Xu Hướng 2/2023 # Adjectives That Start With D # Top 11 View | Hoisinhvienqnam.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Adjectives That Start With D # Top 11 View

Bạn đang xem bài viết Adjectives That Start With D được cập nhật mới nhất trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Starting with DA

dabbled

dacitic

dactylic

daedal

daft

daily

dainty

daisylike

dalmatian

damaged

damaging

damascene

damask

damn

damnable

damnatory

damned

damning

damp

dampish

danceable

dandified

dandy

dandyish

dangerous

danish

dank

dantean

dantesque

dapper

dappled

daredevil

daring

dark

darkened

darkening

darkish

darkling

darling

darned

darwinian

dashed

dashing

dastard

dastardly

datable

dateable

dated

dateless

daughterly

daunted

daunting

dauntless

daylong

dazed

dazzled

dazzling

Starting with DE

dead

deadened

deadening

deadlocked

deadly

deadpan

deaf

deafened

deafening

dear

deathless

deathlike

deathly

debased

debasing

debatable

debauched

debile

debilitated

debilitating

debilitative

debonair

debonaire

deboned

debonnaire

decadent

decalescent

decapitated

decasyllabic

decayable

decayed

deceased

deceitful

decent

decentralised

decentralising

decentralized

decentralizing

deceptive

decided

deciding

deciduous

decimal

decipherable

deciphered

decisive

deckled

declamatory

declarable

declarative

declaratory

declared

declassified

declivitous

decollete

decomposable

decompositional

decompound

deconsecrated

deconstructionist

decorated

decorative

decorous

decreased

decreasing

decreed

decrepit

decrescendo

decumbent

decurved

decussate

dedicated

dedifferentiated

deducible

deductible

deductive

deep

deepening

defamatory

defeasible

defeated

defective

defenceless

defendable

defending

defenseless

defensible

defensive

deferent

deferential

defervescent

defiant

deficient

defiled

definable

defined

definite

definitive

deflated

deflationary

deflective

defoliate

defoliated

deformational

deformed

deft

defunct

degage

degenerate

degenerative

degraded

degrading

degressive

dehiscent

dehumanised

dehumanized

dehydrated

deictic

deific

deist

deistic

dejected

delayed

delectable

deleterious

deliberate

deliberative

delible

delicate

delicious

delighted

delightful

delimited

delineate

delineated

delineative

delinquent

deliquescent

delirious

deliverable

delphian

delphic

deltoid

delusional

delusive

delusory

deluxe

demagogic

demagogical

demanding

demeaning

demented

democratic

demode

demographic

demolished

demoniac

demoniacal

demonic

demonstrable

demonstrated

demonstrative

demoralised

demoralising

demoralized

demoralizing

demosthenic

demotic

demulcent

demure

demythologised

demythologized

denary

denatured

denaturised

denaturized

dendriform

dendritic

dendroid

dendroidal

deniable

denigrating

denigrative

denigratory

denominational

denotative

denotive

dense

dental

dentate

dented

denticulate

denudate

denuded

denumerable

denunciative

denunciatory

departed

departmental

dependable

dependant

dependent

depicted

depictive

depilatory

depilous

depletable

depleted

deplorable

depopulated

depraved

deprecating

deprecative

deprecatory

depreciating

depreciative

depreciatory

depressant

depressed

depressing

deprived

deranged

derelict

derisive

derisory

derivable

derivational

derivative

derived

dermal

dermatologic

dermatological

dermic

derogative

derogatory

descendant

descendent

descending

describable

described

descriptive

desecrated

desegrated

desensitising

desensitizing

deserted

deserved

deserving

desiccate

desiccated

designate

designative

designed

designing

desirable

desired

desirous

deskbound

desolate

despairing

desperate

despicable

despised

despiteful

despoiled

despondent

despotic

despotical

destined

destitute

destroyable

destroyed

destructible

destructive

desultory

detachable

detached

detailed

detectable

detected

detergent

determinable

determinant

determinate

determinative

determined

determining

deterministic

deterrent

detersive

detestable

detested

detonative

detractive

detrimental

deuced

deuteranopic

devalued

devastating

developed

developing

developmental

deviant

deviate

devilish

devious

devoid

devoted

devotional

devouring

devout

deweyan

dewy

dexter

dexterous

dextral

dextrorotary

dextrorotatory

dextrorsal

dextrorse

dextrous

Starting with DI

diabatic

diabetic

diabolic

diabolical

diachronic

diacritic

diacritical

diadromous

diagnosable

diagnostic

diagonal

diagonalizable

diagrammatic

diagrammatical

dialectal

dialectic

dialectical

diamagnetic

diamantine

diametral

diametric

diametrical

dianoetic

diaphanous

diaphoretic

diaphyseal

diaphysial

diarrheal

diarrheic

diarrhetic

diarrhoeal

diarrhoeic

diarrhoetic

diastolic

diatomic

diatonic

diazo

dicarboxylic

dicey

dichotomous

dichromatic

dickensian

dickey

dicky

diclinous

dicotyledonous

dictated

dictatorial

dictyopteran

didactic

didactical

diestrous

diestrual

dietary

dietetic

dietetical

different

differentiable

differential

differentiated

difficult

diffident

diffuse

diffused

diffusing

diffusive

digestible

digestive

dighted

digital

digitate

digitigrade

dignified

dignifying

digressive

dilapidated

dilatory

dilettante

dilettanteish

dilettantish

diligent

dilute

diluted

diluvial

diluvian

dim

dimensional

dimensioning

diminished

diminishing

diminuendo

diminutive

dimmed

dimorphic

dimorphous

dingy

dinky

diocesan

dioecian

dioecious

dioestrous

dioestrual

dionysian

diploid

diplomatic

diplomatical

dipolar

dipped

dipterous

dipylon

dire

direct

directed

directing

directional

directionless

directive

direful

dirigible

dirt

dirty

disabled

disabling

disabused

disaffected

disagreeable

disappointed

disappointing

disapproving

disarming

disarranged

disarrayed

disastrous

disavowable

disbelieving

discalceate

discalced

discarded

discernable

discernible

discerning

discharged

disciform

disciplinal

disciplinary

disciplined

disclike

disclosed

discoid

discoidal

discombobulated

discomfited

discomposed

discomycetous

disconcerted

disconcerting

disconfirming

disconnected

disconsolate

discontent

discontented

discontinued

discontinuous

discordant

discorporate

discouraged

discouraging

discourteous

discoverable

discovered

discreditable

discredited

discreet

discrepant

discrete

discretional

discretionary

discriminable

discriminate

discriminating

discriminative

discriminatory

discursive

disdainful

diseased

disembodied

disenchanted

disenchanting

disenfranchised

disentangled

disfigured

disfranchised

disgraced

disgraceful

disgruntled

disguised

disgusted

disgustful

disgusting

disharmonious

disheartened

disheartening

dished

disheveled

dishevelled

dishonest

dishonorable

dishonored

dishonourable

dishy

disillusioned

disillusioning

disinclined

disinfectant

disingenuous

disinherited

disintegrable

disintegrative

disinterested

disjoined

disjoint

disjointed

disjunct

disjunctive

disklike

dislikable

disliked

dislocated

dislogistic

disloyal

dismal

dismantled

dismayed

dismaying

dismissed

dismissible

dismissive

disobedient

disobliging

disordered

disorderly

disorganised

disorganized

disoriented

disorienting

disparaging

disparate

dispassionate

dispensable

dispensed

dispersed

dispersive

dispirited

dispiriting

displeased

displeasing

disposable

disposed

dispossessed

disproportional

disproportionate

disputable

disputatious

disputative

disputed

disqualified

disqualifying

disquieted

disquieting

disregarded

disreputable

disrespectful

disrupted

disruptive

dissatisfactory

dissatisfied

dissected

disseminative

dissentient

dissenting

dissentious

dissident

dissilient

dissimilar

dissimulative

dissipated

dissociable

dissociative

dissoluble

dissolute

dissolvable

dissolved

dissonant

dissuasive

distaff

distal

distant

distasteful

distensible

distinct

distinctive

distinguishable

distinguished

distortable

distorted

distracted

distrait

distraught

distressed

distressful

distressing

distributed

distributional

distributive

distrustful

disturbed

disturbing

disunited

disused

disyllabic

dithyrambic

diurnal

divalent

divergent

diverging

divers

diverse

diversified

diversionary

diverted

diverting

dividable

divided

divinatory

divine

divisible

divisional

divisive

divorced

dizygotic

dizygous

dizzy

Starting with DJ

djiboutian

Starting with DO

doable

docile

doctoral

doctorial

doctrinaire

doctrinal

documental

documentary

documented

doddering

doddery

dodgy

dogged

dogging

doglike

dogmatic

dogmatical

dolabrate

dolabriform

doleful

dolichocephalic

dolichocranial

dolichocranic

dolomitic

dolorous

dolourous

doltish

domed

domestic

domesticated

domiciliary

dominant

dominated

dominating

domineering

dominical

dominican

donatist

done

donnean

donnian

donnish

doomed

doped

dopey

dopy

dorian

doric

dormant

dormie

dormy

dorsal

dorsoventral

dosed

dostoevskian

dostoyevskian

doting

dotted

dotty

double

doubled

doubtful

doubting

doughy

dour

dovish

dowdy

dowered

dowerless

down

downbound

downcast

downfield

downhearted

downhill

downlike

downmarket

downright

downscale

downstage

downstair

downstairs

downstream

downtown

downtrodden

downward

downwind

downy

dozen

dozy

Starting with DR

drab

draconian

drafty

dragging

draggled

drained

draining

dramatic

dramaturgic

dramaturgical

draped

drastic

draughty

drawn

dread

dreaded

dreadful

dreamed

dreamless

dreamlike

dreamy

drear

dreary

drenched

dress

dressed

dressy

dried

drifting

drilled

drinkable

dripless

drippy

driven

driving

drizzling

drizzly

droll

drooping

droopy

dropping

dropsical

drowsing

drowsy

drudging

drugged

drugless

drumhead

drunk

drunken

drupaceous

dry

Starting with DU

dual

dualistic

dubious

dubitable

ducal

duckbill

ductile

ductless

dud

due

dulcet

dull

dulled

dumb

dumbfounded

dumbfounding

dumbstricken

dumbstruck

dumfounded

dumfounding

dummy

dumpy

dun

duncical

duncish

duodecimal

duodenal

duple

duplex

duplicable

duplicatable

duplicate

duplicitous

durable

dural

dusky

dustlike

dusty

dutch

duteous

dutiable

dutiful

Starting with DW

dwarfish

dwindling

Starting with DY

dyadic

dyed

dying

dynamic

dynamical

dynastic

dysfunctional

dysgenic

dyslectic

dyslexic

dyslogistic

dyspeptic

dysphemistic

dysphoric

dysplastic

dyspneal

dyspneic

dyspnoeal

dyspnoeic

dystopian

More Categories for the Adjectives Starting with D

The section for the Shortest/Longest Adjectives contains adjectives with the least and the most number of letters, while the Interesting Adjectives category presents adjectives that can add flair to your speech or writing. The lists of Positive Adjectives contain descriptive words for the desirable qualities of a person, event, or place, while the Negative Adjectives lists consist of those which describe the undesirable characteristics of a person, event, or place.

For the Heroic Adjectives category, the descriptive words included are simply those which describe a hero or a heroine or their deeds. Moreover, the next category which is the Sporty Adjectives is composed of words which modifies a person who participates in sports or other physical activities. Lastly, the Romantic Adjectives list includes adjectives that are commonly used to express romantic love or to describe a loved one.

Aside from enumerating adjectives, this article also provides the meaning of each adjective and an example on how the word is used.

Interesting Adjectives

daffy:silly; mildly eccentric.

–      daffy anecdotes

doltish: heavy and dull and stupid

–      doltish character

draconian: of or relating to Draco or his harsh code of laws

–      Draconian measures

dubious: fraught with uncertainty or doubt

–      dubious compliment

dulcet: pleasing to the ear

–          the dulcet tones of the cello

Positive Adjectives to Describe a Person

dependable: worthy of reliance or trust

–          dependable worker

desirable: worth having or seeking or achieving

–      a desirable suitor

devoted: dedicated exclusively to a purpose or use

–      devoted to poetry

devout: deeply religious

–      devout Christian

docile: willing to be taught or led or supervised or directed

–      docile student

Positive Adjectives to Describe an Event

diplomatic: using or marked by tact in dealing with sensitive matters or people

–          diplomatic affairs

diverse: many and different

–      diverse treatment methods

dramatic: suitable to or characteristic of drama

–          dramatic entrance

dramaturgical: relating to the technical aspects of drama

–      dramaturgical scene

dreamlike: resembling a dream

–      dreamlike experience

Positive Adjectives to Describe a Place

delightful: greatly pleasing or entertaining

–      delightful casino

deluxe: elegant and sumptuous; ostentatiously rich and superior in

–      deluxe hotel room

democratic: representing or appealing to or adapted for the benefit of the people at large

–      democratic country

–          developed city

domestic: of or relating to the running of a home or to family relations; existing or occurring inside a particular country; not foreign or international

–          domestic town

Negative Adjectives to Describe a Person

deceitful: marked by deliberate deceptiveness especially by pretending one set of feelings and acting under the influence of another

–          she was a deceitful scheming little thing

disruptive: characterized by unrest or disorder or insubordination

–          disruptive behavior

dogmatic: characterized by assertion of unproved or unprovable principles

–          dogmatic old man

domineering: assert one’s will over another in an arrogant way.

–          domineering wife

dumb: unable to speak, most typically because of congenital deafness; stupid

–          dumb child

Negative Adjectives to Describe an Event

destructive: causing destruction or much damage

–          destructive interference

distressing: bad; unfortunate

–          distressing life events

dreadful: extremely disagreeable and unpleasant; causing fear or dread or terror

–      dreadful storm

dreary: dull, bleak, and lifeless; depressing

–          dreary outcome

dull: lacking interest or excitement

–          dull house party

Negative Adjectives to Describe a Place

dank: unpleasantly cool and humid

–          dank prison cell

disgusting: highly offensive; arousing aversion or disgust

–      disgusting man-made canal

disorderly: lacking organization; untidy

–      disorderly room

drafty: cold and uncomfortable because of currents of cool air

–          drafty old cabin

dusty: covered with, full of, or resembling dust.

–      dusty library

Heroic Adjectives

dauntless: invulnerable to fear or intimidation

–          dauntless explorers

debonair: having a cheerful, lively, and self-confident air

–          debonair gentleman

decisive: having or showing the ability to make decisions quickly and effectively.

–          a decisive blow

determined: strongly motivated to succeed

–          determined to save her

dogged: stubbornly unyielding

–          dogged persistence

Sporty Adjectives

deft: skillful in physical movements; especially of the hands

–          deft tennis player

deserving: worthy of being treated in a particular way

–          deserving of the title

dextrous: possessing or done with dexterity

–      dextrous team captain

distinguished: used of a person’s appearance or behavior; befitting an eminent person

–          distinguished athlete

dynamic: characterized by constant change, activity, or progress

–          dynamic basketball team

Romantic Adjectives

dainty: delicately beautiful

–      dainty apperance

dandyish: affecting extreme elegance in dress and manner

–      dandyish teenager

darling: beloved

–      darling wife

–      dashing beauty

dazzling: shining intensely

–          dazzling night gown

Shortest Adjectives

dim: lacking in light

–          dim light

dry:free from moisture or liquid; not wet or moist.

–          dry eye

dud: failing to detonate; especially not charged with an active explosive

–          dud mine

due: owed and payable immediately or on demand

–          payment is due

dun: of a dull greyish brown to brownish grey color

–          dun and dreary prairie

daft: informal or slang terms for mentally irregular

–          daft husband

damn: expletives used informally as intensifiers

–          turn that damn thing off!

damp: slightly wet

–          damp clot

dank: unpleasantly cool and humid

–          dank cellar

dark: with little or no light

–          it’s too dark to see much

Longest Adjectives

deconstructionist: of or concerned with the philosophical theory of literature known as deconstructionism – deconstructionist principles

dedifferentiated: having experienced or undergone dedifferentiation or the loss of specialization in form or function

–          the most severely dedifferentiated of all schizophrenic patients

disproportionate: not proportionate

–          disproportionate shares

decompositional: causing organic decay

–          decompositional reactions

discombobulated: having self-possession upset; thrown into confusion

–          the hecklers pelted the discombobulated speaker

disenfranchised: deprived of the rights of citizenship especially the right to vote

–          disenfrenchised masses took to the streets

disproportional: out of proportion

–          disproportional elements

dissatisfactory: not up to expectations

–          dissatisfactory performance

distinguishable: capable of being perceived as different or distinct

–          a project distinguishable into four stages

This article can serve as a reference if you are at a loss for adjectives that can best describe a specific person, place, thing or event. Through these lists, you will learn about new word options and enhance your vocabulary.

Please Share

Adjectives That Start With J

Starting with JA

jacksonian

jacobean

jacobinic

jacobinical

jade

jaded

jagged

jaggy

jailed

jain

jainist

jamaican

jamesian

jammed

jangling

jangly

japanese

jarring

jaundiced

jaunty

javan

javanese

jawed

jawless

jazzy

Starting with JE

jealous

jeering

jeffersonian

jejune

jelled

jellied

jellylike

jerking

jerkwater

jerky

jesting

jesuit

jesuitic

jesuitical

jet

jetting

jeweled

jewelled

jewish

Starting with JI

jiggered

jihadi

jilted

jingling

jingly

jingoistic

jinxed

jittering

jittery

Starting with JO

jobless

jocose

jocular

jocund

joined

joint

jointed

joking

jolly

jolted

jolting

jolty

jordanian

journalistic

jovial

jovian

jowly

joyful

joyless

joyous

Starting with JU

jubilant

judaic

judaical

judgmental

judicable

judicial

judicious

jugular

juiceless

juicy

julian

jumbled

jumbo

jumentous

jumpy

jungian

jungly

junior

junoesque

jural

jurassic

juridic

juridical

jurisdictional

jurisprudential

juristic

just

justifiable

justificative

justificatory

justified

jutting

juvenile

juxtaposed

More Categories for the Adjectives Starting with J

The adjectives in this section all start with the letters J. These adjectives are organized into different categories including, Interesting Adjectives, Positive Adjectives to Describe a Person, Positive Adjectives to Describe an Event, Positive Adjectives to Describe a Place, Negative Adjectives to Describe a Person, Negative Adjectives to Describe an Event, Negative Adjectives to Describe a Place, Heroic Adjectives, Sporty Adjectives, Romantic Adjectives and Shortest/Longest Adjectives.

Interesting Adjectives

jovial: cheerful and friendly

–          she was in a jovial mood

judicial: of, by, or appropriate to a court or judge

–      a judicial inquiry into the allegations

jugular: relating to or located in the region of the neck or throat

–      jugular vein

juvenile: of, for, or relating to young people

–          juvenile crime

juxtaposed: placed side by side often for comparison

–        juxtaposed pictures

Positive Adjectives to Describe a Person

jaunty: having or expressing a lively, cheerful, and self-confident manner

–          her jaunty mood

jocose: playful or humorous

–          a jocose kid

jocular: fond of or characterized by joking

–          she sounded in a jocular mood

jolly: happy and cheerful

–          he was a jolly man full of jokes

judicious: having, showing, or done with good judgment or sense

–        she is judicious with clients

Positive Adjectives to Describe an Event

jocund: cheerful and lighthearted

–          a jocund wedding party

joint: shared, held, or made by two or more people, parties, or organizations together

–          sponsored a joint event

joyful: feeling, expressing, or causing great pleasure and happiness

–          a joyful occasion

joyous: full of happiness and joy

–          scenes of joyous celebration

jubilant: feeling or expressing great happiness and triumph

–          their jubilant victory

Positive Adjectives to Describe a Place

jamaican: of or relating to Jamaica

–          Jamaican island

japanese: of or relating to or characteristic of Japan or its people or their culture or language

–          Japanese restaurant

jesuitical: of or pertaining to the Jesuits, or to their principles and methods

–          Jesuitical monastery

jewish: of or relating to Jews or their culture or religion

–          Jewish temple

joinant: adjoining

–          joinant rooms

Negative Adjectives to Describe a Person

jaded: tired, bored, or lacking enthusiasm, typically after having had too much of something

–          he is jaded with the experience

–          he grew jealous of her success

jittery: nervous or unable to relax

–          caffeine makes me jittery

jobless: unemployed

–          she is jobless for 3 years

jumpy: anxious and uneasy

–          he was tired and jumpy

Negative Adjectives to Describe an Event

jeopardizing: involving potential loss or injury

–     that stupid prank could turn out to be a jeopardizing event in your academic career

jeopardous: perilous; hazardous

–        a jeopardous incident

jerky: characterized by abrupt stops and starts

–          shallow, jerky, irregular breathing

jumbled: confused; mixed together in an messy way

–        jumbled weather forecast

junky: useless or of little value

–        junky debate

Negative Adjectives to Describe a Place

jagged: having a sharply uneven surface or outline

–          jagged cliffs

jammed: : extremely crowed or filled to capacity

–          the stadium is jammed with fans

jerkwater: small and remote and insignificant

–        a jerkwater college

jinxed: causing or accompanied by misfortune

–        jinxed house

jungly: overgrown with tropical vegetation

–        jungly backyard

Heroic Adjectives

judicious: having, showing, or done with good judgment or sense

–          judicious captain

just: free from favoritism or self-interest or bias or deception; conforming with established standards or rules

–          just stateman

Sporty Adjectives

jaunty: having or expressing a lively, cheerful, and self-confident manner

–          the jaunty champion

jiggish: resembling, or suitable for, a jig , or lively movement

–          jiggish player

Romantic Adjectives

jade: of something having the color of jade; especially varying from bluish green to yellowish green

–          her jade eyes

jazzy: marked by conspicuous display

–        her jazzy appearance

jet: of the blackest black; similar to the color of jet or coal

–          her shiny jet hair

–          a jeweled gown

joyous: full of happiness and joy

–          joyous relationship

Shortest Adjectives

jet: of the blackest black; similar to the color of jet or coal

–        jet hair

jade: of something having the color of jade; especially varying from bluish green to yellowish green

–        the jade bracelet

jain: relating to or characteristic of Jainism

–        jain gods

just: free from favoritism or self-interest or bias or deception; conforming with established standards or rules

–        just treatment

jaded: tired, bored, or lacking enthusiasm, typically after having had too much of something

–        jaded with the restaurant food

jaggy: having a sharply uneven surface or outline

–        jaggy lines

javan: of or relating to or characteristic of Java or its inhabitants or its language

–        javan dialect

jawed: of animals having jaws of a specified type

–        jawed creature

jazzy: marked by conspicuous display

–        jazzy outfit

jerky: characterized by abrupt stops and starts

–        jerky movement

Longest Adjectives

jurisprudential: relating to the science or philosophy of law or a system of laws

–          jurisprudential model

jurisdictional: restricted to the geographic area under a particular jurisdiction

–          jurisdictionallimits of a state

justificative: attempting to justify or defend in speech or writing

–          justificative documents

justificatory: providing justification

–          a justificatory conception of liberalism

jeffersonian: relating to or characteristic of Thomas Jefferson or his principles or theories

–          Jeffersonian democracy

journalistic: of or relating to or having the characteristics of journalism

–          journalistic writing

jacobinical: of or relating to the Jacobins of the French Revolution

–          Jacobinical terrorism

justifiable: capable of being justified

–          justifiable homicide

jacksonian: of or pertaining to Andrew Jackson or his presidency or his concepts of popular democracy

–          jacksonian economic policy

jesuitical: having qualities characteristic of Jesuits or Jesuitism

–          Jesuitical education

Please Share

Adjectives That Start With S

Starting with SA

sabahan

sabbatarian

sabbatic

sabbatical

sabertoothed

sabine

sable

saccadic

saccharine

sacculate

sacculated

sacerdotal

sacked

saclike

sacral

sacramental

sacred

sacrificeable

sacrificial

sacrilegious

sacrosanct

sad

saddled

sadducean

sadistic

sadomasochistic

safe

sagacious

sage

sagging

sagittal

sagittate

sagittiform

saharan

said

sainted

saintlike

saintly

salable

salacious

salamandriform

salaried

saleable

salient

salientian

saliferous

saline

salivary

sallow

salmon

salt

salted

saltish

saltlike

salty

salubrious

salutary

salvadoran

salvadorean

salvageable

salverform

salvific

salving

same

samoan

sanative

sanctified

sanctimonious

sanctionative

sanctioned

sanctioning

sandaled

sandalled

sandlike

sandpapery

sandy

sane

sanguinary

sanguine

sanguineous

sanious

sanitary

sanitised

sanitized

sapid

sapiens

sapient

sapiential

sapless

saponaceous

saponified

saporous

sapphic

sapphire

sapphirine

sappy

saprobic

saprophagous

saprophytic

saprozoic

sarawakian

sarcastic

sarcoid

sarcolemmal

sarcolemmic

sarcolemnous

sarcosomal

sardinian

sardonic

sartorial

sassy

satanic

satellite

satiable

satiate

satiated

satiny

satiric

satirical

satisfactory

satisfiable

satisfied

satisfying

saturated

saturnine

satyric

satyrical

saucy

saudi

saurian

saute

sauteed

savage

saved

saving

savorless

savory

savourless

savoury

saxatile

saxicoline

saxicolous

saxon

Starting with SC

scabby

scabrous

scalable

scalar

scaled

scaleless

scalelike

scalene

scaley

scalic

scalloped

scaly

scandalmongering

scandalous

scandent

scandinavian

scant

scanty

scaphoid

scapose

scapular

scapulohumeral

scarce

scarecrowish

scared

scarlet

scarred

scary

scathing

scatological

scatterbrained

scattered

scattershot

scatty

scenic

scented

scentless

sceptered

sceptical

sceptred

scheduled

schematic

scheming

schismatic

schismatical

schizoid

schizophrenic

schmaltzy

schmalzy

scholarly

scholastic

schoolboyish

schoolgirlish

schoolwide

sciatic

scientific

scintillant

scintillating

sciolistic

sclerosed

sclerotic

scopal

scorbutic

scorched

scorching

scoreless

scorned

scornful

scotch

scotomatous

scots

scottish

scoundrelly

scoured

scowling

scrabbly

scraggly

scraggy

scrambled

scrappy

scratchy

scrawny

screaky

screaming

screechy

screwball

screwy

scrimpy

scrimy

scripted

scriptural

scrivened

scrofulous

scrotal

scrub

scrubbed

scrubby

scruffy

scrumptious

scrupulous

sculpted

sculptural

sculptured

sculpturesque

scummy

scurfy

scurrilous

scurrying

scurvy

scythian

Starting with SE

seaborne

seafaring

seagirt

seagoing

sealed

seamanlike

seamanly

seamed

seamless

seamy

sear

searching

seared

searing

seasick

seasonable

seasonal

seasoned

seated

seaward

seaworthy

sebaceous

sec

secluded

second

secondary

secondhand

secret

secretarial

secretive

secretory

sectarian

sectional

sectioned

sectorial

secular

secure

sedate

sedative

sedentary

sedgelike

sedgy

sedimentary

seditious

seductive

sedulous

seeable

seeded

seedless

seedy

seeing

seeming

seemly

seeping

seething

segmental

segmented

segregated

seismal

seismic

seismologic

seismological

select

selected

selective

self

selfish

selfless

selfsame

seljuk

sellable

semantic

semestral

semestrial

semiabstract

semiannual

semiaquatic

semiarid

semiautobiographical

semiautomatic

semicentenary

semicentennial

semicircular

semicomatose

semiconducting

semiconductive

semiconscious

semidark

semidetached

semiempirical

semiformal

semihard

semiliquid

semiliterate

semilunar

semimonthly

seminal

seminiferous

seminude

semiofficial

semiopaque

semiotic

semiotical

semiparasitic

semipermanent

semipermeable

semipolitical

semiprecious

semiprivate

semipublic

semirigid

semiskilled

semisoft

semisolid

semisweet

semisynthetic

semite

semiterrestrial

semitic

semitransparent

semitropic

semitropical

semiweekly

sempiternal

senatorial

senecan

senegalese

senescent

senile

senior

sensate

sensational

sensationalistic

sensed

senseless

sensible

sensitised

sensitising

sensitive

sensitized

sensitizing

sensorial

sensorimotor

sensorineural

sensory

sensual

sensuous

sent

sentential

sententious

sentient

sentimental

sepaline

sepaloid

separable

separate

separated

separatist

separative

septal

septate

septic

septicemic

septrional

septuple

sepulchral

sequent

sequential

sequestered

sequined

seraphic

seraphical

serbian

sere

serendipitous

serene

serflike

serial

sericeous

sericultural

seriocomic

seriocomical

serious

serologic

serological

serous

serpentine

serrate

serrated

serried

serrulate

serviceable

servile

servo

servomechanical

sesquipedalian

sessile

set

setaceous

setose

settled

seven

sevenfold

seventeen

seventeenth

seventh

seventieth

seventy

severable

several

severe

severed

sewed

sewn

sexagenarian

sexagesimal

sexed

sexist

sexless

sextuple

sexual

sexy

seychellois

Starting with SH

shabby

shackled

shaded

shadowed

shadowy

shady

shagged

shaggy

shakable

shakeable

shakedown

shaken

shakespearean

shakespearian

shaky

shallow

sham

shamanist

shamanistic

shambolic

shamed

shamefaced

shameful

shameless

shaped

shapeless

shapely

shaping

shared

sharing

sharp

sharpened

shattered

shattering

shatterproof

shaved

shaven

shavian

sheared

sheathed

shed

sheeny

sheepish

sheeplike

sheer

sheetlike

shelflike

shelfy

shelled

shellproof

sheltered

shelvy

shielded

shifting

shiftless

shifty

shimmery

shingly

shining

shinto

shintoist

shintoistic

shiny

shipboard

shipshape

shirty

shivering

shivery

shoaly

shockable

shocked

shocking

shod

shodden

shoddy

shoed

shoeless

shona

shopsoiled

shopworn

shoreward

shorn

short

shortened

shorthand

shortish

shortsighted

shot

shouldered

shouted

showery

showy

shredded

shrewd

shrewish

shrieked

shrill

shrimpy

shrinkable

shriveled

shrivelled

shrubby

shrunken

shuddering

shuddery

shuha

shut

shuttered

shy

Starting with SI

siamese

siberian

sibilant

sibyllic

sibylline

sicilian

sick

sickening

sickish

sickly

side

sidearm

sidelong

sidereal

sidesplitting

sideways

sighted

sightless

sightly

sigmoid

sigmoidal

sign

signal

signed

significant

significative

sikh

silenced

silent

siliceous

silicious

silken

silklike

silky

silly

silty

silvan

silver

silverish

silvern

silvery

simian

similar

simple

simplex

simplistic

simulated

simultaneous

sincere

sinewy

sinful

singable

singaporean

singhalese

singing

single

singsong

singular

sinhala

sinhalese

sinister

sinistral

sinistrorsal

sinistrorse

sinitic

sinkable

sinless

sinning

sintered

sinuate

sinuous

sinusoidal

siouan

sissified

sissy

sissyish

sisterlike

sisterly

sisyphean

sitting

situated

six

sixfold

sixpenny

sixteen

sixteenth

sixth

sixtieth

sixty

sizable

size

sizeable

sized

sizzling

Starting with SK

skanky

skeletal

skeptical

sketchy

skew

skewed

skilful

skilled

skillful

skim

skimmed

skimpy

skinless

skinned

skinnerian

skinny

skint

skintight

skirting

skittish

skyward

Starting with SL

slack

slain

slaked

slanderous

slangy

slanted

slanting

slapdash

slaphappy

slapstick

slashed

slashing

slatey

slatternly

slaty

slaughterous

slav

slaveholding

slaveless

slavelike

slavic

slavish

slavonic

sleazy

sleek

sleeping

sleepless

sleepy

sleepyheaded

sleety

sleeved

sleeveless

slender

sliced

sliding

slight

slighting

slim

slimed

slimy

slippered

slippery

slipping

slippy

slipshod

slithering

slithery

slivery

sloped

sloping

slopped

sloppy

sloshed

slothful

slouchy

sloughy

slovakian

slovenian

slovenly

slow

slowgoing

slubbed

sluggish

sluicing

slumberous

slumbery

slumbrous

slummy

slurred

slushy

sly

Starting with SM

small

smaller

smallish

smarmy

smart

smashed

smashing

smelling

smelly

smiling

smitten

smoggy

smoked

smokeless

smoking

smoky

smoldering

smooth

smoothbore

smoothed

smoothened

smothered

smothering

smouldering

smudgy

smug

smuggled

smutty

Starting with SN

snafu

snakelike

snaky

snappish

snappy

snarky

snarled

snarly

snazzy

sneak

sneaking

sneaky

sneering

sneezy

snide

sniffly

sniffy

snobbish

snobby

snoopy

snooty

snorty

snotty

snowbound

snowy

snub

snuff

snuffling

snuffly

snug

snuggled

Starting with SO

soaked

soapy

soaring

sober

sobering

sobersided

sociable

social

socialised

socialist

socialistic

socialized

societal

sociobiologic

sociobiological

sociocultural

socioeconomic

sociolinguistic

sociological

sociopathic

socratic

sodden

sodding

soft

softened

softening

softheaded

softhearted

softish

soggy

soigne

soignee

soiled

solanaceous

solar

sold

soldierlike

soldierly

sole

soled

soleless

solemn

solicitous

solid

solidified

solitary

solo

solomonic

soluble

solvable

solved

solvent

somali

somalian

somatic

somatogenetic

somatogenic

somatosensory

somber

sombre

some

sometime

somniferous

somnific

somnolent

sonant

songful

songlike

sonic

sonorous

sonsie

sonsy

soothing

sooty

sophistic

sophistical

sophisticated

sophomore

soporiferous

soporific

soppy

sopranino

soprano

sorbed

sorbefacient

sorcerous

sordid

sore

sororal

sorrel

sorrowful

sorrowing

sorry

sorted

soteriological

sotho

sottish

soughing

sought

soulful

soulless

sound

soundable

sounding

soundless

soundproof

soupy

sour

soured

sourish

soused

south

southbound

southeast

southeasterly

southeastern

southeastward

southerly

southern

southernmost

southmost

southward

southwest

southwesterly

southwestern

southwestward

sovereign

soviet

sown

sozzled

Starting with SP

spaced

spacey

spacial

spaciotemporal

spacious

spacy

spangled

spangly

spanish

spanking

spare

sparing

sparkling

sparkly

sparse

spartan

spasmodic

spastic

spatial

spatiotemporal

spattered

spatulate

spavined

spayed

speakable

speaking

special

specialised

specialistic

specialized

specifiable

specific

specified

specious

specked

speckled

speckless

spectacled

spectacular

spectral

spectrographic

spectrometric

spectroscopic

spectroscopical

specular

speculative

speechless

speedy

spellbinding

spellbound

spendable

spendthrift

spent

spermatic

spermicidal

spermous

spheric

spherical

spheroidal

sphingine

spic

spicate

spick

spicy

spiderlike

spiderly

spidery

spiffing

spiffy

spiked

spikelike

spiky

spinal

spindly

spineless

spinnable

spinnbar

spinose

spinous

spiny

spiral

spiraling

spirant

spirited

spiritless

spiritous

spiritual

spiritualist

spiritualistic

spirituous

spiteful

splanchnic

splashed

splashy

splattered

splay

splayfoot

splayfooted

splendid

splendiferous

splenetic

splenic

splinterless

splinterproof

splintery

split

splitting

splotched

spoilable

spoiled

spoilt

spoken

spondaic

spongelike

spongy

spontaneous

spooky

sporadic

sporogenous

sporting

sportive

sportsmanlike

sporty

spotless

spotted

spotty

spousal

spouting

sprawling

sprawly

spread

sprigged

sprightly

springless

springlike

springy

sprouted

spruce

spry

spumy

spunky

spurious

spurned

spurting

Starting with SQ

squab

squabby

squalid

squalling

squally

squamulose

squandered

square

squared

squarish

squashed

squashy

squat

squatty

squawky

squeaking

squeaky

squealing

squeamish

squeezable

squelched

squiffy

squiggly

squinched

squint

squinting

squinty

squirting

squishy

Starting with ST

stabbing

stabile

stabilised

stabilising

stabilized

stabilizing

stable

staccato

stacked

staged

stagey

stagflationary

staggering

stagnant

stagy

staid

stainable

stained

stainless

stale

stalemated

stalinist

stalked

stalkless

stalwart

staminate

standard

standardised

standardized

standby

standing

standoffish

standpat

stannic

stannous

staphylococcal

staple

star

starboard

starchless

starchlike

starchy

staring

stark

starkers

starless

starlike

starlit

starred

starring

starry

starting

startled

startling

starved

starving

statant

stated

stateless

stately

statesmanlike

statesmanly

statewide

static

stationary

statistical

stative

statuary

statuesque

statute

statutory

staunch

steadfast

steadied

steady

steadying

stealthy

steamed

steaming

steamy

stearic

steely

steep

steepish

steerable

stellar

stellate

stemless

stemmatic

stemmed

stenographic

stenographical

stenosed

stenotic

stentorian

stepwise

stereo

stereophonic

stereoscopic

stereotyped

stereotypic

stereotypical

sterile

sterilised

sterilized

sterling

stern

sternal

sternutative

sternutatory

steroidal

stertorous

stewed

sticking

sticky

stiff

stifled

stifling

stigmatic

still

stillborn

stilly

stilted

stimulant

stimulated

stimulating

stimulative

stinging

stingless

stingy

stinking

stinky

stinting

stipendiary

stippled

stipulatory

stirred

stirring

stitched

stochastic

stock

stocked

stockinged

stocky

stodgy

stoic

stoical

stoichiometric

stolid

stoloniferous

stomachal

stomachic

stomatal

stomatous

stone

stoned

stoneless

stonelike

stony

stonyhearted

stooped

stooping

stoppable

stopped

stoppered

storeyed

storied

stormbound

stormproof

stormy

stout

stouthearted

stovepiped

straggling

straggly

straight

straightarrow

straightaway

straightforward

straightlaced

strained

straining

strait

straitlaced

stranded

strange

strangled

strapless

straplike

strapping

strategic

strategical

stratified

stravinskian

stravinskyan

straw

stray

straying

streaked

streaky

streaming

streamlined

streetwise

strengthened

strenuous

strep

streptococcal

streptococcic

stressed

stressful

stretch

stretchable

stretched

stretchy

striate

stricken

strict

strident

strikebound

striking

stringent

stringy

striped

stripped

stripy

strong

stroppy

struck

structural

structured

struggling

strung

stubbled

stubbly

stubborn

stubby

stuck

studded

studied

studious

stuffed

stuffy

stumpy

stung

stunned

stunning

stunted

stupefied

stupefying

stupendous

stupid

stuporous

sturdy

stygian

styleless

stylised

stylish

stylistic

stylized

styptic

Starting with SU

suasible

suave

subacid

subacute

subalpine

subaltern

subaquatic

subaqueous

subarctic

subartesian

subatomic

subclavian

subclinical

subconscious

subcortical

subcutaneous

subduable

subdued

subdural

subfusc

subgross

subhuman

subjacent

subject

subjective

subjugable

subjugated

subjunctive

sublimate

sublimated

sublime

sublimed

subliminal

sublingual

subliterary

sublittoral

sublunar

sublunary

submarine

submerged

submergible

submersed

submersible

submissive

subnormal

subocean

suboceanic

subocular

suborbital

subordinate

subordinating

subordinative

subscribed

subscript

subsequent

subservient

subsidiary

subsidised

subsidized

subsonic

substandard

substantial

substantiating

substantiative

substantival

substantive

substitutable

substitute

subsurface

subterminal

subterranean

subterraneous

subtle

subtractive

subtropic

subtropical

suburban

suburbanised

suburbanized

subversive

succeeding

successful

successive

succinct

succinic

succulent

such

suchlike

suckled

suctorial

sudanese

sudden

sudorific

sudsy

suety

sufferable

suffering

sufficient

suffocating

suffocative

suffrutescent

suffusive

sufi

sugared

sugarless

sugary

suggestible

suggestive

suicidal

suitable

suited

sulcate

sulfuretted

sulfuric

sulfurized

sulfurous

sulky

sullen

sulphuretted

sulphuric

sulphurous

sultry

sumatran

sumerian

summary

summational

summative

summery

sumptuary

sumptuous

sunbaked

sunburned

sunburnt

sundried

sundry

sunk

sunken

sunless

sunlit

sunny

sunrise

sunset

sunstruck

suntanned

super

superable

superabundant

superannuated

superb

supercharged

supercilious

supercritical

supererogatory

superfatted

superficial

superfine

superfluous

superhuman

superimposed

superincumbent

superior

superjacent

superlative

superlunar

superlunary

supernal

supernatant

supernatural

supernaturalist

supernaturalistic

supernormal

supernumerary

superordinate

superpatriotic

superposable

supersaturated

superscript

supersensitised

supersensitive

supersensitized

supersonic

superstitious

supervised

supervisory

supine

supperless

supple

supplemental

supplementary

suppliant

supplicant

supplicatory

supportable

supported

supporting

supportive

supposable

supposed

suppositional

suppositious

supposititious

suppressed

suppressive

suppurative

supranational

supranormal

supraocular

supraorbital

suprasegmental

supreme

surd

sure

surefooted

surface

surficial

surgical

surging

surly

surmisable

surmountable

surmounted

surpassing

surpliced

surplus

surprised

surprising

surreal

surrealistic

surreptitious

surrogate

surrounded

surrounding

surviving

susceptible

suspect

suspected

suspended

suspenseful

suspensive

suspicious

sustainable

sustained

sustentacular

susurrant

susurrous

Starting with SV

svelte

Starting with SW

swagger

swaggering

swampy

swank

swanky

swart

swarthy

swashbuckling

swayback

swaybacked

swazi

swedish

sweeping

sweet

sweetened

sweetheart

sweetish

swell

swelled

sweltering

sweltry

swept

sweptback

sweptwing

swift

swimming

swingeing

swinging

swingy

swinish

swish

swishy

swiss

swollen

swooning

swordlike

sworn

Starting with SY

sybaritic

sycophantic

syllabic

syllabled

syllogistic

sylphic

sylphlike

sylvan

symbiotic

symbolic

symbolical

symmetric

symmetrical

sympathetic

sympathomimetic

sympatric

sympetalous

symphonic

symphonious

symptomatic

symptomless

synaesthetic

synaptic

syncarpous

syncategorematic

synchronal

synchronic

synchronised

synchronized

synchronous

synclinal

syncopated

syncretic

syncretical

syncretistic

syncretistical

syndetic

synecdochic

synecdochical

synergetic

synergistic

synesthetic

synoecious

synoicous

synonymous

synoptic

synoptical

synovial

synsemantic

syntactic

syntactical

syntagmatic

synthetic

synthetical

syphilitic

syrian

syrupy

systematic

systemic

systolic

Interesting Categories for the Adjectives Starting with S

Heroic Adjectives list is also provided which consists of adjectives that appropriately describes a hero/heroine or their heroic deeds. On the other hand, the Sporty Adjectives category includes adjectives that are commonly used to modify an athletic person or a person who loves to engage in physical activities. Moreover, the Romantic Adjectives list is composed of descriptive words that are usually used to convey romantic love or to describe a special someone. Finally, the Shortest/ Longest Adjectives categories are composed of adjectives that have the least and the most number of letters.

Adjectives that Start with S

Interesting Adjectives

sacrosanct:regarded as too important or valuable to be interfered with

–          the individual’s right to work has been upheld as sacrosanct

salacious:  treating sexual matters in an indecent way and typically conveying undue interest in or enjoyment of the subject

–          salacious stories

sallow: (of a person’s face or complexion) of an unhealthy yellow or pale brown color

–          dull and sallow face

salubrious: health-giving; healthy.

–          salubrious weather

sanctimonious: making a show of being morally superior to other people.

–          what happened to all the sanctimonious talk about putting his family first?

svelte: slender and elegant

–          a svelte young woman

Positive Adjectives to Describe a Person

sagacious: having or showing keen mental discernment and good judgment; shrewd.

–          they were sagacious enough to avoid any outright confrontation

sane: of sound mind; not mad or mentally ill

–          hard work kept me sane

scholarly: having or showing knowledge, learning, or devotion to academic pursuits

–          he is a scholarly man

scintillating: brilliantly and excitingly clever or skillful

–          the audience loved his scintillating wit

scrupulous:  diligent, thorough, and extremely attentive to details

–          a scrupulous researcher

supportive: providing encouragement or emotional help

–          the staff are extremely supportive of each other

Positive Adjectives to Describe an Event

salient: most noticeable or important

–          it succinctly covered all the salient points of the case

salutary:  producing good effects; beneficial

–          a salutary reminder of where we came from

satisfactory: fulfilling expectations or needs; acceptable, though not outstanding or perfect

–          the satisfactory performance

scholastic: of or concerning schools and education

–          scholastic achievement

sensational: causing great public interest and excitement

–          a sensational court trial

spectacular: beautiful in a dramatic and eye-catching way

–          a spectacular show

Positive Adjectives to Describe a Place

sacred: connected with God (or the gods) or dedicated to a religious purpose and so deserving veneration

–          sacred mountain

safe:  affording security or protection

–          put it in a safe place

sanitary: hygienic and clean

–          their kitchen is sanitary

scenic: providing or relating to views of impressive or beautiful natural scenery

–          the scenic route to Brussels

significant: sufficiently great or important to be worthy of attention; noteworthy

–          a significant historical site

spacious: having ample space

–          a spacious room

Negative Adjectives to Describe a Person

sarcastic: marked by or given to using irony in order to mock or convey contempt

–          his sarcastic remarks

sardonic: grimly mocking or cynical

–          Starkey attempted a sardonic smile

scornful: feeling or expressing contempt or derision

–          the justices have been scornful of the government’s conduct

scraggly: ragged, thin, or untidy in form or appearance

–          his scraggly appearance

scrawny: unattractively thin and bony

–          she is a scrawny teenager

surly: bad-tempered and unfriendly

–          he left with a surly expression

Negative Adjectives to Describe an Event

sad: causing or characterized by sorrow or regret; unfortunate and regrettable

–          a sad homecoming

scandalous: causing general public outrage by a perceived offense against morality or law

–          a series of scandalous liaisons

scurrilous: making or spreading scandalous claims about someone with the intention of damaging their reputation

–          a scurrilous interview

sinister: giving the impression that something harmful or evil is happening or will happen

–          there was something sinister about that murmuring voice

strenuous: requiring or using great exertion

–          strenuous exercise

stressful: causing mental or emotional stress

–          corporate finance work can be stressful

Negative Adjectives to Describe a Place

scary: frightening; causing fear

–          a scary cemetery

semiarid: characterized by very little annual rainfall; very dry

–          semiarid region

smelly: having a strong or unpleasant smell

–          smelly bathroom

spooky: sinister or ghostly in a way that causes fear and unease

–          a spooky house

stormy: characterized by strong winds and usually rain, thunder, lightning, or snow

–          a stormy sea

strange: unusual or surprising in a way that is unsettling or hard to understand; unfamiliar or alien

–          a strange bazaar

Heroic Adjectives

selfless: concerned more with the needs and wishes of others than with one’s own; unselfish

–          his act of selfless devotion

spirited: full of energy, enthusiasm, and determination

–      a spirited campaigner for women’s rights

spectacular: beautiful in a dramatic and eye-catching way.

–          spectacular mountain scenery

steadfast: resolutely or dutifully firm and unwavering

–          his steadfast loyalty to the country

strong: having the power to move heavy weights or perform other physically demanding tasks

–      a strong knight

superior: higher in rank, status, or quality

–          a superior officer

sympathetic: feeling, showing, or expressing sympathy

–          the sympathetic guardian

Sporty Adjectives

sinewy: lean and muscular

–          the sinewy runner

skillful: having or showing skill

–          a skillful goalkeeper

speedy: moving quickly

–          a speedy midfielder

sprightly: lively; full of energy

–          a sprightly striker

stunning: extremely impressive

–          the boxer’s stunning uppercut

superb: excellent

–      the gymnast’s superb routine

swift: moving or capable of moving at high speed

–          his swift movements

Romantic Adjectives

sassy: lively, bold, and full of spirit; cheeky

–          she’s a sassy girl

scrumptious: very attractive

–      she is a scrumptious honey

seductive: tempting and attractive; enticing.

–          a seductive voice

showy: having a striking appearance or style, typically by being excessively bright or colorful

–          her showy outfit

slender: gracefully thin

–          her slender neck

sweet:  pleasant and kind or thoughtful

–          sweet girlfriend        

Shortest Adjectives

sad:bad; unfortunate

–      a sad decision

sec:(of champagne) moderately dry

–          a sec champagne

set:fixed and unmoving

–          with eyes set in a fixed glassy stare

shy:wary and distrustful; disposed to avoid persons or things

–          shy of strangers

six:denoting a quantity consisting of six items or units

–          six times

sly:marked by skill in deception

–          sly men often pass for wise

safe:free from danger or the risk of harm

–          a safe trip

sage:having wisdom that comes with age and experience

–          a sage old man

said:being the one previously mentioned or spoken of

–          said party has denied the charges

salt: (of speech) painful or bitter

–          a salt apology

Longest Adjectives

semiautobiographical: of or relating to a work that combines autobiography and fiction

–          a semiautobiographical novel

supernaturalistic: of or relating to supernaturalism

–          supernaturalistic beliefs

scandalmongering: typical of tabloids

–          editor of a scandalmongering journal

sensationalistic: typical of tabloids

–          a sensationalistic news feature

syncategorematic: of a term that cannot stand as the subject or (especially) the predicate of a proposition but must be used in conjunction with other terms

–          `or’ is a syncategorematic term

sadomasochistic: of or relating to sadomasochism

–          sadomasochistic sexual practices

semiterrestrial: chiefly but not exclusively terrestrial

–          semiterrestrial organisms

semitransparent: allowing light to pass through diffusely

–          semitransparent curtains at the windows

servomechanical: of or involving servomechanisms

–          a servomechanical device

sociobiological: of or relating to sociobiology

–          sociobiological factors

Please Share

Adjectives That Start With B

Starting with BA

babelike

baboonish

babyish

babylonian

baccate

bacchanal

bacchanalian

bacchantic

bacchic

bacciferous

baccivorous

bacillar

bacillary

bacilliform

back

backbreaking

backed

backhand

backhanded

backless

backmost

backstage

backstair

backstairs

backswept

backward

bacteremic

bacterial

bactericidal

bacterioid

bacterioidal

bacteriologic

bacteriological

bacteriolytic

bacteriophagic

bacteriophagous

bacteriostatic

bacteroid

bacteroidal

baculiform

bad

baffled

baffling

baggy

bahai

bahamian

bahraini

bailable

baked

baking

balanced

balconied

bald

balding

baleful

balking

balky

balletic

ballistic

bally

balmy

balsamic

balsamy

baltic

balzacian

banal

banausic

bandaged

banded

bandy

baneful

banging

bangladeshi

bankable

bankrupt

banned

banner

bantam

bantering

bantoid

bantu

baptised

baptismal

baptistic

baptized

barbadian

barbarian

barbaric

barbarous

barbate

barbecued

barbed

barbellate

bardic

bare

bareback

barebacked

bared

barefaced

barefoot

barefooted

barehanded

bareheaded

barelegged

baric

baritone

barky

barmy

barographic

barometric

barometrical

baronial

baroque

barred

barreled

barrelled

barren

barricaded

barytic

basal

basaltic

base

baseborn

based

baseless

bashful

basic

basidial

basidiomycetous

basidiosporous

basifixed

basilar

basilary

basilican

basinal

basined

basipetal

basiscopic

basophilic

bass

bastard

bastardised

bastardized

bastardly

bastioned

bated

bathetic

batholithic

batholitic

bathyal

bathymetric

bathymetrical

batrachian

bats

battered

battleful

battlemented

batty

batwing

bauxitic

bavarian

bawdy

bay

bayesian

Starting with BE

beaded

beadlike

beady

beaked

beakless

beaklike

beaming

beamish

beamy

bearable

bearded

beardless

beardown

bearing

bearish

beastly

beat

beatable

beaten

beatific

beatified

beauteous

beautiful

becalmed

becoming

bedaubed

bedded

bedewed

bedfast

bedimmed

bedless

bedraggled

bedrid

bedridden

beechen

beefy

beery

beethovenian

beetle

beetling

befitting

befogged

beforehand

befouled

befuddled

beggarly

beginning

begotten

begrimed

beguiled

beguiling

behavioral

behaviorist

behavioristic

behavioural

behaviourist

behaviouristic

beheaded

behind

behindhand

beholden

beige

belarusian

belated

belemnitic

belgian

believable

belittled

belittling

bellbottom

belletristic

bellicose

bellied

belligerent

bellying

bellyless

beloved

belowground

belted

beltless

beltlike

bemused

bendable

bended

benedictine

benedictive

benedictory

benefic

beneficed

beneficent

beneficial

beneficiary

benevolent

bengali

benighted

benign

benignant

beninese

bent

benthal

benthic

benthonic

bentonitic

benumbed

benzenoid

benzoic

benzylic

bereaved

bereft

bermudan

berried

berrylike

berserk

beseeching

besieged

besotted

bespectacled

bespoke

bespoken

besprent

best

bestial

bestubbled

beta

betrothed

better

bettering

betting

betulaceous

bewhiskered

bewildered

bewitched

bewitching

Starting with BH

bhutanese

Starting with BI

biannual

bias

biased

biaural

biauricular

biaxal

biaxate

biaxial

bibbed

bibless

biblical

bibliographic

bibliographical

bibliolatrous

bibliomaniacal

bibliophilic

bibliopolic

bibliothecal

bibliothecarial

bibliotic

bibulous

bicameral

bicapsular

bicentenary

bicentennial

bicentric

bicephalous

bichromated

bichrome

bicipital

bicolor

bicolored

bicolour

bicoloured

biconcave

biconvex

bicorn

bicornate

bicorned

bicornuate

bicornuous

bicuspid

bicuspidate

bicyclic

bicylindrical

biddable

bidentate

bidirectional

biedermeier

biennial

biface

bifacial

bifid

bifilar

biflagellate

bifocal

bifoliate

biform

bifurcate

bifurcated

big

bigamous

bigeminal

bigeneric

bigger

biggish

bigheaded

bighearted

bigmouthed

bignoniaceous

bigoted

bilabial

bilabiate

bilateral

bilgy

biliary

bilinear

bilingual

bilious

billed

billiard

billion

billionth

billowing

billowy

bilobate

bilobated

bilobed

bilocular

biloculate

bimanual

bimestrial

bimetal

bimetallic

bimetallistic

bimillenial

bimodal

bimolecular

bimonthly

bimorphemic

bimotored

binary

binate

binaural

bindable

binding

binocular

binomial

binominal

binuclear

binucleate

binucleated

biocatalytic

biochemical

bioclimatic

biodegradable

biogenetic

biogenic

biogenous

biogeographic

biogeographical

biographic

biographical

biologic

biological

biologistic

bioluminescent

biomedical

bionic

bionomic

bionomical

biosynthetic

biosystematic

biotic

biotitic

biotypic

biovular

biparous

bipartisan

bipartite

bipartizan

biped

bipedal

bipinnate

bipinnatifid

bipolar

biquadratic

biracial

biradial

biramous

birch

birchen

birefringent

birken

bisectional

biserrate

bisexual

bismarckian

bismuthal

bismuthic

bisontine

bistered

bistred

bistroic

bisulcate

biting

bitter

bitterish

bittersweet

bittie

bitty

bitumenoid

bituminoid

bituminous

bivalent

bivalve

bivalved

bivariate

biweekly

biyearly

bizarre

bizonal

Starting with BL

blabbermouthed

blabby

black

blackened

blackguardly

blackish

bladderlike

bladdery

bladed

bladelike

blae

blamable

blame

blameable

blamed

blameful

blameless

blameworthy

blanched

bland

blank

blanket

blanketed

blaring

blase

blasphemous

blasted

blastemal

blastematic

blastemic

blasting

blastocoelic

blastodermatic

blastodermic

blastogenetic

blastomeric

blastomycotic

blastoporal

blastoporic

blastospheric

blastular

blatant

blate

blazing

bleached

bleak

blear

bleary

blebbed

blebby

blemished

blended

blessed

blest

blighted

blimpish

blind

blinded

blindfold

blindfolded

blinding

blinking

blissful

blistering

blistery

blithe

blithesome

blockaded

blockading

blocked

blockheaded

blockish

blocky

blond

blonde

bloodcurdling

blooded

bloodguilty

bloodless

bloodshot

bloodstained

bloodsucking

bloodthirsty

bloody

blooming

blotched

blotchy

blotto

blown

blowsy

blowy

blowzy

blubbery

blue

blueish

bluff

bluish

blunt

blunted

blurred

blurry

blushful

blushing

blustering

blusterous

blustery

Starting with BO

boastful

bobtail

bobtailed

bodacious

bodied

bodiless

bodily

bodyless

boeotian

boffo

bogartian

boggy

bogus

bohemian

boiled

boisterous

bold

bolivian

bolographic

bolometric

bolshevik

bolshevist

bolshevistic

bolshy

bombastic

bombproof

bondable

bone

boned

boneheaded

boneless

bonelike

boney

bonkers

bonnie

bonny

bony

bonzer

bookable

booked

bookish

boolean

booming

boon

boorish

booted

bootleg

bootless

boozy

boracic

borated

bordered

borderline

boreal

bored

boric

boring

born

boronic

boskopoid

bosky

bosnian

bosomed

bosomy

boss

bossy

botanic

botanical

botched

botchy

both

bothered

bothersome

botonee

botonnee

botryoid

botryoidal

botswanan

bottom

bottomed

bottomless

bottommost

botuliform

botulinal

bouffant

boughed

boughless

boughten

bouldered

bouldery

bouncing

bouncy

bound

bounded

bounden

bounderish

boundless

bounteous

bountied

bountiful

bourgeois

boustrophedonic

bovid

bovine

bowed

bowelless

bowery

bowfront

bowing

bowleg

bowlegged

boxed

boxlike

boxy

boyish

boylike

boytrose

Starting with BR

braced

brachial

brachiate

brachiopod

brachiopodous

brachycephalic

brachycranial

brachycranic

brachydactylic

brachydactylous

brachypterous

brachyurous

bracing

brackish

bracteal

bracteate

bracted

bracteolate

brag

braggart

bragging

braggy

brahminic

brahminical

braided

brainish

brainless

brainsick

brainwashed

brainy

braised

braky

braless

brambly

branched

branchial

branchiate

branching

branchiopod

branchiopodan

branchiopodous

branchless

branchy

branded

brash

brassbound

brasslike

brassy

brattish

bratty

brave

braw

brawny

brazen

brazilian

breakable

breakaway

breakneck

breasted

breastless

breathed

breathing

breathless

breathtaking

breeched

breeding

breezy

bregmatic

briary

bribable

brickle

brickly

bridal

bridgeable

brief

briefless

briery

bright

brilliant

brimful

brimfull

brimless

brimming

brinded

brindle

brindled

briny

brisant

brisk

bristled

bristlelike

bristly

britannic

british

briton

brittle

broached

broad

broadband

broadleaf

broadloom

broadnosed

brobdingnagian

brocaded

broiled

broke

broken

brokenhearted

bromic

bromidic

bronchial

bronchiolar

bronchitic

bronchoscopic

bronze

bronzed

bronzy

brooding

broody

brotherlike

brotherly

brown

browned

brownish

bruising

brumal

brummagem

brumous

bruneian

brunet

brunette

brushed

brushlike

brushy

brusk

brusque

brut

brutal

brute

brutish

bryophytic

Starting with BU

bubaline

bubbling

bubbly

bubonic

buccal

buckram

buckshee

bucolic

buddhist

buddhistic

budding

budgetary

buff

buffeted

buffoonish

bugged

buggy

built

buirdly

bulbaceous

bulbar

bulbed

bulblike

bulbous

bulgarian

bulging

bulgy

bulimic

bulky

bullate

bulletproof

bullheaded

bullish

bullnecked

bullocky

bully

bullying

bum

bumbling

bumpkinly

bumptious

bumpy

bunchy

bungaloid

bungled

bunglesome

bungling

buoyant

burbling

burbly

burdened

burdenless

burdensome

bureaucratic

burglarious

burglarproof

buried

burked

burled

burlesque

burly

burmese

burnable

burned

burning

burnished

burnt

burred

burrlike

burry

bursal

bursiform

burundi

burundian

bush

bushed

bushwhacking

bushy

businesslike

bust

busted

bustling

busty

busy

busybodied

butch

butcherly

buteonine

butterfingered

buttery

buttoned

buttonlike

buttony

buttressed

butyraceous

butyric

buxom

buzzing

Starting with BY

bygone

bypast

byzantine

A More Categories for the Adjectives that Start with B

The first section is a collection of interesting descriptive words, followed by a section of positive adjectives that can be used to describe a person. The last section contains the shortest and longest adjectives that start with B.

For the Shortest/ Longest Adjectives that start with B category, the top ten adjectives with the least and the most number of letters are presented. The next category, which is the Interesting Adjectives, consists of descriptive words that can add color to any kind of writing or speech. Using this type of adjectives is an effective way to pique the interest of your audience and make your sentences more exciting.

The Positive Adjectives refer to the good qualities of a particular noun, and the adjectives that fall under this category are sorted depending on whether they are best used to describe a person, an event, or a place. On the other hand, the Negative Adjectives category is composed of adjectives that refer to qualities of a noun that are considered undesirable. In this category, the adjectives are organized similarly to the Positive Adjectives category.

Interesting Adjectives

bawdy: humorously vulgar

–   bawdy jokes

blissful: completely happy and contented

–   blissful ignorance

bodacious: unrestrained by convention or propriety

–   bodacious trick

bittersweet: tinged with sadness; having a taste that is a mixture of bitterness and sweetness

–   bittersweet ending baffling: making great mental demands; hard to comprehend or solve or believe

–   baffling problem

Positive Adjective to Describe a Person

blithe: carefree and happy and lighthearted

–   was loved for her blithe spirit

bonny: very pleasing to the eye

–  bonny lass

bouncy: marked by lively action

–  bouncy toddler

brainy: having or marked by unusual and impressive intelligence

–  our project needs brainy women

bubbly: full of or showing high spirits

–   bubbly children

Positive Adjective to Describe an Event

beatific: marked by utter benignity

–   beatific gathering

benefic: exerting a favorable or beneficent influence

–  benefic program

beneficient: doing or producing good

–  beneficent regime

bewitching: capturing interest as if by a spell

–  bewitching speech

braw: brightly colored and showy

–   a braw event

Positive Adjective to Describe a Place

botanical: of or relating to plants or botany

–   botanical garden

boundless: unlimited; immense

–   boundless territory

breathtaking: tending to cause suspension of regular breathing

–   breathtaking scenery

breezy: abounding in or exposed to the wind or breezes

–   breezy mountaintop

bright: giving out or reflecting a lot of light; shining

–   bright park

Negative Adjectives to Describe a Person

barbaric: without civilizing influences

–   barbaric neighbor

belligerent: characteristic of an enemy or one eager to fight

–   a belligerent son

benighted: lacking enlightenment or knowledge or culture

–  benighted population

brutal: disagreeably direct and precise

–  a brutal uncle

bumptious: offensively self-assertive

–   a bumptious young man

Negative Adjectives to Describe an Event

baleful: threatening or foreshadowing evil or tragic developments

–   baleful catastrophe

baneful: exceedingly harmful

–   baneful disaster

bland: lacking strong features or characteristics and therefore uninteresting

–   bland election

boring: so lacking in interest as to cause mental weariness

–   a boring evening with uninteresting people

burdensome: not easily borne; wearing

–   the burdensome task

Negative Adjectives to Describe a Place

banal:so lacking in originality as to be obvious and boring

–   at the same banal location

barren: too poor to produce much or any vegetation

–   barren field

bedraggled: dirty and disheveled

–  bedraggled garage

bizarre:conspicuously or grossly unconventional or unusual

–  bizarre restaurants

bleak:  lacking vegetation and exposed to the elements

–   a bleak moor

Heroic Adjectives

beefy: muscular and heavily built

–  a beefy gym instructor

bold: fearless and daring

brave: invulnerable to fear or intimidation

–   brave warrior

butch: used of men; markedly masculine in appearance or manner

–  he is not butch enough

burly: muscular and heavily built

–   a burly wrestler

Sporty Adjectives

beastly: resembling a beast; showing lack of human sensibility

–  a beastly captain

brawny: (of a person) possessing physical strength and weight; rugged and powerful

–   a brawny boxer

brisk: very active; quick and energetic

–   brisk runner

bruising: brutally forceful and compelling

–   a bruising sports game

brute: a savagely violent person or animal

–   brute football player

 Romantic Adjectives

beatific: marked by utter benignity; resembling or befitting an angel or saint

–   a beatific face

beguiling: misleading by means of pleasant or alluring methods

–   beguiling suitor

beloved: dearly loved

–   beloved spouse

benevolent: well meaning and kindly

–  benevolent partner

blessed: worthy of adoration, reverence, or worship; blissfully happy or contented

–   a blessed wife and mother

Shortest Adjectives

bad: feeling physical discomfort or pain (`tough’ is occasionally used colloquially for `bad’)

–   bad cough

bay: (used of animals especially a horse) of a moderate reddish-brown color

–   bay hide

–   a big figure

bum: of very poor quality; flimsy

–   bum memory

braw: brightly colored and showy

–   braw banners

brut:  unsweetened; very dry

–   glasses of brut champagne

buff: of the yellowish-beige color

–   buff leather

bush: not of the highest quality or sophistication

–   bush party

bust: lacking funds

–   bust businessman

busy: crowded with or characterized by much activity

–   a very busy week

Longest Adjectives

bacteriological: of or relating to bacteriology

–   a bacteriological study

bacteriophagous: of or relating to bacteriophages

–   bacteriophagous amoeba

basidiomycetous: pertaining to or characteristic of fungi of the class Basidiomycetes

–   a basidiomycetous yeast

bibliographical: relating to or dealing with bibliography

–   a bibliographical history

bibliothecarial: of or relating to a library or bibliotheca or a librarian

–   bibliothecarial information

biogeographical: of or relating to or involved with biogeography

–   biogeographical evidence

boustrophedonic: of or relating to writing alternate lines in opposite directions

–   a boustrophedonic script

brachydactylous: having abnormally short finger or toes

–   brachydactylous rabbit

brobdingnagian: unusually great in size or amount or degree or especially extent or scope

–   brobdingnagian seaside

butterfingered: lacking physical movement skills, especially with the hands

–   butterfingered mechanic

Through this article, you will learn about the various adjectives that you can use for different contexts. With the knowledge that you gained, you will be able to discern which word is most appropriate to use and compose well-constructed writing or speech.

Please Share

Cập nhật thông tin chi tiết về Adjectives That Start With D trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!