên và địa chỉ của mình khỏi phần còn lại của tài liệu? Hãy sử dụng một line (dòng gạch ngang). Bạn cần hiển thị tiến trình của tài liệu trong Office? Hãy sử dụng một flow chart. Mặc dù bạn có thể không cần các shape trong mọi tài liệu bạn tạo, nhưng chúng có thể tạo thêm sự hấp dẫn, rõ ràng và trực quan cho nhiều tài liệu.

Trong bài học này, bạn sẽ học cách chèn một shape và định dạng nó bằng cách thay đổi màu nền, màu viền, kiểu dáng và hiệu ứng đổ bóng của nó. Ngoài ra, bạn sẽ học cách áp dụng hiệu ứng 3D cho các shape có tùy chọn này.

Chèn shape

Chọn tab Insert.

Nhấp vào lệnh Shape.

Nhấp chuột trái vào một hình từ menu. Con trỏ của bạn bây giờ là một hình chữ thập.

Nhấp chuột trái, sau đó giữ chuột và kéo chuột cho đến khi hình dạng có kích thước mong muốn.

Nhả chuột.

Thay đổi kiểu dáng shape

Chọn shape bạn muốn. Tab Format mới xuất hiện với Drawing Tools.

Nhấp vào mũi tên drop-down More trong nhóm Shapes Style để hiển thị nhiều tùy chọn hơn.

Di chuyển con trỏ qua các kiểu và tính năng Live Preview sẽ cho bạn xem trước các kiểu sẽ xuất hiện như thế nào trong tài liệu.

Nhấp chuột trái vào một kiểu để chọn nó.

Thay đổi màu nền cho shape

Chọn shape bạn muốn. Tab Format mới xuất hiện với Drawing Tools.

Nhấp vào lệnh Shape Fill để hiển thị một danh sách drop-down.

Chọn một màu từ danh sách, chọn No Fill, hoặc một trong các tùy chọn khác.

Thay đổi đường viền của shape

Chọn shape bạn muốn. Tab Format mới xuất hiện với Drawing Tools.

Nhấp vào lệnh Shape Outline để hiển thị danh sách drop-down.

Chọn một màu từ danh sách, chọn No Outline, hoặc một trong các tùy chọn khác.

Đổi sang một shape khác

Chọn shape bạn muốn. Tab Format mới xuất hiện với Drawing Tools.

Nhấp vào lệnh Change Shape để hiển thị danh sách drop-down.

Chọn một shape từ danh sách.

Thay đổi hiệu ứng đổ bóng

Chọn tab Format.

Nhấp chuột trái vào lệnh Shadow Effects.

Di chuyển chuột qua các tùy chọn trong menu. Tính năng Live Preview sẽ hiển thị cách nó sẽ xuất hiện trong tài liệu của bạn.

Nhấp vào một tùy chọn để chọn hiệu ứng đổ bóng.

Chọn Shadow Color từ menu, và chọn một màu từ bảng màu để thay đổi màu sắc của bóng trên shape.

Thay đổi hiệu ứng 3D

Bạn không thể thêm hiệu ứng 3D vào tất cả các shape.

Chọn tab Format.

Nhấp chuột trái vào lệnh 3-D Effects.

Di chuyển chuột qua các tùy chọn trong menu. Tính năng Live Preview sẽ hiển thị cách nó sẽ xuất hiện trong tài liệu của bạn.

Nhấp vào một tùy chọn để chọn hiệu ứng 3D.

Sau khi bạn đã chọn hiệu ứng 3D, bạn có thể thay đổi các yếu tố khác của shape, bao gồm màu sắc, chiều sâu, hướng, ánh sáng và bề mặt của hiệu ứng 3D trên shape. Điều này có thể thay đổi đáng kể cách shape được hiển thị. Bạn có thể truy cập các tùy chọn này bằng cách nhấp vào lệnh 3-D Effects.

Thực hành!

Sử dụng tờ rơi hoặc bất kỳ tài liệu Word nào khác mà bạn chọn để hoàn thành thử thách này.

Mở tài liệu Word hiện có.

Chèn một shape.

Thay đổi shape đã chọn thành một shape khác.

Thay đổi màu nền cho shape.

Thay đổi màu đường viền.

Hãy thử các hiệu ứng đổ bóng khác nhau.

Hãy thử các hiệu ứng 3D khác nhau.

Group, Ungroup, And Regroup Shapes In Powerpoint 2022 For Windows

Learn how to group, ungroup, and regroup shapes in PowerPoint 2016 for Windows. You can also use convenient keyboard shortcuts.

Product/Version: PowerPoint 2016 for Windows

OS: Microsoft Windows 7 and higher

So what exactly does grouping mean? And what is ungrouping and regrouping going to do further? The moment you select a slide object such as a shape on a PowerPoint slide, you will see some selection handles, which indicates that the shape is selected. Select another shape while the first one is still selected and you see two sets of selection handles. If you need to similarly select many shapes on a slide fairly often, this sort of selection may become cumbersome and waste so much time. In that case, it’s best you select all the shapes you need to work with, and then combine them into one “group” of shapes.

There are several reasons to group shapes and other slide objects:

You may want to animate several slide objects. Rather than selecting each of them individually and then animate them, you can select them all together as a group and animate them. This is a great approach if you want to apply the same animation effect to all shapes, but works best for some animation effects, and not for all.

Grouping also helps in rotating few shapes placed next to each other to a certain angle — at times like these, you’ll be happy to know that grouping lets you rotate all these shapes at one go.

Once you no longer need your shapes to be grouped, then ungrouping and regrouping shapes will also help you to a large extent. PowerPoint 2016 for Windows makes it simple to do these tasks. Let us explore the differences between these three tasks:

Grouping is the process of making a single selection of a disparate or similar set of slide objects, so that when you select it again, you end up selecting the entire group rather than a single object. A group has a single set of selection and rotation handles (compare the individual elements on the left ofFigure 1 to the unified, single group on the right).

Figure 1: Individual shapes (left) and the same shapes within a group (right)

Ungrouping: Lets you break up a grouped object back into individual objects. If we were to ungroup the object to the right ofFigure 1 (see above), it would result in looking like the set of objects shown towards the left of the sameFigure 1.

Regrouping: Sometimes, you need to ungroup an object just so that you can make one small change to a particular slide object. Regrouping remembers whatever objects comprised the original group, and reconstitutes the original group without you having to select all individual slide objects all over again.

Grouping Shapes

Select shapes (or any other slide objects) that you want to group in PowerPoint 2016 for Windows. Then follow any one of these three alternative processes:

Figure 2: Grouping shapes

You can also group shapes by pressing the Ctrl + G shortcut key.

Once the shapes are grouped, you can change the attributes for them as a single grouped entity as required. For example, if you rotate an entire group, all individual objects in that group will rotate together as a single object. Look at Figure 3, where you can see individual shapes rotated 45 degrees each (look at unrotated stage in Figure 1). Compare this with the group on the right which was also rotated by 45 degrees, you’ll see that the rotation on the right looks much more predictable.

Figure 3: Rotation of 45 degrees applied to individual shapes (on the left) and a group (on the right)

Ungrouping Shapes

Select the group you want to ungroup. Then follow any of these three alternative options:

Figure 4: Ungroup option selected

You can also ungroup shapes by pressing the Ctrl + Shift + G shortcut key.

Regrouping Shapes

To regroup (reconstitute) any hitherto ungrouped group, select any one of the shapes within a previous group. Thereafter follow any of these two alternative processes:

Figure 5: Regroup to reconstitute your ungrouped group

Tip: Are the Ungroup and Regroup options grayed out? Remember, Ungroup is only available when the selected object is a group. Similarly, Regroup is only available as an option if any selected shape or slide object was part of a previously constituted group.

Save your presentation often.

See Also:

Group, Nudge, and Reorder Shapes: Group, Ungroup, and Regroup Shapes in PowerPoint (Index Page)

Group, Ungroup, and Regroup Shapes in PowerPoint 2013 for WindowsGroup, Ungroup, and Regroup Shapes in PowerPoint 2011 for MacGroup, Ungroup, and Regroup Shapes in PowerPoint 2010 for Windows

Popular Posts

Organic Shapes with Brush Edges

You get 8 shape types plus lines as part of this Organic Shapes collection. Each of these 8 shape types have 10 variants. So you end up with 80 hand-drawn shape options! Again each of these 80 shapes have 12 brush stroke styles! Plus you get the lines and arrows in 12 brush stroke styles too. Combine all variations to end up with more than 3000 possibilities.

Buy and Download for $99+ (83 MB)

This is the original page. An AMP (Accelerated Mobile Page) version of this page is also available for those on mobile platforms, at Group, Ungroup, and Regroup Shapes in PowerPoint 2016 for Windows.

Cập nhật thông tin chi tiết về How To Combine Shapes To Create A Custom Shape trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!