Xu Hướng 3/2023 # Bài Trắc Nghiệm Powerpoint Tracnghiempowerpoint Doc # Top 8 View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Bài Trắc Nghiệm Powerpoint Tracnghiempowerpoint Doc # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết Bài Trắc Nghiệm Powerpoint Tracnghiempowerpoint Doc được cập nhật mới nhất trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

1 – Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ …) của Slide, ta thực hiện:

2 – Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện:

[c] –Slide Show – View Show

3 – Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:

4 – Khi đang làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện:

5 – Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện:

6 – Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm:

7 – Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh, …, ta thực hiện:

8 – Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ hiệu ứng trình diễn, ta chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng và thực hiện:

9 – Dạng nào sau đây dùng để xem một Slide duy nhất:

10 – Bạn có thể đổi màu nền của các Slide theo cách tốt nhất nào sau đây:

1 – Bấm chuột phải tại một đối tượng trong PowerPoint có nghĩa là?

2 – Cách nào sau đây không phải là cách tạo ra một bản trình diễn mới (Presentation)?

3 – Chế độ View nào sau đây không phải của PowerPoint?

4 – Khi khởi động chương trình, PowerPoint tự động tạo ra?

5 – Kỹ thuật nào sau đây không phải để di chuyển xung quanh một bản trình diễn?

7 – Chế độ view tốt nhất để duyệt qua một bản trình diễn?

8 – Phím nào xoá văn bản trước con trỏ?

9 – Cách nào sau đây không phải để Cut văn bản?

10 – Một khi khối văn bản đã được chọn, bạn có thể thay thế một đoạn văn bản bằng cách?

[ d] –Bấm nút Replace Text trên thanh công cụ chuẩn

1 – Các lệnh nào sau đây thực hiện các lệnh định dạng dùng các nút trên thanh công cụ định dạng?

2 – Mục đích của Format Painter?

3 – Các hiệu ứng tô màu nào (Fill Effects) dùng cho nền slide?

4 – Mặc dù bạn có thể định dạng văn bản với bất kỳ màu sắc nào nhưng để tạo cho các slide một hình thức chuyên nghiệp hơn, ta có thể?

5 – Làm cách nào để thêm văn bản hoặc hình ảnh xuất hiện trên tất cả các slide?

6 – Câu nào sau đây là không đúng?

7 – Cách nào sau đây cho phép chọn nhiều đối tượng?

8 – Chúng ta có thể định dạng các đối tượng vẽ bằng cách?

9 – Chúng ta có thể thay đổi độ sáng, độ tương phản, và cắt xén (crop) hình ảnh bằng cách?

10 – Block Arrows, Stars and Banners, và Callouts là các ví dụ của?

2 – Một số AutoShapes có hình thoi màu vàng. Hình thoi đó là gì và có tác dụng ra sao?

3 – Câu nào sau đây là không đúng?

4 – Câu nào sau đây là không đúng?

5 – Bạn có thể điều chỉnh bề rộng của cột trong Table bằng cách?

6 – Cách nào sau đây không phải dùng để xoá cột?

7 – Câu nào sau đây là không đúng?

8 – Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc định dạng một biểu đồ dùng các cách nào sau đây?

9 – Trong chế độ view nào thì ta làm việc tốt nhất với các chuyển cảnh (slide transitions)?

10 – Câu nào sau đây mô tả chính xác nhất chức năng hoạt cảnh trong PowerPoint presentations?

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Microsoft Excel

Published on

Giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Excel giúp bạn vững bước kỳ thi lấy chứng chỉ tin học văn phòng. Các câu hỏi không khó và là những kiến thức Excel cơ bản mà học viên phải nắm được.

1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Trang 1 NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MICROSOFT EXCEL Câu 01: Cửa sổ Excel thuộc loại: A. Cửa sổ ứng dụng. B. Cửa sổ tƣ liệu. C. Cửa sổ thƣ mục. D. Tất cả đều đúng. Câu 02: Trên Menu Bar của Cửa sổ Excel có một mục lệnh khác với Cửa sổ Word đó là : A. Add-Ins B. Data C. Filter D. Subtotal Câu 03: Cửa sổ Excel khác Cửa sổ Word vì có thêm A. Input Line B. Formula Bar C. Cell Reference D. Tất cả đều sai Câu 04: Một Work Book trong Excel có số lƣợng sheet tối đa, tối thiểu và trung bình nhƣ sau : A.256 – 1 – 12 B. 255 – 1 – 3 C. 255 – 3 – 1 D. 256 – 1 – 3 Câu 05: Trong một Worksheet có số cột – số hàng nhƣ sau : A. 512 – 65536 B. 256 – 16284 C. 256 – 32368 D. 256 – 65536 Câu 06: Để xác định ô đầu tiên trong Worksheet bằng địa chỉ A. Có hai phƣơng pháp : A1 và R1C1. C. Chỉ có một phƣơng pháp : A1. B. Có ba phƣơng pháp : A1, 1-1, C1R1. D. Tất cả đều sai. Câu 07: Địa chỉ A$5 đƣợc gọi là : A. Địa chỉ tƣơng đối B. Địa chỉ hỗn hợp C. Địa chỉ tƣơng đối 3 chiều D. Địa chỉ tuyệt đối Câu 08: Excel có các chế độ (mode) làm việc sau đây A. Ready – Edit – Point. B. Ready – Edit. C. Ready – Enter. D. Ready – Enter – Edit – Point. Câu 09: Để xem cùng một lúc 2 Worksheet khác nhau của cùng một Work Book : A. Sử dụng các thanh cắt phân chia cửa sổ. B. Sử dụng lệnh Window / Arrange. C. Sử dụng lệnh Window / New Window để mở thêm cửa số thứ 2 cho Work Book, sau đó dùng lệnh Window / Arrange để sắp xếp. D. Tất cả đều sai. Câu 10: Một công thức trong Excel sẽ bao gồm : A. Biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng đƣợc liên kết bằng một toán tử. B. Hai toán hạng đƣợc liên kết bằng một toán tử. C. Dấu = rồi đến biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng đƣợc liên kết bằng một toán tử. D. Tất cả đều sai. Câu 11: Để định dạng dữ liệu chứa trong các Ô của Worksheet ta có thể : A. Sử dụng các nút trên thanh công cụ định dạng. B. Sử dụng lệnh Format / AutoFormat. C. Các lệnh Format / Cells, Format / Conditional Formatting, Format / Style. D. Tất cả đều đúng. Câu 12: Một ô chứa số 17 định dạng bằng ??? sẽ hiển thị A. _17 B. 17 C. 017 D. Tất cả đều sai Câu 13: Để xóa một hàng trong Worksheet, ta chọn một ô tƣơng ứng với hàng rồi : A. Chọn lệnh Edit / Delete, rồi chọn mục Entrie Row trong hộp thoại. B. Nhắp nút phải vào ô, chọn Delete rồi chọn mục Entrie Row trong hộp thoại. C. Nhấn phím Delete trên bàn phím. D. Câu a và b đúng. Câu 14: Khi không tham chiếu đƣợc Excel báo A. Lỗi #VALUE B. Lỗi #NA C. Lỗi #NUM D. Lỗi #REF Câu 15: Để ghi một Work Book với tên khác ta : A. Chọn lệnh File / Save. B. Chọn lệnh File / Save As. C. Nhấn phím F12. D. Câu b và c đúng.

8. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Trang 8 b. 5 c. 20 d. Tất cả đều sai. Câu38 : A B C D E F 3 STT HỌ VÀ TÊN LCB MÃ CHỨC VỤ PHỤ CẤP NGÀY SINH 4 1 Võ Nhƣ Hảo 290 TP ? 12/12/69 5 2 Lê Thị Thủy 510 GĐ 27/07/69 6 Bảng 1 : MÃ CHỨC VỤ PHỤ CẤP 7 GĐ 200000 8 TP 100000 Dựa vào bảng 1, viết công thức tính phụ cấp của ngƣời thứ nhất (tại ô dấu ?) : a. = VLOOKUP(D4,$D$7:$E$8,2,0) b. = VLOOKUP(D4,$D$7:$E$8,2) c. = VLOOKUP(D4,$D$7:$E$8,2,1) d. Tất cả đều đúng. Câu 39 : Để trích danh sách các khách hàng ở khu vực A có tiêu thụ ít hơn 10 mét khối nƣớc, địa chỉ của vùng điều kiện là: I J K 1 Mét khối Khu vực Mét khối 2 <10 A 3 <10 <10 a. I1:J2 b. I1:K3 c. J1:J3 d. Tất cả đều sai. Câu 40 : A B C D E F G 1 MÃ HÀNG SỐ LƢỢNG THÀNH TIỀN CHUYÊN CHỞ DOANH THU MÃ HÀNG MÃ HÀNG 2 DS1 100 4000 400 4400 *S ?S? 3 DL2 200 8800 880 9680 4 NS1 20 20000 2000 22000 5 XS0 50 5000 0 5000 6 XL1 300 15000 1500 16500 Tính tổng Doanh thu của những mã hàng có ký tự giữa là “S” a. = SUMIF(A2:A6,G2,E2:E6) b. = DSUM(A1:E6,5,F1:F2) c. = DSUM(A1:E6,E1,G1:G2) d. Tất cả đều đúng.

Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Công Chức Tin Học Phần Thực Hành Powerpoint (Chuẩn)

Câu 1: PowerPoint có thể làm những gì?A. Tạo các bài trình diễn trên màn hìnhB. In các overhead màu hoặc trắng đenC. Tạo các handout cho khách dự hội thảoD. Tất cả các phương án trên.Câu 2Để khởi động Powerpoint, ta thực hiện:A. Start All Program Microsoft Office Microsoft PowerpointB. Start All Program Accessories Microsoft PowerpointC. Kích đúp chuột vào biểu tượng Microsoft PowerpointD. Câu A và D đều đúngCâu 3: Trong Powerpoint có thể tạo một bản trình diễn mới từ:A. Sử dụng một trình diễn trống (Use Blank)B. Sử dụng một trình diễn có sẵn (Design Template)C. Sử dụng một trình dựa trên một trình diễn có sẵnD. Tất cả các phương án trên.Câu 4: Mỗi trang trình diễn trong PowerPoint được gọi là:A. Một DocumentB. Một SlideC. Một FileD. Tất cả các câu trên đều sai.

Câu 5: PowerPoint có các chế độ hiển thị nào:A. Normal ViewB. Slide sorter viewC. Slide show viewD. Không có chế độ nào nêu trênCâu 6: Trong PowerPoint khi dùng chế độ hiển thị outline pane thì: A. Hiển thị bài trình diễn dưới dạng văn bản không có các hình ảnh.B. Giúp ích cho việc nhập, hiệu chỉnh và tổ chức văn bản một cách nhanh chóng. C. Kéo và thả các slide hoặc các nút đầu dòng để sắp xếp lại các đoạn văn bản (dàn bài).D. Tất cả các phương án trên.Câu 7: Trong PowerPoint khi dùng chế độ hiển thị Slide Sorter View thì: 1A. Chế độ này hiển thị tất cả các slide trong bài trình diễn dưới dạng các hình nhỏ.B. Bài trình diễn sẽ chiếu ở chế độ toàn màn hình với các hiệu ứng hoạthình và các phép biến đổi sinh động.C. Để xem trước và diễn tập bài trình diễn trước khi trình chiếu.D. Tất cả các phương án trên đều đúngCâu 8: Trong PowerPoint khi dùng chế độ hiển thị Slide Show View thì: A. Được sử dụng để trình chiếu bài trình diễn lúc báo cáo trước khách dự hội thảo.B. Để xem trước và diễn tập bài trình diễn trước khi trình chiếu.C. Bài trình diễn sẽ chiếu ở chế độ toàn màn hình với các hiệu ứng hoạthình và các phép biến đổi sinh động.D. Tất cả các phương án trên.Câu 9: Trong Powerpoint, muốn xoá 1 slide, ta dùng lệnh nào sau đây:A. Edit Delete SlideB. File Delete SlideC. Câu A và B đều đúngD. Câu A và C đều saiCâu 10: Trong Powerpoint để có thêm một Slide lên tệp trình diễn đang mở,ta làm như sau:A. Kích Insert sau đó chọn New SlideB. Bấm tổ hợp phím Ctrl + MC. Chọn một mẫu Slide sau đó bấm EnterD. Các câu trên đều đúngCâu 11: Trong Powerpoint muốn đánh số cho từng Slide, ta dùng lệnh nàosau đây:

Cách Tạo Ô Trắc Nghiệm Trong Word 2010

Cách Tạo ô Trắc Nghiệm Trong Word 2010, Cách Tạo ô Trắc Nghiệm Trong Word 2003, Cách Làm ô Trắc Nghiệm Trong Word 2007, Đề Thi Trắc Nghiệm Word 2010, Đề Thi Trắc Nghiệm Word 2010 Có Đáp án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Word 2010, Trắc Nghiệm Word 2010, Cách Viết Dấu Mũ Trong Word 2010, Cách Viết 2 Cột Trong Word 2010, Cách Tìm Kiếm Đoạn Văn Bản Trong Word 2010, Cách Viết X Trung Bình Trong Word 2010, ô Trắc Nghiệm Trong Word, Tạo ô Trắc Nghiệm Trong Word, Tạo ô Trắc Nghiệm Trong Word 2007, Cách Tạo ô Trắc Nghiệm Trong Excel, Mẫu Bìa Trong Word 2010, In Mục Lục Trong Word 2010, In Văn Bản Trong Word 2010, Rút Mục Lục Trong Word 2010, Update Mục Lục Trong Word 2010, Mục Lục Tự Đông Trong Word 2010, Trộn 2 Văn Bản Trong Word 2010, In Tài Liệu Trong Word 2010, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Word 2010, In Tài Liệu Kèm Theo Ghi Chú Trong Word 2010, Mục Lục Bảng Biểu Trong Word 2010, Làm Tài Liệu Tham Khảo Trong Word 2010, Tạo Tài Liệu Tham Khảo Trong Word 2010, Tài Liệu Tham Khảo Trong Word 2010, Trắc Nghiệm Word, Đề Thi Trắc Nghiệm Word 2013, Bài Thi Trắc Nghiệm Word 2007, Trắc Nghiệm Word 2007, Trắc Nghiệm Word 2007 Có Đáp án, Trắc Nghiệm Oxyz File Word, Trắc Nghiệm ôn Tập Thi Nghề Lý Thuyết Word, Đề Thi Trắc Nghiệm Excel 2010, Đề Thi Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Excel 2010, Đề Thi Trắc Nghiệm Powerpoint 2010, Trắc Nghiệm Powerpoint 2010, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Powerpoint 2010, Trắc Nghiệm Powerpoint 2010 Có Đáp án, Trắc Nghiệm Incoterm 2010, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Office 2010 Có Đáp án, Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Incoterms 2010 Có Đáp án, Cách Viết Vào ô Trong Word, Cách Viết 2 La Mã Trong Word, Cách Viết T Độ Trong Word, Cách Viết 30 Độ C Trong Word, Cách Viết 2 Cột Trong Word, Cách Viết 0 Độ Trong Word, Cách Viết 90 Độ Trong Word, Cách Viết Y Mũ Trong Word, Cách Viết Mũ Trong Word, Cách Tạo Mẫu Văn Bản Trong Word 2003, Cách Viết 2 Bên Trong Word, Trắc Nghiệm Nghị Định 06/2010, Đề Thi Trắc Nghiệm Microsoft Office 2010, Cách Tìm Kiếm Đoạn Văn Bản Trong Word, Cách Viết ô Vuông Trong Word, Cách Viết 2 Bên Trong Word 2007, Cách Viết M Khối Trong Word, Cách Viết M Vuông Trong Word, Cách Viết M Vuông Trong Word 2003, Cách Viết X Bình Phương Trong Word, Cách Viết Phiên âm Tiếng Anh Trong Word, Cách Viết X Trung Bình Trong Word 2007, Cách Viết X Trung Bình Trong Word 2003, Cách Tạo ô Trắc Nghiệm, Cách Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Hóa, Cách Ra Đề Thi Trắc Nghiệm, Cách Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý, Cách Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa, Cách Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Lý, Cách Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Đại Học, Cách Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Vat Ly, Hướng Dẫn Cách Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Cách Chấm Bài Thi Trắc Nghiệm Đại Học, Trắc Nghiệm 16 Tính Cách, Cách Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Đạt Điểm Cao, Cách Đánh Dấu Bài Thi Trắc Nghiệm, Cách Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, Cách Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Hiệu Quả, Trắc Nghiệm 6 Tính Cách, Cách Tạo Bài Thi Trắc Nghiệm Online, Bài Trắc Nghiệm Về Tính Cách, Trắc Nghiệm Tính Cách, Cách Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Tốt Nhất, Cách Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Nhanh, Bài Thi Trắc Nghiệm Tính Cách, Cách Hack Bài Thi Trắc Nghiệm Online, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đường Lối Cách Mạng, Bài Trắc Nghiệm Kiểm Tra Tính Cách, Cách Chấm Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Máy, Trắc Nghiệm Rối Loạn Nhân Cách, Bài Thi Word 2010, Mục Lục Word 2010, Mẫu Bìa Word 2010,

Cách Tạo ô Trắc Nghiệm Trong Word 2010, Cách Tạo ô Trắc Nghiệm Trong Word 2003, Cách Làm ô Trắc Nghiệm Trong Word 2007, Đề Thi Trắc Nghiệm Word 2010, Đề Thi Trắc Nghiệm Word 2010 Có Đáp án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Word 2010, Trắc Nghiệm Word 2010, Cách Viết Dấu Mũ Trong Word 2010, Cách Viết 2 Cột Trong Word 2010, Cách Tìm Kiếm Đoạn Văn Bản Trong Word 2010, Cách Viết X Trung Bình Trong Word 2010, ô Trắc Nghiệm Trong Word, Tạo ô Trắc Nghiệm Trong Word, Tạo ô Trắc Nghiệm Trong Word 2007, Cách Tạo ô Trắc Nghiệm Trong Excel, Mẫu Bìa Trong Word 2010, In Mục Lục Trong Word 2010, In Văn Bản Trong Word 2010, Rút Mục Lục Trong Word 2010, Update Mục Lục Trong Word 2010, Mục Lục Tự Đông Trong Word 2010, Trộn 2 Văn Bản Trong Word 2010, In Tài Liệu Trong Word 2010, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Word 2010, In Tài Liệu Kèm Theo Ghi Chú Trong Word 2010, Mục Lục Bảng Biểu Trong Word 2010, Làm Tài Liệu Tham Khảo Trong Word 2010, Tạo Tài Liệu Tham Khảo Trong Word 2010, Tài Liệu Tham Khảo Trong Word 2010, Trắc Nghiệm Word, Đề Thi Trắc Nghiệm Word 2013, Bài Thi Trắc Nghiệm Word 2007, Trắc Nghiệm Word 2007, Trắc Nghiệm Word 2007 Có Đáp án, Trắc Nghiệm Oxyz File Word, Trắc Nghiệm ôn Tập Thi Nghề Lý Thuyết Word, Đề Thi Trắc Nghiệm Excel 2010, Đề Thi Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Excel 2010, Đề Thi Trắc Nghiệm Powerpoint 2010, Trắc Nghiệm Powerpoint 2010, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Powerpoint 2010, Trắc Nghiệm Powerpoint 2010 Có Đáp án, Trắc Nghiệm Incoterm 2010, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Office 2010 Có Đáp án, Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Incoterms 2010 Có Đáp án, Cách Viết Vào ô Trong Word, Cách Viết 2 La Mã Trong Word, Cách Viết T Độ Trong Word,

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Trắc Nghiệm Powerpoint Tracnghiempowerpoint Doc trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!