Xu Hướng 3/2023 # Ham Co Ban Excel Chuyen De Cac Khai Niem Va Ham Co Ban Trong Excel Ppt # Top 10 View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Ham Co Ban Excel Chuyen De Cac Khai Niem Va Ham Co Ban Trong Excel Ppt # Top 10 View

Bạn đang xem bài viết Ham Co Ban Excel Chuyen De Cac Khai Niem Va Ham Co Ban Trong Excel Ppt được cập nhật mới nhất trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

#NUM! : Lỗi này do kết quả công thức quá lớn hoặc quá nhỏ mà Excel không thể tính được.

#N/A! : Lỗi này xảy ra khi công thức được sao chép đến ô mới mà tại ô đó không có giá trị nào.CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG EXCELVII. Các thông báo lỗi thông thường :#NAME? : Lỗi này thông báo khi bạn nhập sai tên hàm hoặc tên biến.

#REF! : Lỗi này thông báo công thức đang sử dụng một ô không có thực.

#VALUE! : Lỗi này thông báo khi thức xuất hiện các phép toán không cùng kiểu dữ liệu.

##### : Lỗi này thông báo khi dữ liệu bị tràn do cột không đủ độ rộng để hiển thị dữ liệu. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG EXCELMột số hàm tính toán thông dụngI. Nhóm hàm Logic :AND(Logical1 , Logical2 , . . .) – Trả về kết quả True hoặc False của các biểu thức logic. – Nếu tồn tại ít nhất một biểu thức (Logical) có giá trị là False thì hàm AND cho kết quả False, nếu không thì cho kết quả True.

– Ví dụ : OR(3<2 , 5< 8) = True. Một số hàm tính toán thông dụngI. Nhóm hàm Logic :NOT (Logical) – Trả về kết quả là True, khi biểu thức có giá trị là False.Và ngược lại, trả về kết quả là False khi biểu thức có giá trị True.

– Ví dụ : ROUND (35123.374 , 2) = 35123.37 ROUND (35123.374 , 1) = 35123.4 ROUND (35123.374 , -3) = 35000 II. Nhóm hàm số học :Một số hàm tính toán thông dụngSQRT(Number) – Trả về căn bậc hai của số Number. – Ví dụ : SQRT (16) = 4. II. Nhóm hàm số học :Một số hàm tính toán thông dụngMAX(Number1 , Number2 , . . .) – Trả về giá trị lớn nhất của các số liệt kê Number1 , Number2 , . . . – Ví dụ : Dữ liệu trong các ô B1, B2, B3 là 4, 8, 3.Công thức trong ô B4 là MAX(B1 : B3) = 8.MIN(Number1 , Number2 , . . .) – Trả về giá trị nhỏ nhất của các số liệt kê Number1 , Number2 , . . . – Ví dụ : Dữ liệu trong các ô B1, B2, B3 là 4, 8, 3.Công thức trong ô B4 là MIN(B1 : B3) = 3. III. Nhóm hàm thống kê :Một số hàm tính toán thông dụngIII. Nhóm hàm thống kê :AVERAGE(Number1 , Number2, . . . ) – Trả về kết quả là trung bình cộng của các số đã liệt kê Number1 , Number2 , . . .

– Ví dụ : Dữ liệu trong các ô : B1, B2, B3 là 4, 8, 3 Công thức ô B4 là AVERAGE(B1 : B3) = 5 Một số hàm tính toán thông dụngCOUNT(Value1 , Value2 , . . .) – Trả về kết quả là số các phần tử kiểu số.

Ví dụ : COUNT(2 , “ab” , 5 , 4) = 3.Dữ liệu trong các ô B1 , B2 , B3 , B4 là SN , 4 , 8 , 3.Công thức trong ô B5 là COUNT(B1 : B4) = 3.III. Nhóm hàm thống kê :Một số hàm tính toán thông dụngCOUNTA(Value1 , Value2 , . . .) – Trả về kết quả là số các phần tử khác trống (ô trống là ô không có dữ liệu) SUM(Number1 , Number2, . . .) – Trả về giá trị là tổng của các số liệt kê Number1 , Number2 , . . . – Ví dụ : Dữ liệu trong các ô B1, B2, B3 là 4, 8, 3.Công thức trong ô B4 là SUM(B1 : B3) = 15.III. Nhóm hàm thống kê :Một số hàm tính toán thông dụngRANK(Number,Ref,[Order])– Dùng để xếp hạng của một địa chỉ dữ liệu so với một vùng dữ liệu.

– Number : Số hoặc ô cần xếp hạng.– Ref : Vùng dữ liệu so sánh.– [order] : Điều kiện xếp hạng (0 : Xếp hạng theo thứ tự giảm dần; 1 Xếp hạng theo thứ tự tăng dần). III. Nhóm hàm thống kê :Một số hàm tính toán thông dụngVí dụ hàm RANKKhi thứ thự xếp bằng 1Khi thứ thự xếp bằng 0IV. Nhóm hàm về chuỗi :LEFT(Text , Num_char) – Trả về chuỗi con của chuỗi Text được trích từ trái sang phải Num_char ký tự

Ví dụ : LEFT(“Pham Van Tuan” , 8) = ” Pham Van”.Một số hàm tính toán thông dụngRIGHT(Text , Num_char) – Trả về chuỗi con của chuỗi Text được trích từ phải sang trái Num_char ký tự

Ví dụ : RIGHT(“Pham Van Tuan” , 4) = ” Tuan”IV. Nhóm hàm về chuỗi :Một số hàm tính toán thông dụngMID (Text , Start_num , Num_char) – Trả về chuỗi con của chuỗi Text được trích từ vị trí Start_num và dài Num_char ký tự

Ví dụ : MID(“Pham Van Tuan” , 6 , 3) = “Van”IV. Nhóm hàm về chuỗi :Một số hàm tính toán thông dụngLEN(Text): Trả về kết quả là chiều dài của chuỗi Text.

Vi dụ : LEN(“Trung Tam Tin Hoc”) = 17.UPPER(Text): Trả về chuỗi Text đã được đổi sang dạng chữ in.

Ví dụ : UPPER(“hoa hong”) = “HOA HONG”IV. Nhóm hàm về chuỗi :Một số hàm tính toán thông dụngLOWER(Text): Trả về chuỗi Text đã được đổi sang dạng chữ thường.

Ví dụ : LOWER(“HOA HONG”) = “hoa hong”PROPER(Text): Trả về chuỗi Text trong đó ký tự đầu tiên mỗi từ đã được đổi sang dạng chữ in. Ví dụ : PROPER(“le nguyen anh thu”) = “Le Nguyen Anh Thu”. IV. Nhóm hàm về chuỗi :Một số hàm tính toán thông dụngTRIM(Text): Trả về chuỗi Text trong đó các ký tự trắng ở đầu và cuối chuỗi được cắt bỏ.

Ví dụ : TRIM(” hoa hong “) = “hoa hong”.CONCATENATE(Text1,Tex2,Text3,…) : Trả về kết quả là một chuỗi kết nối các Text1, Text2, …

Ví dụ : CONCATENATE(“dem”,”dong”) = “demdong”.IV. Nhóm hàm về chuỗi :Một số hàm tính toán thông dụngDATE(Year, Month, Date) – Trả về kết quả ứng với ngày tháng năm.

Ví dụ : DATE(93, 08, 25) = 25/08/93 (nếu ô chứa hàm định dạng hiển thị số lớp Date và dạng DD/MM/YY).V. Nhóm hàm ngày, giờ :Một số hàm tính toán thông dụngNOW(): Trả về kết quả là ngày, giờ hiện hành.

Ví dụ : NOW() = 09/12/2009 10:25 PMV. Nhóm hàm ngày, giờ :TODAY(): Trả về kết quả là ngày hiện hành.

Ví dụ : TODAY() = 09/12/2009.Một số hàm tính toán thông dụngDAY(serial_number): Trả về kết quả là một ngày, ứng với giá trị serial_number.

Ví dụ : DAY(32156) = 14.V. Nhóm hàm ngày, giờ :MONTH(serial_number) : Trả về kết quả là một tháng, ứng với giá trị serial_number.

Ví dụ : MONTH(32156) = 01. Một số hàm tính toán thông dụngYEAR(serial_number) : Trả về kết quả là một năm, ứng với giá trị serial_number.

Ví dụ : YEAR(32156) = 1988.V. Nhóm hàm ngày, giờ :Một số hàm tính toán thông dụngTEXT (Value , Format_Text) : Đổi số thành chuỗi (không còn giá trị tính toán).

Ví dụ : TEXT (1.256, “###.###”) = “1.256” TEXT (1.256, “###.##”) = “1.26”VI. Nhóm hàm đổi dữ liệu :VALUE (Text) : Hàm này đổi một chuỗi dạng số thành số.

Ví dụ : VALUE (“265”) = 265 Một số hàm tính toán thông dụngIF (Logical_test,[Value_if true], [Value _if false]) – Hàm này trả về : – Giá về giá trị Value_if true nếu Logical_test là trueGiá về giá trị Value_if false nếu Logical_test là false

 Hàm này trả về giá trị Lookup_val trong bảng Table (tại cột đầu tiên của Table), tìm được tại dòng nào sẽ trả về giá trị ở dòng đó tại cột thứ Col_index (cột đầu tiên đếm là thứ 1). VIII. Nhóm hàm tìm kiếm :Một số hàm tính toán thông dụngVí dụ hàm VLOOKUPHLOOKUP (Lookup_value, Table_array, Row_index_num, [Range_lookup])

Hàm này trả về giá trị Lookup_val trong bảng Table (tại dòng đầu tiên của Table), tìm được tại cột nào sẽ trả về giá trị ở cột đó tại dòng thứ row (dòng đầu tiên đếm là thứ 1). VIII. Nhóm hàm tìm kiếm :Một số hàm tính toán thông dụngVí dụ hàm HLOOKUP

Cách Trộn Văn Bản Word Và Excel Cach Tron Van Ban Word Va Excel Doc

CÁCH TRỘN VĂN BẢN WORD VÀ EXCEL

1. Tạo file Excel trước, có các cột theo ý của bạn, ví dụ file Excel có tên chúng tôi có các cột sau tương ứng với cột A/B/C/D, sau đó save file này vào đâu đó trên ổ cứng ID/ Hoten/ Ngaysinh/Dia chi /…

2. Mở Word, soạn sẵn form của văn bản cần trộn, lưu ý để trống những chỗ cần điền văn bản tự động vào

3. Chọn menu Tool/Letter and mailing/Mail Merge Wizard…

4. Task pane của Word xuất hiện cho bạn chọn các thông số trộn, ví du bạn chọn Letter, sau đó bấm Next.

5. Ở bước tiếp theo chọn Use the Current Document, bấm Next: select recipients…

6. Chọn tiếp Use an existing list, sau đó bấm vào link Browse ở bên dưới.

7. Hộp thoại Select Data Source xuất hiện, bạn chọn Excel files trong hộp list box Files Of Type, sau đó chỉ đến file Excel của bạn (Ví dụ file chúng tôi đã nói ở trên).

9. Hộp thoại Mail Merge Recipients xuất hiện cho bạn chọn các dòng muốn đưa vào mail, mặc định thì chọn tất. Nhấp OK

10. Sau đó toàn bộ các hộp thoại biến mất và màn hình lại như… chưa có gì xảy ra cả. Nếu bạn bấm next: write your letter luôn ở task pane thì không có gì xảy ra đâu (Tôi chắc bạn bị mắc ở chỗ này 🙂

11. Chọn menu View/Toolbars/Mail Merge để xuất hiện thanh công cụ trộn mail.

12. Di chuyển đến các chỗ cần điền đang để trống , bấm nút Insert Merge Field (Ngay bên trái nút Insert Word Field) trên thanh công cụ Mail Merge mới xuất hiện đó để xuất hiện hộp thoại Insert Merge Field. Chọn nút Database Fields, bạn sẽ thấy tên các cột của bạn.

1. Trước khi sử dụng chức năng trộn thư, bạn cần tạo ra hai file văn bản. File thứ nhất là mẫu thư mời gọi là tài liệu chính (New Main Document), ví dụ như mẫu sau:

2. Mở tài liệu chính (tài liệu chứa mẫu thư),

3. Chọn menu Tool/Letter and mailing/Mail Merge Wizard…

4. Task pane của Word xuất hiện cho bạn chọn các thông số trộn, ví du bạn chọn Letter, sau đó bấm Next. 5.Ở bước tiếp theo chọn Use the Current Document, bấm Next: select recipients…

6. Chọn tiếp Use an existing list, sau đó bấm vào link Browse ở bên dưới.

7. Hộp thoại Select Data Source xuất hiện, bạn chọn Excel files trong hộp list box Files Of Type, sau đó c hỉ đến file Excel của bạn (Ví dụ file chúng tôi đã nói ở trên).

10. Sau đó toàn bộ các hộp thoại biến mất và màn hình lại như… chưa có gì xảy ra cả. Nếu bạn bấm next: write your letter luôn ở task pane thì không có gì xảy ra đâu (Tôi chắc bạn bị mắc ở chỗ này 🙂

11. Chọn menu View/Toolbars/Mail Merge để xuất hiện thanh công cụ trộn mail.

Vào Word rồi như hình dưới ấy.

100 Performance Review Phrases And Comments For 2022 Profit.co

100 Performance Review Phrases and Comments for 2021 – Download PDF Here

As a manager, it’s important never to be lost for words during a performance review.

Reviews can be a daunting task for everyone involved. Employees might feel like their behavior and personality are being put on trial. Meanwhile, managers might struggle to give feedback that addresses the areas in need of improvement while also balancing coming across as constructive and positive.

Overall, common performance review phrases might seem like a cookie-cutter approach to performance conversations. However, knowing what to say and how best to phrase your feedback can make a significant difference in how your employees react in the moment and in their future performance.

How to Use Performance Review Phrases

Using Generic Performance Review Comments: An Example

“Jane has used more than her allotted sick days in this review period”.

While this is a simple yes/no question, it doesn’t say much about the reason for Jane’s absence. After all, every manager knows there’s a stark difference between an employee that has to go to the hospital regularly and no-call-no-shows.

Performance Review Phrases for Specific Areas of Performance

Setting Your Performance Review Up for Success

For example, if you’re conducting a performance review where you want to emphasize your employee’s performance in a certain area, then you would start the meeting by using phrases like “successful”, “admirable”, “impressive”, or “achievement”.

This can be particularly useful in a situation where an employee has performed well in certain areas, but you need to discuss where they can improve in others. The “no sandwich” technique – in which you present a negative surrounded by two positives – can work brilliantly with this method, as it will help you to highlight their strengths and make them feel more confident that they can improve on their weaknesses.

Performance Review Phrases and Comments to Avoid

Cliché Phrases

Just as you don’t want to see candidates including “good team player” and “a clear communicator” on their resumé, using cliché phrases during your performance review tells your employee that you don’t care enough about their development to spend more than a few minutes preparing for their performance review meeting.

You should avoid using cliché phrases wherever possible because they don’t say anything about an employee’s performance. You might think that David is a good team player, but what, specifically, makes him a good team player? Does he collaborate well with the team, come up with good ideas, or does he have a great personality that helps keep everyone happy and upbeat?

Passive Voice

This is a trickier one to get in the habit of, particularly because you probably don’t realize that you’re using the passive voice in the first place. If you’re not sure what the passive voice is, here are some examples:

Active Voice: “David played football”

Passive Voice: “Football was played by David”

When you use the active voice, you’re saying that the person you’re talking about performed an action, and you’re centering the person. However, with the passive voice, you’re saying that the action was performed by that person, and you’re making the sentence about the action.

Here are some examples of active vs. passive voice in the quality of work performance review phrases:

Active Voice: “Lea saved the company $200,000 by identifying inefficiencies in the payroll system”

Passive Voice: “$200,000 was saved by Lea identifying inefficiencies in the payroll system”

To avoid the passive voice, you need to give feedback by centering your employee in the language that you use. In the first example, you’re clear that it’s Lea that directly saved the company money, but when you use the passive voice, you’re only suggesting that Lea had some contribution to the process.

By ensuring that you use the active voice, you’re conveying through your language that you recognize the importance of your employee to a specific action, and you’re giving them credit for that certain action happening in the workplace. In addition, you’re also communicating that they’re an active member of the team and not simply a cog that responds to workplace events.

Comparisons

No-one likes being compared to someone else, particularly in a manner in which they’re made to feel lesser or unimportant. While you might think that comparing your employee to a model team member or a coworker in a similar situation might be helpful, the results can harm not only productivity, but also morale, confidence, and mental health.

In the modern workplace, managers need to take care to promote individuality and understand that each of their team members will take different paths to achieve their goals and to complete tasks. You must also remember that you don’t understand everything that’s going on in your employees’ lives. One employee might be a high achiever, but they could be at risk of burnout, while another is slower to hand in work but has a higher rate of accuracy and attention to detail.

Comparing employees to their colleagues also breeds unhealthy competition in the workplace. While healthy competition can help to promote productivity and even collaboration, unfairly comparing one employee to another can create rifts in teams and even promote taking shortcuts on tasks to get ahead.

With that in mind, you need to be aware that negative performance review phrases – that is, phrases that are construed as solely negative by the employee – often feature these comparisons. Regardless of whether your intentions are good, you should take care to focus only on the employee whose performance you’re reviewing, and not mention the performance of their colleagues.

Top Performance Review Phrases and Comments for 2021

Now that you know what the best practices are for performance reviews and key things to avoid, the following examples will help you to better understand how to conduct an effective performance conversation with your employees.

If you want to grab the following examples and save them for later use, you can download our effective phrases for performance appraisals pdf here.

Achievements

Recognizing an employee’s achievements is a proven way to help reduce employee turnover, particularly within the first six months of employment. Not only that, but 69% of employees say they’d work harder if they felt that they were more appreciated at work, meaning recognizing your employees’ achievements can help your team become more profitable and productive.

Positive Phrases

Needs Improvement Phrases

Productivity

According to Gallup, 85% of employees are either not engaged or actively disengaged at work, which results in an estimated $7 trillion loss of productivity each year. However, recognizing an employee’s work through regular performance reviews can lead to employees being 4.6 times more likely to perform at their peak.

Positive Phrases

Needs Improvement Phrases

Teamwork and Collaboration

75% of employers rate teamwork as being extremely important in the workplace, particularly as research shows that strong workplace communities have the power to reduce employee turnover and improve internal communication. With that in mind, performance review phrases for teamwork are important to note, but as mentioned earlier, you have to be wary of comparing your employee to their coworkers.

Positive Phrases

Needs Improvement Phrases

Problem-solving and Creativity

Despite a 2010 survey finding that CEOs value creativity as the top marker for future success, only 35% of employees say that they can be creative multiple times throughout the year. Given that 75% of employees think that their creative potential is wasted at work, your performance reviews need to highlight your employees’ creative skills and celebrate where their creativity has helped to solve problems for the business.

Positive Phrases

Needs Improvement Phrases

Communication Skills

In a 2018 study, a lack of communication and miscommunication was attributed to increased levels of stress, project failure, poor company morale, lost sales, and missed performance goals. Having strong communication skills is often demanded by job descriptions, but it also needs to be reviewed regularly during the performance management process to keep teams working at peak efficiency.

Positive Phrases

Needs Improvement Phrases

Attitude and Behavior

A negative employee is more likely to be disengaged at work and is at a higher risk of quitting than someone with a more positive attitude. However, given that employees with bad attitudes can also drag the morale of the team down with them, you need to give employees feedback about how their attitude and behavior is affecting their work, colleagues, and even career development in your organization.

Positive Phrases

Needs Improvement Phrases

Leadership

While the phrase “employees don’t quit their jobs, they quit their managers” is nearly a cliché, it’s also true – 79% of employees report leaving their job because of a lack of appreciation. Not every employee will be reviewed on their leadership skills, however if you’re looking to promote someone to a supervisory or management position and want to evaluate their skills before they move into a new position, then these skills should be discussed during performance reviews.

Positive Phrases

Needs Improvement Phrases

Improvement and Goal-setting

According to a psychological study from 1990, goal-setting has the potential to motivate employees towards a higher level of performance, as well as increase overall levels of effort at work. While every good performance review should include managers and employees working together to set goals, it’s helpful to give employees feedback on their attitude towards improvement and those goals to drive performance.

Positive Phrases

Needs Improvement Phrases

Organizational Skills

It’s estimated that office workers lose an average of 40% of their workday due to disorganization, which is why performance management reviews should address organizational skills if managers want to improve an employee’s productivity. While some organizational strategies will have to come from a managerial level, such as organizational apps or better internal processes, employees should also be encouraged to improve their own organizational skills through the performance management process.

Positive Phrases

Needs Improvement Phrases

Technical Skills

Many organizations rely on their employees having a physical competency with certain types of machinery or software. Not only do employees legally have to be trained and/or qualified to operate certain forms of machinery, but some optional qualifications and training provided for software and other practices can improve performance. While organizations that require technical skills should already be tracking these in performance reviews, it’s also a good idea to keep on top of optional training to help your employees perform at their best.

Positive Phrases

Needs Improvement Phrases

Performance Review Phrases for High Achievers

High performers might, at first, seem like the easiest performance management review you’ll conduct through this period. However, as mentioned above, you can’t always tell what’s going on with your employee behind the scenes. While someone who’s a high performer deserves praise for their achievements, there’s a fine line between praising their work and reinforcing negative behaviors like cronyism, arrogance, competitiveness, or even a work obsession that’s leading to burnout.

It can also be difficult to know what to say when you perceive that a high-achieving employee doesn’t have any weaknesses or anything they need to improve upon. Unfortunately, not every company has the capability for high-achieving employees to move upwards in their careers, and it can be difficult to set goals for them that don’t include something they’re already achieving.

As always, a performance review should be a conversation between you and your employee, so it’s important to have documentation of any areas that need improvement in case they don’t perceive their own weaknesses. You also need to make sure that you’re continuously challenging them, which is why it’s important to keep setting them new goals and milestones, even if your organization can’t move them upwards. Otherwise, you risk losing them to a new organization that promises that challenge.

Performance reviews with Profit.co

Profit.co’s performance management module allows HR administrators and managers to conduct customizable, detailed, and efficient performance reviews.

Profit.co supports two types of performance reviews- standard reviews, and affinity-based reviews.

Standard Reviews

Standard reviews- also called conversation and feedback reviews- allow HR administrators to customize a collection of open-ended questions answered by both managers and reviewed employees.

Affinity-Based Reviews

Affinity-based reviews are reliant on competency rating scales to help quantify employee skills and attributes.

Top Performance Review Phrases: In Summary

Managers need to keep in mind that all of their employees are individuals and have different beliefs, drives, and motivations. So, every performance conversation should be individualized to each employee to help them get the most out of their manager’s feedback. Managers need to avoid using meaningless cliché phrases and comparing their employees to their coworkers, as well as using the passive voice throughout the meeting and their performance reports.

In combination with those efforts, these performance review phrases will help you to elevate your performance conversations by ensuring that your employees get personalized and actionable feedback.

100 Performance Review Phrases and Comments for 2021 – Download PDF Here

Những Ban Nhạc Gia Đình Huyền Thoại

Ngoài sự gắn kết về âm nhạc, giữa các thành viên trong ban nhạc còn có mối dây gắn bó máu mủ thiêng liêng.

1. The Carpenters

Ban nhạc The Carpenters gồm 2 anh em là Richard Capenter (phụ trách diễn tấu dương cầm, hát bè) và Karen Carpenter (chơi trống, giọng nữ chính) với hầu hết những ca khúc của Carpenters đều do Richard biên soạn. Với lối chơi nhạc độc đáo và giọng hát được ví như “tiếng ca thiên thần” của Karen, The Carpenters đã bước lên đỉnh vinh quang của sự nghiệp âm nhạc, cho dù ban nhạc không tồn tại lâu do cái chết đột ngột của Karen Carpenter. Người ta ước tính có khoảng 100 triệu đĩa đơn và album của ban nhạc này được bán, khiến họ là một trong những nghệ sĩ có số lượng đĩa nhạc bán nhiều nhất thế giới.

Những ca khúc của The Carpenters nổi tiếng và quen thuộc với khán giả khắp nơi trên thế giới nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Những ca khúc như “Yesterday Once More, Close To You, Top of The World…” đã vượt thời gia và không gian để tồn tại mãi trong lòng người yêu nhạc.

2. The Jackson 5

Đây chính là chiếc nôi đầu tiên nuôi lớn tài năng âm nhạc huyền thoại của thế giới Micheal Jackson. Anh em nhà Jackson sinh ra đã mang trong mình đam mê âm nhạc chảy trong huyết quản. The Jackson 5 là một trong những hiện tượng âm nhạc đình đám nhất những năm 1970, đồng thời cũng là nhóm nhạc teen da đen đầu tiên được khán giả da trắng đón nhận nồng nhiệt. Thành công của The Jackson 5 chính là bệ phóng cho sự nghiệp solo của ông hoàng nhạc pop Micheal Jackson. Phải nói rằng, The Jackson 5 là một gia đình âm nhạc với những tiếng hát yêu đời, tràn đầy sức sống ở khắp nơi nơi họ đặt chân đến. Hào quang của The Jackson 5 có sức tỏa rạng lâu dài như thế cùng một phần là do được nhờ vầng dương Micheal chiếu sáng.

3. Ban nhạc Bee Gees

Bee Gees là một ban nhạc nổi tiếng gồm ba anh em nhà Gibb, người Úc gốc Anh, Barry, Robin và Maurice Gibb. Với phong cách trình diễn mang bản sắc trẻ trung, Bee Gees rất được yêu mến bởi 3 giọng ca độc đáo hòa quyện vào nhau không lẫn vào đâu. Người anh Barry với chất giọng cao hát chính trong các ca khúc top hits đầu tay của họ. Robin phụ trợ bằng giọng rung các nốt trung do Maurice hát.

Cả 3 anh em cùng kết hợp không chỉ sáng tác phần lớn các ca khúc nổi tiếng của họ, mà còn viết khá nhiều bản nhạc cho các ca sĩ khác. “How Deep Is Your Love” là bản nhạc thành công nhất của Bee Gees với hơn 400 phiên bản khác nhau đang tồn tại trong thế giới âm nhạc. Những ca khúc của họ thường được các nghệ sĩ khác cover lại trong đó có Elvis Presley, Janis Joplin, Al Green, Eric Clapton, Lulu, Elton John, Tom Jones, và Nina Simone.

4. ABBA

Cả thế giới đã ngỡ ngàng trước ABBA – một ban nhạc “gia đình hạnh phúc” đầy tài năng. Họ trở thành một hiện tượng của thế giới, một ban nhạc Pop thành công nhất những năm 70 với hàng triệu đĩa được bán ra trên toàn thế giới. Tuy vậy, sau sự chia tay lần lượt của hai cặp vợ chồng này, ban nhạc đã tan rã khi còn đang ở trên đỉnh cao thành công năm 1982 làm tất cả mọi người ngỡ ngàng và nuối tiếc.

Một điều đáng ca ngợi là trong thời gian cộng tác, bốn thành viên trong nhóm luôn tạo một hình ảnh đẹp của hai cặp uyên ương sống hạnh phúc, luôn vui vẻ hòa nhã trước công chúng, cuộc sống rất gương mẫu, không như những ban nhạc khác với các vụ scandal tình cảm hoặc thuốc phiện… Ngay cả sau khi chia tay của F&aumlltskog và Ulvaeus, các thành viên vẫn cố gắng giữ hình ảnh một ban nhạc ABBA đoàn kết trong các project về âm nhạc dù có những khác biệt về cá nhân.

Với một khoảng thời gian hợp tác dài hơn 10 năm, một thời gian tương đối khá dài cho một ban nhạc nổi tiếng so với các ban nhạc nổi tiếng khác, phải chăng căn bản của sự cộng tác trong nhóm ABBA là tình yêu. Có lẽ cũng nhờ tình yêu nầy mà ABBA đã sáng tác và cho chúng ta nghe những dòng nhạc bất hủ.

Theo TTVN

Cùng điểm mặt những ban nhạc gia đình nổi tiếng Thế giới Khái niệm “ban nhạc gia đình” từ lâu đã không còn xa lạ với fan âm nhạc trên toàn thế giới. Những năm 60, chúng ta có Bee Gees, The Jackson 5, The Carpenters, những năm 90 đến lượt The Moffatts, Hanson tung hoành. Giờ đây, teen quen…

Cập nhật thông tin chi tiết về Ham Co Ban Excel Chuyen De Cac Khai Niem Va Ham Co Ban Trong Excel Ppt trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!